0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại cơng ty tạp phẩmvà bảo hộ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 83 -86 )

lao động

1. Những kết quả đạt đợc.

Qua những kết quả phân tích ở trên cho thấy Cơng ty đã đạt đợc một sơ mục tiêu quan trọng đề ra. Cơng ty đã phấn đấu hồn thành kế hoạch tăng hơn các năm trớc 10-15%. Quy mơ hoạt động của Cơng ty ngày càng tăng, lợng vốn kinh doanh nĩi chung và vốn lu động nĩi riêng ngày càng tăng. Điều này phản ánh rõ trong bảng cơ cấu tài sản và bảng cơ cấu nguồn vốn. Bên cạnh đĩ doanh thu thuần cũng nh lợi nhuận của Cơng ty tăng lên rõ ràng qua các năm. Cơng ty huy động vốn chủ yếu là từ các nguồn vốn bến ngồi, tận dụng triệt để các khoản tín dụng của khách hàng và nhà cung cấp. Hiệu quả sử dụng vốn cố định tơng đối cao và khơng ngừng tăng lên qua các năm mặc dù số vốn cố định ngày càng giảm. Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh tơng đối cao, số vịng quay vốn lu động mặc dù cĩ chiều hớng giảm dần từ năm 1999-2002 song kết quả đĩ tơng đối cao, từ 5,5 vịng-7,1 vịng Đạt đ… ợc kết quả này là do Cơng ty đã cĩ sự phân cấp quản lý vốn cho từng bộ phận để phát huy hết năng lực của từng bộ phận đĩ, Cơng ty đã mở rộng hình thức mạng lới kinh doanh và

sản phẩm đa dạng, phong phú hơn. Cơng ty tích cực tìm kiếm bạn hàng, phát triểm nguồn hàng, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác.

2. Những vấn đề cịn tồn tại.

Bên cạnh những thành tích đạt đợc, song trong quá trình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh nĩi chung và sử dụng vốn lu động nĩi riêng cịn những hạn chế đĩ là:

Mặc dù vốn kinh doanh ngày càng đợc đầu t nhiều hơn và đem lại lợi nhuận song thực sự cha thật cĩ hiệu quả ngồi việc sử dụng vốn cố định. Điều này đợc thể hiện qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, vốn lu động và vốn cố định.

Là một doanh nghiệp thơng mại nên cần rất nhiều vốn lu động nhng cơ cấu vốn của Cơng ty cha thật hợp lý. Vốn lu động quá cao, từ 96-98 % trong khi đĩ vốn cố định chỉ chiếm 2-4 % mà trong những năm qua Cơng ty lại sử dụng vốn cố định rất cĩ hiệu quả.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Cơng ty cịn quá ít, vốn kinh doanh chue yếu là vốn đi vay, nợ ngắn hạn quá cao, các khoản phải thu cịn nhiều, số lợng hàng tồn kho tăng làm cho số vịng quay của vốn lu động giảm. Điều này ảnh hởng tới hiệu quả sử dụng vốn của Cơng ty, gây mất tính chủ động của Cơng ty về mặt tài chính.

Qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa sử dụng vốn, mặc dù lợi nhuận Cơng ty thu đợc tơng đối cao và cĩ chiều hớng tăng. Song bên cạnh đĩ Cơng ty lại đầu t nhiều vốn kinh doanh mà hiệu quả sử dụng vốn cha thực sự cĩ hiệu quả đã làm cho một số chỉ tiêu đánh giá cịn nhỏ nh: tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh, hệ số doanh lợi vốn kinh doanh, tỷ suất sinh lời của vốn kinh doanh, thời gian một vịng luân chuyển cịn cao. Điều này ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn cũng nh hiệu quả kinh doanh của Cơng ty.

3. Nguyên nhân của những yếu kém.

Từ những kết quả đạt đợc và những tồn tại, yếu kém của Cơng ty ta thấy hoạt động kinh doanh nĩi chung và hiệu quả sử dụng vốn nĩi riêng chịu ảnh hởng của nhiều nhân tố.

- Tổng chi phí Cơng ty bỏ ra kinh doanh cịn qúa cao, thời gian một vịng luân chuyển vốn lu động cịn dài.

- Cơ cấu tài sản cad cơ cấu nguồn vốn cha thật hợp lý, trong khi vốn lu động quá cao thì vốn cố định lại nhỏ. Mặc dù là doanh nghiệp thơng mại nhng trong những năm qua, Cơng ty lại sử dụng vốn cố định rất cĩ hiệu quả.

- Trong cơ cấu tài sản thì khoản phải thu và hàng tồn kho cịn cao và nợ ngắn hạn trong cơ cấu nguồn vốn cao cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh và gây ảnh hởng tới khả năng tài chính của Cơng ty.

- Ngồi ra, một số năm gần đây do sự tràn vào của một số mặt hàng Trung Quốc đã gây nên tình trạng cạnh tranh giữa sản phẩm của Cơng ty và sản phẩm của Trung Quốc. Sản phẩm của Trung Quốc lại cĩ giá rẻ đã làm ảnh hởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Cơng ty.

- Bên cạnh đĩ, cịn cĩ nguyên nhân là Cơng ty kinh doanh chủ yếu trên thị trờng nội địa, nhập khẩu nhiều, cha thực sự chú trọng vào việc xuất khẩu. Đội ngũ cán bộ cĩ trình độ xuất nhập khẩu cha nhiều. Vì vậy đã ảnh hởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm ra nớc ngồi. Từ đĩ ảnh hởng tới kết quả kinh doanh…

Chơng III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Cơng ty Tạp phẩm và bảo

hộ lao động

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 83 -86 )

×