0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 27 -31 )

III. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng

4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp kinh doanh là thu đợc lợi nhuận. Do đĩ, hiệu quả sử dụng vốn đợc thể hiện ở số lợi nhuận doanh nghiệp thu đợc trong kỳ và mức sinh lời của một đồng vốn kinh doanh. Để so sánh, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh giữa các thời kỳ khác nhau của doanh nghiệp ta cĩ thể sử dụng các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. doanh.

Vốn kinh doanh đĩng vai trị quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên việc khai thác và sử dụng các tiềm lực về vốn sẽ đợc đánh giá thơng qua hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh một cách tổng hợp ta sử dụng một số chỉ tiêu sau:

-Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh (số vịng quay của vốn kinh doanh)

Đây là chỉ tiêu đo lờng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn kinh doanh huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau một kỳ sẽ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ trình độ quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp cĩ hiệu quả.

-Hàm lợng vốn kinh doanh:

Chỉ tiêu này phản ánh, để thu đợc một đồng doanh thu thì doanh nghiệp cần bỏ ra bao nhiêu đồng vốn. Chỉ tiêu này ngợc lại với chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp càng hiệu quả.

-Hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh:

Chỉ tiêu này cho biết, một đồng vốn kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế trong kỳ kinh doanh. Chỉ tiêu này thể hiện bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh, cho biết thực trạng kinh doanh lỗ, lãi của doanh nghiệp.

Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh

Doanh thu thuần trong kỳ

Tổng vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ

=

Tổng vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ

Hàm lượng vốn kinh doanh

Doanh thu thuần trong kỳ =

Hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh

Lãi thuần trong kỳ

Tổng vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh:

Chỉ tiêu này phản ánh 100 đồng vốn kinh doanh tham gia tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trớc thuế. Chỉ tiêu này cho biết trớc khi doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh lỗ, lãi của doanh nghiệp.

Tĩm lại, các chỉ tiêu tổng quát trên đã phần nào cho ta thấy tình hình chung hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này cha phản ánh đợc nét riêng biệt về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của từng bộ phận vốn. Do đĩ, để đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh chúng ta cần xem xét tới các chỉ tiêu cá biệt, đĩ là tồn bộ các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động và vốn cố định của doanh nghiệp.

4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động.

-Hiệu suất sử dụng vốn lu động ( số vịng quay vốn lu động)

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lu động doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh tạo ra đợc bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Hay nĩi cách khác, chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích vốn lu động càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp càng cao.

-Thời gian một vịng luân chuyển:

Chỉ tiêu này phản ánh thời gian cần thiết để vốn lu động thực hiện đợc một lần luân chuyển. Ngợc lại với số vịng quay vốn lu động, chỉ tiêu này

x 100% Lợi nhuận trước thuế

Tổng vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ =

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh

Số vịng quay vốn lưu động

Doanh thu thuần trong kỳ

Vốn lưu động sử dụng bình quân trong kỳ =

Thời gian một vịng luân chuyển

Thời gian của một kỳ phân tích Số vịng quay vốn

càng nhỏ thể hiện vốn lu động đợc luân chuyển nhanh, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lu động càng cao.

-Hàm lợng vốn lu động:

Chỉ tiêu này cho biết để thu đợc một đồng doanh thu thuần thì số vốn lu động mà doanh nghiệp phải bỏ ra là bao nhiêu. Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp càng cao.

-Tỷ lệ sinh lời của VLĐ:

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lu động trong kỳ cĩ thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn lu động càng cĩ hiệu quả. Do đĩ, chỉ tiêu này càng cao càng tốt.

4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định.

-Hiệu suất sử dụng vốn cố định:

Chỉ tiêu này cho biết, một đồng vốn cố định đầu t vào việc mua sắm và sử dụng tài sản cố định trong kỳ tạo ra đợc bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp càng cao.

Hàm lượng vốn lưu động

VLĐ sử dụng bình quân trong kỳ Doanh thu thuần =

Tỷ lệ sinh lời của VLĐ

Lợi nhuận sau thuế

Vốn lưu động sử dụng bình quân trong kỳ

=

Hiệu suất sử dụng vốn cố định

Doanh thu thuần trong kỳ Vốn cố định sử dụng

bình quân trong kỳ =

- Hàm lợng vốn cố định:

Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra đợc một đồng doanh thu thuần trong kỳ thì doanh nghiệp cần sử dụng bao nhiêu đồng vốn cố định. Chỉ tiêu này ngợc lại với chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định. Vì vậy, chỉ tiêu này càng nhỏ càng thể hiện trình độ quản lý và sử dụng tài sản cố định càng cao.

-Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định:

Chỉ tiêu này phản ánh 100 đồng vốn cố định đầu t ho việc mua sắm và sử dụng tài sản cố định sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trớc thuế. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp rất tốt.

-Hiệu quả sử dụng vốn cố định:

Chỉ tiêu này cho biết, một đồng vốn cố định cĩ thể tạo ra đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế là kết quả cuối cùng mà mọi doanh nghiệp đều xét đến. Do đĩ, chỉ tiêu này càng cao bao nhiêu thì chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn cố định càng cĩ hiệu quả bấy nhiêu.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 27 -31 )

×