0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Chức năng và nhiệm vụ của Cơng ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 39 -40 )

I. Khái quát chung về Cơng ty tạp phẩmvà bảo hộ lao động

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Cơng ty

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Cơng ty

Cơng ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động là một Cơng ty kinh doanh thơng mại nên đặc điểm của Cơng ty là kinh doanh một số mặt hàng bảo hộ lao động ( quần, áo, giày, mũ...), phích và ruột phích, giấy viết, dây điện, bĩng đèn điện, xà phịng... Trong đĩ, mặt hàng phích và ruột phích, bĩng đèn điện, quần áo bảo hộ lao động là các mặt hàng chiếm 70% tổng giá trị kinh doanh của Cơng ty. Nhìn chung các sản phẩm mà Cơng ty kinh doanh nĩ gắn liền với đời sống hàng ngày của ngời dân. các mặt hàng Cơng ty kinh doanh là những loại hàng hố cĩ chất lợng cao, cĩ uy tín trên thị trờng và phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng.

2.1.1. Chức năng

-Kinh doanh hàng tạp phẩm, bảo hộ lao động, hàng cơng nghiệp tiêu dùng, điện tử, điện lạnh, văn phịng phẩm, vật liệu xây dựng, vật t nguyên liệu phục vụ sản xuất.

-Tổ chức sản xuất gia cơng hàng tạp phẩm, bảo hộ lao động, bách hố dới những hình thức nh tự tổ chức sản xuất, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngồi nớc để tổ chức sản xuất tạo ra hàng tiêu dùng trong nớc và xuất khẩu.

-Trực tiếp xuất nhập khẩu hàng cơng nghiệp tiêu dùng, đồ dùng và các thiết bị văn phịng, dụng cụ bảo hộ lao động, vật liệu xây dựng.

-Đại lý cho các hãng trong và ngồi nớc về mặt hàng thuộc diện kinh doanh của Cơng ty theo hớng của nhà nớc.

2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Cơng ty cĩ nhiệm vụ tổ chức kinh doanh tạo nguồn hàng tạp phẩm và bảo hộ lao động bán buơn cho các địa phơng cả nớc, phục vụ nhu cầu đời sống và xuất khẩu. Các nhiệm vụ cụ thể của Cơng ty là:

-Nghiên cứu nắm vững nhu cầu thị trờng trong và nớc, thị hiếu ngời tiêu dùng của xã hội trong từng thời kỳ, năng lực sản xuất của các ngành, các địa phơng và các ngành khác về tạp phẩm và dụng cụ gia đình để xây dựng

chiến lợc phát triển ngành hàng, lập kế hoạch, định hớng phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Cơng ty trình Bộ thơng mại duyệt.

-Tổ chức các hoạt động kinh doanh và đầu t phát triển theo kế hoạch nhằm đạt đợc mục tiêu chiến lợc của Cơng ty

-Thực hiện phơng án đầu t chiều sâu các cơ sở kinh doanh của Cơng ty nhằm đem lại hiệu quả kinh tế trong kinh doanh

-Kinh doanh theo ngành, nghề đã đăng ký, đúng mục đích thành lập doanh nghiệp . Thực hiện những nhiệm vụ mà nhà nớc giao

-Nghiên cứu và ứng dụng cơng nghệ nhằm tạo ra sản phẩm mới

-Nhân vốn, bảo tồn vốn và phát triển vốn nhà nớc giao

-Đào tạo, bồi dỡng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nớc đối với cơng nhân viên chức

-Cơng ty cĩ quyền chủ động trong kinh doanh ký kết các hợp đồng kinh tế trong và ngồi nớc, hợp tác đầu t, liên doanh, đợc vay vốn tại các ngân hàng Việt nam

+ Đợc tổ chức bộ máy quản lý, mạng lới sản xuất kinh doanh.

+ Đợc tiếp thị tại hội chợ triển lãm, quảng cáo háng hố, đặt văn phịng đại diện, chi nhánh kinh doanh ở trong nớc và nớc ngồi

+ Đợc quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm, tuyển dụng, điều động lao động, cho thơi việc, hạ bậc lơng, khen thởng kỷ luật theo chính sách của nhà nớc và quy chế của Cơng ty

+ Uỷ quyền sử dụng và đề ra các chỉ tiêu sử dụng vốn cho các đơn vị cơ sở.

+ Phân cấp hoạt động kinh doanh và giao kế hoạch cho các đơn vị phụ thuộc

+ Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nớc cĩ thẩm quyền.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 39 -40 )

×