0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩmvà

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 69 -79 )

II. Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp

3. Hiệu quả s dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩmvà bảo hộ lao động

3.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩmvà

Việc xem xét hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Cơng ty đợc thể hiện ở bảng 8

Qua số liệu ở bảng 8 cho ta thấy:

Doanh thu thuần của Cơng ty từ năm 1999-2002 tăng lên. Năm 1999 đạt 197.668.755 nghìn đồng, nhng sang năm 2000 đạt 241.573.489 nghìn đồng , tăng 43.089.522 nghìn đồng so với năm 1999. Năm 2001 là 264.325.594 nghìn đồng, tăng 22.752.105 nghìn đồng so với năm 2000. Và năm 2002 là 280.089.522 nghìn đồng, tăng 15.763.928 nghìn đồng so với năm 2001.

Lợi nhuận trớc thuế của Cơng ty năm 1999 là 515.618 nghìn đồng, năm 2000 là 518.441 nghìn đồng, tăng 2.823 nghìn đồng so với năm 1999. Năm 2001 là 524.367 nghìn đồng, tăng 5.926 nghìn đồng so với năm 2000. Đến năm 2002 là 589.384 nghìn đồng, tăng 65.017 nghìn đồng so với năm 2001.

Lợi nhuận sau thuế của Cơng ty năm 1999 là 350.629 nghìn đồng, năm 2000 là 352.540 nghìn đồng, tăng 1.911 nghìn đồng so với năm 1999. Sang năm 2001 là 356.570 nghìn đồng, tăng 4.030 nghìn đồng so với năm 2000, năm 2002là 400.781 nghìn đồng, tăng 44.211 nghìn đồng so với năm 2001.

Nh vậy, cùng với sự tăng lên của doanh thu thuần từ năm 1999-2002 thì lợi nhuận của Cơng ty cũng tăng lên, đặc biệt là năm 2002.

Tuy nhiên, để đạt đợc kết quả nh vậy thì Cơng ty đã tăng số vốn kinh doanh sử dụng bình quân từ năm 1999-2002. Cụ thể: Năm 1999, số vốn kinh doanh sử dụng bình quân là 28.828.585 nghìn đồng. Nhng đến năm 2000 là 41.472.108 nghìn đồng, tăng 12.828.523 nghìn đồng so với năm 1999. Năm 2001 là 45.520.755 nghìn đồng, tăng 4.048.647 nghìn đồng so với năm 2000. Năm 2002 là 51.845.021 nghìn đồng, tăng 6.324.266 nghìn đồng so với năm 2001. Từ những kết quả trên, để xem xét Cơng ty sử dụng vốn kinh doanh cĩ hiệu quả hay khơng, chúng ta dựa vào các chỉ tiêu sau:

-Hàm lợng vốn kinh doanh :

Từ kết quả tính tốn ở bảng 8 ta đợc: Hàm lợng vốn kinh doanh: Năm 1999 là 0,15, năm 2000 là 0,17, tăng 0,02 so với năm 1999, năm 2001 là 0,17, năm 2002 là 0,19, tăng 0,02 so với năm 2001. Từ đĩ ta thấy, để thu đợc 1000VNĐ doanh thu thuần thì năm 1999 Cơng ty đã bỏ ra 150 VNĐ vốn

Tổng vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ Hàm lợng vốn kinh doanh =

kinh doanh, năm 2000 và năm 2001 tăng lên là 170 VNĐ, tức là năm 2000 và năm 2001 tăng lên 20 VNĐ so với năm 1999. Năm 2002, để thu đợc 1000 VNĐ doanh thu thuần Cơng ty đã bỏ ra 190 VNĐ, tăng 20 VNĐ so với năm 2001. Nh vậy, Cơng ty sử dụng vốn kinh doanh cĩ hiệu quả, đặc biệt là năm 1999 do năm 1999 Cơng ty chủ yếu là kinh doanh trên thị trờng nội địa, cho nên Cơng ty đã cĩ kinh nghiệm từ những năm trớc trong việc kinh doanh các mặt hàng của Cơng ty trên nội địa, do vậy việc sử dụng vốn kinh doanh của Cơng ty đã đợc điều chỉnh hợp lý. Bớc sang năm 2000 và đến năm 2002, Cơng ty bắt đầu bớc vào hoạt động xuất khẩu, nên cha cĩ kinh nghiệm trong việc xuất khẩu, yếu về thị trờng và mặt hàng xuất khẩu. Vì vậy, hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động xuất khẩu cha cĩ hiệu quả, do vậy ảnh hởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Cơng ty cho nên hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Cơng ty cĩ phần giảm sút so với năm 1999.

- Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh:

Dựa vào kết quả tính tốn ở bảng 8 ta thấy: Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của Cơng ty năm 1999 là 6,86, năm 2000 là 5,82 giảm 1,04 so với năm 1999,năm 2001 là 5,81, giảm 0,01 so với năm 2000 là 5,40 giảm 0,41 so với năm 2001. Điều này cho thấy: Khi Cơng ty sử dụng 1000 VNĐ vốn kinh doanh vào hoạt động kinh doanh thì năm 1999 doanh thu thuần Cơng ty thu đợc là 6860 VNĐ, năm 2000 là 5820 VNĐ giảm 1040 VNĐ so với năm 1999, năm 2001 là 5810 VNĐ giảm 10 VNĐ so với năm 2000 và năm 2002 là 5400 VNĐ giảm 410 VNĐ so với năm 2001. Từ kết quả này nhận thấy, tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Cơng ty là cĩ hiệu quả, bởi vì khi Cơng ty bỏ ra 1000 VNĐ thì Cơng ty thu đợc 6860 VNĐ vào năm 1999 tức là Cơng ty sẽ lãi đợc 5860 VNĐ vào năm 1999, năm 2000 là 4820 VNĐ, năm 2001 và 2002 là 4400 VNĐ. Điều này cho thấy cùng sử dụng 1 lợng vốn kinh doanh nh nhau nhng năm 1999 Cơng ty thu đợc 5860 VNĐ tiền lãi từ kinh doanh nhng đến năm 2002 chỉ cịn 4400 VNĐ. Kết quả này cho thấy số tiền lãi mà Cơng ty thu đợc trong hoạt động kinh doanh cĩ chiều hớng giảm xuống

Hiệu suất sử dụng

vốn kinh doanh ==

Doanh thu thuần trong kỳ

Lợi nhuận trước thuế trong kỳ Tỷ suất lợi nhuận vốn

kinh doanh =

Tổng vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ

x 100%

chứng tỏ tình hình sử dụng vốn từ năm 2000 - 2002 khơng hiệu quả bằng năm 1999 do nguyên nhân là Cơng ty bắt đầu tham gia vào hoạt động xuất khẩu mà đây là khâu khĩ khăn nhất đối với Cơng ty vì nĩ hồn tồn mới, cha cĩ kinh nghiệm.

-Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh:

Dựa vào cơng thức trên và số liệu tính tốn đợc tại bảng 8 ta thu đợc kết quả:

Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh của cơng ty qua các năm nh sau: Năm 1999 là 1,79%, năm 2000 là 1,25% giảm 0,54% so với năm 1999, năm 2001 là 1,15% giảm 0,1% so với năm 2000 và năm 2002 là 1,14% giảm 0,01% so với năm 2001. Nh vậy, trớc khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp bỏ ra 100 VNĐ vốn kinh doanh thì lợi nhuận trớc thuế mà doanh nghiệp tạo ra đợc năm 1999 là 1,79 VNĐ, năm 2000 là 1,25 VNĐ giảm 0,54 VNĐ so với năm 1999, năm 2001 là 1,15 VNĐ giảm 0,1 VNĐ so với năm 2000 và năm 2002 là 1,14 VNĐ giảm 0,01 VNĐ so với năm 2001. Kết quả này cho thấy tỷ suất lợi nhuận của kinh doanh của Cơng ty cịn thấp. Bởi vì, với số vốn kinh doanh mà Cơng ty bỏ ra kinh doanh thì số lợi nhuận trớc thuế thu đợc cịn thấp: Năm 1999, vốn kinh doanh của Cơng ty là 28.828585 nghìn đồng thì lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp mà Cơng ty thu đợc chỉ là 515.618 nghìn đồng, ứng với tỷ suất lợi nhuận là 1,79%. Năm 2000 vốn kinh doanh Cơng ty sử dụng bình quân là 41.472.108 nghìn đồng nhng chỉ thu đợc 518.441 nghìn đồng lợi nhuận trớc thuế, tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh chỉ đạt 1,25% giảm 0,54% so với năm 1999, cho thấy năm 2000 tuy vẫn cĩ lãi nhng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh khơng tốt bằng năm 1999. Đến năm 2001 và năm 2002, tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh chỉ đạt tơng ứng là 1,15% và 1,14%. Cũng nh năm 2000, năm 2001 -2002 hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Cơng ty cha thực sự cĩ hiệu quả do Cơng ty tiếp cận với hoạt động kinh doanh mới đĩ là hoạt động xuất khẩu trong khi đĩ từ năm 1999 trở về trớc Cơng ty chỉ kinh doanh trên thị trờng nội địa và từ năm 2000 - 2002

nguồn vốn chủ sở của Cơng ty giảm xuống, cơng ty sử dụng nhiều nguồn vốn tín dụng vì vậy phải chịu một khoản chi phí tiền lãi cho việc sử dụng vốn.

- Hệ số doanh lợi vốn kinh doanh.

Từ cơng thức và số liệu ở bảng 8 ta tính đợc hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh của Cơng ty nh sau: Năm 1999 là 0,012, năm 2000 là 0,009 giảm 0,003 so với năm 1999, năm 2001 là 0,008 giảm 0,001 so với năm 2000 và năm 2002 là 0,008. Nh vậy chỉ tiêu này cho thấy cứ 1000 VNĐ vốn kinh doanh bỏ ra kinh doanh Cơng ty thu đợc 12 VNĐ lợi nhuận sau thuế năm 1999, năm 2000 là 9 VNĐ giảm 3VNĐ so với năm 1999, năm 2001 và năm 2002 là 8 VNĐ giảm 1 VNĐ so với năm 2000. Từ kết quả này cho thấy, sau khi Cơng tyđã hồn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nớc, năm 1999 Cơng ty bỏ ra 1000 VNĐ thì Cơng ty thu đợc 12 VNĐ lợi nhuận, năm 2000 chỉ thu đợc 9 VNĐ, năm 2001 và năm 2002 là 8 VNĐ. Kết quả này tuy khơng làm cơng ty thua lỗ nhng khơng cao. Đây cũng là kết quả tất yếu do từ năm 1999 -2002 do biến động của thị trờng, ảnh hởng của sản phẩm Trung Quốc tràn vào thị trờng nội địa. Dẫn đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty cĩ phần khĩ khăn hơn, vì vậy ảnh hởng tới hiệu quả kinh doanh nĩi chung và hiệu quả sử dụng vốn nĩi riêng. Do đĩ, cơng ty cần phải cĩ những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của mình trong những năm tới.

3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lu động của Cơng ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động.

Dựa vào bảng cơ cấu tài sản của Cơng ty cho thấy vố lu động của Cơng ty chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng tài sản, từ 96 -98%. Vì vậy, việc sử dụng cĩ hiệu quả vốn lu động cĩ vai trị rất quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . Do đĩ, việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động là rất cần thiết để cĩ thể thấy rõ đợc khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động của Cơng ty đợc thể hiện ở bảng sau:

Hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh

Lãi thuần trong kỳ

Tổng vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ

Từ số liệu bảng 9 cho thấy, vốn lu động sử dụng bình quân của Cơng ty tăng dần lên từ năm 1999-2002. Năm 1999 là 27.761.927 nghìn đồng, năm 2000 là 40.387.862 nghìn đồng tăng 12.625.935 nghìn đồng so với năm 1999, năm 2001 là 44.303.668 nghìn đồng tăng 3.915.806 nghìn đồng so với năm 2000 và năm 2002 là 50.752.457 nghìn đồng tăng 6.448.787 nghìn đồng so với năm 2001.

- Số vịng quay vốn lu động:

áp dụng cơng thức trên ta cĩ kết quả ở bảng 9. Số vịng quay vồn lu động cụ thể qua các năm là: Năm 1999 là 7,12 vịng, năm 2000 là 5,98 vịng giảm 0,18 vịng so với năm 1999, năm 2001 là 5,97 vịng giảm 0,01 vịng so với năm 2000 và năm 2002 là 5,52 vịng giảm 0,45 vịng. Điều này chứng tỏ, vốn lu động của Cơng ty đã tham gia quay vịng rất nhiều vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã gĩp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho Cơng ty làm cho hiệu quả sử dụng vốn của Cơng ty cĩ hiệu quả nhng cha thật sự cĩ hiệu quả vì số vịng quay vốn lu động cịn thấp. Song, số vịng quay vốn lu động lại cĩ chiều hớng giảm xuống từ năm 1999 -2002, cụ thể: Năm 1999 vốn lu động sử dụng bình quân là 27.761.927 nghìn đồng nhng quay đợc 7,12 vịng, năm 2000 vốn lu động sử dụng bình quân là 40.387.862 nghìn đồng nhng chỉ quay đợc 5,98 vịng. Sang năm 2001, số vốn lu động sử dụng bình quân tăng lên đến 44.303.668 nghìn đồng và quay đợc cĩ 5,97 vịng và năm 2002, vốn lu động sử dụng bình quân của cơng ty đã là 50.752.457 nghìn đồng nhng lại quay đ- ợc cĩ 5,52 vịng. Kết quả này nguyên nhân do sự cạnh tranh của sản phẩm Trung Quốc đã làm cho lợng hàng tồn kho của cơng ty tăng lên từ 1999 -2002, gây nên tình trạng bị ứ đọng vốn trong kinh doanh làm cho hiệu quả sử dụng vốn lu động của Cơng ty giảm xuống.

- Hàm lợng vốn lu động:

Số vịng quay vốn lưu động Doanh thu thuần trong kỳ VLĐ sử dụng bình quân trong kỳ =

Hàm lượng vốn lưu động

VLĐ sử dụng bình quân trong kỳ Doanh thu thuần trong kỳ =

Qua số liệu bảng 9 ta thu đợc kết quả: Hàm lợng vốn lu động của Cơng ty năm 1999 là 0,14, năm 2000 là 0,17 tănh 0,03, năm 2001 là 0,17, năm 2002 là 0,18 tăng 0,01 so với năm 2000 và 2001. Nh vậy, để thu đợc 1000 VNĐ doanh thu và năm 2001 đến là 170 VNĐ tăng 30 VBĐ so với năm 1999, và năm 2002 là 180 VNĐ tăng 10 VNĐ so với năm 2001. Nh vậy, để thu đợc 1000 VNĐ doanh thu thuần, năm 1999 Cơng ty chỉ bỏ ra 140 VNĐ vốn lu động, năm 2000 và 2002 Cơng ty phải bỏ ra 170 VNĐ tăng 30 VNĐ so với năm 1999, và năm 2002 Cơng ty phải bỏ ra 180 VNĐ tăng 10 VNĐ so với năm 01 và tăng 40 VNĐ so với năm1999.

Mặc dù do sự cạnh tranh của sản phẩm Trung Quốc, tham gia vào hoạt động xuất khẩu là một hoạt động đang mới đối với Cơng ty, cha cĩ kinh nghiệm song hiệu quả sử dụng vốn lu động của Cơng ty vẫn cĩ hiệu quả. Nh- ng hiệu quả sử dụng vốn lu động là bị giảm xuống từ 1999 -2002, vì năm 1999 Cơng ty chỉ sử dụng 140 VNĐ nhng lại thu đợc 1000 VNĐ doanh thu, song đến năm 2000 - 2001 Cơng ty phải bỏ thêm 30 VNĐ vốn lu động và năm 2002 là 10 VNĐ.

- Thời gian một vịng luân chuyển:

Dựa vào cơng thức trên và số liệu ở bảng 9 ta thu đợc kết quả: Thời gian một vịng luân chuyển năm 1999 là 51 ngày/vịng, năm 2000 là 60 ngày/vịng tăng 9 ngày/vịng so với năm 1999, năm 2001 là 60 ngày/vịng và năm 2002 là 65 ngày/vịng tăng 5 ngày/vịng so với năm 2002. Điều này cho thấy, năm 1999 để thực hiện một vịng quay của vốn lu động Cơng ty phải mất 51 ngày, nhng đến năm 2000 và 2001 là 60 ngày tăng 9 ngày so với năm 1999, năm 2002 là 65 ngày tăng 5 ngày so với năm 2001. Kết quả này chứng tỏ thời gian 1 vịng luân chuyển cịn cao, cĩ chiều hớng tăng lên. Nguyên nhân là do số vịng quay vốn lu động của Cơng ty cha cao, chỉ đạt mức trung bình và lại giảm xuống từ 1999 -2002 do đĩ ảnh hởng tới thời gian 1 vịng luân chuyển. Vì vậy, trong thời gian tới Cơng ty cần phải cĩ biện pháp để giảm thời gian 1 vịng luân chuyển, tăng cao số vịng quay của vốn lu động từ đĩ gĩp phần giải quyết nhu cầu vốn cho Cơng ty và gĩp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động Thời gian một vịng luân chuyển 360 Số vịng quay VLĐ =

- Hiệu quả sử dụng vốn lu động hay tỷ lệ sinh lời của vốn lu động:

Từ cơng thức trên và số liệu ở bảng 9 ta thu đợc kết quả: Năm 1999,k tỷ lệ sinh lời của VLĐ là 0,013 nghìn đồng, năm 2000 là 0,009 giảm 0,004, năm 2001 và năm 2001 đều là 0,008 giảm 0,001 so với năm 2000. Điều này cho thấy, trong kỳ kinh doanh khi doanh nghiệp sử dụng 1000 VNĐ vốn lu động tạo ra đợc 13 VNĐ lợi nhuận sau thuế vào năm 1999, năm 2000 là 9 VNĐ giảm 3 VNĐ so vơi năm 1999, năm 2001và năm 2002 đều là 8 VNĐ giảm 1 VNĐ so với năm 2000. Kết quả này cho thấy, mặc dù lợi nhuận sau thuế của Cơng ty tăng dần lên từ năm 1999-2002 song tỷ lệ sinh lời của vốn lu động cịn thấp, vốn lu động sử dụng cịn cao và cha thực sự cĩ hiệu quả vào cuối kỳ kinh doanh. Do ảnh hởng của sự cạnh tranh với sản phẩm của Trung Quốc về giá làm cho lợng hàng tồn kho của Cơng ty tăng lên gây nên trình trạng u động vốn của Cơng ty. Cơng ty cần cĩ biện pháp quản lý và sử dụng vốn lu động tốt hơn nữa để nâng cao tỷ lệ sinh lời của vốn lu động của Cơng ty. Vì đây đợc xem là kết quả đánh giá cuối cùng đối với việc sử dụng vốn lu động .

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 69 -79 )

×