0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Đẩy nhanh cơng tác thu hồi nợ và thanh tốn các khoản nợ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 95 -96 )

II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

9. Đẩy nhanh cơng tác thu hồi nợ và thanh tốn các khoản nợ

Năm 1999, các khoản phải thu của Cơng ty chiếm 33% tổng tài sản, năm 2000 chiếm 26,5% tổng tài sản, năm 2001 chiếm 37,6% tổng tài sản và năm 2002 chiếm 30,7% tổng tài sản. Nh vậy, các khoản phỉa thu của Cơng ty từ năm 1999-2002 chiếm tỷ trọng tơng đối cao trong tổng tài sản của Cơng ty. Vì vậy, Cơng ty cần phải cĩ các viện pháp thu hồi để các khoản phải thu giảm xuống, khách hàng chiếm dụng vốn lâu gâu ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Để thực hiện đợc điều này, trong hợp đồng ký kết, Cơng ty nên cĩ các

điều khoản ràng buộc chặt chẽ nh quy định rõ thời hạn trả tiền, phơng án thanh tốn cụ thể. Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì bên đĩ phải chịu trách nhiệm bồi thờng theo thoả thuận và thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng. Những điều khoản quy định trong hợp đồng phải phù hợp với chính sách chế độ hiện hành.

Đồng thời, các khoản nợ phải trả của Cơng ty rất lớn, tăng dần theo các năm. Năm 1999 là 32.540.133 nghìn đồng, năm 2000 là 39.807.837 nghìn đồng, năm 2001 là 39.829.615 nghìn đồng và năm 2002 là 51.938.851 nghìn đồng. Đây là con số quá lớn, vì vậy mà bản thân Cơng ty cần phải cĩ phơng án thích hợp để thanh tốn các khoản nợ phải trả. Đĩ là khoản vốn Cơng ty chiếm dụng ở vên ngồi, sự ciến dụng jnáy truy đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng về vốn của Cơng ty, tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng lợi nhuận. Song nếu chiếm dụng quá nhiều sẽ gây tình trạng rối loạn trong thanh tốnh, ảnh hởng tới uy tín trong Cơng ty. Do đĩ, Cơng ty phải khéo léo linh hoạt trong việc thanh tốnh nợ, Cơng ty cần thanh tốn các khoản nợ đúng hạn, u tiên trả trớc cho nhữn khách hàng quen thuộc, xin gia hạn thêm cho các khoản nợ cha cĩ khả năng thanh tốn, kết hợp với việc thu hồi nợ sẽ giúp Cơng ty sử dụng vốn cĩ hiệu quả.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 95 -96 )

×