0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Hiệu quả sử dụng vốn cố định của cơng ty tạp phẩmvà bảo hộ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 79 -83 )

II. Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp

3. Hiệu quả s dụng vốn kinh doanh tại cơng ty tạp phẩmvà bảo hộ lao động

3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của cơng ty tạp phẩmvà bảo hộ

lao động

Trong cơ cấu vốn của Cơng ty, vốn cố định chiếm rất nhỏ từ 2-4%. Nhng để cĩ thể tồn tại và phát triển ngồi việc quản lý và sử dụng vốn lu động cĩ hiệu quả thì Cơng ty phải tìm cách khai thác vốn cố định sao cho cĩ hiệu quả nhất. Để đánh giá việc sử dụng vốn cố định tại Cơng ty cĩ hiệu quả hay khơng ta cĩ thể sử dụng các chỉ tiêu sau đây:

Tỷ lệ sinh lời VLĐ

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ VLĐ sử dụng bình quân trong kỳ =

Qua số liệu tại bảng 10 cho thấy, vốn cố định sử dụng bình quân tăng lên rồi lại giảm xuốnh từ năm 1999-2002. Cụ thể: năm 1999 là 1.066.658 nghìn đồng, năm 2000 là 1.354.246 nghìn đồng tăng 287.588 nghìn đồng so với năm 1999 , nhng sang năm 2001 là 1.217.086 nghìn đồng giảm 137.160 nghìn đồng so với năm 2000 và năm 2002 là 1.092.564 nghìn đồng giảm 124.522 nghìn đồng

- Hiệu suất sử dụng vốn cố định:

Qua cơng thức trên và số liệu bảng 10 ta thu đợc kết quả tại bảng 10. Cụ thể nh sau: Hiệu suất sử dụng vốn cố định năm 1999 là 185,32, năm 2000 là 178,38 giảm 6,94 so với năm 1999, năm 2001 là 217,18 tăng 38,80 so với năm 2000 và năm 2002 là 256,36 tăng 39,18 so với năm 2001. Nhìn vào kết quả này cho thấy: Năm 1999 Cơng ty đầu t 1000 VNĐ vào việc mua săm và sử dụng tài sản cố định thì doanh thu thuần thu đợc 185.320 VNĐ, năm 2000 là 178.380 VNĐ giảm 6.940 VNĐ so với năm 1999, năm 2001 là 217.180 VNĐ tăng 38.800 VNĐ so với năm 2000 và năm 2002 là 256.360 VNĐ tăng 39.180 VNĐ so với năm 2001. Nh vậy, Cơng ty đã sử dụng vốn cố định cĩ hiệu quả. Đây là kết quả khả quan làm tăng doanh thu thuần cho doanh nghiệp, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu qủa sử dung vốn cố định của Cơng ty.

- Hàm lợng vốn cố định:

Dựa vào kết quả tính tốn đợc tại bảng 10 ta thu đợc: Hàm lợng vốn cố định năm 1999 và năm 2000 đều là 0,01, năm 2001 là 0,005 giảm 0,005 so với năm 2000 và năm 2002 là 0,004 giảm 0,001so với năm 2001. Qua số liệu này

Hiệu suất sử dụng vốn cố định

Doanh thu thuần trong kỳ Vốn cố định sử dụng bình quân trong kỳ = Hàm lượng vốn cố định VCĐ sử dụng bình quân trong kỳ Doanh thu thuần trong kỳ =

cho thấy, để cĩ đợc 1000 VNĐ doanh thu thuần thì năm 1999 và năm 2000 Cơng ty phải bỏ ra 10 VNĐ vốn cố định năm 2001 là 5 VNĐ giảm 5 VNĐ so với năm 2000 và năm 2002 là 4 VNĐ giảm 1 VNĐ so với năm 2001. Nh vậy, Cơng ty đã sử dụng vốn cố định rất cĩ hiệu quả và cĩ chiều hớng sử dụng tốt hơn từ năm 1999-2002, gĩp phần làm tăng thêm doanh thu thuần cho Cơng ty. Cơng ty cần phát huy việc sử dụng vốn cố định để cĩ hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

- Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định:

Dựa vào cơng thức trên và số liệu tại bảng 10 ta thu đợc kết quả: Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định năm 1999 là 0,48, năm 2000 là 0,38 giảm 0,1 so với năm 1999, năm 2001 là 0,43 tăng 0,05 so với năm 2000 và năm 2002 là 0,54 tăng 0,11 so với năm 2001. Chỉ tiêu này cho thấy, khi Cơng ty đầu t 1000 VNĐ vào việc mua sắm tài sản cố định để tạo ra đợc 480 VNĐ lợi nhuận trớc thuế, năm 2000 là 380 VNĐ giảm 100 VNĐ so với năm 1999, năm 2001 là 430 VNĐ tăng 50 VNĐ so với năm 2000 và năm 2002 là 540 VNĐ tăng 110 VNĐ so với năm 2001. Kết quả này cho thấy, việc Cơng ty giảm số vốn cố định sử dụng bình quân song lại đem kết quả cao cho Cơng ty. Gĩp phần vào việc tăng lợi nhuận trớc thuế cho Cơng ty. Cơng ty đã sử dụng vốn cố định rất cĩ hiệu quả.

- Hiệu quả sử dụng vốn cố định:

Từ kết quả tại bảng 10 ta thấy: Năm 1999, hiệu quả sử dụng vốn cố định của Cơng ty là 0,33, năm 2000 là 0,26 giảm 0,07 so với năm 1999, năm 2001 là 0,29 tăng 0,03 so với năm 2000 và năm 2002 là 0,37 tăng 0,08 so với năm

Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định

Lợi nhuận trước thuế Vốn cố định sử dụng bình

quân trong kỳ

= x 100%

Hiệu quả sử dụng vốn cố định

Lãi thuần trong kỳ

Vốn cố định sử dụng bình quân trong kỳ =

2001. Kết quả này cho thấy, khi Cơng ty đầu t 1000 VNĐ mua sắm tài sản cố định thì tạo ra 330 VNĐ lợi nhuận sau thuế vào năm 1999, năm 2000 là 260 VNĐ giảm 70 VNĐ so với năm 1999, năm 2001 là 290 VNĐ tăng 30 VNĐ so với năm 2000 và năm 2002 là 370 VNĐ tăng 80 VNĐ so với năm 2001. Đây là một kết quả tốt thể hiện sự quản lý và sử dụng vốn cố định của Cơng ty mặc dù kết quả cịn thấp. Nh vậy cĩ thể thấy lợi nhuận rịng của Cơng ty tăng dần lên từ năm 2000-2002 chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định của Cơng ty cĩ hiệu quả.

Tĩm lại, từ năm 1999-2002 mặc dù hoạt động kinh doanh của Cơng ty khơng thua lỗ thể hiện ở việc lợi nhuận sau thuế của Cơng ty tăng dần lên song việc sử dụng vốn kinh doanh nĩi chung và việc sử dụng vốn lu động nĩi riêng cha thực sự cĩ hiệu quả. Chỉ cĩ việc sử dụng vốn cố định là cĩ hiệu quả. Điều này đợc thể hiện rõ qua sự phân tích các chỉ tiêu ở trên

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 79 -83 )

×