0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 26 -27 )

III. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng

3. Chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn

Trong nền kinh tế thị trờng, mục đích duy nhất của mọi doanh nghiệp là sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả nhất định, lấy hiệu quả kinh doanh làm thớc đo cho mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh là lợi ích kinh tế đạt đợc sau khi đã bù đắp một khoản chi phí bỏ ra cho hoạt động kinh doanh. Nh vậy, hiệu quả là một chỉ tiêu chất lợng phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu đợc từ hoạt động kinh doanh với chi phí bỏ ra để thu đợc kết quả đĩ. Do đĩ, hiệu quả kinh doanh đợc xác định dới hai gĩc độ: Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.

- Hiệu quả kinh tế: Là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực và vật lực của doanh nghiệp để đạt đợc hiệu quả cao nhất trong quá trình kinh doanh. Hiệu quả kinh tế đợc so sánh giữa kết quả đầu ra và chi phí đầu vào.

Qua cơng thức trên ta thấy, hiệu quả kinh tế chịu ảnh hởng của hai nhân tố đĩ là: Kết quả đầu ra và chi phí đầu vào. Hiệu qủa tăng lên khi:

+ Kết quả đầu ra tăng lên và chi phí đầu vào khơng đổi

+ Hoặc kết quả đầu ra khơng đổi và chi phí đầu vào giảm xuống

+ Hoặc kết quả đầu ra và chi phí đầu vào đều tăng nhng tốc độ tăng của kết quả lớn hơn tốc độ tăng của chi phí.

Kết quả đầu ra đợc xác định trên 3 chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu lợi nhuận rịng: là chỉ tiêu quan trọng nhất, nĩ là chỉ tiêu chất lợng thể hiện rõ nhất tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh một phần các chỉ tiêu khác nh doanh thu và thu nhập. Thơng thờng khi chỉ tiêu này tăng lên thì các chỉ tiêu khác cũng đợc thực hiện tơng đối tốt.

+ Chỉ tiêu doanh thu: Mang tính chất của chỉ tiêu khối lợng, phản ánh quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi xem xét chỉ tiêu này phải luơn cĩ sự so sánh nĩ với các chỉ tiêu khác, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp mới cĩ thể nhận xét, đánh giá đợc chỉ tiêu doanh thu là tích cực hay là hạn chế.

Hiệu quả kinh tế =

Kết quả đầu vào Chi phí đầu vào

+ Chỉ tiêu thu nhập: Là chỉ tiêu phản ánh tồn bộ thu nhập của doanh nghiệp đạt đợc.

Từ 3 chỉ tiêu trên ta thấy, doanh thu thực hiện lớn cũng cha phản ánh đầy đủ hoạt động kinh doanh cũng nh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, nĩ chỉ phản ánh quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trờng. Vì vậy, ta phải căn cứ vào lợi nhuận rịng và thu nhập của doanh nghiệp, so sánh chỉ tiêu này với khoản chi phí đầu vào để đánh giá hiệu quả kinh doanh nĩi chung và hiệu quả sử dụng vốn nĩi riêng.

Chỉ tiêu chi phí đầu vào đợc xác định dựa trên các chỉ tiêu nh: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Hiệu quả xã hội: là những tác động tới thực tiễn đời sống xã hội khi doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tĩm lại, đối với các quốc gia đặc biệt là các nớc cĩ nền kinh tế thị tr- ờng định hớng xã hội chủ nghĩa nh Việt Nam thì chỉ tiêu hiệu quả kinh tế cũng nh chỉ tiêu hiệu quả xã hội đều quan trọng và cần thiết. Trong một số tr- ờng hợp thì hiệu quả kinh tế tăng trởng sẽ kéo theo tăng trởng hiệu quả xã hội. Tuy nhiên, điều này khơng phải luơn luơn đúng vì nền kinh tế thị trờng luơn kèm theo nhiều khuyết tật. Với quan điểm đĩ, mỗi doanh nghiệp cần phải đạt đợc hiệu quả kinh tế trên cơ sở hiệu quả xã hội, từ đĩ cĩ tác động qua lại, kích thích làm tăng hiệu quả kinh tế.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 26 -27 )

×