0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty trong những năm

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 54 -59 )

I. Khái quát chung về Cơng ty tạp phẩmvà bảo hộ lao động

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng ty tạp phẩmvà bảo hộ

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty trong những năm

năm gần đây

3.2.1. Kết quả kinh doanh

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nớc ta chuyển dần sang nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh giữa các Cơng ty, xí nghiệp, các thành phần kinh tế

ngày càng gay gắt. Để phù hợp với sự biến đổi của thị trờng, Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động đã cĩ nhiều bớc đổi mới trong hoạt động kinh doanh và đã đạt đợc một số kết qủa nhất định. Điều này đợc thể hiện qua số liệu ở bảng dới đây.

Bảng 3: Kết quả kinh doanh của Cơng ty từ 1999 đến 2002. Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2000 so với 1999% Năm 2001 so với 2000 % Năm 2002 so với năm 2001%

1 Doanh thu thuần 197.668 241.573 246.325 280.089 122,2 109,4 106

2. Tổng CF kể cả giá vốn 198.092 241.147 264.119 279.869 121,7 109,5 106

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh [ 03 = 02 – 01] - 424 426 206 220 200,5 48,4 106,8

4. Lợi nhuận từ hoạt động tài

chính 930 104 463 616 11,2 445,2 133

5. Lợi nhuận bất thờng 9 -12 0,3 34 57,1 102,5 1333,3

6. Tổng lợi nhuận trớc thuế

[ 06 = 03+04 + 05] 515 158 524,3 590 100,6 101,2 112,5

7. Thu thuế nhập doanh

nghiệp phải nộp 164 165 167,7 189 100,6 101,6 112,7

8. Lợi nhuận sau thuế

[ 08 = 06 – 07] 351 353 356,6 401 100,6 101,2 112,5

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động.

Qua số liệu tính tốn và so sánh ở bảng 3 ta thấy trong bốn năm từ năm 1999 đến năm 2002 doanh thu thuần tăng đều và lợi nhuận cũng tăng lên. Năm 1999, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lỗ 424 triệu đồng, năm 2000 là 426 triệu đồng đạt 200.5% so với năm 1999, năm 2001 là 206 triệu đồng đạt 48.4% so với năm 2000. Song đến năm 2002, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đem lại 220 triệu đồng đạt 106,8% so với năm 2001.

Là một doanh nghiệp thơng mại thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là bộ phận chủ yếu cấu thành nên tổng lợi nhuận Cơng ty. Song từ số liệu ở bảng 3 ta thấy năm 1999, năm 2001 và năm 2002 thì tổng lợi nhuận của Cơng ty chủ yếu từ bộ phận lợi nhuận hoạt động tài chính, chỉ cĩ năm 2000 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là bộ phận chính chủ yếu của tổng lợi nhuận của Cơng ty. Cĩ lẽ đây là chiến lợc từng phần cho nên tổng lợi nhuận của

Cơng ty vẫn cịn thấp. Nếu cơng ty cĩ chiến lợc tổng thể, cĩ tầm nhìn vĩ mơ nâng cao lợi nhuận của tất cả các lĩnh vực thì sẽ đa tổng lợi nhuận của Cơng ty cao hơn nữa.

Tình hình tăng trởng tổng lợi nhuận của Cơng ty cũng cha cao, chỉ cĩ năm 2002 đạt 112,5% so với năm 2001 tăng 1,2% so với năm 2000. Nguyên nhân này, nh đã phân tích ở trên là do hoạt động kinh doanh của Cơng ty cha thực sự đem lại hiệu quả, mặc dù Cơng ty đã mở rộng quy mơ hoạt động kinh doanh.

Để đạt đợc kết quả cao hơn nữa trong hoạt động kinh doanh, từ đĩ đem lại lợi nhuận ngày càng cao hơn cho cơng ty. Cơng ty cĩ thể đa ra một số giải pháp chủ yếu nh sau để cĩ thể thực hiện kinh doanh cĩ hiệu quả hơn là:

- Phát triển quy mơ một số mặt hàng cĩ khả năng tiêu thụ để trở thành mặt hàng chính nh: vật liệu điện, dây điện, đồ uống... cố gắng phấn đấu mỗi đơn vị ít nhất cĩ một mặt hàng chủ lực.

- Mở rộng mặt hàng mới nhằm thay thế bổ sung những mặt hàng truyền thống bị teo lại vừa gĩp phần ổn định lực lợng hàng hố vừa tạo ra sự chủ động cạnh tranh.

- Quan tâm khai thác hàng thời vụ, hàng đặc thù cĩ nhu cầu đột xuất, hàng đặt nhằm tận dụng mọi cơ hội làm phong phú, đa dạng nguồn hàng kinh doanh của Cơng ty hơn nữa.

- Mở rộng mặt hàng đại lý về quy mơ, số lợng nhất là hàng mới, hàng trong nớc và hàng của nớc ngồi.

- Cần tập trung vào cơng tác xây dựng thị trờng, củng cố, mở rộng và phát triển thị trờng trong nớc.

- Cơng tác xuất khẩu là khâu khĩ khăn nhất đối với Cơng ty, vì nĩ hồn tồn mới đối với Cơng ty, cha cĩ kinh nghiệm, yếu về thị trờng và mặt hàng xuất khẩu. Do vậy, cần xây dựng đội ngũ làm cơng tác xuất nhập khẩu đủ trình độ đảm nhiệm tốt cơng tác này.

3.2.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc

Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động là một doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Bộ Thơng mại. Do vậy, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc đợc Cơng ty thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời và đúng thời hạn. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc đợc thể hiện ở bảng sau;

Do đặc điểm kinh doanh của Cơng ty là kinh doanh hàng nội và nội địa là chính. Do vậy, nhìn vào số liệu ở bảng 4 ta thấy, tỷ lệ nộp thuế VAT trong tổng số nộp ngân sách Nhà nớc chiếm tỷ lệ cao nhất ở các năm từ năm 1999 đến năm 2002. Cụ thể: năm 1999, tỷ lệ nộp thuế VAT chiếm 52,58% trong tổng số nộp ngân sách Nhà nớc, năm 2000 chiếm 45,58% , năm 2001 chiếm 68,52% và năm 2002 chiếm 68.09%.

Tình hình nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Cơng ty nhìn chung là tơng đối ổn định qua các năm. Năm 1999 chiếm 22,1%, năm 2000 chiếm 22,64%, năm 2001 chiếm 18,01% và năm 2002 chiếm 19085%. Và tình hình nộp thuế vốn năm 1999 và năm 2000 là nh nhau nhng sang năm 2001 và năm 2002 đã giảm xuống cịn một nửa. Chứng tỏ, Cơng ty ngày càng cĩ xu hớng sử dụng vốn bổ sung, giảm dần việc vay vốn ở ngân hàng, và qua 4 năm từ 1999 đến năm 2002 thì thuế mơn bài mà cơng ty nộp vào ngân sách Nhà nớc là ổn định: 3.050.000 đồng.

3.2.3. Tình hình tổ chức lao động, tiền lơng từ năm 1999 đến năm 2002

Nhìn chung, từ năm 1999 đến năm 2002 số lao động trong cơng ty tơng đối ổn định. Việc sắp xếp lại lao động giữa các phịng ban, cửa hàng, trạm ngày một hợp lý hơn làm cho bộ máy Cơng ty gọn nhẹ. Khâu trực tiếp kinh doanh đợc tăng cờng thêm lao động. Bởi vì, do yêu cầu cạnh tranh cao địi hỏi đội ngũ nghiệp vụ cĩ trình độ chuyên mơn giỏi, cĩ phong cách lịch sự, khoẻ mạnh, nhanh chĩng thích nghi với sự biến đổi của thị trờng. Do vậy, Cơng ty đã sắp xếp lại lao động, mở các cửa hàng bán lẻ, tạo cơng ăn việc làm cho cán bộ, cơng nhân viên. Cơng ty đã tạo cơng ăn việc làm đầy đủ cho ngời lao động, đảm bảo thu nhập của họ.

Tiền lơng và thu nhập bình quân của mỗi ngời lao động của Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động đợc thể hiện ở bảng sau:

Bảng 5: Tình hình tiền lơng và thu nhập bình quân 1ngời/tháng của Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002

Tổng số cán bộ cơng

nhân viên Ngời 135 127 131 131 Tổng quỹ lơng Nghìn đồng 1.485.133 1.424.109 1.441.278 1.776.318 Tổng thu nhập Nghìn đồng 1.485.133 1.589.416 1.588.166 1.987.208 Tiền lơng bình quân Đồng 916.737 934.455 916.844 1.129.973 Thu nhập bình quân Đồng 916.737 1.042.924 1.010.283 1.264.127

Nguồn: Báo cáo tài chính của cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động

Nhìn vào số liệu ở bảng 5, ta thấy: Tiền lơng và thu nhập bình quân của cán bộ cơng nhân viên trong một tháng của Cơng ty cĩ chiều hớng tăng lên. Năm 1999 tiền lơng bình quân và thu nhập bình quân của một ngời/tháng đều là 916.737 đồng, thì đến năm 2002 tiền lơng bình quân của 1ngời/ tháng là 1.776.318 đồng và thu nhập bình quân là 1.987.208 đồng. Điều này chứng tỏ Cơng ty đã chăm lo đến đời sống cán bộ cơng nhân viên trong Cơng ty, tạo điều kiện cho họ làm việc cĩ hiệu quả hơn. Nhìn chung, Cơng ty đã sắp xếp lực lợng lao động phù hợp với trình độ năng lực của mỗi ngời lao động, tạo kinh doanh cho họ phát huy đợc khả năng của mình. Bộ phận gián tiếp hoạt động gọn nhẹ phục vụ tốt hoạt động kinh doanh của Cơng ty. Trong những năm tới Cơng ty cần phải tăng lực lợng lao động trẻ cĩ trình độ chuyên mơn cao để đáp ứng yêu cầu hoạt động cạnh tranh cao của thị trờng.

4. Đánh giá tổng quát tình hình kinh doanh của Tổng Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động từ năm 1999 - 2002

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 54 -59 )

×