0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Chính sách giá cả

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM HÀNG HẢI (Trang 81 -82 )

II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm hàng hải của

2. Các giải pháp đối với Công ty Bảo hiểm Dầu khí

2.1.4. Chính sách giá cả

Giá cả là một trong những nhân tố quyết định xem khách hàng có đến với doanh nghiệp hay không. Trên thị trƣờng có sự cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay, mọi nỗ lực để có đƣợc mức phí bảo hiểm thấp một các hợp lý nhất trở nên có ý nghĩa rất lớn đối với mọi công ty bảo hiểm trong việc thu hút khách hàng.

- Đối với nghiệp vụ bảo hiểm P&I quốc tế, có một thực tế khách quan là tỷ lệ phí bảo hiểm chịu ảnh hƣởng rất lớn của thị trƣờng quốc tế và tình trạng kinh doanh của các Hội tƣơng hỗ ở thị trƣờng nƣớc ngoài mà chúng ta là thành viên. Trong tình trạng hiện nay, đang có xu hƣớng tăng phí nộp cho Hội, trong khi đó khách hàng không chấp nhận tăng phí nên kinh doanh nghiệp vụ P&I trở nên không hiệu quả. Để hạn chế tình trạng bất lợi này, Công ty Bảo hiểm Dầu khí cần tích cực thực hiện một số biện pháp nhƣ:

 Cung cấp mọi thông tin, tài liệu cho khách hàng để làm rõ lợi ích to lớn của khách hàng khi đƣợc tham gia bảo hiểm tại các hội bảo hiểm trên thị trƣờng quốc tế, từ đó giải thích rõ cơ chế thu phí của các hội này và thực tế là mức phí mà Công ty Bảo hiểm Dầu khí hay các công ty bảo hiểm khác cung cấp cho khách hàng là hoàn toàn phụ thuộc vào những biến động trong kinh doanh của các hội này, phân tích cụ thể cho khách hàng thấy sự tăng phí trong giai đoạn hiện nay là khó khăn chung của toàn thị trƣờng.

 Trong tỷ lệ phí P&I quốc tế thƣờng bao gồm 15% phí quản lý của Công ty Bảo hiểm Dầu khí. Phần này hoàn toàn do Công ty quyết định, do vậy mọi biện pháp để giảm thiểu chi phí quản lý đều là cần thiết.

- Đối với bảo hiểm tàu trong nƣớc và bảo hiểm hàng hóa, hiện nay Công ty Bảo hiểm Dầu khí áp dụng một biểu phí căn cứ vào biểu phí của Bộ Tài chính ban hành và trong từng trƣờng hợp có thể giảm từ 25% đến 30% so với biểu phí chuẩn. Trong thời gian tới, cần phải có sự mềm dẻo hơn nữa trong việc điều chỉnh tỷ lệ phí, đặc biệt là cần linh hoạt giảm phí căn cứ vào độ mới của tàu, loại mặt hàng có tiền sử ít tổn thất và tuyến đƣờng vận chuyển ít rủi ro.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM HÀNG HẢI (Trang 81 -82 )

×