0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Thủy sản

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN THÔNG THUẬN (Trang 44 -46 )

Thông Thuận 2011 – 2012.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể cho chúng ta biết khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kì nhất định, và việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, để biết được hiệu quả kinh doanh của công ty và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước chúng ta xem bảng phân tích dưới đây qua 2 năm.

Bảng 2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm 2011 – 2012. ĐVT: đồng. ĐVT: đồng. ĐVT: đồng.

Chênh lệch

Chỉ tiêu 2011 2012

Tuyệt đối Tương đối

1. Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ 53.200.527.290 230.029.703.407 176.829.176.117 332

2. Các khoản giảm trừ

doanh thu. 420.974.300 420.974.300 100

3. Doanh thu thuần về

hoạt động kinh doanh. 53.200.527.290 229.608.729.107 176.408.201.817 332

4. Giá vốn hàng bán 50.496.513.479 204.431.041.794 153.934.528.315 305

5. Lợi nhuận gộp của hoạt

động kinh doanh 2.704.031.811 25.177.687.313 22.473.655.502 831

6. Doanh thu tài chính 487.224.046 1.091.243.370 604.019.324 124

7. Chi phí tài chính Chi phí lãi vay

338.840.360 338.840.360 14.070.510.609 13.147.833.679 13.731.77670.249 12.808.993.319 4053 3780 8. Chi phí bán hang 1.445.236.807 5.525.767.154 4.080.530.347 282

9. Chi phí quản lý doanh

nghiệp 1.034.038.492 6.058.447.138 5.024.408.646 486

10. Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh 373.122.198 614.205.782 241.083.584 65

11. Thu nhập khác 41.670.383 653.92.607 612.312.224 1469

12. Chi phí khác 30.005 476.884.727 476.854.722 1589251

13. Lợi nhuận khác 41.640.378 177.097.880 35.457.502 325

14. Tổng lợi nhuận kế

toán trước thuế 414.762.576 791.303.662 135.457.502 91

15. Chi phí thuế TNDN

hiện hành 72.647.618 197.825.916 125.178.298 172

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế 342.114.958 791.303.662 449.188.704 131

18. Lãi cơ bản trên cổ

Nhìn trên bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 2 năm ta thấy công ty kinh doanh đạt hiệu quả cao năm sau cao hơn năm trước, cụ thể lợi nhuận sau thuế năm 2012 tăng so với năm 2011 449.188.704 đồng, tương đương với tăng 131%. Cụ thể như sau:

Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2012 tăng hơn so với năm 2011, 176.829.176.117 đồng, tương đương với tăng 332%. Điều này rất tốt cho công ty, chứng tỏ sản phẩm mà công ty cung cấp ra thị trường ngày càng rộng lớn.

Doanh thu thuần năm 2012 tăng so với năm 2011, 420.974.300 đồng tương đương với tăng 100%, lý do năm 2011 không có các khoản giảm trừ doanh thu, năm 2012 các chính sách thu hút khách hang của công ty bắt đầu được thực hiện mạnh.

Giá vốn hàng bán của công ty cũng tăng mạnh cụ thể năm 2012 tăng so với năm 2011, 153.934.528.315 đồng, tương đương với tăng 305%, sản phẩm của công ty tiêu thụ mạnh, điều này rất tốt cho doanh nghiệp, tuy nhiên nếu giá vốn tăng mạnh cũng dễ dẫn đến nguyên nhân không đáp ứng đủ hang hóa cho khách hàng, vì vậy doanh nghiệp cần có kế hoạch giúp doanh nghiệp cân bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh thu và giá vốn tăng mạnh đẫn đến lợi nhuận gộp tăng mạnh, năm 2012 tăng 22.473.655.502 đồng so với năm 2011, tương đương với tăng 831%, tuy nhiên do tỷ lệ chi phí tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận thuần giảm đi phần lớn năm 2012 tăng 241.083.584 đồng so với năm 2011 tương đương với tăng 65%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh năm 2012 tăng 5.024.408.646 đồng, tương đương với tăng 486%.

Chi phí lãi vay tăng mạnh năm 2012 tăng 12.808.993.319 đồng, tương đương với tăng 3780%, chi phí lãi vay tăng tỷ trọng rất lớn, chứng tỏ năm 2012 doanh nghiệp đi vay ngân hàng với lượng tiền rất lớn.

Lợi nhuận khác năm 2012 tăng 35.457.502 đồng, tương đương với tăng 325 %,. Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với nhà nước cụ thể, chi phí thuế phải nộp năm sau cao hơn năm trước tương đương với tỷ trọng 172%.

Ngoài ra doanh nghiệp còn kinh doanh cổ phiếu, đầu tư vào linh vực tài chính, công ty đã có lãi theo báo ở trên. Lãi tính trên 1 cổ phiếu năm 2012 tăng 376 đồng, tương đương với tăng 57%. Đây là dấu hiệu tốt.

Nhìn chung công ty kinh doanh đạt hiệu quả cao được đo lường bằng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 cao

hơn 449.188.704 đồng so với năm 2011, tương đương với tăng 1.31 lần. Bên cạnh đó công ty đầu tư lĩnh vực đầu tư cổ phiếu cũng đạt lợi nhuận tăng so với năm trước.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN THÔNG THUẬN (Trang 44 -46 )

×