0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường nội bộ của công ty CP Thủy sản

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN THÔNG THUẬN (Trang 56 -58 )

Thông Thuận Cam Ranh.

Qua việc phân tích các yếu tố môi trường nội bộ của công ty, chúng ta nhận diện được các điểm mạnh cũng như các điểm yếu chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhà sách như sau:

- Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn. - Mặt bằng kinh doanh rộng, cơ sở vật chất tốt.

- Các sản phẩm được đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. - Xây dựng được văn hóa công ty

- Uy tín và thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường + Điểm yếu

- Nguồn vốn còn hạn chế..

- Nội bộ công ty vẫn chưa đoàn kết, cấp quản lý và nhân viên chưa tạo được tiếng nói chung.

- Công tác marketing chưa được xúc tiến mạnh.

- Hoạt động nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm, khả năng nắm bắt nhu cầu khách hàng còn yếu.

- Hoạt động hỗ trợ khách hàng chưa được quan tâm sâu sắc.

Qua trao đổi, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, tác giả đã xây dựng được ma trận đánh giá các yếu tố môi trường nội bộ của công ty CP Thủy sản Thông Thuận.

như sau:

Bảng 2.6: Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) của công ty CP Thủy sản Thông Thuận.

STT Các yếu tố bên trong chủ yếu Mức độ quan trọng

Phân loại

Số điểm quan trọng

1 Đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ

chuyên môn 0,098 3,4 0,334

2 Mặt bằng kinh doanh rộng, cơ sở vật

chất tốt 0,162 3,2 0,518

3 Nguồn vốn còn hạn chế 0,104 2,2 0,229

4 Các sản phẩm được đảm bảo về chất

lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. 0,110 3,6 0,395 5 Công tác marketing chưa được xúc

tiến mạnh 0,098 2,8 0,275

7

Nội bộ công ty vẫn chưa đoàn kết, cấp quản lý và nhân viên chưa tạo được tiếng nói chung

0,087 1,6 0,139 8 Uy tín và thương hiệu chưa được

khẳng định trên thị trường 0,173 3,4 0,590 9

Hoạt động nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm, khả năng nắm bắt nhu cầu khách hàng còn yếu

0,092 1,4 0,130 10 Xây dựng được văn hóa công ty 0,076 3 0,225

Nhận xét:

Ma trận IFE trên cho thấy điểm yếu lớn nhất của công ty là “hoạt động nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm, khả năng nắm bắt nhu cầu khách hàng còn yếu”, được phân loại bằng 1.4, có mức độ quan trọng cao là 0.092; và “nguồn vốn còn hạn chế” là điểm yếu có phân loại bằng 2.2 với mức độ quan trọng rất cao là 0.104. Bên cạnh đó, điểm mạnh lớn nhất của công ty là “sản phẩm được đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm” được phân loại 3.6 và mức độ quan trọng rất cao là 0.110.

Tổng số điểm quan trọng là 2.815(cao hơn mức trung bình là 2.5) cho thấy công ty tận dụng điểm mạnh, hạn chế điểm yếu ở mức trên trung bình, nhưng sự chênh lệch này không cao. Vì vậy trong giai đoạn tới, để tồn tại và phát triển bền vững thì công ty phải tạo nên lợi thế cạnh tranh bằng chính những nguồn lực đang có như: nguồn nhân lực, chất lượng sản xuất.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN THÔNG THUẬN (Trang 56 -58 )

×