0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của công ty CP Thủy sản Thông Thuận

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN THÔNG THUẬN (Trang 51 -53 )

Qua việc phân tích các yếu tố môi trường hoạt động bên ngoài của công ty , chúng ta thấy xuất hiện các cơ hội và nguy cơ đan xen lẫn nhau. Các cơ hội và nguy cơ chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

+ Cơ hội

- Thu nhập bình quân đầu người tăng. - Lãi suất có xu hướng giảm.

- Môi trường chính trị – pháp luật ổn định.

- Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. - Vị trí kinh doanh thuận lợi..

+ Nguy cơ

- Tình hình biến động của tỷ giá hối đoái. - Nhu cầu khách hàng thay đổi liên tục. - Giá cả hàng hóa, xăng dầu tăng cao.

- Sự cạnh tranh gay gắt của các công ty trong ngành. - Đe dọa từ nhiều sản phẩm thay thế.

Qua trao đổi, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, tác giả đã xây dựng được ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE) của công ty như sau:

Bảng 2.3: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của công ty CP Thủy sản Thông Thuận.

STT Các yếu tố bên ngoài chủ yếu Mức độ quan trọng

Phân loại

Số điểm quan trọng

1 Thu nhập bình quân đầu người tăng 0,067 3,2 0,213 2 Lãi suất có xu hướng giảm 0,061 2,8 0,172 3 Tình hình biến động tỷ giá hối đoái 0,056 2 0,112 4 Môi trường chính trị – pháp luật ổn

định 0,136 3,4 0,462

5 Sự phát triển nhanh chóng của khoa

học công nghệ 0,051 3 0,153

6 Vị trí kinh doanh thuận lợi 0,077 3,6 0,277 7 Nhu cầu khách hàng thay đổi liên tục 0,146 1,6 0,233 8 Giá cả hàng hóa, xăng dầu tăng cao 0,087 1,8 0,157 9 Sự cạnh tranh gay gắt của các công

ty trong ngành 0,161 2,6 0,420

10 Đe dọa từ nhiều sản phẩm thay thế 0,158 2,4 0,375

Tổng điểm 1 2,574

Nhận xét:

Theo ma trận EFE trên thì “sự cạnh tranh gay gắt của các công ty trong ngành” và “đe dọa từ nhiều sản phẩm thay thế” là hai yếu tố môi trường bên ngoài quan trọng nhất ảnh hưởng đến công ty, với mức độ quan trọng lần lượt là 0.161 và 0.158. Tuy

nhiên, công ty chỉ phản ứng với các yếu tố này ở mức độ trung bình, như vậy có thể thấy năng lực cạnh tranh của công ty còn chưa vững mạnh.

Tổng điểm quan trọng của công ty 2.6246 (so với mức trung bình là 2.5), điều này cho thấy công ty chỉ ở mức trên trung bình trong việc nỗ lực tận dụng cơ hội và né tránh các mối đe dọa từ bên ngoài.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN THÔNG THUẬN (Trang 51 -53 )

×