0

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NO & PTNT VIỆT NAM

24 21 0
  • QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NO & PTNT VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:02

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 514 /QĐ-TTGDHN Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Cơng ty TNHH Chứng khốn NHNO & PTNT Việt Nam GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán; Căn Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30/05/2005 Bộ trưởng Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 Chính Phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Bộ Tài Chính việc hướng dẫn số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 Chính phủ; Căn Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/08/2008 Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khoán Trung tâm Giao dịch Chứng khoán; Căn Quyết định số 731/QĐ-HĐQT-CPH ngày 24/06/2008 Hội đồng quản trị Ngân hàng No&PTNT Việt Nam việc phê duyệt phương án chuyển Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng No&PTNT Việt Nam thành công ty cổ phần; Căn Biên làm việc Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội, Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng No&PTNT Việt Nam ngày 11/12/2008; Theo đề nghị Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần đấu thầu trái phiếu; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội định Điều 3: Trưởng phịng Hành - Tổng hợp, Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần đấu thầu trái phiếu, trưởng phòng, ban thuộc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như Điều 3; UBCKNN (để b/c); Cơng ty TNHH Chứng khốn NHNo&PTNT Việt Nam; Các đại lý đấu giá; Lưu HCTH, BĐG A(Đ(Đã ký) Trần Văn Dũng QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGỒI CỦA CƠNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NO & PTNT VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TTGDHN ngày tháng 12 năm 2008 Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế áp dụng việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng No&PTNT Việt Nam thực Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Điều Giải thích từ ngữ Trong quy chế này, từ ngữ hiểu sau: 2.1 Bán đấu giá cổ phần việc bán cổ phần Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng No&PTNT Việt Nam cơng khai cho nhà đầu tư có cạnh tranh giá; 2.2 Nhà đầu tư tổ chức kinh tế cá nhân trong, nước theo quy định Điều Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 2.3 Cơ quan định cổ phần hoá NHNo&PTNT Việt Nam; 2.4 Bước giá khoảng cách giá đặt mua liên tiếp; 2.5 Bước khối lượng khoảng cách khối lượng đặt mua liên tiếp; 2.6 Giá đấu mức giá đặt mua cổ phần nhà đầu tư ghi vào Phiếu tham dự đấu giá; 2.7 Mệnh giá cổ phần đưa đấu giá: 10.000 đồng; 2.8 Giá khởi điểm mức giá ban đầu cổ phần chào bán bên quan định cổ phần hoá định 2.9 Tiền đặt cọc khoản tiền nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá; 2.10 Tổ chức bán đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 2.11.Ban tổ chức đấu giá tổ chức Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực việc bán đấu giá cổ phần công việc liên quan theo chế độ quy định; 2.12 Đại lý đấu giá cơng ty chứng khốn tham gia vào việc tổ chức đấu giá sở hợp đồng đại lý với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 2.13 Hội đồng đấu giá tổ thực đạo việc bán đấu giá bao gồm đại diện lãnh đạo đơn vị: Ban tổ chức đấu giá, Ban đạo cổ phần hố, Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Trách nhiệm quyền hạn Ban đạo cổ phần hóa 3.1 Người đại diện có thẩm quyền doanh nghiệp cổ phần hóa ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội 3.2 Về cơng bố thơng tin Hồn tất chịu trách nhiệm tính xác đầy đủ Cơng bố thơng tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo quy định Trường hợp Ban đạo cổ phần hoá uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo Cơng bố thơng tin tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới tính xác đầy đủ Công bố thông tin Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá Đại lý đấu giá công bố công khai cho nhà đầu tư doanh nghiệp, nơi bán đấu giá phương tiện thông tin đại chúng theo quy định thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày thực đấu giá Nội dung công bố thông tin doanh nghiệp nơi bán đấu giá bao gồm nội dung sau: Quy chế bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp; Các thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa (theo mẫu Phụ lục 06 Thơng tư 146/2007/TT-BTC); Nội dung Phương án cổ phần hóa duyệt; Các thơng tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm thông tin việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược); Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Các thông tin khác liên quan (nếu có) Nội dung cơng bố thơng tin phương tiện thông tin đại chúng bao gồm nội dung sau: Quy chế bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp; Các thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa (theo mẫu Phụ lục 06 Thơng tư 146/2007/TT-BTC); 3.3 Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định quy chế quy định hành; 3.4 Tổng hợp, báo cáo quan định cổ phần hóa tình hình kết bán đấu giá; 3.5 Chịu trách nhiệm xử lý số lượng cổ phần nhà đầu tư từ chối mua đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định Điều 40 Nghị định 109/2007/NĐ-CP Điều Trách nhiệm quyền hạn Tổ chức bán đấu giá 4.1 Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho Cơng ty chứng khốn trước thực cơng bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định khoản 3.2 Điều Quy chế trước ngày tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày 4.2 Thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng, nơi bán đấu giá phương tiện thông tin Tổ chức bán đấu giá thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định khoản 3.2 Điều Quy chế danh sách đại lý đấu giá trước tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày Sau kết thúc thời hạn đăng ký nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu kết đăng ký theo báo cáo đại lý với số lượng đăng ký hệ thống Thông báo công khai nơi bán đấu giá phương tiện thông tin Tổ chức bán đấu giá tổng số nhà đầu tư tham gia tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức cá nhân) chậm 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá quy định khoản 11.2 Điều 11 Quy chế 4.3 Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp đấu giá cho Đại lý đấu giá nhà đầu tư 4.4 Tổ chức thực việc đấu giá 4.5 Lập biên thông báo kết cho Ban đạo cổ phần hóa 4.6 Gửi kết đấu giá cho đại lý đấu giá sau kết thúc phiên đấu giá 4.7 Thực hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần Điều Trách nhiệm quyền hạn Đại lý đấu giá 5.1 Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tham gia làm đại lý đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu 5.2 Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thực việc thông báo công khai nơi bán đấu giá, website đại lý đấu giá phương tiện thông tin đại chúng đại lý đấu giá thông tin việc bán đấu giá cổ phần Tổ chức bán đấu giá cung cấp theo quy định Khoản 4.3 Điều Quy chế 5.3 Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp đấu giá cho nhà đầu tư với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần 5.4 Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập thông tin đăng ký đấu giá nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo thời hạn quy định phát Phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư có đủ điều kiện 5.5 Kiểm tra, đối chiếu chịu trách nhiệm tính xác, đầy đủ hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá nhà đầu tư với thông tin nhập vào hệ thống đấu giá chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá nhà đầu tư theo quy định 5.6 Tổng hợp báo cáo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kết đăng ký nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá theo mẫu vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký; 5.7 Trong thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá, đại diện đại lý đấu giá công bố thông tin chủ yếu như: Tên doanh nghiệp cổ phần hoá, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư số lượng cổ phần đăng ký mua Giá khởi điểm cổ phần chào bán hành vi bị coi vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi đấu giá, khơng nhận lại tiền đặt cọc; Trình tự thủ tục đấu giá nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá Giải thích vấn đề mà người tham gia đấu giá thắc mắc 5.8 Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá nhà đầu tư chậm 16 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2009; chuyển Hòm Phiếu tham dự đấu giá nhà đầu tư đến Tổ chức đấu giá theo quy định khoản 11.2 Điều 11 Hòm đựng Phiếu tham dự đấu giá phải niêm phong trước chứng kiến nhà đầu tư; Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trường hợp Đại lý đấu giá không gửi Phiếu tham dự đấu giá đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nộitheo thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá trường hợp khác lỗi từ phía đại lý 5.9 Thơng báo/ Gửi kết đấu giá cho nhà đầu tư 5.10 Thực thu tiền toán mua cổ phần nhà đầu tư theo thời gian quy định 5.11 Chuyển tiền toán mua cổ phần danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền toán mua cổ phần cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tốn mua cổ phần 5.12 Hồn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá không trúng 5.13 Thực hoạt động khác có liên quan Điều Trách nhiệm nhà đầu tư tham gia đấu giá 6.1 Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho đại lý đấu giá giấy tờ chứng minh có lực hành vi dân đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) 6.2 Nộp đầy đủ tiền đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 6.3 Nộp Phiếu tham dự đấu giá thực đấu giá theo quy định Nếu vi phạm bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá khơng hồn trả tiền đặt cọc 6.4 Thanh toán đầy đủ, hạn tiền mua cổ phần mua Điều Công bố thông tin 7.1 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, đại lý đấu giá công bố thông tin việc bán đấu giá phương tiện sau đây: Ba (03) số liên tiếp báo: Thời báo Kinh tế Việt Nam, Hà Nội mới; Các website: www ssc.gov.vn, www.hastc.org.vn, www.agriseco.com.vn, www.ssi.com.vn, www.hpsc.com.vn, www.vics.com.vn, www.vndirect.com.vn, www.hsc.com.vn, www.abs.vn, www.sbsc.com.vn, www.tas.com.vn, www.bsc.com.vn, www.tsi.com.vn, www.vdsc.com.vn, www.smes.vn, www.vcbs.com.vn, www.cbv.vn, www.seabs.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.nsi.com.vn, www.thanglongsc.com.vn, www.vqs.vn, www.hssc.com.vn, www.pvsecurities.com.vn, www.vpbs.com.vn, www.wss.com.vn  Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo cơng bố thơng tin xác theo tài liệu doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp 7.2 Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hố đợt đấu giá cơng bố tại: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Số Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng No & PTNT Việt Nam Tầng 4, Tòa nhà C3 Phương Liệt, đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội Tại địa điểm nhận đăng ký nêu khoản 9.4 Điều Quy chế này; Các website công bố thông tin: www ssc.gov.vn, www.hastc.org.vn, www.agriseco.com.vn, www.ssi.com.vn, www.hpsc.com.vn, www.vics.com.vn, www.vndirect.com.vn, www.hsc.com.vn, www.abs.vn, www.sbsc.com.vn, www.tas.com.vn, www.bsc.com.vn, www.tsi.com.vn, www.vdsc.com.vn, www.smes.vn, www.vcbs.com.vn, www.cbv.vn, www.seabs.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.nsi.com.vn, www.thanglongsc.com.vn, www.vqs.vn, www.hssc.com.vn, www.pvsecurities.com.vn, www.vpbs.com.vn, www.wss.com.vn Điều Đối tượng tham gia đấu giá quy định liên quan 8.1 Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam nước theo quy định Điều Nghị định số 109/2007/NĐCP ngày 26/6/2007 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau gọi chung nhà đầu tư) quy định đối tượng mua cổ phần Điểm 1, Điểm Mục A Chương V Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, có đủ điều kiện sau tham dự đấu giá: Có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức kinh tế); có địa cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân phải có giấy ủy quyền; Nếu cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ có đủ lực hành vi dân Đối với nhà đầu tư nước ngoài: quy định pháp nhân cá nhân nước, phải mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động lãnh thổ Việt Nam tuân thủ pháp luật Việt Nam Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông báo qua tài khoản Các tổ chức tài trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp tổ chức tài trung gian nhận uỷ thác đầu tư nhà đầu tư nước nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần nhà đầu ngồi nước đăng ký mua Những đối tượng khơng tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu: Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ thành viên đại diện doanh nghiệp); Các tổ chức tài trung gian cá nhân thuộc tổ chức tham gia thực tư vấn, định giá, đấu giá bán cổ phần doanh nghiệp; Tổ chức bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam cá nhân thuộc tổ chức có liên quan Điều Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt cọc 9.1 Nhà đầu tư nhận đơn trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá đại lý đấu giá theo địa điểm địa website nêu khoản 7.2 Điều Quy chế 9.2 Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm Tiền đặt cọc nộp đồng Việt Nam (bằng tiền mặt chuyển khoản) vào tài khoản Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký Tiền đặt cọc không hưởng lãi 9.3 Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá nộp địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình: Đối với cá nhân nước:  CMND hộ chiếu Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định pháp luật mẫu đính kèm quy chế  Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc; Đối với tổ chức nước: Ngoài quy định cá nhân nước nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục đại diện theo pháp luật tổ chức;  Đối với cá nhân tổ chức nước ngoài: Ngoài quy định cá nhân tổ chức nước phải xuất trình giấy mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động lãnh thổ Việt Nam 9.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký đặt cọc * Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ 30 ngày 16 tháng 12 năm 2008 đến 15 30 ngày 29 tháng 12 năm 2008 * Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc toán tiền mua cổ phần sau: TẠI HÀ NỘI : (1) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn phố Wall Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 122 10 00 0349 932 Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (2) Đăng ký Trụ sở - Cơng ty TNHH Chứng khốn VPBank Địa chỉ: Tầng tòa nhà 362 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 2644991 Công ty TNHH Chứng khốn VPBank mở Ngân hàng VPBank Đơng Đơ (3) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hà Nội Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Opera, 60 Lý Thái Tổ, hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 057.110017.000.8 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hà Nội mở Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm (4) Đăng ký Chi nhánh Hà Nội - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng Địa chỉ: 04 Tơn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 12210000314949 Chi nhánh Hà Nội - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng mở Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành (5) Đăng ký Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Địa chỉ: Tầng 10 tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 120.10.000.247838 Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch I (6) Đăng ký Công ty Cổ phần Chứng khốn An Bình Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 4211.30.00.H000189 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Bình mở Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội (7) Đăng ký Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt 10 Địa chỉ: Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 1221.00000.87700 Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (8) Đăng ký Công ty Cổ phần Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Địa chỉ: Tầng 3, số 19 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 122.10.00.035.4495 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (9) Đăng ký Chi nhánh Trần Bình Trọng – Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 0021000777906 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội mở Ngân hàng Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội (10) Đăng ký Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long Địa chỉ: Tầng 6, tịa nhà 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 009.11.0000.4009 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long mở Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch (11) Đăng ký Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDirect Địa chỉ: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 1231 0000 092978 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung (12) Đăng ký Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: 06 Lê Thánh Tơng, Hồn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 0207.0407.0000.154 Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh mở Ngân hàng Phát triển Nhà Tp Hồ Chí minh – Chi nhánh Hồn Kiếm (13) Đăng ký Cơng ty TNHH thành viên Chứng khoán Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín-Chi nhánh Hà Nội Phịng Giao dịch Đống Đa Địa chỉ: Tầng 6, 88 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 11 Tầng 8, Toà nhà VIC, 60A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 851110013051 Cơng ty TNHH thành viên Chứng khốn Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Tp Hà Nội mở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sở giao dịch Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần số 871110003480 của Công ty TNHH thành viên Chứng khốn Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Tp Hà Nội mở Ngân hàng TMCP Sài gịn Thương Tín - Chi nhánh Thăng Long (14) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt Địa chỉ: Tầng tòa nhà Hipt, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 001.100.1898435 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt mở Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (15) Đăng ký Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt Địa chỉ: 74 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 100 114 851 028 855 Công ty Cổ phần Chứng khoán RồngViệt – Chi nhánh Hà Nội mở Ngân hàng Exim Bank – Chi nhánh Hà Nội (16) Đăng ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Địa chỉ: Tầng 3, tồ nhà 39A Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 122.10.00.0234463 Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam mở Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành (17) Đăng ký Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Địa chỉ: Tầng 17, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 0681.0000.12550 Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương mở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (18) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Biển Việt Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Hồn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 122.10.0002.42493 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Biển Việt mở Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành 12 (19) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn SeaBank Địa chỉ: 16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 002 000000 99999 Công ty Cổ phần Chứng khốn SeaBank mở Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á - Hội sở Hà Nội (20) Đăng ký Phòng Giao dịch Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Gia Địa chỉ: 18 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 122.10.00.0233424 Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành (21) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Việt Quốc Địa chỉ: Tầng 9, Trung tâm Thương mại Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 1500 201 056 569 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Việt Quốc mở Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (22) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Địa chỉ: 20 Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 10800100006876 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí mở Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu (23) Đăng ký Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tràng An Địa chỉ: Tầng 9, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 491.829.59 Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An mở Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội (24) Đăng ký Trụ sở chính, phịng giao dịch Ngọc Khánh, phòng giao dịch Quang Trung đại lý nhận đăng ký đấu giá Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng No & PTNT Việt Nam Địa chỉ: Tầng 4, tịa nhà C3 Phương Liệt, Giải Phóng, Thanh Xn, HN Tầng 5, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Tầng 4, số 23B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 1460.43101.000099A Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam mở Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội 13 TẠI TP HỒ CHÍ MINH : (1) Đăng ký Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Cơng ty TNHH Chứng khốn VPBank Địa chỉ: Lầu số 129 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 2644991 Cơng ty TNHH Chứng khốn VPBank mở Ngân hàng VPBank Đông Đô (2) Đăng ký Chi nhánh Nguyễn Cơng Trứ - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 92-98 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 119.10.00.011369.2 Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam –Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (3) Đăng ký Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Địa chỉ: Lầu 9, số 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 120.10.000.247838 Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch (4) Đăng ký Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt Địa chỉ: 11 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 119.10.00.00.9568.4 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở Ngân hàng Đầu tư phát triển - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (5) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thăng Long – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 10201 001 27002 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thăng Long – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mở Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tôn Đức Thắng, Tp Hồ Chí Minh (6) Đăng ký Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh – Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Bình Địa chỉ: 118 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 14 Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 4211.30.00.H000189 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Bình mở Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội (7) Đăng ký Công ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu số 225 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp HCM Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 311.3005.75342.631.0 Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng Tp Hồ Chí Minh mở Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Tôn Đức Thắng (8) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: 02 BIS, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 44590719 Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam mở Ngân hàng TMCP Á Châu Phòng giao dịch Thị Nghè (9) Đăng ký Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDirect - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: 51 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 007 100 390 6720 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDirect - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mở Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (10) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu số Thái Văn Lung, Quận 1, Tp HCM Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 0017.0407.0000.941 Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh mở Ngân hàng Phát triển Nhà Tp Hồ Chí Minh (11) Đăng ký Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt Địa chỉ: 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 010.00.386868.101 Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt mở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (12) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt Địa chỉ: 147-149 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 15 Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 2000 1485 110 3685 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Rồng Việt mở Ngân hàng Eximbank – Sở giao dịch I (13) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 7, số 11 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp HCM Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 122.10.00.0234463 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam mở Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành (14) Đăng ký Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp HCM Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 0371.003.749395 Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương mở Ngân hàng Ngoại Thương Tp Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tân Định (15) Đăng ký Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Biển Việt Địa chỉ: 51 Hàm Nghi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 122.10.00.028295.8 Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (16) Đăng ký Công ty Cổ phần Chứng khốn SeaBank - Chi nhánh Hồ Chí Minh Địa chỉ: 81-83 Cách Mạng Tháng 8, Quận I, Tp.Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 10700088888888 Công ty Cổ phần Chứng khốn SeaBank - Chi nhánh Hồ Chí Minh mở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh (17) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: 18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp HCM Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 010.5.10.00.02852 Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia mở Ngân hàng TMCP Việt Á (18) Đăng ký Công ty Cổ phần Chứng khốn Việt Quốc - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 16 Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 119.10.0001.0714.5 Công ty Cổ phần Chứng khốn Việt Quốc - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (19) Đăng ký Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí Địa chỉ: Lầu 7, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 4211.110.000.6169 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí mở Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sơng Cửu Long - Chi nhánh Sài Gịn (20) Đăng ký Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tràng An Địa chỉ: Lầu 3B, tòa nhà Việt Nam, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 502.813.59 Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tràng An mở Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bến Thành (21) Đăng ký Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Phịng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi đại lý nhận đăng ký đấu giá Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Địa chỉ: 02A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM 207 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, toán mua cổ phần: số 1700311.00.300781 Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mở Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh TẠI HẢI PHỊNG : (1) Đăng ký Chi nhánh Hải Phịng - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 009704060022887 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Chi nhánh Hải Phòng mở Ngân hàng Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (2) Đăng ký Chi nhánh Hải Phịng - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Bình 17 Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 4211.30.00.H000189 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Bình mở Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội (3) Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 10910901798014 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hải Phịng mở Techcombank-Chi nhánh Hải Phòng TẠI ĐÀ NẴNG (1) Đăng ký Chi nhánh Tp Đà Nẵng - Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng No & PTNT Việt Nam Địa chỉ: Tầng 1-2, số 228 đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 2001201111798 Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng mở Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu (2) Đăng ký Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khốn An Bình Địa chỉ: 09 n Bái, Tp Đà Nẵng Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 4211.30.00.H000189 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn An Bình mở Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội TẠI VŨNG TÀU : (1) Đăng ký Chi nhánh Vũng Tàu - Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: Lê Lợi, phường 1, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, tốn mua cổ phần: số 5107.0400.08016 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Chi nhánh Vũng Tàu mở Ngân hàng xăng dầu Petrolimex – Phịng giao dịch Vũng Tàu Sau hồn tất thủ tục đăng ký, nhà đầu tư cấp phiếu tham dự đấu giá; 9.5 Nhà đầu tư sửa đổi huỷ đăng ký tham gia đấu giá thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định Tổ chức đấu giá 18 Điều 10 Lập nộp phiếu tham dự đấu giá 10.1 Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: - Phiếu đại lý cấp; có đóng dấu treo nơi cấp phiếu đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng thông tin theo quy định phiếu khơng tẩy xố rách nát; giá đặt mua không thấp giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua mức đăng ký Phiếu tham dự đấu giá phải bỏ phong bì có chữ ký nhà đầu tư Phiếu tham dự mép dán phong bì theo quy định - Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định sau:  Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu đại lý đấu giá: Chậm 16 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2009;  Gửi qua đường bưu điện hình thức thư bảo đảm đến đại lý đấu giá: Chậm 16 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2009; Thời điểm nhận phiếu tính thời điểm đại lý ký nhận với nhà đầu tư bưu điện 10.2 Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu sau nộp phiếu cũ Trường hợp nhà đầu tư phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị đại lý cấp lại phiếu phiếu cũ coi khơng cịn giá trị Điều 11 Địa điểm thời gian tổ chức đấu giá 11.1 Địa điểm tổ chức đấu giá TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: Số Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội 11.2 Thời gian tổ chức đấu giá: 30 phút ngày 06 tháng 01 năm 2009 Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá nhà đầu tư trước 16 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2009; chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá nhà đầu tư Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước 16 00 phút ngày 05 tháng 01 năm 2009 Điều 12 Các quy định liên quan đến việc đấu giá Ban đạo cổ phần hoá phối hợp với Tổ chức bán đấu giá xác định: Số lượng cổ phần chào bán: 30.041.617 cổ phần Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần Giá khởi điểm: 10.500 (mười nghìn năm trăm đồng)/ cổ phần Bước giá: 100 (một trăm) đồng 19 Bước khối lượng: 100 (một trăm) cổ phần  Số mức giá đặt mua: (hai) mức giá Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua nhà đầu tư : (1) Số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần, đăng ký theo bội số 100 cổ phần (áp dụng chung cho nhà đầu tư nước nước ngoài) (2) Số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua tối đa: 30.041.617 cổ phần (áp dụng chung cho nhà đầu tư nước nước ngoài) Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước phép đặt mua: 30.041.617 cổ phần Mỗi nhà đầu tư phát phiếu đấu giá ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua mức giá tối thiểu 100 cổ phần đặt theo bội số 100; tổng khối lượng đặt mua mức giá số cổ phần đăng ký Điều 13 Xem xét điều kiện để tổ chức đấu giá Trước tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá kiểm tra xác định rõ: Danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá; Số lượng phiếu tham dự đấu giá; Cuộc đấu giá tiến hành có hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá Nếu khơng đủ điều kiện khơng tổ chức đấu giá, đấu giá coi không thành Điều 14 Thực đấu giá 14.1 Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá người uỷ quyền công bố thông tin chủ yếu như: Tên doanh nghiệp cổ phần hoá, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư số lượng cổ phần đăng ký mua Số lượng đại lý tham gia đấu giá số hòm phiếu nhận Trình tự thủ tục đấu giá nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá Giải thích vấn đề mà người đầu tư bên liên quan thắc mắc 14.2 Xác định kết đấu giá 20 Kết đấu giá xác định theo nguyên tắc quy định Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Bộ Tài sau: Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá mua cổ phần theo giá Nhà đầu tư trả giá cao quyền mua đủ số cổ phần đăng ký theo mức giá trả Số cổ phần lại bán cho nhà đầu tư trả giá cao liền kề hết số cổ phần chào bán Trường hợp nhà đầu tư trả giá số cổ phần chào bán tổng số cổ phần đăng ký mua số cổ phần nhà đầu tư mua xác định sau: Số cổ phần nhà đầu tư mua Số cổ phần = x lại chào bán Số cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua giá Tổng số cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua giá Trường hợp dư cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn mức giá Kết đấu giá ghi vào biên có chữ ký đại diện Tổ chức bán đấu giá, Ban đạo cổ phần hố Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng No & PTNT Việt Nam Điều 15 Thông báo kết đấu giá cho nhà đầu tư Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết đấu giá nhà đầu tư cho Đại lý đấu giá vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá Nhà đầu tư nhận kết đấu giá trực tiếp Đại lý đấu giá vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 07/01/2009 đến ngày 12/01/2009) Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết đấu giá nhà đầu tư theo đường bưu điện ngày làm việc (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá) Điều 16 Phương thức địa điểm tốn tiền mua cổ phần 16.1 Căn vào thơng báo kết đấu giá Đại lý đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm tốn tiền mua cổ phần từ ngày 07/01/2009 đến 16 00 phút ngày 20/01/2009 16.2 Hình thức tốn tiền mua cổ phần: tốn đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt chuyển khoản cho Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký) Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ 21 phần nhà đầu tư Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vòng 02 ngày làm việc kể từ hết thời hạn toán mua cổ phần Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp chuyền toàn tiền mua cổ phần doanh nghiệp cổ phần hố vịng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền toán mua cổ phần nhà đầu tư Điều 17 Xử lý trường hợp vi phạm 17.1 Những trường hợp sau bị coi vi phạm Quy chế bán đấu giá nhà đầu tư không nhận lại tiền đặt cọc: Không nộp phiếu tham dự đấu giá; Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định khoản 10.1 Điều 10 Điều 12 Quy chế bị rách, nát, tẩy xố, khơng xác định giá khối lượng đặt mua; Đăng ký khơng đặt mua (tồn phần), khơng nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua; Bỏ giá thấp giá khởi điểm; Phiếu ghi sai bước giá bước khối lượng; Không ghi giá và/hoặc khối lượng Phiếu tham dự đấu giá; Khơng tốn tồn phần số cổ phần quyền mua theo kết đấu giá Nhà đầu tư không nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua Trong trường hợp nhà đầu tư toán phần, số cổ phần trúng giá mua nhà đầu tư Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp mức giá đặt mua nhà đầu tư 17.2 Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý trường hợp vi phạm khoản 17.1 Điều 17 Quy chế trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm 22 Điều 18 Xử lý số cổ phần không bán hết Trường hợp khơng bán hết phần tồn số lượng cổ phần bán đấu giá (kể số cổ phần bị từ chối mua), Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội thơng báo cho Ban đạo Cổ phần hoá để xử lý theo quy định Điều 19 Xử lý số cổ phần chưa toán Trường hợp hết thời hạn toán nhà đầu tư không nộp nộp phần tiền, Tổ chức bán đấu giá thông báo công khai trụ sở đại lý số cổ phần chưa phân phối nhà đầu tư khơng tốn Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp Ban đạo cổ phần hoá để xem xét xử lý số cổ phần nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo hướng sau: 19.1 Trường hợp số lượng cổ phần trúng thầu nhà đầu tư từ chối mua nhỏ 30% tổng số cổ phần bán đấu giá:  Tổ chức bán đấu giá thông báo cho Ban đạo cổ phần hoá định việc bán tiếp cho nhà đầu tư tham dự đấu giá theo phương thức thoả thuận Giá bán theo thứ tự từ cao xuống thấp khơng thấp giá đấu thành cơng bình quân đấu giá Trong vòng hai ngày làm việc tiếp theo, nhà đầu tư tham gia đấu giá có nhu cầu mua phải làm thủ tục đăng ký mua Nhà đầu tư quyền mua cổ phần thực việc nộp tiền mua cổ phần vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Tổ chức bán đấu giá thông báo kết phân phối số cổ phần Sau thoả thuận không bán hết số cổ phần dự kiến bán Ban đạo cổ phần hố báo cáo quan định cổ phần hoá xử lý theo quy định điểm 2.1 điểm 6.2 mục B Phần V Thông tư số 146/2007/TTBTC 19.2 Trường hợp số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua từ 30% tổng số cổ phần bán đấu giá trở lên: Tổ chức bán đấu giá thông báo cho Ban đạo cổ phần hoá định việc bán đấu giá tiếp số cổ phần từ chối mua Ban đạo cổ phần hoá xem xét xác định lại giá khởi điểm cho phù hợp, không thấp giá đấu thành công thấp Sau đấu giá bán tiếp không bán hết, Ban đạo cổ phần hoá báo cáo quan định cổ phần hoá xử lý theo quy định điểm 2.1 điểm 6.2 mục B Phần V Thông tư số 146/2007/TT-BTC Điều 20 Xử lý tiền đặt cọc Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc nhà đầu tư tham dự đấu giá không mua cổ phần cho đại lý đấu 23 giá vịng 02 ngày làm việc kể từ ngày cơng bố kết đấu giá (từ ngày 07/01/2009 đến ngày 08/01/2009) Đối với bên tham gia đấu giá có tham dự đấu giá không mua cổ phần 05 ngày làm việc (từ ngày 09/01/2009 đến ngày 15/01/2009), Đại lý đấu giá có trách nhiệm toán lại tiền đặt cọc cho đối tượng Đối với bên tham gia đấu giá quyền mua cổ phần theo kết đấu giá khoản tiền đặt cọc trừ vào tổng số tiền phải trả; Đối với khoản tiền đặt cọc hoàn lại nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định Điều 17 Quy chế Tổ chức bán đấu giá chuyển Tổ chức phát hành để xử lý theo quy định Điều 21 Các quy định khác Mọi thắc mắc khiếu nại nhà đầu tư (nếu có) phải nêu lên giải đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội khơng chịu trách nhiệm thắc mắc khiếu nại nhà đầu tư sau đấu giá kết thúc Tổ chức bán đấu giá Đại lý đấu giá không chịu trách nhiệm giá trị cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp khơng thơng báo đầy đủ, xác thông tin Tổ chức phát hành cung cấp Điều 22 Hiệu lực thi hành Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Trần Văn Dũng 24 ... chiếu Trường hợp nhận uỷ quy? ??n, phải có giấy uỷ quy? ??n theo quy định pháp luật mẫu đính kèm quy chế  Giấy nộp tiền giấy chuyển tiền đặt cọc; Đối với tổ chức nước: Ngoài quy định cá nhân nước nộp... nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quy? ??n tham gia đấu giá; 2.10 Tổ chức bán đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 2.11.Ban tổ chức đấu giá tổ chức Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành... Nam Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Trách nhiệm quy? ??n hạn Ban đạo cổ phần hóa 3.1 Người đại diện có thẩm quy? ??n doanh nghiệp cổ phần hóa ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Trung tâm Giao dịch Chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NO & PTNT VIỆT NAM, QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NO & PTNT VIỆT NAM

Mục lục

Xem thêm