0

Điệp từ

24 0 0
  • Điệp từ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:11

Phịng GD-ĐT Hưng Hà Trường TH & THCS Tây Đơ Giáo viên Trần Thị Điệp Môn Ngữ Văn Câu hỏi số 1: Câu gồm thành phần nào? A Chủ ngữ C Trạng ngữ 15 14 13 12 11 10 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 B Vị ngữ D Chủ ngữ, vị ngữ  Câu hỏi số 2: Câu có cấu tạo cụm chủ - vị gọi câu gì? 15 14 13 12 11 10 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 A Câu đơn B Câu phức C Câu ghép D Câu bình thường Câu hỏi số 3: Xét theo mục đích nói, câu chia thành loại? 15 14 13 12 11 10 A B C D £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Câu hỏi số 4: Câu dùng đÓ kÓ, nhËn xét, nêu ý kiÕn thc kiĨu câu gì? A Câu kĨ C Câu cảm thán 15 14 13 12 11 10 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 B Câu hái D Câu cu khin CU CầU KHIến Các kiểu CU CHIA THEO MơC ĐÍCH NĨI CÂU TRÇN THT CÂU NGHI VÊN CÂU Câu CảM THáN Là loại câu cụm C-V tạo thành CU TRầN THUậT N Dùng để giới thiệu, tả kể việc, vật hay để nêu ý kiến trần thuật đơn có từ lµ Câu TTĐ có tõ  I.Đặc điểm câu trần thuật đơn khơng có từ là: 1.VÝ dơ: ( Sgk/118) Em Vị có ngnhận xétcâu gỡ cấ Xác định chủ ng trênVN dotrong nhngcâu từ trần t vị ng cụm từ loại tạo đơn từ là? câu sau: thành? a, Phú ông mừng Nhận xét: - VN thờng động từ CN VN (Sọ Dừa) cơm ®éng tõ, Vị ngữ cụm tính từ tÝnh từ cụm tính b, Chúng tụ hội từ tạo thành CN VN góc sân Khán) (Duytừ V ng l cụm động c, Cả làng thơm CN Khán) VN (Duy Vị ngữ lµ tÝnh tõ d, Giã thỉi CN VN V ng l ng t I) Đặc điểm câu trần thuật đơn từ 1.VÝ dơ: Sgk/118) (NhËn xÐt - VÞ ngữ thêng động từ cụm động từ, tính từ cụm tính -từ Khi vịthành ng biểu thị ý tạo phủ định, kết hợp với từ không, Ghi nhí (Sgk/119) chưa Em -Nhận - Câu h·y trần xét chän thuật vềnhững ýđơn nghĩa tõ hc khơng câu cơm có vừa từtõ điền phđ cúcú nhng t định ph c nh im sau ?gỡ ? không, không phải, ch a, cha phải để điền vào trớc vịmừng ng a, Phú ông lắm.các (Sọ Dừa) câu ới đây: Phúdông không (cha) mừng b, Chúng tụ hội góc sâ (Duy Khán) Chúng không (cha) tụ góc sân I.c im câu trần thuật đơn khơng có từ là: 1.VÝ dơ: Sgk/118) (NhËn xÐt: Ghi nhí (Sgk/119) Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu sau: a) §»ng cuèi b·i, hai cËu bÐ tiÕn l¹i TN CN VN II Câu miêu tả câu tồn 1.Ví dụ: Sgk/119) (Nhận xét => Vị ngữ miêu tả hành động vật nêu chủ ngữ-> câu miêu tả TN b) Đằng cuối bÃi, VN tiến lại haiCN cậu bé nêu a, Chủ ng đứng trớc vị ng miêu tả hành động vật chủ ng -> Câu miêu tả b, Vị ng đứng trớc chủ ng => Vị ngữ thông báo xuất vật nêu chủ ngữthông báo xuất > câu tồn vật -> Câu tồn I.ặc điểm câu trÇn a, Đằng cuèi b·i, hai cËu thuËt bÐ tiến lại đơndụ: từ là: b, ng cuối b·i, tiÕn l¹i 1.VÝ hai Sgk/118) (NhËn xÐt: Em h·y cËu bÐ chän mét Ghi nhí (Sgk/119) hai trênđầu để mùa điền ấycâu vào hè chỗ trống II Câu miêu tả câu tồn vào nm Buổi vào sau đầu mùa hè đoạn trích 1.Ví dụ: sáng, Giải đứng nmsao kia.em Buổi thích chọn ( Sgk/119) cửa gặm 2.Nhận xét: sáng, ®øng nh¸nh cá non ®iĨm a, Chđ ngữ ®øng tríc vị ng cửa gặm tâm Bỗng ng cuối miêu tả hành động vật nêu nhánh cỏ non điểm bÃi, tiến lại hai cậu bé chủ ng -> Câu miêu tả tâm Bỗng () tay con, tay cầm que, tay cầm que, tay xách b, Vị ng đứng trớc chủ ng; xách ống bơ nớc ống bơ nớc Thấy thông báo xuất hiƯn ThÊy bãng ngêi, t«i bãng ngêi, t«i véi lÈn cña véi lÈn xuèng cá, chui xuèng cá, chui nhanh -> Câu tồn vật Ghi nhớ (Sgk/119) a1 Những đám mây đà tan => Vị ngữ miêu tả trạng thái vật nêu chủ ngữ-> C V câu miêu tả a2 Đà tan đám mây V ngữ thôngCbáo tiêu biến vật nêu chủ ngữ=> Vị > câu tồn b1 Một Ctốp học sinh Vthấp thoáng => Vị ngữ miêu tả đặc điểm vật nêu chủ ngữ-> câu miêu tả V C b2 Thấp tho¸ng mét tèp häc sinh  I Đặc điểm câu trần thuật đơn khơng có từ“là”: II Câu miêu tả câu tồn tại: III Luyện tập:  1- Bài tập 1: Xác định chñ ngữ, vị ngữ câu sau Cho biÕt câu câu miờu tả v nhng cõu no l cõu tồn tại? Nhóm 1: a- Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn Dới bóng tre ngàn xa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính Dới bóng tre xanh, ta gìn giữ văn hóa lâu đời (Thép Míi) Nhãm 2: b- Bên hàng xóm tơi có hang cđa DÕ Cho¾t DÕ Cho¾t tên tơi đỈt cho mét cách chÕ giƠu trịch thỵng thÕ (Tơ Hồi) Nhãm 3,4: c- Díi gèc tre, tua tủa nhng mầm mng Mng trồi lờn nhọn hoắt mét mịi gai khỉng lå xun qua đÊt  I Đặc điểm câu trần thuật đơn khơng có từ“là”: II Câu miêu tả câu tồn tại: III Luyện tập: BT1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ, câu miêu tả, câu tồn a) Bãng tre trïm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn.CN VN => Câu miêu tả -Dới bóng tre ngàn xa, thấp thoáng CNmái VN đình , mái chùa cổ kính => Câu tån t¹i CN ta gìn giữ -Dưới bóng tre xanh, VNnền văn hóa lâu đời  I Đặc điểm câu trần thuật đơn khơng có từ là: II Câu miêu tả câu tồn tại: III Luyện tập: BT1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ, câu miêu tả, câu tồn b) Bên hàng xóm tơi có hang Dế Choắt VN CN => Câu tồn -Dế Choắt tên tơi đặt cho cách chế giễu VN CN trịch thượng => Câu miêu tả  I Đặc điểm câu trần thuật đơn khơng có từ là: II Câu miêu tả câu tồn tại: III Luyện tập: BT1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ, câu miêu tả, câu tồn c Dưới gốc tre, tua tủa mầm măng CN VN => Câu tồn - Măng trồi lên nhọn hoắt mũi gai khổng lồ xuyên CN VN qua đất lũy mà trỗi dậy => Câu miêu tả  I Đặc điểm câu trần thuật đơn khơng có từ là: II Câu miêu tả câu tồn tại: III Luyện tập: Bài tập 2: Viết đoạn văn từ đến câu tả cảnh trường em, đoạn văn có sử dụng câu tồn - Hình thức: Đoạn văn từ 5-7 câu, sử dụng câu tồn - Nội dung: Miêu tả cảnh trường em Ngôi trường em theo học mái trường TH THCS Tây Đơ thân u Trường khốc áo màu vàng tươi Ngôi trường em thật khang trang, đẹp, có đủ phịng học rộng rãi, thống mát Giữa sân trường, sừng sững cột cờ cao với cờ đỏ vàng tung bay trước gió Hai bên cæng dÉn vào trường hai hàng xà cừ xanh tốt chàng vệ sĩ Chúng em ln nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung để trường lớp lúc sáng, xanh, sạch, đẹp Bài 3: Một bạn học sinh đà viết đoạn tả Cây tre Việt Nam nh sau: Cây tre Việt Nam bạn thân ngời nông dân Việt Nam, bạn thân nhân dân Việt Nam Nớc Việt Nam sanh muôn ngàn khác Cây đẹp, quý, nhng thân thuộc tre nứa Tre đồng nai, nứa việt bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân mật làng ta có nứa tre làm bạn Tre, nứa,trúc, mai, vầu chục loại khác nhau, nhng mầm non mọc thẳng.Vào đâu tre sống, đâu tre sanh tốt Bài 3: Một bạn học sinh đà viết đoạn tả Cây tre Việt Nam nh sau: Cây tre Việt Nam bạn thân ngời nông dân Việt Nam, bạn thân nhân dân Việt Nam Nớc Việt Nam xanh muôn ngàn khác Cây đẹp, quý, nhng thân thuộc tre nứa Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân mật làng ta có nứa tre làm bạn Tre, nứa,trúc, mai, vầu chục loại khác nhau, nhng mầm non mọc thẳng.Vào đâu tre sống, đâu tre xanh tốt Dáng tre vơn mộc mạc, màu tre tơi nhũn nhặn Rồi tre lớn lên, cứng cáp,dẻo dai, vững Tre trông cao, giản dị, chí khí nh ngời Bài 1: Trong câu tồn tại, thành phần đứng trớc chủ ngữ ? A Chủ ngữ B Vị Ngữ C Trạng ngữ D Chủ ngữ vị ngữ Bài 2: Trong câu : Em làm tập, vị ngữ có cấu tạo là? A.Danh từ B Tính từ C Cơm danh tõ D Cơm ®éng tõ - Häc ghi nhớ Sgk/ 119 - Hoàn thiện tập - Đọc trớc chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ ... động từ, V ng l cm tớnh t tính từ cụm tính b, Chúng tụ hội từ tạo thành CN VN góc sân Khán) (Duytừ V ng l cụm động c, Cả làng thơm CN Khán) VN (Duy V ng tính từ d, Gió thæi CN VN Vị ngữ động từ. .. Đặc điểm câu trần thuật đơn từ 1.Ví dụ: Sgk/118) (Nhận xét - Vị ng thờng động từ cụm động từ, tính từ cụm tính -từ Khi vịthành ng biểu thị ý tạo phủ định, kết hợp với từ kh«ng, Ghi nhí (Sgk/119)... điểm câu trần thuật đơn khơng có từ là: 1.VÝ dụ: ( Sgk/118) Em Vị có ngnhận xétcâu gỡ cấ Xác định chủ ng trênVN dotrong nhngcâu từ trần t vị ng cụm từ loại tạo đơn từ là? câu sau: thành? a, Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Điệp từ , Điệp từ

Mục lục

Xem thêm