0

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa và tác dụng điều trị của Propranolol trên bệnh nhân bỏng nặng

171 2 0
  • Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa và tác dụng điều trị của Propranolol trên bệnh nhân bỏng nặng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:35

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định một số đặc điểm rối loạn chuyển hóa trên bệnh nhân bỏng nặng. Đánh giá tác dụng điều trị của Propranolol trên bệnh nhân bỏng nặng. Mời các bạn cùng tham khảo! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHAN QUỐC KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA PROPRANOLOL TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHAN QUỐC KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA VÀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ CỦA PROPRANOLOL TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG NẶNG Chuyên ngành: Ngoại khoa Mã số: 72 01 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Nhƣ Lâm TS Nguyễn Hải An HÀ NỘI - 2021 LỜI CẢM ƠN Tính đến lúc bảo vệ, năm 2021, tơi theo đuổi đề tài gần năm Quả thật năm qua quảng thời gian khó khăn, vất vả nhƣng không phần hạnh phúc Tôi cảm thấy may mắn trình học tâp nghiên cứu Học viện Quân Y đƣợc nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Ngƣời cho tất may mắn đấy, Nguyễn Nhƣ Lâm Tơi biết ơn dun ngộ, biết ơn kính u thầy! Tơi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hải An ngƣời thầy trực tiếp hƣớng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, suốt q trình lấy số liệu hồn thiện luận án Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm môn Bỏng YHTH thầy cô giảng viên môn quan tâm, động viên tạo điều kiện, giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Đảng ủy - Ban giám đốc Học viện Quân y, Đảng ủy - Ban giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác, Phòng sau đại học Hệ sau đại học Học viện Quân y tạo điều kiện cho tơi nghiên cứu hồn thiện luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tới Đảng ủy – Ban giám đốc Bệnh viện Quân y tin tƣởng, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình cơng tác học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn anh em bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, đồng hƣơng Nam Đàn thủ trƣởng chia sẻ động viên, quan tâm giúp đỡ tơi q trình cơng tác, học tập hồn thành luận án Tơi biết ơn gia đình ln thấu hiểu giúp đỡ tơi, cho cân điều tốt khả Hà nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả Phan Quốc Khánh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi với hƣớng dẫn khoa học tập thể cán hƣớng dẫn Các kết kết nghiên cứu nêu luận án trung thực đƣợc công bố phần báo khoa học Luận án chƣa đƣợc cơng bố Nếu có điều sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Phan Quốc Khánh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Bệnh bỏng rối loạn chuyển hóa bỏng 1.1.1 Đại cƣơng bệnh bỏng 1.1.2 Các giai đoạn chuyển hóa bỏng 1.1.3 Các rối loạn chuyển hóa bỏng 1.1.4 Cơ chế tăng chuyển hóa bỏng 11 1.1.5 Hậu tăng chuyển hóa bỏng 15 1.2 Chuyển hóa lƣợng phƣơng pháp đo tiêu hao lƣợng 16 1.2.1 Chuyển hóa lƣợng, tỷ lệ chuyển hóa 16 1.2.2 Các phƣơng pháp đo tiêu hao lƣợng 17 1.3 Điều trị rối loạn chuyển hóa bỏng 19 1.3.1 Các phƣơng pháp không dùng thuốc 19 1.3.2 Các phƣơng pháp dùng thuốc 22 1.4 Sử dụng propranolol điều trị rối loạn chuyển hóa bỏng 26 1.4.1 Thuốc propranolol 26 1.4.2 Cách thức sử dụng propranolol bệnh nhân bỏng 28 1.5 Nghiên cứu giới tác dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng 30 1.6 Nghiên cứu rối loạn chuyển hóa tác dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng Việt Nam 32 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 34 2.2 Phƣơng tiện nghiên cứu 34 2.2.1 Dụng cụ đo tiêu hao lƣợng lúc nghỉ 34 2.2.2 Cân điện tử scaletronix (Mỹ) 35 2.2.3 Dụng cụ máy phục vụ cho chẩn đoán điều trị bệnh nhân 35 2.2.4 Máy xét nghiệm máu 36 2.2.5 Thuốc Dorocardyl (Propranolol) 37 2.2.6 Thuốc vật liệu điều trị toàn thân, chỗ tổn thƣơng bỏng 38 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 38 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 39 2.3.3 Cách chia nhóm bệnh nhân nghiên cứu 39 2.4 Các tiêu theo dõi đánh giá 40 2.4.1 Đặc điểm chung bệnh nhân bỏng 40 2.4.2 Xác định số đặc điểm rối loạn chuyển hóa sau bỏng nặng 43 2.4.3 Đánh giá tác dụng điều trị Propranolol 51 2.5 Xử lý số liệu nghiên cứu 56 2.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 56 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 58 3.2 Một số đặc điểm rối loạn chuyển hóa bệnh nhân bỏng nặng 59 3.2.1 Biến đổi nhịp tim thân nhiệt 59 3.2.2 Đặc điểm cân nặng, tiêu hao lƣợng lúc nghỉ yếu tố liên quan 60 3.2.3 Biến đổi nồng độ huyết số hormone chuyển hóa IL-1β 65 3.2.4 Biến đổi số tiêu huyết học dinh dƣỡng 71 3.2.5 Biến đổi kích thƣớc gan sau bỏng nặng 81 3.3 Tác dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng 82 3.3.1 Sử dụng propranolol điều trị bệnh nhân bỏng nặng 82 3.3.2 Tác dụng số tiêu lâm sàng 83 3.3.3 Tác dụng số tiêu huyết học dinh dƣỡng 86 3.3.4 Tác dụng cân nặng tiêu hao lƣợng lúc nghỉ 90 3.3.5 Biến đổi kích thƣớc gan 91 3.3.6 Thời gian chi phí điều trị 92 3.3.7 Các biến chứng kết điều trị 92 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 93 4.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 93 4.1.1 Đặc điểm tuổi giới tính 93 4.1.2 Đặc điểm diện tích bỏng, bỏng hơ hấp, số bỏng số tiên lƣợng bỏng 93 4.1.3 Thời gian đến viện tác nhân gây bỏng 95 4.2 Một số đặc điểm rối loạn chuyển hóa bệnh nhân bỏng nặng 95 4.2.1 Thân nhiệt 95 4.2.2 Nhịp tim 97 4.2.3 Biến đổi trọng lƣợng thể 98 4.2.4 Biến đổi tiêu hao lƣợng lúc nghỉ bệnh nhân bỏng nặng 99 4.2.5 Biến đổi nồng độ số hormon chuyển hóa cytokine bệnh nhân bỏng nặng 103 4.2.6 Biến đổi kích thƣớc gan bệnh nhân bỏng nặng 107 4.2.7 Biến đổi nồng độ số số lipid máu bệnh nhân bỏng nặng 108 4.3 Tính an toàn sử dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng 110 4.4 Ảnh hƣởng propanolol số tiêu chuyển hóa dinh dƣỡng 112 4.4.1 Diễn biến số tiêu lâm sàng 112 4.4.2 Diễn biến chuyển hóa số chất dinh dƣỡng 115 4.4.3 Biến đổi kích thƣớc gan 119 4.4.4 Biến đổi tiêu hao lƣợng lúc nghỉ 120 4.4.5 Ảnh hƣởng trình liền vết thƣơng 121 4.4.6 Thời gian điều trị, biến chứng kết điều trị 122 4.5 Một số hạn chế luận án 124 KẾT LUẬN 125 KIẾN NGHỊ 127 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ AMPc ARDS BEE Basal energy expenditure (Chuyển hóa bản) BHH Bỏng hô hấp BI BMR BN Bệnh nhân CS Cộng DTBC Diện tích bỏng chung 10 DTBS Diện tích bỏng sâu 11 DTCT Diện tích thể 12 GH 13 GM-CSF 14 HATB Huyết áp động mạch trung bình 15 HATĐ Huyết áp động mạch tối đa 16 HATT Huyết áp động mạch tối thiểu 17 HDL High density lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng cao) 18 HST Huyết sắc tố 19 IGF1 20 IGFBP3 21 IL 22 LDL 23 MCP1 Cyclic adenosine monophosphate (AMP vòng) Acute respiratory distress syndrome (Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) Burn index (Chỉ số bỏng) Basal Metabolic Rate (Tỷ lệ chuyển hóa bản) Growth hormone (Hóc mơn tăng trƣởng) Granulocyte colony-stimulating factor (Yếu tố kích thích bạch cầu hạt) Insulin-like growth factor - I (Yếu tố tăng trƣởng giống insulin -1) Insulin-like growth factor binding protein-3 (Yếu tố tăng trƣởng giống insulin kết hợp với protein -3) Interleukin Low density lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng thấp) Monocyte chemoattractant protein-1 TT Phần viết tắt 24 MIP-1 β 25 NKH 26 PBI 27 REE Phần viết đầy đủ Macrophage inflammatory protein 1β Nhiễm khuẩn huyết Prognostic burn index (Chỉ số tiên lƣợng bỏng) Resting Energy Expenditure (Tiêu hao lƣợng lúc nghỉ) Recombinant human growth hormone 28 rhGH 29 TEE 30 TNF (Hóc mơn tăng trƣởng tái tổ hợp) Total energy expenditure (Tổng tiêu hao lƣợng – Tiêu hao lƣợng thực tế) Tumor necrosis factor (Yếu tố hoại tử khối u) 132 Barrow R E., Wolfe R R., Dasu M R., et al (2006) The use of betaadrenergic blockade in preventing trauma-induced hepatomegaly Annals of surgery., 243(1):115-120 133 Gore D C., Chinkes D L., Wolf S E., et al (2006) Quantification of protein metabolism in vivo for skin, wound, and muscle in severe burn patients Journal of Parenteral and Enteral Nutrition., 30(4):331-338 134 Pereira C., Murphy K., Jeschke M., et al (2005) Post burn muscle wasting and the effects of treatments The international journal of biochemistry & cell biology., 37(10):1948-1961 135 Hemmila M R., Taddonio M A., Arbabi S., et al (2008) Intensive insulin therapy is associated with reduced infectious complications in burn patients Surgery., 144(4):629-637 136 Akỗay M N., Akỗay G., ệztĩrk G (2005) The effects of metformin and oral propranolol on insulin resistance in thermally injured patients The Pain Clinic., 17(2):189-192 137 Herndon D N., Barrow R E., Rutan T C., et al (1988) Effect of propranolol administration on hemodynamic and metabolic responses of burned pediatric patients Annals of surgery., 208(4): 484-492 138 Jeschke M., Herndon D.N (2007) The hepatic response to severe injury Intensive care medicine., Springer:651-665 139 Pereira C T., Barrow R E., Sterns A M., et al (2006) Age-dependent differences in survival after severe burns: a unicentric review of 1,674 patients and 179 autopsies over 15 years Journal of the American College of Surgeons., 202(3):536-548 140 Gauglitz G G., Williams F N., Herndon D N., et al (2011) Burns: Where are we standing with propranolol, oxandrolone, rhGH, and the new incretin analogues? Current opinion in clinical nutrition and metabolic care., 14(2):176-181 141 Norbury W B., Jeschke M G., Herndon D N (2007) Metabolism modulators in sepsis: propranolol Critical care medicine., 35(9):S616-S620 142 Macchia A., Romero M., Comignani P D., et al (2012) Previous prescription of β-blockers is associated with reduced mortality among patients hospitalized in intensive care units for sepsis Critical care medicine., 40(10):2768-2772 143 Kobayashi M., Jeschke M G., Asai A., et al (2011) Propranolol as a modulator of M2b monocytes in severely burned patients Journal of leukocyte biology., 89(5):797-803 M W G H JOrganization ( 2018) Bur ns , Kulp, C C Finnertyet al (2011) Long -term pe rs is tance of the pathophys iologic res pons e to s evere burn injury PloS o ne, (7) , e21245 es chke, G N C T Perei ra,006) K.G D.Nghiên M Gauglitz, urphy, D G N A He (2 005) Alte sring metabo m.trJour nal oftrBị ur n Carhân e &bỏng Res ear ch, Học 26 (3), 194-19 Lâm cứu quảrndon nuôi dưỡng ớmanticatabolic đ ường rlis uột ong điều nặng, viện Quân9 E I.N Gus ,(2017) S.(2Shahrokh i, MSERUM G Jhiệu es CYTOK chke (2020) Anabolic and agents us edTCOM inbệnh bu rnnEcare: What is Aknown and what isy.Jour yet to beoflearned Bur(1 ns),, 18-22 46 ( 1), 19 -32 Babu COULD SERVo E ASus PRe E-DIC TORS INin OU OF THERM L BURN Indian Bur ns , 25 R M N T Herndon, LeCompte, Rae, A Kahn (2Diaz, 017)INES AS.sm: urvey f the of) Long pfuture ropranolo centers Who, what, when, why Burpatients ns , 43 :nal (1),rand 121-126 M G J es chke (2016) Pos S tburn hype rmetabolis pas t, pres ent, and Jourlprop nalburn of Bur n Car e s& Res earburned ch, 37ped (2), 86 -96 D N.L A Rod riguez, E C Hegdeet (2012 -term e :inđiều everely iatric omized contro lled sLtudy AnnTiến als of ger y,Học 256Viện (3), 402 10 T Đ N Hùng Tuấn (2004 ) Ngh Nghiên cứu àng dụng phal ương pháp l ọc máu tụcranolol gópcấp pus hần tr ịvà bệnh nhân bỏng tr ong thờmở i kỳaphổi nhiễm tr ùng nhiễm uận án s ỹsYur học, Quân Y 11 T (2018) iênBaar, cứulâm đặc sđiểm lâmứ sng àng, lâm s àng hội chứng sliên uy hô hấp tiến tr iển hiệu Pr liệu háp tr ên bệnh nhânđộc, bỏng nặng, Học viện Quân y 12 chke, M van A.Finnerty, Choudhry, K.cận K Chunget (2020 )yBurn jury Natur e Reviews Dis eas imer sAn ,p6nals (1), of 1-25 13 M L T.G TrJJ es ung (2003 ) L.E B Chinkes ỏng kiến thức chuyên ngành, Nhà al xuất học,iniolog Thành phố Hồ Chí inh 14 M G.S es chke, D.Baier, ,Lee C.MC G Kulpet al ( 2008) pathophys ic res pons e to M s evere burne inju ry s ur ger y, 248 (3), 387 15 E C Chew, N J H (2015) Do e The the S tate inofCriticall y Ill Chi With 16 P W Curre ri, A Lu ( 1978) Nu tritio nalβ-Blockers s upport ometabol fDecreas the burned patHypermetabolic ient Clinics Nor th363 Amer ica, ldren 5818(6), 115 Severe 1-1156.Burns ? Hos pital pediatr ics , (8 ), 446-4 51 17 D N R G.terman (2 M 004) upport f the ic(197 res pons eburn toSur burngical inj Theoblems Lancet, 9424), 95-1902 18 D W Wilmore, J M Tompkins Lon g,Cone A D as on J r,hy R.oW Skreenet al 4) Catecholamines : mediato r ofinthe hy( permetabolic res(4), pons e to inju ry A nnals of s ur ger y, 180 (4), 653 19 B H Herndon, W F Tome, Caldwell, J Bas )SPruit The res pons e to ry ury The pr al s ur 577 - 5thermal 89 20 T W News M on JG r,(1994 B t J.rpermetabolic (1973 ) Weight los sProp follow ing inju ther mal injur y Anna ls gener of gere-dependent y, ger 178y,(2),11215 21 F N Williams , D.A.N.D A.A Kulp, M G J es chke (2011) ranolol decreas es cardiac work in saurdos manner in s everely bu rned children S ur ger y, 149 (2), 231 -239 22 P T Đức g(2017) SHe inhrndon, lý on, học, xuất học, Hàrole Nộ i nutrit 23 D L.M Demlin RH (2000 ) The s tres s res pons e toJY.injury: ofal ional upport 12 (1), -14 24 G G Gauglitz, D N Hernd G.Nhà A Kulp, W M eyer I IIet (2009) Abspos normal iWound, ns ulin itivity pers is ts up toofthTrree years pediatric patients t-bu rn.250The Jour nal o f Clinical Endocr inology & Metabolis m, 94 (5), 1656 -1664 25 S L Du ffy, L rone, D N Hernd on, W.Karamanouk J M iles ki (2009) Res(2017 is tin )and tburn ins ulins ens dys functio n Jour naland andinmodalit Acute Car gerpos y, 66 254 26 I Kaddoura, G.Lag AbuW -SiChun, ttah, A Ib-H rahim, R ianet al Burn in jury: review of patho phys theauma rapeutic ies einSur major buator rns(1), yAnnals of bur ns and105-110 fir e dis as ter s , 30 (2), 95 27 Hur, H T.M Yang, J N Kimet al (2015) Inflam matory cyto kines pr ognos tic pediat ability iisiology n patients cas es of injury.growth Annals of l iabor medicine, 35 28 JJ P Barret, G J es chke, Herndon (2001 ) Fatty i nfilt ration o f the liverand inlowers stheir everely burned : major autopsburn y f indings and clinical mplications hepatic Jour nalvery of(1), Trlow auma a ity nd Acute Car ger y, 51s(4), 736 -739 29 land, D Chinkes , R.D R Wolfe, R R E Barrowet (1996 ) Beta-blockade per ipheral lipo lysric ininburn patients hormone Rate of dens lipopro teineofSur triPhys glyceride re mains unchanged s urE783 ger y,-E789 223 (6), 77 30 A D Aars N Herndon, M R Das R Wolfe, E.Barrowet Barr owal (2003 ) Gene s ion prof iles and protein balance s keletal musreceivin cle of bugrned child ren after β als -adrenerg ic blockade ican0 Jour nal iology-Eecretion ndocr inology And Metabol isAnnals m, 285of (4), 31 R E Zawacki, Barrow, R R Wol fe,u,MR.A R Das L N al (2006) Theexpres usincreas e of beta-ad renergic blockade in p reventing t rauma-induced hepato megaly Ann of ss ur ur ger ger y, 171 243 (2), (1),Amer 115-12 32 B K W Spitzer, M u, as L A al J ohns Does ed evaporative water s caus e hypermetabolis m inofburned y, 236 33 .E N.(1994) Bus che, A Roettger, C.rtHerold, P.on M J r,Vogtet (2016) Evaporat ive water s y, in s4uperficial full t hicknes s burns Annals plas ticpatients s ur ger?y,An77nals (4), of 401 -405 34 JM W Nut ritional s uppo ofD the burned The pr(1970) oblems in gener s urlos ger (11), 590 to - los 606 35 P Q Bes s ey, M hwani, Watters , T T Aoki, D W.patien Wilm)t.ore (1984 ) Combined hoal rmonal i nfus ion spatient imulates metabol ic res e ranolol to injury Annals s urweeks ger y, 200 36 A Lunawat, A.J Vis S Datey, V Singh (2015 M odulation o f hypermetabol is m in bythe admin is tration obufpons prop in (4 the rs toftwo and(3), as s26 ess4 ing its effect by us ing clinical and biochemical pa rameters Indian Jo ur nal of Bur ns , 23 (1 ), 19 37 E Breitens tein, R Chioler o,Award E J equier, P Dayeret ( 1990) Ef fects of beta-blockade onburn energ y metabolis m f ollowing rns Bur ns ,Amer 16 ), fi 259264 38 39 R Wolfe (1996 ) Herman 199 6: al relation metabol s tudies torence clinical nutr ition-the example f burnnal i njury The ican nal-9 of cl inical nutr itio n, 64 (5 ), 800- 808 40 JR d Weir New foLecture, rL calculating icof rate with sicpecial to protein The2omeas Jour o f phys iology,indirect 109 (1jour -2), 41 T OsV hima, S.(1949 G raf,)C.P methods Heidegger, Gentonet metabol al ( 2017) Can calculation orefe f energy expendi turemetabolis bas ed onm.CO urements replace calo1 rimetr y? Cr itical car e, 21 (1), 13 42 43 D L H Aulick, E.R.H.Barrow, Hander,D.DHe W Wilmo re, A D M ASON J ret al.e(19 79) The with relative s igniBurns ficance of thermal and metabolic demands bu rne hyperme Jour nal of Tr auma an d Acute Car e Sur ger y, 19 (8), 559 -566 44 Honeycutt, rndon 92)Beaufordet Cold Stres s Res pons Patients Severe After ockade Jour nal ofmetabolis Buron n Car & Res eartabolis ch,and 13m (2), is 81-186 45 W Hart, S E Wolf, D L.G Chinkes ,(19 R B al (2003) Efinfects of The earlyefexcis ionbur and agg res ss [beta]-Bl ive enteral feeding onexpen hyper m,nal catabolis m, s eps after burn Jour of Tr auma and Acute Car e Sur ger y, 54 (4), 755-764 46 D T M ATSUDA , N CLARK, D HARIYAN I, R.tửS.s BRYANTet al (1987) fect of n wound ize onQuân res ting energy diture Jour of Tr auma and Acute Carseevere Sur ger y, 27 (2),nal 115-118 47 Đ V Hân (2004 cứu phẫu thEarly uật cắt hoại ớm ghépgda tr ongexcis 2excis đầu sgra au grafting bỏn g, Học viện y 48 M Kes Saaiq, S Zaib, S Ahmad (2012) excis ion and g raftin vers us early delayed ion and of deep mal up to 40% to tal body sarea; urface area: a compa of outco Annals b ur ns and fir e dis as ter s , 25 (3), 143 49 A havarzi, M) Nghiên Ayaz, Dehghankhalili (2016) U ltra-ea vers us ionns and fting f or ther malther burns upburns to 60% to tal body s urface a his to rical cohortrisson tudy Bulletme in of E merof gency & Tr auma, (4), 97 50 Y S Ong, M Samuel, C M Song (200 M eta-analys isThe of effects earlyrly excis ion o f eburns Bur , 32 145ional -150 51 N A Cucuzzo, A D He6)rndon 2001) of exe rcis vs(2), tradit outpatient therapy in theclerehabilitati on of s everely rnedi njuries children Journal nalofoapp f Burlied n Car e& Res ear (3), -1175 214-220 52 O E Su man, JWolf, Ferrando, SpiesD ,M M N Celis R P.(M lcaket al.(2000) (2001)inDeterminants Ecri ffects of aillprogramm 12 -wk res ing is tance exercis program on s keletal s trength in wi thbuburn Jour phys iology, 91ch, ( 3),22 1168 53 D W S.R E L 007) Chinkes ,,D C Goreet al.rements s keletal mus cle catabolis m after s evere burn Annals of s urBiol gerchildren y, 232 (4), 455 54 M L MKlein, Hart, Berger, A Shenkin (2 Trace element requi bofurned Jour nale of ace Elements inmus Medicine and ogy, 44-48 55 G N.N A.He Rod riguez, K Brans ki, D ) tically Vitamin and tracepatients element homeos tasTr isho following s evere buafter rn inju Tota bur n21, car London: WB pat Sauients nder.sAnnals , 321-324 56 R Przkora, D rndon, O.LR E Suman, M G N J esHerndon chkeetal al (2012 (2006) icial effects oflled extended rowth rmone t reatment hosry pital disl charge ine pediat ric burn of s ur gerAnnals y, 243of (6),ur 79ger y, 250 (4), 514 57 L K ki, D.C.Herndon, N.C.Her ndon, Bar G A (2009 )Benef Randomized trialhuman togdeterm thecle efficacy term rowth hor treatment s everely burned chi 58 E Diaz, D N C Porte r,Kulp, L row, S Sidos s isKulpet et al.al (2015 ) E)ffects of pharnmacological interven tions onine mus protein ynthes is andlgdecreas breakdown in recovery from burns Bur ns , 41 ),everely 649 -657 59 .C G.Brans J es chke, Finnerty, G.E A.ter, Przko raet (2008 Combinatio ofcontro reco g rowth rmone andosment pf longropranolo es mone hypermetabolis minand inflam mation in(4sldren bu rned schild ren Pedia tr ic Cr itical Car e Medicine, (2), 209 -216 60 JM Takala, E Ruokonen, N R.MWebs M R S.M Niels enet al.al.(1999) Increas mortali ty asmbinant s ociated with growth hohoeffects rmone treat in cri tically ill adu lts Annals New England Jour nal of Medicine, 61 D N.Pham, Herndon, P Warren, I Ramzy, Phan, A DebRoy, ret Zhenget (1999) M of us tig cleedht protei n catabolis m after s evere burned rn: of IGF -1/IG FBP-3 t reatment ofSur s urger ger y,59 229 (5),1148-11 713 54.341 (11), 785 -792 62 T N A J H H F M olito al (2005 ) I mpact glycemic cont rol in s everely bu children Jour nal of Tr auma and Acute Car e y, (5), 63 M 64 M Oryan, A G JJ es es chke, E chke, A lemzadeh G F A.Boehning, Kulp, (2017 R Kraft, ) C E ffects C C of ins Finnertyet ulin oN.n Hernd al wound (2010 healing: ) Intens)a E ive review ins oulin tani herapy mal in human evidences bu rned pediatric Life s ciences pat ients :174, apons pros 59-67 randomized t rial Amer jour nal r esSpir ator y 23 and cr itical car e medicine, 182 (3), 351- 359 65 G D C D.al (2007 ffect fof ins onand thes everely i nflammato acute phas e ,res epective after burn injury car59 e ican medicine, 35of(9), 519-S5 66 N Ballian, A Rabiee, D K Anders en,Finnerty, D Elahiet (2010 )on Glucos e metabolis m inulin bu rn patients : the ro leryofand ins ulin and other endocr ine hormo nes BurCr nsitical , 36 (5), 9-605 67 68 I M G J es chke,JR Pinto, Herndon,e,C Finner tyet al (2014al ) Hypoglycem ia is as s ociated with poscle t-burn idity and m ortality pediatr ic with patients Cr itical car e medicine, 42 (5), 1221 nal of Phys iology -End ocr inology And Metabolis m, 283 (1), E154- E164 69 -Hikim, Ar taza,D L.N Woodhous N.C Gonzalez-Cadavidet ( 2002) Tes tos terone-induced inc increas reas eures inedmus severely izemorb in healthy young men is in aspros s ociated mus cle fiber hyper trophy Amer ican 70 S.Sinha Wol f, L S E delman, L Donis onet al.et (2al 006) Effects of oxandrolone o nafter outcome intesthe : bu a multicenter pective double-bl ind tr and ial Jour nalJour ofJour B ur nnal Car Res ear ch,College 27 (2), 131-13 , 214 (4), 489 -502 71 L JE Por ro, D N Hern don,N N.Kemalyan, A Rodri guez, K J ennings (2012) Five-year o utcomes oxandmeas rolone adminis t sration inanalog, sburned everely rned childafter ren:s aevere randomized cliized nical trial o f(3 s afety eff icac y of ethe&Amer ican of Sur geons 72 R H Demling (199 9)P.Compar is on of the anabolic ef fects and complications ofwith hu man growth hormone and: phar the tos terone oxandrol burrandom n injur y Bur ns , 25 ), 215221 73 A Torn io, MS Niemi, J Neuvonen, T Backman (2012 ) Drug in teractions o ral antidiabetic agents macokinetic mechanis ms andone, clinical impl Tr ends insphar macological s ciences , 33 (6), 312 -322 74 D C Gore, E Wolf, A Sanfor d, D.JfeN Herndonet al (2005 fluence of met formi on glucos eulin intolerance and m us catabolis m following s evere bu rnications inju Ann als Acute of ur Car ger y, 241ger (2),y,334 75 D C N (2005 ) Comparis on o )f In periphe ral metabolic efnof fects of ins and for folcle lowing Jour Tr ry auma 59 (2), 316-323 76 M Ali, G.Gore, JD es chke, F.Herndon, N.n, Williams ,R C.Wol C Finnerty, N A iguezet al (2012 ) The e ffect ketoconazole on met pos t-bur n inflam mation, hypeburn rmetabolis m andnal clin ical outcomes PloS o.ne,e 7Sur (5), e35465 77 A N.D.Herndo A t,MR amachen, S.D Has anet al.Rodr (2015) Prop attenuates hemor and accelerates ins evere s everely buinjury rnednal adults Medicine, Crof itical car e,and 19 (1), 217 78 D N Brown, Herndon, D W Har E Wolf, Chinkes et al.6) (20 01)ranolol Revers al ofing catabolis m rhage by beta-blockade after:wound smplications everehealing burns foNew England Jour of 345 (17), 12Res 23-1229 79 D A J D Gibbons , S S Hona ri, MS.ilva B L Kleinet al.Anders (201 P ropranol ol7) dos practices in adult bplas urnma patients ieverely r s afety and eff icacy Jour nal174 of Bur n Car e& ear ch, 37 (3), e218 -e226 80 A N Guillor y, N Herndon, M B I II, C R enet al (201 P ropranolo l kinetics in f rom s burned adu lts Bur ns , 43 (6 ), 1168-1 81 D S Segu, L J ain, M anjunath, B T ilak ) M odulation acute phas egrowth pos t burn hyper metabolic pons e with opranolol Indian nal of Bur ns , 19 (1 ), 22- 22 82 W Hart, E.P Wolf, L.Roberts Chinkes S.(2011 al.al (2002)oβf)the -Blockade andand hormone a fter bu rn.res Ann als s urpr ger y, 236A(4), 450 Jourreview 83 O A Flores , K.S.Stock ton, JD A , ,M JO MLalet ulleret The e abet fficacy s afety of ad of renergic blockade afteofr burn injury: andtsmeta-analys Jour naleof&TrRes auma and30 Acute Car e Sur ger y, 80 (1), 146-1 55 84 A ohammadi, A Norbury, Bakhs haeekia, P Alibeigi, M Brans J (2016 Haskiet heminas al.roprano (2009) Ef ficacy pr opranolol in wound healing hoss ys pi tematic talized burn patien Jourburned nal ofischi Bur n Car ear ch, (6), 10 13-1017 85 M G.M J es chke, W B C C.Wolfe, Finnerty, L.hiet K.aggiet al.Effect (2) 007) lol does not e inflam mation, s eps ,for or fatty infectious odes Jour(7 nal of1305 Tr auma and Acute Car e Sur ger y, 62 (3), 676 -681 86 D R N Herndon, T T Ng uyen,F.R R P M al (1994 L ipolys is inburn burned patien ts is strate timulated by theglucos β2receptor f or catecholamines inArs everely chives of s of ur ger y,ldren 129 (12), 130187 R Wolfe, N Herndon, J ahoor, MS.iyos al.P(1ropranol 987) o fP s evere in jury on increas s ubs g by eisand acids aepis New Englan d Jour nal Medicine, 317 ),236 403-40 88 B M orio, O D Ir tun, D Pullar N Hernd on, R.anabat-Hidalgo, R.H.Wolfe (20 02) ol decreas es s) planchnic triacylglycerol scyclin torage bu rnand patients receiving high-carbo diet Annals of s ur ger (2), n8 21for beta blockers P LoS Med, (1), e1000 012 89 R K Sivamani, C E , C.Beta-adrene G M D ts M:.indications Rockeet al.and (2009 St res immun s -mediated increas es in s effects ysintemic local epinephrine impair s kin hydrate w ound healing: po (9), tential newy, indicatio 90 R Oberbeck, Kobbe (20iên 09) antagonis potent omodulato s ide in the crtitically ill ởCur r ent medicinal chemis tr y,án16 090 91 H T V Anh P (2016) Ngh cứu ố yếurgic tốlnguy hiệu qu ả-của thông khí nial hân tạo điều tr ị hộ i ry chứng s uy hô hấp cấp iến tr iển bệnh nhân bỏn g nặng, Luận tiến s1082-1 ỹ y học, Học viện Quân y 92 D BJ Tuấn (1974) Gentamycin Drs ug Clin Ph arbỏ m, 8, 650 655 93 N N ( 2018) Giá o tr therapy ình s auG.đại họcIntel chuyên ngành ng, Họcb ronchos viện Quân y, Hàr outine Nội clinical p ractice in confi rming t he diagnos is and treatment of inhalation bu rns Bur ns , 33 (5 ), 554-5 60 94 K M arek, W Piotr, S Stanis ław, al (al 2007) copy 95 G A M arcuzzi, V Zan L.Stefanet M onasW taet (201Fibreoptic 3) (20 Cytokine levels he in s erum of healthy s ubjects s of inflammat ion,pons 2013, 96 G JJ es R P C C B.Herndon Norburyet al.07) (2007) Bu rninstliver ize determines the sinfla mmatory andiator hypermetabol res Cr itical car e, 11 (4), R90 97 M M Kleiner, G.Wallace, es chke, chke, P M M lcak, icak, C in, C Finnerty, Finnerty, D N Changes function and afte r a sMed evere inju ry.icbu Shock, 28e.ry.(2), 172nal -177 98 B H JR FRED T CALDW EL L, J B Cone (1992) Ibupr ofen lowersinbody temperature andize metabolic rate othermal f humans with rn inju Jour auma anutr nd it Acute Car ger y, 32 (2), 154 -157 99 A Roza, H Shizgal The Harr is Benedict equation reevaluated: res )ting ener gyBurn requi rements andcons the body cell mas s The ican jour nalof o fTrclinical 40 nal ( e1),Sur 168 -182 100 A.MKhwaja B A C.(2012 C M o.M.)B is(1984) , I.A Group, D reenhalgh, R Saffleet al.inju (2007 sactice, ociation usfor conference toAmer define s eps and rnsion, 2012 Jour of Bive ur ncar Car e & Res ear (6), 776-79 101 R P Dellinger, KDIGO MSeps Levy, Rhodes ,G.D.Gguidelines Annaneet al.Jr(2013 )kidney Sur viving SepsNephr isAmerican Campaign: in As ternational gu idelines management of s evere siseps is infection and s epticin sbu hock, Intens e medicine, 39ch, (2),28165-22 102 A clinical p ractice fo on Clinical 120 (4),ens c179 -c184 103 A D.Đạo T F orce, V.Tình Ranieri, G.điều Ruben feld (2012 ) Acutetại res acute piratoviện ry dis tresRẫy s sry yndrome Jama, 307-Pr (23), 25Tạ26-2533 104 T Đ ( 2015) hình trịJ ohns bỏng B di Prui chứng Chợ năm 2012 2014 p chí Y học thảm bỏng, TạpJour chí nal s ố 2, 105 D W.Williams Wilmore, A M as on, D.H W on, (197Bệnh 5) Effect f ambient tem perature on heat p roduction los s thọa in burn patients ofand app iology, 593ican -597 106 F N ,L.M G J es chke, D L Chinkes , O.An E.ttticatabolic Sumanet al.and (2o009) M odulatio n ofin thecrihy permetabolic resand pons ecu torrent trauma: temperat ure, nut dlied rugs 155-160 Jour nal of38 the (4), Amer College of Sur geons , 208 (4), 489 107 D W Chang, DeSanti, Demling ( 1998) anabolic s trategies tical illnes s : a review ofheat reatment modali ties(rition, BShock, 10 (3), phys 108 C Auger, Samadi, G.R J es chke Theal.biochemical rations underly ingtinal pos t-bu hyper m BIll iochimica et B iophys ica Acta BA )-Mo lecular Bas is of Disnal easoe,f Par 1863 (10), 26 33-2644 109 L Sierp,O.R Ku rmisM , K Lange, R (2017) Yandellet (2020 ) Nutralte ition and Gas ntes Dysrn motilit ymetabolis in Critical ly B umanagement rn Patients : Ao Retros pective Obs ervational Study Jour and Nutr ition, 110 JE R Saffle, E Y MD edina, JD .JRAYM D ENSKOWet al.rs(Infl 1985) Ustroi eofof in direct metry in theture nutron itional f?bur ned patients Jour nal Tr auma12 and Carenter e Suralger y, Enter 25 (1),al32-39 111 R Przkora, R Fram, Her OND, ndon, E.What Sumanet al.of (2014) uence inhalation injury onExpendi energy expenditu re inBu s everely bu rned children Bur.ean ns , Bur 40 (8), 1487-149 1.(2),Acute 112 H Kim, Y.kows Cho, Ki N.Huret al Shields (20O 09)WEST Kind Facto Is ng tingcalori Energy M ajor rn Patients Jour nal of Kor nof Society, 113 A Prus J G A.m, Rizzo, B.A.A , R.r,K Chanet al (201 7) Influenci A(19Su96) rvey ofRes Temperatu re tem M anagement Among Cente rsinjur in North A merica Jour of (4), Bur n110 Car-114 e & Res ear ch, 39 (4), 612-6 17 114 K Kelemen 3rd,Mki, W Ciof D M as on D.ting W.after M ozingoet al Effect o f ambient perature onPractices metabolic rate afBurn ter ther mal y.hi= Anna ls of seurjour gernal y,nal 223 115 JJ Chai (2009) echanis ms fiofJS.r,s C keletal cle Jwas evere and treatment Zhonghua hao s hang z a11 z hi= Zhonghua s haos hang z az Chines of bur ns406 , 25of(4), 116 A Clark, Jchke, Imran, T M adni, E C Wolmus f (2017 ) Nutr itional and metabo m in its bu rn us patients urv Burivors ns &pos trs auma, 5dif (1), 117 M A G J es G G Gauglitz, R Kraftet s(2014 )burn Sulisrvivors vers non-s tburn ferences inburned inflampat matory and hype rmetabolic t rajectories Ann als s ur243-245 ger y, 259 (4), 814 118 G D N Hern don, J O Lee,Finnerty, O E.ki, Sumanet al (2010) Extent and magnitude ool f catecholamine s urge:exc in pediat ients Shock (Augus ta, G a.), 33Clinical (4), 369 119 W B Kulp, Norbury, D N Herndon, L Brans D.Goodwin L Chinkes et al (2008 )Cor Urina ry cortis and catecholamine retion ric afte r burn in jury in SURG children TheRE Jour nal of EndocrHOUSTON inology & Metabolis 93 (4), 12 70-1275 120 G M Vaughan, R.Ulves A.L Becker, P.K.Allen, C W J ret tis and ophin inh bur ned ARM Y INS OF ICAL TX,and oum,tcome 121 H A Vindenes , E tad, R.J Bjerknes (1998 ) Concentrations of(1982) cy tokines insol plas macor ofticotr patients witren: large burpatients ns : their relat ion to tiTme after yinmeas jury, bu rn sSEARCH ize, inflamFORT matorySAM va riables , infection, The Eur opean jour nal of s ur ger y, 164 (9), 647 -656 122 R Barrow, lcak, Barrow Hawkins (2004 ) al Increas ed)al liver weig hts everely child compar of,ult rass ound autops 123 R R Wolfe,R.D.MN Herndon, E J,.H Peters ,Lip F Jid ahooret (1987 Regulation o finlipolys is inburned s everely bu rned children.is on Annals of ur gerand y, 206 (2), 21 urements Bur ns , 30 (6 ), 565-5 68 124 A S Khubchandani Study of alterat ions in 125 A SAHD.IBN.(2011) lipidemia afterty, r burn injury: potential the srapeutic target (year 18,afte 45and 126 A Khubchandani, M Dys Shaikh, J Finne Sachde, M Hiyamaet Su riet al.Aal (20 11) S tudy of A lterations inAge l ipid pro),file r burn Indian Jour nal ou o f tcome Bur ns ,in19s everely (1 ), 46-4burned 127 R Kraft, ndon, C.Chakravarty, Y (2013) ociation o f pos fatty acids trigp injury lycerides clinical chi ldren T he Jour Clinical Endocr inology & Metabolis m, 98 (1), 314 -321 128 R Dalal, C A.Her Sharma, B.C.B C M A Parwazet al.)As ) Aofs tudy oftburn ptic rognos ticrs facto rs for rediction owith f complications and ou tcomes in burn patients Indian Jour nal nal sof ofcience Bur nsand , 22 (1 ), 56 129 G V JCree, Selvaraj, N.M ohammed Niyamathu llahres (2017 A(2014 St udy Prognos Facto for Prediction of Complicati ons inology and Outcomes in Burns Patients ),Jour nal of medical clinical r es ear ch, (8), 269 38-26942 130 G.Barrow, R.A.Deepa, Wolfe (2008) tburn insPulin is tance and m Amer ican nal ofreventing Phys iologyEndocr AndofMetab 294 (1 E1 131 M P .Baron, R R Barrow, E Pfe, ierre, D.Pos Her ndon (199 7) rolonged us e of p ropranol ol s afely decreas es Jour cardiac in burned chil dren Jour nal Bur n olis Carm, enals & Res ch,-E9 (3),(1), 223115 -227 132 R E R R Wol M R Das L.t rauma N Barrowet al.(2006 (2006) The usfat e metabolis of beta-ad renergic blockade in vivo pwork t rauma-ind uced hepatomegaly ofients sear ur ger y,18nal 243 133 D C Gore,K.D.M L.urp Chi nkes Wol f,u,A Sanfor det al ) Quanti fication of p rotein metab olisof mtin for.sThe kin, wo und, and cle evere An burn pat Jour of Par al and Enter al Nutr ition, 30 (4), 331 -338 134 C Pereira, M ,JS.esE chke, D N.P Herndon (2005) Posal t burn mus cle was ting andtherapy the effects reatments inter nationa lmus jour nalin ofsbiochemis y& cell.bio logy, 37 (10enter ),(4), 1948 -1961 135 M R.Herndon, Hemmila, M hy, A.Barrow, Taddonio, Arbabi P feeet M aggioet 8) Inof tens ins ulin isration asres s ociated with reduced infect complications butrrn patients Sur ger2 y, Annals 144 629 136 M N Akỗay, G.R Akỗay, G ệztĩrk (200 5) P.,The effects of met for(200 and oral pive roprano lol on ins tulin is tance inynamic thermally in juredious patients TheesPain Clin ic,pediatric 17 (2 ), 189-19 137 D E T.The C.S.Rutan, MM ini (1988 ) E ffect pive roprano adminis on and metabolic res pons ofin burned pat ients of s ur-637 ger y, 208 (4), 48 138 M N J es chke, (2007) hepatic e tonsal s et evere injury Intens car e lol medicine, Springer, 65hemod 1-665 139 C T Perei ra,D R.Herndon E Bar row, A.,M , H.res K.pons Hawki al (2006) ABurns ge-dependent di fferences in s urvival af ranolol, ter s evere burnsrolone, : a unicent ric, and review patients and 179 autor ps ies over 15 years Jour nal of and the Amer ican College Sur geons , 202 (3), 536 -548 140 G G Gauglitz, illiams D Sterns N Herndon Herndo M G.M J es chke (2011) : Where are s tanding prop oxand rhGH the of new1,674 incretin analogues ? Cur opinion 14of(2 ), 176 141 W B.acchia, Norbury, M N G.WJ es chke, D N etabolis m Previous m odulators in s eps is :we proprano lol.wit Cr itical car e medicine, 35 (9 ), rtality S616 -S620 142 A M F P D Comignani, n, M(2007) arianiet (2012) pres tion of is has s ociated with reduced hos pitalized iveent care units in forclinical s eps is nutr Cr ition itical car emetabolic medicine,car 40e,(10), 2768 -2772 143 M M Kobayas hi, MRomero, G J es chke, A As ai,M JKogis oet al.al (2011) P ropranolo l as a crip modulator oβ-blockers f M 2b monocytes in s everely burned mo patients among Jour nalpatients of leukocyte biology,in89intens (5), 79 7-803 Phụ lục Số bệnh án: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm rối loạn chuyển chuyển hóa ứng dụng số liệu pháp điều trị bệnh nhân bỏng nặng Họ tên BN: Đối tƣợng: Tuổi: Nhóm tuổi ( 204 Không HATB < Dopamin Dopamin > Dopamin > 15 Gan Bilirubin µmol/l Tim mạch Tụt huyết áp tụt HA 70 mmHg ≤ hoặc Adre ≤ 0,1 Adre > 0,1 Dobutamin Nora ≤ 0,1 Nora > 0,1 Thần kinh Điểm 15 13 - 14 10 - 12 < 110 110 - 170 171- 229 6-9 440 < 500ml/ngày < 200ml/ngày Glasgow Thận Creatinin µmol/l lƣu lƣợng nƣớc tiểu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm ĐƠN TỰ NGUYỆN DÙNG THUỐC PROPRANOLOL Tên (hoặc ngƣời đại diện hợp pháp bệnh nhân) Là bệnh nhân Hiện điều trị khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác Sau nghe bác sỹ giải thích lợi ích nhƣ tác dụng phụ gặp phải sử dụng thuốc Propranolol điều trị kết hợp theo đơn bác sỹ cho bệnh nhân Tôi đồng ý dùng thuốc propranolol cho bệnh nhân, có xẩy tác dụng khơng muốn thuốc, tơi gia đình chấp nhận khơng có khiếu kiện Lƣu ý: Bệnh nhân đƣợc tài trợ tiền sử dụng thuốc Propranolol Bệnh nhân (hoặc đại diện hợp pháp bệnh nhân) ... rối loạn chuyển hóa nhƣ vai trị thuốc chẹn beta điều trị bệnh nhân bỏng nặng Xuất phát từ nhận xét trên, tiến hành đề tài ? ?Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa tác dụng điều trị Propranolol bệnh. .. bệnh nhân bỏng nặng? ?? với mục tiêu: Xác định số đặc điểm rối loạn chuyển hóa bệnh nhân bỏng nặng Đánh giá tác dụng điều trị Propranolol bệnh nhân bỏng nặng 3 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Bệnh bỏng rối loạn. .. 1.6 Nghiên cứu rối loạn chuyển hóa tác dụng propranolol bệnh nhân bỏng nặng Việt Nam Ở Việt Nam, năm qua, có tiến chiến lƣợc điều trị nhƣng rối loạn chuyển hóa liệu pháp điều trị rối loạn chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa và tác dụng điều trị của Propranolol trên bệnh nhân bỏng nặng, Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa và tác dụng điều trị của Propranolol trên bệnh nhân bỏng nặng