0

HD CHO DIEM MON TIENG VIET 12345

3 0 0
  • HD CHO DIEM MON TIENG VIET 12345

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:50

Đọc thành tiếng môn tiếng Việt lớp 1 học kỳ II (6điểm).. Bài đọc khoảng 40 tiếng.[r] (1)HD CHO ĐIỂM PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG MƠN TIẾNG VIỆT-Ở HKII I Đọc thành tiếng mơn tiếng Việt lớp học kỳ II (6điểm). Bài đọc khoảng 40 tiếng Thời gian đọc 1,5 phút - điểm: Đọc đúng, lưu lốt tồn bài, thời gian đọc 1,5 phút - điểm: Đọc đúng, to, rõ ràng, thời gian đọc phút - điểm: Đọc đúng, to, đánh vần số tiếng thời gian đọc đến 2,5 phút - điểm: Đọc chậm hay cịn đánh vần ½ số tiếng theo quy định thời gian đọc đến 2,5phút - Đọc chậm hay đánh vần 2/3 số tiếng theo quy định cho (2 điểm) - Đánh vần cho điểm - Không đọc cho ( ½ điểm) II Hướng dẫn đánh giá, cho điểm : Đọc thành tiếng lớp HK II: (6 điểm). Đọc đoạn văn 50-55 tiiếng.1 phút trả lời câu hỏi nội dung bài 1 Đọc thành tiếng (5 điểm) - Đọc tốc độ khoảng 50 tiếng/ phút, ngắt nghỉ đúng: (5điểm) - Đọc tương đối rành mạch tốc độ (4 điểm) - Đọc chậm hay đánh vần số tiếng cho (3 điểm) - Đọc chậm hay cịn đánh vần ½ số tiếng theo quy định cho (2 điểm) - Đánh vần cho điểm - Khơng đọc cho ( ½ điểm) 2 Trả lời câu hỏi: (1 điểm) - Trả lời ý câu hỏi giáo viên đưa (1điểm) (Tuỳ mức độ trả lời học sinh, GV cho điểm hợp lý) III Hướng dẫn đánh giá, cho điểm : Đọc thành tiếng lớp HK II: (6 điểm). Đọc đoạn văn 70-75 tiiếng.1 phút trả lời câu hỏi nội dung bài 1 Đọc thành tiếng (5 điểm) - Đọc tốc độ khoảng 70 tiếng/ phút, ngắt nghỉ đúng: (5điểm) - Đọc tương đối rành mạch tốc độ (4 điểm) (2) - Đọc chậm hay cịn đánh vần ½ số tiếng theo quy định cho (2 điểm) - Đánh vần cho điểm - Khơng đọc cho ( ½ điểm) 2 Trả lời câu hỏi: (1 điểm) - Trả lời ý câu hỏi giáo viên đưa (1điểm) (Tuỳ mức độ trả lời học sinh, GV cho điểm hợp lý) IV Hướng dẫn đánh giá, cho điểm : Đọc thành tiếng lớp HK II: (5 điểm). Đọc đoạn văn 90-95 tiiếng.1 phút trả lời câu hỏi nội dung bài 1 Đọc thành tiếng (4 điểm) - Đọc tốc độ khoảng 90 tiếng/ phút, ngắt nghỉ đúng, đọc biểu cảm : (4 điểm) - Đọc tương đối rành mạch tốc độ ngắt nghỉ đúng, (3 điểm) - Đọc đúng, ngắt nghỉ chưa xác, (2 điểm) - Đọc chậm ngắt nghỉ chưa xác (1 điểm) - Đọc chậm đánh vần số tiếng (1/2 điểm) 2 Trả lời câu hỏi: (1 điểm) - Trả lời ý câu hỏi giáo viên đưa (1điểm) (Tuỳ mức độ trả lời học sinh, GV cho điểm hợp lý) V Hướng dẫn đánh giá, cho điểm Đọc thành tiếng lớp HK II: (5 điểm). Đọc đoạn văn 120-125 tiiếng.1 phút trả lời câu hỏi nội dung bài 1 Đọc thành tiếng (4 điểm) - Đọc tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút, ngắt nghỉ đúng, diễn cảm : (4 điểm) - Đọc tương đối rành mạch tốc độ ngắt nghỉ đúng, (3 điểm) - Đọc đúng, ngắt nghỉ chưa xác, (2 điểm) - Đọc chậm ngắt nghỉ chưa xác (1 điểm) - Đọc chậm đánh vần số tiếng (1/2 điểm) 2 Trả lời câu hỏi: (1 điểm) - Trả lời ý câu hỏi giáo viên đưa (1điểm) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: HD CHO DIEM MON TIENG VIET 12345, HD CHO DIEM MON TIENG VIET 12345