0

Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển của dưa chuột trồng nhà màng tại công ty cổ phần đầu tư nam hòa xanh, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

54 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG CÔNG THƯ Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA DƯA CHUỘT TRỒNG TẠI NHÀ MÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM HÒA XANH, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Lớp : 48 - Trồng trọt Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 THÁI NGUYÊN – 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG CÔNG THƯ Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA DƯA CHUỘT TRỒNG TẠI NHÀ MÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM HỊA XANH, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Lớp : 48 - Trồng trọt Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN THỊ LÂN THÁI NGUYÊN – 2020 i LỜI CAM ĐOAN - Em xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Em xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 08 năm 2020 Sinh viên Dương Công Thư ii LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Nông học em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển Dưa chuột trồng nhà màng Công ty cổ phần đầu tư Nam hịa Xanh, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun” Có kết ngày hôm em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo PGS.TS Nguyễn Thị Lân người hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ, truyền tải kiến thức kinh nghiệm suốt trình thực đề tài hoàn thành luận văn, với thầy, giáo khoa Nơng học tận tình giúp đỡ, dìu dắt, hướng dẫn em trình học tập hoàn thành thực tập Xin chân thành cảm ơn cơng ty cổ phần đầu tư Nam Hịa Xanh, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện cho em hoàn thành thực tập Em xin chân thành cảm ơn bạn bè em, người thân gia đình ln hết lịng động viên, khích lệ giúp đỡ nhiệt tình dành cho em suốt trình thực hồn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng trình thực tập song thời gian kiến thức hạn chế, mặt khác lần em trực tiếp thực đề tài khoa học nên cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn bè để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 08 năm 2020 Sinh viên Dương Công Thư iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Nguồn gốc phân bố Dưa chuột 2.3 Vai trò Dưa chuột 2.3.1 Về dinh dưỡng 2.3.2 Giá trị kinh tế 2.4 Tình hình sản xuất Dưa chuột giới Việt Nam 2.4.1.Tình hình sản xuất Dưa chuột giới 2.4.2 Tình hình sản xuất Dưa chuột Việt Nam 11 2.5 Tình hình nghiên cứu phân bón cho Dưa chuột trồng nhà kính, nhà lưới Thế giới Việt Nam 13 2.5.1 Tình hình nghiên cứu phân bón cho Dưa chuột trồng nhà kính, nhà lưới Thế giới 13 iv 2.5.2 Tình hình nghiên cứu phân bón cho Dưa chuột trồng nhà kính, nhà lưới Việt Nam 14 PHẦN VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 17 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 17 3.3.2 Quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc Dưa chuột 19 3.3.3 Chỉ tiêu theo dõi 22 3.4 Phương pháp xử lí số liệu 24 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến khả sinh trưởng giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 25 4.1.1 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến thời gian sinh trưởng giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 25 4.1.2 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng chiều dài thân động thái giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 28 4.2 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 34 4.3 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến yếu tố cấu thành suất suất giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 36 4.3.1 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến yếu tố cấu thành suất giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 36 v 4.3.2 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến suất giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 39 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ FAO Tổ chức nơng nghiệp Liên Hợp Quốc QTKT Quy trình kỹ thuật NL Nhắc lại NSLT Năng suất lý thuyết TB Trung bình KLTB Khối lượng trung bình CT Cơng thức ST Sinh trưởng PT Phát triển P Mức ý nghĩa CV Hệ số biến động LSD Sai khác nhỏ có ý nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng 100g rau ăn Bảng 2.2 Tình hình sản xuất Dưa chuột giới giai đoạn 2010 – 2017 Bảng 2.3 Diện tích, suất sản lượng Dưa chuột châu lục giới năm 2017 10 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất Dưa chuột số nước giới năm 2017 10 Bảng 2.5 Diện tích sản lượng số loại rau, củ, chủ lực Việt Nam 11 Bảng 3.1 Công thức phối trộn dinh dưỡng Viện Rau 18 Bảng 4.1 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến thời gian sinh trưởng giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 25 Bảng 4.2 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến động thái tăng trưởng chiều dài thân giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 29 Bảng 4.3 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến động thái giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 32 Bảng 4.4 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 34 Bảng 4.5 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến số hoa tỷ lệ đậu giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 37 Bảng 4.6 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến yếu tố cấu thành suất giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 38 Bảng 4.7: Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến suất giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 39 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ động thái tăng trưởng chiều dài thân giống Dưa chuột Baby, năm 2020 29 Hình 4.2 Biểu đồ động thái tăng trưởng động thái giống Dưa chuột Baby, năm 2020 32 30 Thời kỳ 13 ngày sau trồng: Đặc điểm thời kỳ thân phát triển chậm, nhỏ, lóng nhỏ ngắn Thân trạng thái đứng, thân thẳng chưa phân cành Đây thời kỳ bắt đầu xuất - thật, khả quang hợp để tổng hợp chất hữu thấp, chủ yếu nhờ mầm Bộ phận mặt đất phát triển tương đối nhanh độ sâu chiều rộng, khả rễ phụ mạnh Cây bắt đầu chuyển từ dinh dưỡng nhờ hạt sang dinh dưỡng nhờ rễ Qua bảng 4.2 ta thấy, chiều dài thân cơng thức thí nghiệm dao động từ 21,98 – 38,37 cm Cơng thức có chiều dài thân đạt 36,76 cm, sai khác khơng có ý nghĩa thống kê so với cơng thức đối chứng Cơng thức có chiều dài thân thấp 21,98 cm thấp chắn công thức đối chứng công thức độ tin cậy 95% Thời kỳ 20 ngày sau mọc: Ở thời kỳ phát triển phận mặt tương đối mạnh Cây lấy dinh dưỡng từ đất qua rễ khả tổng hợp chất hữu tăng dần diện tích số tăng Từ bảng số liệu 4.2 cho thấy, công thức công thức có chiều dài thân tương đương Cụ thể cơng thức có chiều dài thân 63,62 cm cơng thức có chiều dài thân 62,66 cm Cơng thức có chiều dài thân nhỏ 43,1cm, thấp chắn công thức đối chứng công thức mức độ tin cậy 95% Thời kỳ 27 ngày sau mọc: Sự phát triển hoàn thiện rễ với tăng nhanh số thời kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh chiều cao Từ bảng số liệu 4.2 cho thấy, cơng thức thứ có chiều dài thân 89, 68 cm, sai khác khơng có ý nghĩa thống 31 kê so với công thức đối chứng Công thức có chiều dài thân nhỏ 69,13 cm, ngắn công thức đối chứng công thức chắn mức độ tin cậy 95% Thời kỳ 34 ngày sau mọc: Đây thời kỳ hoa, qua bảng số liệu 4.2 cho thấy, chiều dài thân cơng thức thí nghiệm dao động từ 95,54 – 117,82 cm Công thức có chiều dài thân 116,04 cm, sai khác khơng có ý nghĩa thống kê so với cơng thức đối chứng Cơng thức có chiều dài thân ngắn 95,54 cm, ngắn công thức đối chứng công thức mức độ 99% Thời kỳ 45 ngày sau mọc: Chiều dài thân gần đạt đến chiều dài tối đa, tập trung dinh dưỡng cho sinh trưởng Qua bảng 4.2 ta thấy, chiều dài thân cơng thức thí nghiệm dao động từ 154,28 – 189,42 cm Công thức có chiều dài thân 175,15 cm, sai khác khơng có ý nghĩa thống kê so với cơng thức đối chứng Cơng thức có chiều dài thân 154,28 cm, sai khác khơng có ý nghĩa thống kê so với công thức thấp chắn công thức đối chứng mức độ tin cậy 95% Thời điểm thu hoạch đợt cuối: Đây thời kỳ đạt chiều cao tối đa Qua bảng 4.2 ta thấy, chiều dài thân cơng thức thí nghiệm dao động từ 195,10 – 228,88 cm Cơng thức thứ có chiều dài thân 210,45 cm, sai khác khơng có ý nghĩa thống kê so với công thức đối chứng công thức Công thức có chiều dài thân 195,10 cm, ngắn chắn công thức đối chứng mức độ tin cậy 95% 32 4.1.2.2 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến động thái giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 Bảng 4.3 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến động thái giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 Công thức CT (đ/c) Số lá/thân thời điểm… ngày sau trồng (lá) Thu hoạch 13 20 27 34 45 đợt cuối a a b a a 8,00 11,93 15,46 21,33 29,26 32,46a CT 8,20a 13,06a 16,80a 21,46a 29,26a 32,66a CT 6,93b 10,66a 14,40b 18,46b 28,73b 31,66a P 0,05 0,05) 4.2 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 Cây thực phẩm loại trồng đòi hỏi kĩ thuật thâm canh cao, có nhiều đặc điểm riêng hình thái, cấu tạo sinh trưởng nên thích hợp cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh Cũng loại thực phẩm khác, Dưa chuột loại rau ăn quả, suốt trình sinh trưởng, phát triển thường bị loại sâu bệnh gây hại Thái Nguyên nằm vùng có điều kiện khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển Tỷ lệ mật độ sâu bệnh hại có ảnh hưởng đến suất phẩm chất sản phẩm sau Chỉ tiêu chịu ảnh hưởng lớn điều kiện thời tiết, điều kiện chăm sóc, mật độ, phân bón, tính chống chịu giống Trên Dưa chuột có nhiều phận bị phá hoại, tùy vào loại sâu đặc điểm phận mà mức độ tỷ lệ gây hại khác Điều kiện thời tiết mà yếu tố nhiệt độ ẩm độ có ảnh hưởng lớn tới phát sinh bệnh Dưa chuột Ngoài ra, khả chống chịu bệnh nhân tố có tác động khơng nhỏ đến tỷ lệ mức độ gây hại bệnh Qua q trình theo dõi chúng tơi thu bảng số liệu 4.4: Bảng 4.4 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 Công thức Sâu hại (% bị hại) Sâu xanh Sâu xám Bọ dưa Bệnh hại (Điểm) Sương mai Phấn trắng CT 0 CT 0 2 CT 0 2 35 Đề tài nghiên cứu tiến hành nhà màng, xung quanh có lưới chống trùng nên sâu hại khơng xuất Q trình theo dõi thí nghiệm chúng tơi thấy xuất loại bệnh hại, cụ thể: Bệnh sương mai: Gây hại nghiệm trọng Dưa chuột Dưa thơm, lây nhiễm, gây hại tất họ Bầu bí Triệu chứng xuất chủ yếu lá, vết đốm có góc cạnh (đa giác) ban đầu có màu vàng, chuyển sang màu nâu nhạt đến màu nâu Trong thời kì có độ ẩm cao nhìn thấy mắt thường vết bệnh phía sau mặt có cành bào tử nhơ qua lỗ khí khổng sinh nhiều bào tử bọc có màu (Bùi Bảo Hồn cs, 2000) [7] Qua bảng 4.4 ta thấy: bệnh sương mai gây hại Dưa chuột công thức điểm (< 20% diện tích bị nhiễm bệnh) Bệnh phấn trắng: Bệnh gây hại đặc biệt Dưa hấu, Dưa chuột Dưa thơm có lây nhiễm hầu hết họ Bầu bí khác Trên Dưa chuột, Dưa thơm, vết bệnh có dạng trịn, màu nâu, đường kính tới cm, Dưa hấu vết bệnh màu đen có kích thước nhỏ Vết bệnh cuống lá, thân, có hình bầu dục, lõm xuống Vết bệnh xuất vào thời kì chín gần chín có vết đốm ngậm nước phát triển thành vết bệnh lõm trịn, có nhiều ổ bào tử dạng đĩa cành màu đen sẫm chứa nhiều khối bào tử màu hồng (Nguyễn Thúy Hà, 2010)[9] Qua bảng 4.4 ta thấy, bệnh phấn trắng gây hại Dưa chuột công thức điểm (> 20 – 40 % diện tích bị nhiễm bệnh) Công thức công thức điểm (< 20 % diện tích bị nhiễm bệnh) 36 4.3 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến yếu tố cấu thành suất suất giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 4.3.1 Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến yếu tố cấu thành suất giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 Để hoàn thành chu kỳ sống trồng nói chung Dưa chuột nói riêng phải trải qua hai trình sinh trưởng sinh dưỡng sinh trưởng sinh thực Ra hoa trình sinh lý sinh hóa, đánh dấu bước chuyển biến từ thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực Đối với loại rau ăn cần trải qua giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng thu hoạch, Dưa chuột rau ăn nên bắt buộc phải trải qua giai đoạn sinh trưởng sinh thực Do khả hoa đậu tiêu quan trọng liên quan chặt chẽ đến suất sau Số lượng hoa nhiều, tỷ lệ hoa hoa đực hợp lý yếu tố góp phần nâng cao tỷ lệ đậu quả, số hữu hiệu lớn yếu tố định suất Dưa chuột Các tiêu liên quan chặt chẽ vào nhiều yếu tố giống, thời vụ, điều kiện cảnh, biện pháp kỹ thuật chế độ dinh dưỡng Hoa Dưa chuột hoa đơn tính đồng chu chiếm đa số Ngồi gặp hoa (trên tồn hoa cái), hoa đực (trên toàn hoa đực) lưỡng tính (cả hoa hoa đực cây) Trong hồn tồn hoa hoa lưỡng tính có ý nghĩa quan trọng công tác chọn tạo sản xuất giống lai F1 Hoa đực mọc thành chùm nách lá, có cuống dài, sớm vị trí thấp so với hoa Hoa mọc đơn, bầu hoa phát triển từ trước hoa nở Trên tỷ lệ hoa đực hoa không cân đối, không cân đối phụ thuộc chẽ vào nhiều yếu tố giống, thời vụ, điều kiện cảnh, biện pháp kỹ thuật chế độ dinh dưỡng Sự chênh lệch phản ánh tỷ lệ thụ phấn hoa từ ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu 37 Qua trình theo dõi hoa thu kết bảng 4.5 sau: Bảng 4.5: Ảnh hưởng số loại dung dịch dinh dưỡng đến số hoa tỷ lệ đậu giống Dưa chuột Baby, vụ Xuân 2020 CT (đ/c) Số hoa cái/cây (hoa) 33,60a Số đậu/cây (quả) 25,40b Tỷ lệ đậu (%) 75,62b CT 33,33a 27,86a 83,68a CT 31,20b 26,00b 83,41a P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển của dưa chuột trồng nhà màng tại công ty cổ phần đầu tư nam hòa xanh, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển của dưa chuột trồng nhà màng tại công ty cổ phần đầu tư nam hòa xanh, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên