0

TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018

206 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:55

TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018 TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018 TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018 TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018 TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018 TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018 TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018 TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018 Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đề thi thức Đề thi có trang ĐỀ SỐ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP THÀNH PHỐ KHÓA THI NGÀY: 29.3.2018 Mơn thi: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (5 điểm) 1.1 Xăng sinh học (xăng pha etanol), (etanol hay gọi rượu etylic) coi giải pháp thay cho xăng truyền thống Xăng pha etanol xăng pha lượng etanol theo tỉ lệ nghiên cứu như: xăng E85 (pha 85% etanol), E10 (pha 10% etanol), E5 (pha 5% etanol), - Tại xăng pha etanol gọi xăng sinh học ? Viết phương trình hóa học để chứng minh - Tại xăng sinh học coi giải pháp thay cho xăng truyền thống ? Biết đốt cháy kg xăng truyền thống cần 3,22 kg O2 1.2 Hình vẽ bên mơ tả thí nghiệm điều chế khí H2 phịng thí nghiệm, cho biết: - Hóa chất bình cầu (Y) bình thủy tinh (Z)? - Viết phương trình hóa học minh họa - Khí H2 thu phương pháp gì? Phương pháp dựa tính chất H2? 1.3 Có hidrocacbon A, B, C, D có cơng thức phân tử C4H8 - A, B làm màu dung dịch brom nhanh, C làm chậm màu dung dịch brom, cịn D khơng Biết A, B cộng H2 cho sản phẩm G Xác định CTPT A, B, C, D Câu 2: (6 điểm) 2.1 Từ dung dịch H2SO4 98% (khối lượng riêng 1,84 g/ml), dung dịch HCl 5M, nước cất dụng cụ cần thiết khác, trình bày cách pha chế 300ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 1M HCl 1M 2.2 Có chất rắn đựng lọ riêng biệt, nhãn là: Na2CO3, Na2SO4, MgCO3 , BaCO3, BaSO4, CuSO4 Chỉ dùng thêm thuốc thử, nhận biết chất rắn phương pháp hóa học (viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra) 2.3 - Một học sinh A dự định làm thí nghiệm pha lỗng H2SO4 sau Lấy lượng H2SO4 đặc cho vào cốc thủy tinh, sau đổ nước vào cốc khuấy đũa thủy tinh Cách làm thí nghiệm dự định học sinh A gây nguy hiểm nào? Hãy đưa cách làm giải thích - Nêu tượng xảy giải thích làm thí nghiệm sau: Cho đường kính trắng vào cốc thủy tinh, nhỏ từ từ 1-2 ml H2SO4 đặc vào Câu 3: (4 điểm) 3.1 Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hòa tan 43,8 gam vào nước dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y, có chứa 41,04 gam Ba(OH)2 Hấp thụ hồn tồn 13,44 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Tính m? 3.2 Hỗn hợp A gồm Fe, M MO (M kim loại có hóa trị cao 2, hydroxyt M khơng lưỡng tính) Chia 57,6 gam hỗn hợp A thành hai phần - Phần 1: Cho khí CO dư qua hỗn hợp A nung nóng để khử hồn tồn oxyt thành kim loại, thu hỗn hợp khí B, chất rắn C Dẫn B qua dung dịch nước vôi gam kết tủa dung dịch D Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch D để đạt lượng kết tủa lớn lượng dung dịch NaOH cần dùng 20 ml Hịa tan chất rắn C dung dịch H2SO4 lỗng dư cịn lại 16 gam chất rắn khơng tan - Phần 2: Hịa tan dung dịch HCl Sau thời gian thu dung dịch E, khí G chất rắn F gồm kim loại Cho dung dịch E tác dụng với dung dịch KOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu 17,1 gam Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 kết tủa Hòa tan chất rắn F dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu 5,936 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Xác định kim loại M? Câu 4: (5 điểm) 4.1 Cho bình chứa hỗn hợp khí X gồm metan (CH4), etilen (C2H4) axetilen (C2H2) Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng khí X 4.2 Đốt cháy 7,8 gam hidrocacbon A thu 13,44 lít CO2 (đktc) Biết tỷ khối A H2 39 Mặt khác 7,8 gam A tác dụng với AgNO3/ NH3 dư thu 29,2 gam kết tủa Tìm cơng thức cấu tạo A, biết A có mạch thẳng 4.3 Hỗn hợp X gồm ankin A (công thức CnH2n-2) anken B (có cơng thức CmH2m) Biết A, B có mạch thẳng Chia 11 gam X làm phần - Phần 1: Đốt cháy hoàn tồn thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) - Phần 2: Hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch brom, thấy cần 200ml dung dịch Brom 1M a Tìm cơng thức phân tử A, B b Xác định công thức cấu tạo A, B biết A không phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 cho kết tủa ** HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HSG HĨA HỌC LỚP 9, TP HỒ CHÍ MINH Năm học 2017-2018 -Câu 1.1 - Xăng pha etanol gọi xăng sinh học nguyên liệu sản xuất etanol để pha vào xăng có nguồn gốc từ thực vật (nhờ phản ứng lên men để sản xuất lượng lớn etanol) Loại thực vật thường trồng sử dụng để sản xuất etanol là: ngơ, lúa mì, đậu tương, củ cải đường,… Các phương trình hóa học: t , Axit (C6 H10O5 ) n  nH 2O   nC H12O6 t ,Axit C12H22O11 + 2H2O   C6H12O6 (glucozo)+ C6H12O6 (fructozo) men r­ỵu C6H12O6 (glucozo)  2C2H5OH + 2CO2 - Giả sử đốt kg etanol: t0 C2H6O2 + 3O2  2CO2 + 3H2O 46 3.32 kg 1 mO = 3.32  2, 087 kg < 3,22 kg 46 Như cháy 1kg etanol tiêu tốn lượng O2 đốt 1kg xăng truyền thống, đồng nghĩa với lượng khí thải (CO2 ) hơn, hạn chế đáng kể tình trạng nhiễm mơi trường Mặt khác, nguồn nguyên liệu để sản xuất etanol lượng lớn không bị hạn chế trữ lượng xăng dầu truyền thống bị hạn chế Từ ưu điểm cho thấy dùng xăng sinh học giải pháp cần nhân rộng đời sống sản xuất để thay cho xăng truyền thống 1.2 Bình cầu (Z) chứa dung dịch HCl H2SO4 loãng Chất rắn bình thủy tinh (Z) kim loại đứng trước hidro dãy hoạt động hóa học kim loại Ví dụ: Zn, Al Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2  Zn + H2SO4 loãng  ZnSO4 + H2  - Phương pháp thu khí hình vẽ phương pháp đẩy nước (hay gọi dời chỗ nước) Khí H2 thu phương pháp đẩy nước dựa vào tính chất H2 tan nước 1.3 Các CTCT có C4H8 CH2=CH–CH2–CH3 (1) CH3–CH=CH–CH3 (2) (Chất đồng phân cis-trans, không xét) CH3 –C(CH3 )=CH2 (3) Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 H2 C CH2 CH2 (5) (4) H2 C CH2 H2C CH CH3 A, B làm màu d.dịch brom nhanh có sản phẩm cộng H2 nên A, B tương ứng với (1),(2) D không làm màu dung dịch brom  D tương ứng với cấu tạo (4) C làm màu chậm dung dịch brom nên C tương ứng với cấu tạo (5) Câu 2.1 Số mol chất tan 300ml dung dịch hỗn hợp điều chế được: nH 2SO  n HCl  0,3.1  0, mol 0,3  VddHCl 5M (cần lấy) =  0,06 lít = 60ml  VddH SO 98% (cần lấy) = 0,3.98.100  16,3ml 98.1,84 Cách pha chế: - Cho 100ml nước cất vào cốc thủy tinh có vạch chia thể tích - Dùng dụng cụ hút lấy 60ml dung dịch HCl 5M cho từ từ vào cốc, khuấy cho tan hết Sau dùng dụng cụ hút lấy 16,3ml dung dịch H2SO4 98% cho từ từ vào cốc đó, khuấy cho tan - Thêm từ từ nước cất vào dung dịch hỗn hợp chạm vạch 300ml thu 300ml dung dịch H2SO4 1M HCl 1M 2.2 Trích mẫu chất rắn để làm thí nghiệm - Nung nóng chất rắn phân biệt nhóm chất + Nhóm có khối lượng giảm xuống BaCO3 MgCO3 (Nhóm A) t0 BaCO3  BaO + CO2  t0 MgCO3  MgO + CO2  + Nhóm cịn lại BaSO4, Na2CO3, CuSO4, Na2SO4 (Nhóm B) - Hịa tan sản phẩm nung nhóm A vào nước dư, sản phẩm tan chất ban đầu BaCO3, sản phẩm khơng tan chất ban đầu MgCO3 BaO + H2O  Ba(OH)2 - Hịa tan chất nhóm B vào nước dư, mẫu không tan BaSO4 Mẫu tan thành dung dich màu xanh CuSO4, mẫu tan thành dung dịch khơng màu Na2CO3 Na2SO4 (nhóm C) - Thử dung dịch nhóm C dung dịch Ba(OH)2, lọc kết tủa làm khơ nung nóng Hịa tan sản phâm vào nước, tan mẫu ban đầu Na2CO3 Mẫu lại Na2SO4 Ba(OH)2 + Na2CO3  BaCO3  + 2NaOH Ba(OH)2 + Na2SO4 BaSO4  + 2NaOH t0 BaCO3  BaO + CO2  Lưu ý: Có thể dùng dung dịch H2SO4 lỗng dư để thử lượng nhỏ mẫu + Mẫu không tan BaSO4 + Mẫu có khí xuất kết tủa mẫu BaCO3 + Mẫu xuất dung dịch màu xanh CuSO4 (tan vật lý) + Mẫu tạo dung dịch không màu khí mẫu Na2SO4 (tan vật lý) + Các mẫu có khí mà khơng có kết tủa MgCO3, Na2CO3 Phương trình hóa học: BaCO3 + H2SO4 loãng  BaSO4  + H2O + CO2  MgCO3 + H2SO4 loãng  MgSO4 + H2 O + CO2  Na2CO3 + H2SO4 loãng  Na2SO4 + H2O + CO2  - Cho mẫu lại vào dung dịch Na2SO4, mẫu tan Na2CO3 (tan vật lý), mẫu lại MgCO3 Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 2.3 - Cách làm thí nghiệm theo dự định học sinh A bị bỏng axit Vì H2SO4 tan mạnh nước tỏa nhiều nhiệt Nếu ta rót nước vào H2SO4, làm nước sơi đột ngột gây tượng giọt axit bắn xung quanh gây nguy hiểm Đề xuất cách làm đúng: Cho vào cốc thủy tinh lượng nước đủ lớn, sau cho từ từ H2SO4 đặc vào cốc nước, dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ Vì làm lúc cốc có lượng nước lớn nhiều so với lượng axit, nhiệt tỏa hịa tan bị nước hấp thu, nước khơng bị sơi đột ngột nên khơng có tượng bắn giọt axit - Cho 1-2 ml H2SO4 đặc vào cốc chứa đường kính trắng màu trắng đường chuyển dần sang màu vàng, sau hóa nâu cuối có chất rắn xốp màu đen Có bọt khí sinh đẩy khối chất rắn màu đen lên miệng cốc Giải thích: H2SO4 đặc hút nước (tách H O từ phân tử đường) nên lại cacbon (màu đen, xốp) Cacbon tác dụng với H2SO4 đặc tạo hỗn hợp khí gây sủi bt v y than lờn trờn H SO đặc C12H22O11   12C + 11H2O C + 2H2SO4 đặc  2SO2  + CO2  + 2H2O Câu 3: 41,04 2, 24 13, 44 3.1 n H   0,1(mol) ; n Ba(OH)   0, 6(mol)  0, 24 mol ; n CO  2 22, 22, 171 Phản ứng X với H2O Na2O + H2O  2NaOH BaO + H2 O  Ba(OH)2 2Na + 2H2O  2NaOH + H2  Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2  Gọi x số mol NaOH Theo bảo toàn số mol H, ta cso: nH 2O (phản ứng) = x  0, 24.2  0,1.2 (n NaOH  2n Ba(OH)  n H2 )   (0, 5x  0,34) mol 2 BTKL  43,8 + 18.(0,5x + 0,34) = 41,04 + 40x + 0,1.2  x = 0,28 mol (Ngồi cách em giải nhiều cách: Quy đổi X gồm chất, phân tích hệ số, sử dụng cơng thức trung bình, sử dụng quy tắc hóa trị ) Vì n Ba(OH)  n NaOH  0,52  n CO  0,  n OH  0, 76  Kết tủa BaCO3 bị tan phần 2  Các muối sau phản ứng gồm BaCO3, Ba(HCO3 )2, NaHCO3 CO2 + Ba(OH)2  BaCO3  + H2O 0,24  0,24  0,24 mol CO2 + NaOH  NaHCO3 0,28  0,28 mol CO2 + H2O + BaCO3  Ba(HCO3)2 (0,6 – 0,52)  0,08 mol  m = (0,24 – 0,08).197 = 31,52 gam 3.2 Mỗi phần A có khối lượng 28,8 gam -Phần 1: n NaOH  0, 02 mol ; n CaCO (lần 1) = 0,06 mol Khí B: CO2, CO dư t0 ; rắn C gồm Fe M CO + MO  M + CO2 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 + NaOH  CaCO3  + NaHCO3 + H2O Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 Theo pư: n O (oxit kim loại)  n CO  n CaCO (lần 1) + 2n NaOH = 0,06 + 0,02.2 = 0,1 mol C + H2SO4 lỗng dư cịn lại 16 gam chất rắn không tan  n Fe  28,8  16  0,1.16  0,2 mol 56 -Phần 2: n SO  0, 265 mol F gồm kim loại (Fe M)  MO phản ứng hết  MCl2 Mặt khác, kết tủa gồm chất  kết tủa Fe(OH)2  MCl2 bị Fe phản ứng hết MO + 2HCl  MCl2 + H2O Fe + MCl2  FeCl2 + M  Fe + 2HCl  FeCl2 + H2  FeCl2 + 2KOH  Fe(OH)2  + 2KCl 0,19  17,1 mol 90 t0 2Fe + 6H2SO4 đặc  Fe2 (SO4)3 + 6H2O + 3SO2  (0,2-0,19) 0,015 (mol) t0 M + 2H2SO4 đặc  MSO4 + 2H2O + SO2  0,25 (0,265 – 0,015) mol Ta có: M = 16  64 (Cu) 0, 25 Câu 4: 4.1 Sơ đồ tách: C2 H2 ddBr ddAgNO / NH d­ 3  C H  CH d­  C H , CH  dd HCl C Ag    C 2H CH   Zn, ®un nãng C H Br2   C2H4   (Thực tế khí khỏi bình dung dịch AgNO3/NH3 lẫn NH3, muốn loại bỏ khí cần loại bỏ NH3 dung dịch H2SO4 loãng) 7,8 4.2 n A   0,1 mol ; n CO  0, 6mol  n H  7,8 – 0,6.12 = 0,6 mol = nC 78  A: CnHn  13n = 78  n =  CTPT A: C6H6 NH  2C H 2C6H6 + aAg2O  6 – a Aga  + aH2O 0,1  0,1 mol Ta có: 78 + 107a = 29,  292  a = 0,1 1mol A với mol AgNO3 / NH3  A có liên kết ba CC đầu mạch CTCT A: CH  C–CH2 –CH2 –CCH 4.3 Mỗi phần có khối lượng 5,5 gam -Phần 1: n CO  0, mol BT mol H  n H O  5,5 – 0,4.12  n H O  0,35 mol 2 3n  t0 O2  nCO2 + (n-1)H2O (1) n CO  n H O  n A 2 3m t0 + O2  mCO2 + mH2 O (2) n CO  n H O  2 CnH2n-2 + CmH2m Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 Từ (1,2)  n ankin A   n CO2  n H2O  0, 05 mol -Phần 2: n Br  0,2 mol Cn H2n-2 + 2Br2  CnH2n-2Br4 0,05 0,1 (mol) CmH2m + Br2  CmH2mBr2 0,1 (0,2-0,1) mol  n, m nguyên d­¬ng; a Ta có 0,05n + 0,1m = 0,4  n + 2m = (*) điều kiện:   n  2;m  - Trường hợp 1: n = ; m =  CTPT A, B là: C2H2 , C3H6 - Trường hợp 2: n = ; n =  CTPT A,B là: C4H6, C2H4 b Vì A khơng phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 nên A liên kết ba đầu mạch  trường hợp thỏa mãn CTCT A: CH3–CC–CH3 CTCT B: CH2 =CH2 -** - Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ SỐ 02 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: HĨA HỌC Ngày thi: 04/4/2018 Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm 02 trang) Bài I (3,0 điểm) Hình vẽ bên mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z Khí Z khí số khí sau: H2, NH3, SO2, HCl Viết phương trình hóa học minh họa rõ chất X, Y phản ứng Giải thích sao: - Nước đá khô thường dùng để bảo quản thực phẩm? - Khí CO2 khơng thể dùng để dập tắt đám cháy kim loại Mg, Al? Để AgCl (màu trắng) ánh sáng, thấy chuyển dần thành chất rắn màu đen Giải thích tượng viết phương trình hóa học minh họa Bài II (4,0 điểm) Chọn chất phù hợp viết phương trình hóa học thực sơ đồ chuyển hóa sau: Ba(OH)2 HCl X (r) màu đen X1(k ) vàng lục X 2(dd ) không màu X 3(dd ) màu vàng X 2(dd) không mµu (1) (2) (3) (4)   M kÕt tđa trắng (9) H2SO4 đặc, t HCl Y(r) màu đen  Y1(dd ) mµu xanh   Y2(dd ) mµu xanh Y3(r) màu đỏ Y4(dd) màu xanh (5) (6) (7) (8) Biết phân tử khối chất thỏa mãn: M X  M Y  167 ; M X + M Y = 396 ; M X + M Y = 226,5 2 3 Chọn chất phù hợp hoàn thành phương trình hóa học sau: t0 a) KMnO4  A1 + A2 + O2  (1) t0 A1 + HCl đặc  Cl2  + +……(2) t0 A2 + HCl đặc  Cl2 + …+…… (3) b) B1 + B2  BaSO4  + CO2  + ….+… (1) B1 + BaCl2  BaSO4  +…+… (2) B2 + H2SO4  BaSO4  + CO2  + (3) B2 + NaOH  B3  + ….+ … (4) Bài III (4,0 điểm) Đốt cháy m gam đơn chất X (là chất rắn màu đỏ) oxi dư thu chất rắn Y (chất Y tan nước thành dung dịch axit tương ứng với Y) Cho toàn chất rắn Y vào 500ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,5M KOH 1M đến phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô chất thu 47,24 gam chất rắn khan Tìm giá trị m Đặt hai cốc A, B có khối lượng lên đĩa cân, cân vị trí thăng Cho 120 gam hỗn hợp kali hidrocacbonat natri hidrocacbonat vào cốc A; 85 gam bạc nitrat vào cốc B Thêm từ từ 100 gam dung dịch axit sunfuric 19,6% vào cốc A; 100 gam dung dịch axit clohidric 36,5% vào cốc B Sau thí nghiệm, cân có vị trí thăng khơng? Nếu cân khơng vị trí thăng cần thêm gam dung dịch axit clohidric 36,5% vào cốc để cân trở lại vị trí thăng bằng? (Giả thiết khí CO2 khơng tan nước, bỏ qua trình bay nước hidroclorua) Bài IV (4,0 điểm) Cho ankan X tác dụng với clo điều kiện có ánh sáng thu khí hidroclorua 26,25 gam hỗn hợp Y gồm hai dẫn xuất monoclo điclo Lượng khí hidroclorua sinh hịa tan hồn tồn vào nước, trung hịa dung dịch thu 500ml dung dịch NaOH 1M a) Tìm cơng thức phân tử ankan X b) Đốt cháy hồn tồn V lít (ở đktc) ankan X oxi dư, toàn lượng CO2 sinh hấp thụ vào 250ml dung dịch Z chứa đồng thời Ba(OH)2 0,2M NaOH 0,32M thu m gam kết tủa Tìm điều kiện V để m đạt giá trị lớn Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 Đốt cháy hoàn toàn 0,99 mol hỗn hợp X gồm CH3 COOCH3, CH3COOC3 H7 ba hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 3,81 mol O2 thu đươc CO2 43,2 gam nước Nếu cho 0,165 mol hỗn hợp X tác dụng dung dịch Br2 dư có mol Br2 phản ứng? Bài V (5,0 điểm) Hòa tan lượng hỗn hợp gồm Al Al2O3 dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu dung dịch X số nguyên tử hidro 1,76 lần số nguyên tử oxi Tính nồng độ phần trăm chất tan dung dịch X Cho m (gam) Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 0,15 mol Cu(NO3)2 , sau thời gian thu 26,9 gam kết tủa dung dịch X chứa muối Lọc kết tủa, thêm tiếp 5,6 gam bột sắt vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hồn tồn thu gam kết tủa Tím giá trị m Cho 5,102 gam hỗn hợp X gồm hai muối M2CO3 MHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, dẫn tồn khí vào 500ml dung dịch Y gồm KOH 0,024M Ba(OH)2 0,09M thu 7,88 gam kết tủa Xác định công thức tính phần trăm khối lượng muối hỗn hợp X * HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ HSG TP HÀ NỘI NĂM HỌC 2017-2018 -Bài I (3,0 điểm) Khí Z thu cách đẩy nước nên khí Z khơng tan tan nước Chọn khí Z H2 ; X dung dịch HCl, Y kim loại (Zn, Mg ) Phương trình hóa học: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2  - Nước đá khơ khí CO2 trạng thái rắn (lạnh đến – 78,50C), lạnh nước đá thường nên giúp thực phẩm tươi lâu - CO2 (rắn) bị thăng hoa thành khí CO2 khơng chuyển thành lỏng nước đá thường nên thực phẩm khô (sạch hơn) Ngồi ra, lớp khí CO2 bao bọc thực phẩm làm ức chế xâm nhập vi sinh vật, giúp cho thực phẩm có mùi tự nhiên - Khơng dùng khí CO2 khơng thể dùng để dập tắt đám cháy kim loại Mg, Al kim loại Mg Al có tính khử mạnh, tác dụng với CO2 nhiệt độ cao, làm cho đám cháy mạnh thêm t0 4Al + 3CO2  2Al2O3 + 3C t0 2Mg + CO2  2MgO + C t0 C + O2  CO2 Các phản ứng xảy liên tục nên làm cho đám cháy xảy mãnh liệt Khi bị chiếu sáng AgCl bị phân hủy thành kim loại Ag dạng vơ định hình (dạng bột) nên có màu đen (kim loại Ag dạng cấu trúc mạng tinh thể ánh kim, có màu trắng bạc) as 2AgCl  2Ag (bột) + Cl2  Bài II (4,0 điểm) Sơ đồ Ba(OH)2 HCl X (r) màu đen X1(k ) vàng lục X 2(dd ) không màu X 3(dd ) màu vàng X 2(dd) không mµu (1) (2) (3) (4)   M kÕt tđa trắng (9) H2SO4 đặc, t HCl Y(r) màu đen  Y1(dd ) mµu xanh   Y2(dd ) mµu xanh Y3(r) màu đỏ Y4(dd) màu xanh (5) (6) (7) (8) Phân tích sơ đồ ta thấy: X MnO2  MY = 167 – 87 = 80  X: CuO Y3 rắn màu đỏ  Y3 Cu  X3 = 226,5 – 64 = 162,5  X3: FeCl3 ; Y4: CuSO4 Y2 Cu(NO3)2  X2 = 396 – 188= 208  X2 BaCl2  M: BaSO4 Các phương trình hóa học: MnO2 + 4HCl đặc  MnCl2 + 2H2O + Cl2  Cl2 + BaBr2  BaCl2 (dd) + Br2 (lưu ý: đề cho X2 dung dịch nên không chọn Ba + Cl2  BaCl2) Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 3BaCl2 + Fe2(SO4 )3  2FeCl3 + 3BaSO4  2FeCl3 + 3Ba(OH)2  3BaSO4  + 3BaCl2 CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O CuCl2 + 2AgNO3  2AgCl  + Cu(NO3)2 Cu(NO3)2 + Fe  Cu + Fe(NO3 )2 Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + 2H2O + SO2  CuSO4 + BaCl2  BaSO4  + CuCl2 Chọn chất phù hợp hồn thành phương trình hóa học sau: A1: K2MnO4 ; A2: MnO2 t0 a 2KMnO4  K2 MnO4 + MnO2 + O2  K2MnO4 + 8HCl đặc  2KCl + MnCl2 + 4H2O + 2Cl2  MnO2 + 4HClđăc  MnCl2 + 2H2O + Cl2  b B1: NaHSO4; B2: Ba(HCO3)2 ; B3: BaCO3 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2  BaSO4  + Na2SO4 + 2CO2  + 2H2O 2NaHSO4 + BaCl2  BaSO4  + Na2SO4 + 2HCl Hoặc viết: NaHSO4 + BaCl2 dư  BaSO4  + NaCl + HCl Ba(HCO3)2 + H2SO4  BaSO4 + 2H2 O + 2CO2  Ba(HCO3)2 + 2NaOH  BaCO3  + Na2CO3 + 2H2O Hoặc viết: Ba(HCO3)2 dư + NaOH  BaCO3  + NaHCO3 + H2O Lưu ý: dung dịch NaHSO4 có tính chất tương tự dung dịch H2SO4 loãng Bài III (4,0 điểm) Chất rắn X màu đỏ, Y oxit axit  X photpho (P) Y P2 O5 Số mol NaOH = 0,25 mol ; KOH = 0,5 mol  mNa+K = 0,25.23 + 0,5.39 = 25,25 (gam) 0, 75.95 = 49 (gam) 0, 75.96 Nếu vừa đủ tạo muối =HPO4  mrắn = 25,25 + = 61,25 (gam) Nếu vừa đủ tạo muối PO4  mrắn = 25,25 + Nếu vừa đủ tạo muối –H2PO4  mrắn = 25,25 + 0,75.97= 98 (gam) Theo đề mrắn = 47,24 gam < 49 gam  phản ứng tạo muối trung hịa kiềm dư Đặt cơng thức KOH NaOH MOH t0 4P + 5O2  2P2O5 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 H3PO4 + 3MOH  M3PO4 + 3H2 O (1) (2) (3) m BT mol P  n H PO  n P  (mol) 31 3m Theo (3)  n H O  3n H PO = (mol) 31 BTKL theo pư (3)  98m 3m.18  0, 25.40  0, 5.56  47, 24   m = 6,51 (gam) 31 31 Tóm tắt: 10 Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 11 Hướng dẫn: Cốc A: nH 2SO  19,  0, mol ; 98 120 120  1,  n NaHCO  KHCO   1, 43 mol 3 100 84  H2SO4 hết 2MHCO3 + H2SO4  M2SO4 + H2O + 2CO2  0,2  0,4 (mol) mddB = 100 + 120 – 0,4.44 = 202,4(gam) Cốc B: n HCl  36,5 85  1(mol) ; n AgNO =  0,5 mol <  AgNO3 hết 170 36,5 AgNO3 + HCl  AgCl  + HNO3 0,5  0,5 mcác chất B = 100 + 85 = 185 gam < 211,2 gam Vậy cân không thăng bằng, cân lệch bên cốc A * Muốn cân thăng phải thêm dung dịch HCl vào cốc B Vì B khơng có chất tác dụng với HCl nên khối lượng dung dịch HCl thêm vào độ chênh khối lượng cốc  m ddHCl (thêm vào) = 202,4 – 185 = 17,4 (gam) Bài IV (4,0 điểm) Đặt công thức ankan X: CnH2n+2 (n  1, n nguyên) a.s CnH2n+2 + Cl2  CnH2n+1Cl + HCl (1) a.s CnH2n+2 + 2Cl2  CnH2nCl2 + 2HCl (2) HCl + NaOH  NaCl + H2O (3) 0,5 0,5 mol Theo phản ứng (1,2,3): n Cl (trong )  n HCl  0, mol Y Trong dẫn xuất điclo có hàm lượng Cl cao dẫn xuất monoclo  14n  71 26, 25 14n  36,5   52,5   1,14 < n < 2,4  n = 2 0,5 Công thức phân tử ankan X: C2H6 b n Ba(OH)  0, 05 mol; n NaOH = 0,08 mol t0 C2H6 + 3,5O2  2CO2 + 3H2O V  22, V (mol) 11, Vì kết tủa cực đại nên Ba(OH)2 phản ứng hết chưa xảy phản ứng hòa tan kết tủa CO2 CO2 + Ba(OH)2  BaCO3  + H2O (2) CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (3) CO2 + H2O + Na2CO3  2NaHCO3 (4) * Lượng CO2 vừa đủ xảy phản ứng (2) V  n CO  n Ba(OH)  0, 05mol   0, 05  V  0, 56lit 2 11, * Lượng CO2 max vừa đủ xảy phản ứng (2,3,4) V  0,13  V  1, 456 lit  n CO  n Ba(OH)  n NaOH  0, 05  0, 08  0,13mol  2 11, Vậy 0,56 lít  V  1,456 lít Giả sử đốt 0,165 mol X lượng CO2 O2 là: nO  0,165 43,2 0,165 3,81  0, 635 (mol) ; n H O =   0, mol 0,99 18 0,99 Đặt CT axit hidrocacbon là: CnH2nO2 CmH2m+2-2k ... Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ SỐ 02 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017 -2018 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: HĨA HỌC Ngày thi: ... Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 26 ĐỀ SỐ 05 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP NĂM HỌC 2017 -2018 Ngày thi 30/3 /2018. .. ** Tuyển chọn giải chi tiết 33 đề thi HSG cấp tỉnh năm 2018 31 ĐỀ SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP TỈNH ĐĂK LĂK Năm học 2017 -2018 Mơn HĨA HỌC Thời gian: 150 phút Câu (4,5 điểm) Viết phương trình hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018, TUYỂN CHỌN và GIẢI CHI TIẾT 33 đề THI học SINH GIỎI môn hóa học lớp 9 cấp TỈNH, THÀNH PHỐ năm 2018

Từ khóa liên quan