0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến sinh trưởng phát triển của cây cà phê, hồ tiêu và hiệu quả phòng trừ tuyến trùng

103 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:47

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐÌNH THẠO ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CÀ PHÊ, HỒ TIÊU VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Ái Nghĩa TS Nguyễn Đăng Minh Chánh NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Thạo i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam TS Nguyễn Đăng Minh Chánh, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô, anh chị kỹ thuật viên Phịng thí nghiệm Bộ mơn Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Ngun, Bộ mơn Sinh lý sinh hóa chất lượng nông sản – Viện Cây lương thực Cây thực phẩm tạo điều kiện giúp em hoàn thành nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo – Giám đốc Trung tâm đặc biệt anh chị em Trung tâm … giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt q trình thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên, khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Thạo ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu: 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn 1.4.1 Đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan 2.1 Thực trạng phát triển cà phê hồ tiêu Tây Nguyên 2.2 Kỹ thuật chăm sóc cà phê hồ tiêu 2.2.1 Kỹ thuật chăm sóc cà phê 2.2.2 Tuyến trùng nấm bệnh hại rễ cà phê: 2.2.3 Kỹ thuật bón phân hồ tiêu 2.2.4 Tuyến trùng thực vật 2.2.5 Tuyến trùng nấm bệnh hại rễ hồ tiêu: 12 2.3 Phòng trừ tuyến trùng nấm bệnh gây hại trồng biện pháp sinh học 15 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 20 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 20 iii 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 Phần Kết thảo luận 27 4.1 Xác định hiệu chế phẩm đến sinh trưởng phát triển khả phòng trừ tuyến trùng gây hại cà phê điều kiện nhà lưới 27 4.1.1 Ảnh hưởng chế phẩm đến hóa tính đất trồng cà phê vi sinh vật đất 4.1.2 27 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSA đến sinh trưởng phát triển cà phê vối điều kiện nhà lưới 29 4.1.3 Khả phòng trừ tuyến trùng gây hại cà phê điều kiện nhà lưới 32 4.2 Xác định hiệu chế phẩm đến sinh trưởng phát triển khả phòng trừ tuyến trùng gây hại rễ hồ tiêu điều kiện nhà lưới 41 4.2.1 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến đất vi sinh vật 41 4.2.2 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến sinh trưởng hồ tiêu 43 4.2.3 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến phòng trừ tuyến trùng gây hại hồ tiêu điều kiện nhà lưới 45 Phần Kết luận đề nghị 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 Tài liệu tham khảo 54 Phụ lục 57 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CPSH Chế phẩm sinh học: M incognita Meloidogyne incognita: P coffeae Pratylenchus coffeae: VSV Vi sinh vật: KHNLN Khoa học nông lâm nghiệp v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến hóa tính đất trồng cà phê sau thí nghiệm 27 Bảng 4.2 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến hệ vi sinh vật đất trồng cà phê sau thí nghiệm 28 Bảng 4.3 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến chiều cao cà phê 29 Bảng 4.4 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến số cặp cà phê 30 Bảng 4.5 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến sinh khối rễ cà phê .31 Bảng 4.6 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến sinh khối thân cà phê 32 Bảng 4.7 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến tỷ lệ cà phê bị vàng 33 Bảng 4.8 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến số bệnh cà phê 34 Bảng 4.9 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến mật số hiệu lực phòng trừ tuyến trùng Pratylenchus coffeae rễ 36 Bảng 4.10 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến mật số hiệu lực phòng trừ tuyến trùng Meloidogyne incognita rễ 39 Bảng 4.11 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến mật số hiệu lực phòng trừ tuyến trùng Pratylenchus coffeae đất 40 Bảng 4.12 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến mật số hiệu lực phòng trừ tuyến trùng Meloidogyne incognita đất 41 Bảng 4.13 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến hóa tính đất trồng hồ tiêu sau thí nghiệm 41 Bảng 4.14 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến hệ vi sinh vật đất trồng hồ tiêu sau thí nghiệm 42 Bảng 4.15 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến sinh trưởng chiều dài thân hồ tiêu 44 Bảng 4.16 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến sinh trưởng số hồ tiêu 44 Bảng 4.17 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến sinh khối thân rễ hồ tiêu 45 Bảng 4.18 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến tỷ lệ vàng hồ tiêu bị bệnh 48 vi Bảng 4.19 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến tỷ lệ rễ bị sưng, thối (%) Bảng 4.20 Hiệu lực phòng trừ CPSH BACTE CINSAN rễ bị sưng, thối Bảng 4.21 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến mật số tuyến trùng Meloidogyne incognita đất (con/ 100 g đất) hiệu lực phòng trừ chế phẩm sinh học vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Chu kỳ vịng đời tuyến trùng sần rễ Meloidogyne spp., 11 Hình 4.1 Ảnh hưởng CPSH đến hệ vi sinh vật đất thí nghiệm cà phê 28 Hình 4.2 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cà phê 29 Hình 4.3 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến tốc độ tăng trưởng số cặp cà phê 30 Hình 4.4 Mức độ vàng thí nghiệm thời điểm trước xử lý 33 Hình 4.5 Mức độ vàng thí nghiệm thời điểm sau xử lý tháng 33 Hình 4.6 Hiệu lực CPSH BACTE CINSAN đến số bệnh cà phê .35 Hình 4.7 Cây công thức thời điểm trước xử lý 37 Hình 4.8 Cây công thức thời điểm sau xử lý tháng 37 Hình 4.9 Cây công thức thời điểm sau xử lý tháng 38 Hình 4.10 Cây công thức thời điểm sau xử lý tháng 38 Hình 4.10 Ảnh hưởng CPSH BACTE CINSAN đến hệ vi sinh vật đất thí nghiệm hồ tiêu 43 Hình 4.12 Tỉ lệ bị vàng vàng thí nghiệm thời điểm trước xử lý 46 Hình 4.13 Tỉ lệ bị vàng vàng thí nghiệm thời điểm sau xử lý xử lý 47 Hình 4.14 Bộ rễ công thức sau xử lý tháng 48 Hình 4.15 Bộ rễ công thức sau xử lý tháng 49 Hình 4.16 Bộ rễ công thức sau xử lý tháng 49 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Đình Thạo Tên luận văn: “Ảnh hưởng chế phẩm sinh học đến sinh trưởng phát triển cà phê, hồ tiêu hiệu phòng trừ tuyến trùng.” Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Mục đích nghiên cứu: Xác định hiệu chế phẩm sinh học chiết xuất từ vỏ quế (Cinnamomum cassia) kết hợp với chitosan đến sinh trưởng phát triển cà phê hồ tiêu khả phòng trừ tuyến trùng gây hại rễ trồng Đăk Lăk Đánh giá ảnh hưởng chế phẩm đến khả sinh trưởng phát triển cà phê hồ tiêu điều kiện nhà lưới Đánh giá ảnh hưởng chế phẩm đến khả phòng trừ tuyến trùng (Meloidogyne incognita Pratylenchus coffeae) gây hại cà phê hồ tiêu điều kiện nhà lưới Phương pháp nghiên cứu: Xác định hiệu chế phẩm sinh học đến khả sinh trưởng phát triển cà phê vối khả phòng trừ tuyến trùng gây hại CPSH tiêu theo dõi sinh trưởng chiều cao cây, đường kính thân, số cành cấp 1, chiều dài cành cấp 1, chiều dài rễ, sinh khối tươi khô thân lá, sinh khối tươi khô rễ,mật số tuyến trùng đất, rễ… Xác định hiệu chế phẩm sinh học đến khả sinh trưởng phát triển hồ tiêu khả phòng trừ tuyến trùng gây hại CPSH tiêu theo dõi sinh trưởng chiều dài thân, tổng số thân,sinh khối thân rễ tươi khô, tỉ lệ vàng lá, tỉ lệ rễ bị u sưng thối, hiệu lực phòng trừ tuyến trùng đất… Kết kết luận: * Xác định hiệu chế phẩm đến sinh trưởng phát triển khả phòng trừ tuyến trùng gây hại rễ cà phê vối điều kiện nhà lưới - Chế phẩm sinh học có xu hướng cải thiện dinh dưỡng đất, tăng hệ vi sinh vật đất so với công thức xử lý thuốc hóa học đối chứng - Chế phẩm có tác động tới sinh trưởng phát triển cà phê, số lá/cây công thức xử lý thuốc tăng cao so với công thức đối chứng cao công thức chế phẩm 0,2% cặp tăng so với trước xử lý 3,33 cặp Sinh khối thân rễ công thức xử lý chế phẩm sinh học có xu hướng tăng so với cơng thức hóa học nhiên sai khác khơng có ý nghĩa thống kê - Sau xử lý chế phẩm sinh học, tỉ lệ vàng giảm trì tăng không cao so với công thức đối chứng ix NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A A A A A A A 33.300 TỶ LỆ VÀNG LÁ CÀ PHÊ SAU XỬ LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source Model Error Corrected Total R-Square 0.761431 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range 63 Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A A A A B A B B 30.333 3 TỶ LỆ VÀNG LÁ CÀ PHÊ SAU XỬ LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source Model Error Corrected Total R-Square 0.879963 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different 64 Tukey Grouping B B B C 38.833 3 TỶ LỆ VÀNG LÁ CÀ PHÊ SAU XỬ LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Source Model Error Corrected Total R-Square 0.831201 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A B B 65 B B B 43.467 3 CHỈ SỐ VÀNG LÁ CÀ PHÊ TRƯỚC XỬ LÝ The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of DF Squares Mean Square F Value Pr > F 12.95333333 4.31777778 0.81 0.5241 42.75333333 5.34416667 11 55.70666667 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.232528 Coeff Var 22.96436 Root MSE 2.311745 y Mean 10.06667 Source x DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 12.95333333 4.31777778 0.81 0.5241 The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A A A A A A A 9.033 CHỈ SỐ VÀNG LÁ CÀ PHÊ SAU XỬ LÝ THÁNG The ANOVA Procedure 66 Class Level Information Class Levels Values x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source Model Error Corrected Total R-Square 0.810471 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A A A A B A B B 9.667 3 CHỈ SỐ VÀNG LÁ CÀ PHÊ SAU XỬ LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used 67 Dependent Variable: y Sum of Source Model Error Corrected Total R-Square 0.889877 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping B B B C 14.533 3 CHỈ SỐ VÀNG LÁ CÀ PHÊ SAU XỬ LÝ THÁNG Dependent Variable: y Sum of Source Model 68 Error Corrected Total R-Square 0.861962 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A B B B B B 16.300 3 CHIềU CAO CÂY HỒ TIÊU TRƯớC Xử LÝ The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Source Model Error Corrected Total R-Square 0.060623 69 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 5.08666667 x 1.69555556 0.9123 The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A A A A A A A 36.833 3 CHIềU CAO CÂY HỒ TIÊU SAU Xử LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Source Model Error Corrected Total R-Square 0.743625 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y 70 NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A A A A B A B B 41.133 CHIềU CAO CÂY HỒ TIÊU SAU Xử LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Source Model Error Corrected Total R-Square 0.667532 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range 71 Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping B B B B B 44.967 CHIềU CAO CÂY HỒ TIÊU SAU Xử LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source Model Error Corrected Total R-Square 0.836786 Source x Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping Mean N x A A 68.500 72 B A B B B B 47.200 SỐ LÀ CÂY HỒ TIÊU TRƯỚC XỬ LÝ The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source Model Error Corrected Total R-Square 0.154676 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A A A A A A A 73 SỐ LÀ CÂY HỒ TIÊU SAU XỬ LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source Model Error Corrected Total R-Square 0.610624 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping B B B B B 8.5667 SỐ LÀ CÂY HỒ TIÊU SAU XỬ LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values x 1234 74 Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source Model Error Corrected Total R-Square 0.801862 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping A A A A B A B B 9.4333 SỐ LÀ CÂY HỒ TIÊU SAU XỬ LÝ THÁNG The ANOVA Procedure Class Level Information Class x Number of Observations Read Number of Observations Used The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of 75 Source Model Error Corrected Total R-Square 0.701609 Source x The ANOVA Procedure Tukey's Studentized Range (HSD) Test for y NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher Type II error rate than REGWQ Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of Studentized Range Minimum Significant Difference Means with the same letter are not significantly different Tukey Grouping B BA B B B 76 ... sản phẩm cà phê hồ tiêu Xuất phát từ vấn đề thực tiễn nêu tiến hành đề tài: ? ?Ảnh hưởng chế phẩm sinh học đến sinh trưởng phát triển cà phê, hồ tiêu hiệu phòng trừ tuyến trùng. ” 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ... TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Đình Thạo Tên luận văn: ? ?Ảnh hưởng chế phẩm sinh học đến sinh trưởng phát triển cà phê, hồ tiêu hiệu phòng trừ tuyến trùng. ” Ngành: Khoa học trồng Mã số:... PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CHẾ PHẨM ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI CÂY CÀ PHÊ TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI 4.1.1 Ảnh hưởng chế phẩm đến hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến sinh trưởng phát triển của cây cà phê, hồ tiêu và hiệu quả phòng trừ tuyến trùng , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến sinh trưởng phát triển của cây cà phê, hồ tiêu và hiệu quả phòng trừ tuyến trùng