0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam (techcombank)

98 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:47

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ THẾ KHƯƠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Hữu Ảnh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đỗ Thế Khương i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Hữu Ảnh người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới tập thể thầy giáo Khoa Kế tốn QTKD thày cô khác truyền đạt kiến thức giúp đỡ suốt trình học tập trường để tơi có đủ kiến thức để thực nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc tập thể cán nhân viên ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tận tình giúp đỡ q trình tơi thực nghiên cứu đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè bên động viên chia sẻ tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn này./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đỗ Thế Khương ii MỤC LỤC Lời cam đoan iiii Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ vi Trích yếu luận văn viii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi thực đề tài Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 2.1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM 2.1.3 Kết cho vay ngắn hạn 12 2.2 Cơ sở thực tiễn 26 2.2.1 Kinh nghiệm số nước giới việc nâng cao kết cho vay 26 2.2.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam việc nâng cao kết cho vay 27 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Đặc điểm ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam 28 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 28 3.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 30 iii 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 31 3.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 32 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 33 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Khái quát hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 34 4.2 Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 36 4.2.1 Thực trạng thực quy trình cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 36 4.2.2 Thực trạng kết cho vay ngắn hạn theo loại hình doanh nghiệp 44 4.2.3 Thực trạng kết cho vay theo ngành nghề kinh doanh 45 4.2.4 Thực trạng nợ hạn nợ xấu cho vay ngắn hạn KHDN Techcombank 46 4.3 Đánh giá kết hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam 49 4.3.1 Những thành công đạt 47 4.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 52 4.4 Định hướng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Techcombank 55 4.4.1 Định hướng mục tiêu phát triển NHTM cổ phần Kỹ thương Việt Nam 55 4.4.2 Giải pháp nâng cao kết cho vay ngắn hạn KHDN Techcombank 58 Phần Kết luận 75 Danh mục tài liệu tham khảo 78 Phụ lục 79 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa tiếng Việt Chữ viết tắt DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng NH : Ngân hàng HĐKD : Hoạt động kinh doanh NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NQH : Nợ hạn TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Kết kinh doanh Techcombank từ 2013 - 2015 35 Bảng 4.2 Đánh giá khách hàng doanh nghiệp quy trình cho vay ngân hàng 44 Bảng 4.3 Dư nợ cho vay ngắn hạn theo loại hình doanh nghiệp 45 Bảng 4.4 Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh 46 Bảng 4.5 NQH, nợ xấu cho vay ngắn hạn KHDN Tehcombank năm 2013 - 2015 Bảng 4.6 Đánh giá khách hàng doanh nghiệp tình hình quản lý nợ ngân hàng Bảng 4.7 46 48 Kế hoạch phát triển Techcombank đến năm 2020 56 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Quy trình cho vay ngắn hạn KHDN Techcombank 37 vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tóm tắt - Tên tác giả: Đỗ Thế Khương - Tên luận văn: Đánh giá kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 60.34.01.02 - Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Nội dung trích yếu - Mục đích nghiên cứu luận văn: Trên sở đánh giá thực trạng kết hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, từ đề xuất giải pháp nâng cao kết hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: + Phương pháp thu thập số liệu * Số liệu thứ cấp từ Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Thu thập số liệu từ Khối KHDN ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam * Số liệu sơ cấp từ khảo sát khách hàng doanh nghiệp + Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu Sau thu thập số liệu, tác giả tiến hành tổng hợp để xử lý số liệu Đối với liệu thứ cấp, tác giả tiến hành chắt lọc thông tin quan trọng cần thiết sau sử dụng vào luận văn Đối với liệu sơ cấp, sau thu thập, tác giả sử dụng phần mềm Excel để tính tốn, xử lý liệu cho kết cuối cùng, sử dụng luận văn + Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp thống kê mơ tả phương pháp so sánh thống kê - Các kết nghiên cứu đạt được: + Cơ sở lý luận thực tiễn cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại thơng qua khái niệm, đặc điểm, tiêu chí đánh giá kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp yếu tố ảnh hưởng đến kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại vii + Thực trạng kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank qua việc đánh giá: Quy trình cho vay, dư nợ cho vay ngắn hạn theo loại hình doanh nghiệp, dư nợ cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ nợ xấu nợ hạn ngân hàng ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) + Để nâng cao kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cần thực giải pháp sau: 1) Giải pháp hồn thiện quy trình cho vay ; 2) Giải pháp nâng cao kết cho vay; 3) Giải pháp quản lý nợ giảm tỷ lệ nợ hạn 4) Một số giải pháp có liên quan viii THESIS ABSTRACT Summary - Author: Do The Khuong - Thesis title: Evaluation of short-term lending to corporate customers in Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) - Training insttitution: the Vietnam Academy of Agriculture Contents of the extract: - Research purpose of the thesis: On the basis of assessing the situation of short-term lending activities for corporate customers at Vietnam Commercial and Technological Joint Stock bank, thereby propose the solutions to improve the performance of corporate short-term lending activity in Techcombank - The applied research methods : + Methods of data collection * Secondary data from the Annual Report of Techcombank, collect data from Techcombank’s Corporate Division * Primary data from corporate customers’ survey + Method of synthesis and processing data: After collecting the data, Author will perform summary to process the data For secondary data, author will filter the important and necessary information then applied in the thesis For primary data, after collection, author uses Excel software to calculate software, process the data and use the final result in the thesis + The method of data analysis: descriptive statistics method and statistical comparision method - The achieved research results: + The theoretical and practical basis of short-term lending to corporate customers of Commercial banks through the concepts, characteristics and criteria for evaluating the results of short-term lending to corporate customers, and the factors affecting the results of short-term lending to corporate customers of commercial banks + The situation of results of corporate short-term lending at Techcombank by assessing: lending process, short term debt balance sorted by type of corporate business, short-term debt balance sorted by business lines, the proportion of bad debts and overdue debts at Techcombank + In order to improve the results of short-term lending to corporate customers in Techcombank, the following basic solutions should be implemented: 1) Solutions to improve the process of lending; 2) Solutions to improve lending results; 3) Solutions of debt management and reducing the rate of overdue 4) Some other relevant solutions ix b Tham gia bảo hiểm cho vay: Bảo hiểm tín dụng giải pháp mang tính nguyên tắc cần phải có kinh doanh cho vay Biện pháp áp dụng phổ biến nước phát triển, Việt Nam điều kiện hoạt động bảo hiểm cho vay chưa áp dụng rộng rãi Tuy nhiên, đề cập tới số hình thức bảo hiểm cho vay: - Khách hàng vay vốn cho vay, tham gia mua bảo hiểm ngành nghề mà họ kinh doanh mua bảo hiểm cuả tài sản vay Vì vậy, khoản cho vay trường hợp coi bảo hiểm cách gián tiếp Phương pháp không phát sinh thao tác nghiệp vụ cho ngân hàng Để sử dụng tốt hình này, phía ngân hàng cần có sách ưu tiên vốn cho vay, lãi xuất doanh nghiệp, cá nhân mua bảo hiểm - Sử dụng biện pháp bảo lưu, có nghĩa ngân hàng tự bảo hiểm cho cách lập quỹ dự phòng để bù đắp rủi ro cho vay, từ hạn chế hậu xấu Khi có rủi ro xảy ra, ngân hàng chủ động nguồn để bù đắp Quỹ dự phòng lớn qua năm khả bù đắp lại lớn - Ngoài ra, để đảm bảo rủi ro xảy có nguồn để bù đắp cho khoản tiền gửi huy động, ngân hàng trực tiếp bảo hiểm tiền gửi tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp Ở nước ta nay, chưa có tổ chức thực nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi nên câu hỏi đặt ngân hàng mua bảo hiểm đâu Để giải vấn đề này, giải pháp nêu thành lập tổ chức bảo hiểm tiền gửi thuộc Chính Phủ Bảo hiểm tiền gửi biện pháp tích cực hỗ trợ phòng chống rủi ro cho vay, bảo đảm uy tín bền vững ngân hàng 4.4.3 KIẾN NGHỊ Hoạt động kinh doanh cho vay ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, mang tính tổng hợp, gắn liền với điều kiện kinh tế-chính trị-xã hội đất nước Do đó, việc tạo lập mơi trường kinh tế pháp lý đầy đủ đồng hoạt động kinh doanh ngân hàng có ý nghĩa to lớn việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước 4.4.3.1 Kiến nghị với nhà nước Cần phải ban hành, hồn thiện đồng hóa văn quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp có liên quan để tạo mơi trường kinh tế - pháp lý vững cho hoạt động doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng Cần tạo guồng máy hoạt động nhịp nhàng, có hiệu ngành cấp, 69 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp, hạn chế thấp rủi ro cho ngân hàng Sự hoạt động đồng quan như: Ủy ban nhân dân cấp, Bộ, Sở công nghiệp, tài chính, Ngân hàng nhà nước (NHNN), Cơng an, Tồ án nhân dân cấp cần thiết, nhờ đó, doanh nghiệp nhanh chóng triển khai hoạt động, đồng thời giúp ngân hàng giám sát tốt việc sử dụng vốn vay, đảm bảo vốn vay sử dụng mục đích, hạn chế rủi ro tín dụng xảy 4.4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước + Tiếp tục mở rộng phát triển thị trường tín dụng sở khuyến khích thành phần kinh tế tham gia, đa dạng hố cơng cụ tín dụng phù hợp với chế thị trường Tạo điều kiện bước cho tổ chức tín dụng ngồi nước tham gia vào thị trường sở thuận lợi hoá hoạt động cho vay, giảm thiểu quy định hạn chế hoạt động dịch vụ, dịch vụ tín dụng ngồi nước Tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động đầu tư, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh tốn, phát hành trái phiếu, mơi giới tiền tệ, hoạt động cho thuê tài quản lý tài sản, tiếp tục đổi phương thức thủ tục tín dụng, đa dạng hố phương thức tài trợ tín dụng kể lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiêu dùng như: Cho thuê tài , mua trả góp, góp vốn đầu tư đồng tài trợ, hình thức tín dụng tín chấp, chấp Đồng thời tích cực giới thiệu sản phẩm, Marketing thu hút khách hàng, tạo tính hấp dẫn dịch vụ, sản phẩm cho vay + Tăng cường lực tài chính, nâng cao hiệu quản lý điều hành phòng chống rủi ro cho tổ chức tín dụng Tiếp tục thực biện pháp tăng cường vốn điều lệ cho NHTM ngân hàng nhà nước ngân hàng cổ phần cấp bổ sung, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, mục tiêu phát triển tiền tệ ổn định thị trường tín dụng nước ta Nhanh chóng thúc đẩy nhanh tiến trình cấu lại nợ NHTM, giải khoản nợ tồn đọng, ngăn chặn nợ xấu phát sinh Cần thiết lập quan quản lý nợ độc lập nhằm nâng cao hiệu quản lý nợ thúc đẩy việc xử lý khoản nợ xấu, nợ tồn đọng Tăng cường quản lý khoản trích lập dự phịng rủi ro tổ chức tín dụng nhằm tạo điều kiện hình thành quỹ dự phịng cho hoạt động cho vay cách tập + Áp dụng chuẩn mực quốc tế đánh giá nợ tổ chức tín dụng 70 Để áp dụng chuẩn mực quốc tế đánh giá nợ tổ chức tín dụng, cần phải có phối hợp đánh giá với bên liên quan có thơng tin tín dụng từ CIC Thơng tin đánh giá nợ giúp tổ chức, đơn vị có sở đánh giá xác nợ rủi ro khoản nợ khách hàng tổ chức tín dụng khác CIC phải trở thành địa tin cậy cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích Chất lượng thơng tin tín dụng Việt Nam phụ thuộc lớn vào chất lượng hoạt động CIC Vì NHNN cần tăng cường vai trò CIC điều kiện Cho vay nghiệp vụ vô phức tạp đa dạng, theo nghiệp vụ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng phân loại nợ phải linh hoạt để phù hợp với ngành nghề kinh doanh khách hàng vay Ngoài Quyết Định 18/QĐ/NHNN đưa việc sửa đổi bổ sung cho định 493/QĐ/2005/NHNN NHNN cần có sách sửa đổi bổ sung, thay đổi định 493/QĐ/2005/NHNN định phù hợp việc phân loại nhóm nợ, quy định việc trích lập dự phịng rủi ro cho vay áp dụng chung cho toàn hệ thống ngân hàng cho phù hợp góp phân nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHNN nên nới lỏng dần tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro cho nhóm nợ quy định định 18/2007/NHNN sau: Nhóm 1: 0%; nhóm 2: 5% đên 50%; nhóm 3: 20% đến 50%; nhóm 4: 50% đến 100%; nhóm 5: 100% + Tăng cường cơng tác quản lý giám kiểm tra, kiểm soát Ngân hàng hhà nước thiết lập chuẩn mực an toàn thị trường tín dụng Cho đến hệ thống giám sát hoạt động tín dụng NHNN chủ yếu dựa tuân thủ luật lệ đặt ra, tức việc xem xét tổ chức tín dụng chấp hành pháp luật, quy định chế độ báo cáo có không Nhưng thực tiễn giải pháp chưa đáp ứng yêu cầu kiếm soát gia tăng tín dụng an tồn Tình trạng thiếu an toàn, chất lượng cho vay thấp nhiều tổ chức tín dụng thị trường tín dụng điều đáng quan tâm Hệ thống giám sát quy định an tồn NHNN cịn hạn chế, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế Chính tăng cường chất lượng giám sát hoạt động đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng cho vay cần phải thực giải pháp: 71 - Hệ thống NHNN tổ chức tín dụng phải phối hợp thực chặt chẽ quản lý kinh doanh Đồng thời quan tâm xây dựng máy tra NHNN, việc kiểm soát nội tổ chức tín dụng phải có chất lượng, nhằm tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát hoạt động tiền tệ, tín dụng, cho vay tổ chức tín dụng để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh hướng, an toàn hiệu - Tăng cường hiệu sử dụng vốn, giảm thấp hạn chế nợ hạn phát sinh, củng cố chất lượng tín dụng, NHNN cần gắn chặt việc cho vay tái cấp vốn hình thức tái chiết khấu với kết giảm nợ hạn tổ chức tín dụng cho phép 5% tổng dư nợ Không cho mở rộng máy tổ chức quy mô hoạt động điều kiện lực khơng đủ, xử phạt hình thức hạn chế, đình tạm thời số nghiệp vụ tổ chức tín dụng có vi phạm nghiêm trọng - Phải kết hợp chặt chẽ phương pháp giám sát từ xa tra chỗ NHNN tổ chức tín dụng Nâng cao trình độ khả tra đội ngũ cán tra với việc thiết lập hệ thống thông tin tín dụng, áp dụng cơng nghệ tin học có hiệu + Nâng cao hiệu điều hành sách tín dụng chế cho vay NHNN NHNN xây dựng thể lệ tín dụng chung theo hướng quy định điều hạn chế khơng thực Vì kinh tế đại xu hướng chuyển dần loại cho vay theo thời hạn sang hình thức cho vay dự án chủ yếu, phương thức cho vay, thu nợ theo tiến độ triển khai thực dự án Thể lệ quy định với tất loại hình, phương thức cấp tín dụng cho đồng Việt Nam ngoại tệ Tiếp tục đổi sách cung ứng cho vay phù hợp theo yêu cầu mục tiêu sách tiền tệ, chinh sách tài quốc gia Chính sách tín dụng vĩ mô cần hoạch định phù hợp với trình yêu cầu chuyển đổi cấu kinh tế, cấu phân phối nguồn lực, cấu thị trường thay đổi cấu sản phẩm Chính sách tín dụng NHNN phải sở định hướng cho tổ chức tín dụng xác định mục tiêu, mức độ cấu huy động nguồn vốn đầu tư tín dụng cho kinh tế Tiếp tục ban hành văn quy định nhằm đảm bảo an toàn hệ thống như: Bảo hiểm tiền gửi, tài sản bảo đảm cho vay, đăng ký giao dịch bảo đảm 72 - Tập trung ban hành số hệ thống văn mang tính khung pháp lý chung tổng hợp tất quy định loại hình hoạt động tín dụng, khơng cần quy định q chi tiết nghiệp vụ kinh doanh tổ chức tín dụng để hạn chế việc can thiệp sâu không phù hợp với chế thị trường Trong thể lệ tín dụng cần cho phép tổ chức tín dụng phát triển thêm nhiều sản phẩm như: Cho vay trực tiếp, chiết khấu thương phiếu, cho vay dự án, hợp vốn đồng tài trợ, tín dụng trả góp hình thức khác Sử dụng linh hoạt cơng cụ quản lý như: Lãi suất, hạn mức, tín dụng liên ngân hàng, thơng tin tín dụng, xử phạt tài để tác động nhằm mở rộng hay thắt chặt cho vay để thực mục tiêu sách tiền tệ + Hồn thành khung khổ pháp lý, mơi trường tín dụng phối hợp quan quản lý nhà nước Sớm hoàn thiện việc sửa đổi luật tổ chức tín dụng để tạo sở pháp lý cho việc chỉnh sửa chế thể lệ nghiệp vụ tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng quan hệ tín dụng kinh tế Sửa đổi luật: Luật phá sản doanh nghiệp có bất cập không thừa nhận tư cách pháp nhân ngân hàng bảo lãnh; luật đất đai quy định quyền hạn tồ án quan có thẩm quyền phán giá trị giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, gây rủi ro cho tổ chức tín dụng cho vay nhận chấp quyền sử dụng đất; luật doanh nghiệp nhà nước việc xác định tài sản dây chuyền công nghệ làm thê chấp vay vốn bất cập có liên quan đến vốn điều lệ doanh nghiệp nhà nước Từng bước phát triển hoàn thiện thị trường bất động sản nhằm tạo điều kiện vay vốn tín dụng cho khu vực kinh tế quốc doanh, hạn chế việc đầu tư mức vào thị trường bất động sản tạo sốt giá giả tạo, bất ổn cho thị trường tiền tệ thị trường tín dụng + Nhanh chóng phát triển thị trường vốn để giải nhu cầu vốn trung, dài hạn kinh tế: Giảm áp lực thị trường tín dụng Một nguyên nhân gây áp lực mạnh mẽ làm cho tín dụng ngân hàng tăng trưởng nóng nhu cầu đầu tư lớn từ kinh tế, vốn trung dài hạn mà thị trường vốn chưa giải nhu cầu Vì để phát triển thị trường vốn (gồm thị trường trái phiếu, cổ phiếu, tập trung, phi tập trung) cần ý vấn đề sau: 73 Một là: Phát triển hồn thiện định chế tài -tín dụng phi ngân hàng với công cụ quỹ đầu tư, cơng ty đầu tư, cơng ty tài Đồng thời xây dựng ngân hàng chuyên thực nhiệm vụ tư vấn chức tham gia vào thị trường vốn trung dài hạn, có chế khác với NHTM tham gia vào thị trường tiền tệ Hai là: Phát triển thị trường trái phiếu tăng cung cầu thị trường cách mở rộng nhiều thành viên tham gia đấu giá trái phiếu phủ Nghiên cứu đưa khn khổ pháp lý thoáng cho việc mua bán, cầm cố trái phiếu phủ, cho phép trái phiếu phủ chiết khấu NHNN Khuyến khích cơng ty lớn làm ăn có hiệu quả, tổng cơng ty nhà nước phát hành niêm yết trái phiếu công ty Ba là: Mặc dù thị trường chứng khốn nước ta sơi động có nhiều bước phát triển Phải củng cố mạnh có bước phát triển đột phá thị trường chứng khốn Đẩy manh tiến trình cổ phần hố doanh nghiệp kể doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Mạnh dạn cổ phần hoá doanh nghiệp lớn nhà nước như: Dầu khí, điện lực, hàng khơng để tạo đà lực cho thị trường chứng khoán, tăng cung cầu cổ phiếu, thúc đẩy giao dịch thị trường Bốn là: Phát triển thị trường thương phiếu (hối phiếu lệnh phiếu).Nếu thị trường thương phiếu phát triển khơng làm tình trạng chiếm dụng vốn giúp doanh nghiệp mà điều kiện phát triển dịch vụ chiết khấu, tái chiết khấu, thu nhập dịch vụ tổ chức tín dụng Chia sẻ giảm áp lực thị trường tín dụng ngắn hạn cho tổ chức tín dụng phát triển 74 PHẦN KẾT LUẬN Techcombank có nỗ lực đổi hồn thiện kịp thời để khơng ngừng nâng cao kết cho vay với thành phần kinh tế đạt kết khích lệ Tuy nhiên bên cạnh khơng phải khơng có khó khăn tồn cần tập trung giải để nâng cao uy tín tăng sức cạnh tranh ngân hàng thương trường Trong năm vừa qua, vượt lên tất khó khăn thử thách kinh tế, Techcombank có tăng trưởng đáng kể Tuy nhiên bên cạnh kết đạt Techcombank số hạn chế định Để vững bước phát triển thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam kết hoạt động, Techcombank cần khắc phục khiếm khuyết cách phát huy điểm mạnh mình, tìm tịi, sáng tạo điều mới, đồng thời ngân hàng phải trọng đến vấn đề kết cho vay, coi mục tiêu quan trọng hàng đầu chiến lược phát triển bền vững ngân hàng Bên cạnh cần có phối hợp đồng ngành, cấp có liên quan để tạo hành lang vững cho ngân hàng phát huy chất lượng, kết Sau nghiên cứu lý luận thực tiễn, phương pháp phân tích tổng hợp đối chiếu so sánh, luận văn hoàn thành nội dung sau: Thứ nhất, Nghiên cứu vấn đề cho vay kết cho vay ngắn hạn, kinh nghiệm nâng cao kết cho vay NHTM số nước giới có ý nghĩa quan trọng, nhằm trang bị kiến thức để nhìn nhận đánh giá cách đầy đủ, xác thực trạng kết cho vay NHTM Từ đó, đề giải pháp phù hợp có tính khả thi cao việc góp phần nâng cao kết cho vay, đảm bảo cho NHTM kinh doanh ổn định, phát triển bền vững có hiệu Thứ hai, sở lý luận, luận văn áp dụng vào thực tiễn hoạt động tín dụng ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Techcombank giai đoạn 2013 2015 Trong hoạt động Techcombank, hoạt động cho vay nói chung cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp nói riêng ln ngân hàng quan 75 tâm Cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao hoạt động cho vay ngân hàng tạo phần lớn thu nhập cho ngân hàng Techcombank dần trở thành địa đáng tin cậy cho cá nhân, doanh nghiệp nhà đầu tư Ngân hàng đứng vững thị trường, tạo dựng hình ảnh ấn tượng tốt đẹp khách hàng Vì vậy, ngân hàng dễ dàng bước tiến hành mở rộng thị phần địa bàn, thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm Trong thời gian qua, theo chủ trương Techcombank cho vay cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp, Techcombank đạt kết sau: - Về quy trình cho vay: Quy trình cho vay thiết lập cho tồn hệ thống chi nhánh thực chuẩn chặt chẽ, linh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động cho vay nói chung - Vê kết cho vay theo loại hình doanh nghiệp: với ưu đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp, Techcombank liên tục phát triển mở rộng đối tượng khách hàng bước đầu thành công với loại hình doanh nghiệp TNHH, Cơng ty Cổ Phần, Cơng ty TNHH Nhà nước, nhóm đối tượng nhiều thị trường - Về kết cho vay theo ngành nghề kinh doanh: Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh cho thấy định hướng đắn Techcombank, phù hợp với sách điều tiết ngân hàng nhà nước giảm tỷ trọng cho vay lĩnh vực phi sản xuất tăng tỷ trọng cho vay lĩnh vực sản xuất - Về nợ hạn: Nợ q hạn ln kiểm sốt chặt chẽ việc hạn chế nợ hạn xem mục tiêu hàng đầu chi nhánh Chất lượng cho vay bước kiểm soát chặt chẽ, cụ thể kỳ hạn, ngành nghề, thành phần kinh tế, dự báo rủi ro cho vay phát sinh dự kiến số tiền trích lập dự phịng rủi ro theo q thay trích lập vào cuối năm để tăng tính chủ động kế hoạch tài Bên cạnh hệ thống xếp hạng cho vay nội chi nhánh phản ánh xác chất lượng cho vay theo thơng lệ quốc tế, từ đưa giải pháp kiểm sốt, xử lý nợ q hạn Có thể nói nguyên nhân làm cho nợ hạn chiếm tỷ lệ nhỏ Bên cạnh kết đáng khích lệ Techcombank hạn chế 76 hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Đó kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp thấp, chưa thật tương xứng với tiềm ngân hàng Mặc dù dư nợ cho vay ngắn hạn tăng hàng năm tỷ trọng tốc độ tăng trưởng cho vay ngắn hạn mức khiêm tốn Mặc dù dư nợ cho vay liên tục mở rộng đơi với việc kiểm sốt chất lượng hoạt động cho vay, độ an toàn vốn đảm bảo, nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro Nợ hạn điều khơng thể tránh khỏi, có tình trạng tồn nợ xấu, nợ hạn hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp thước đo chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp Tỷ lệ nợ hạn mức cao biến động khoảng 2,0% – 2,54%, điều thể việc quản lý nợ Techcombank chưa thực trọng Thủ tục cho vay nói chung với khách hàng doanh nghiệp nói riêng tương đối rườm rà, phức tạp hạn chế Mặc dù lãi suất cạnh tranh, nói tương đối thấp so với NHTM khác, điều kiện để xét duyệt vay vốn lại dễ, lý khiến cho khơng nhiều khách hàng tìm đến ngân hàng có nhu cầu vay vốn Thứ ba, dựa sở phân tích tìm hạn chế nguyên nhân hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Techcombank như: Giải pháp hồn thiện quy trình cho vay, nâng cao kết thực cho vay ngắn hạn, Giải pháp quản lý nợ giảm tỷ lệ nợ hạn qua việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay Như vậy, sở thực tốt biện pháp đây, Ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định dự án, từ kết cho vay có độ tin cậy cao Khả chịu tổn thất rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp thấp tạo điều kiện cho Ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2004) Luật tổ chức cho vay hệ thống tài khoản kế tốn, NXB Tài chính, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005) Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 thống đốc ngân hàng nhà nước, ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay hoạt động ngân hàng tổ chức cho vay, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN: việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro cho vay hoạt động ngân hàng tổ chức cho vay, Hà Nội Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2013-2015 Phan Thị Thu Hà (2004) Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Quốc hội (2010) Luật tổ chức tín dụng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2001) Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 78 PHỤ LỤC PHẦN I CÂU HỎI CHUNG: Các câu hỏi đây, Ơng (bà) vui lịng đánh dấu chéo (X) vào ô chọn với trường hợp Loại hình dịch vụ Ông (bà) sử dụng Techcombank Vay vốn ngắn hạn Phát hành bảo lanh Xin vui lịng cho loại hình doanh nghiệp q khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơng ty cổ phần Loại hình doanh nghiệp khác Xin vui lòng cho biết lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Khác 5.Xin vui lòng cho biết thời gian vay vốn ngắn hạn Techcombank Dưới năm năm - năm năm – năm >3 năm 79 PHẦN II CÂU HỎI CẢM NHẬN Vui lòng cho biết mức độ cảm nhận anh/chị phát biểu sau Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank theo thang điểm đến theo quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý : Bình thường: Đồng ý: Hoàn toàn đồng ý: ( Xin chọn số thích hợp cho phát biểu) T NỘI DUNG T Địa điểm giao dịch ngân hàng có thuận tiện Thái độc phục vụ/tư vấn/chăm sóc khách hàng ngân hàng chuyên nghiệp Thuận lợi để tiếp cận dịch vụ cho vay ngân hàng Quy trình cho vay ngân hàng đơn giản nhanh chóng Các sản phẩm cho vay đa dạng phong phú Mức lãi suất cho vay ngân hàng cạnh tranh TCTD khác Nội dung, điều khoản hợp đồng cho vay ngân hàng phù hợp với DN Các thông tin giao dịch hàng chi nhánh bảo mật NH thường xuyên tìm hiểu nhu cầu quý khách hàng để cung cấp sản phẩm dịch vụ 10 NH thường xuyên liên lạc để hiểu biết nhu cầu quý khách hàng dịch vụ vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh 11 NH đáp ứng tốt nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ dịch vụvay vốn ngắn hạn NH thường xuyên thực nghiên cứu thị trường để kịp thời thu thập thông tin 12 nhằm phục vụ nhu cầu doanh nghiệp sản phẩm cho vay ngắn hạn NH cung cấp kịp thời thông tin cần 13 thiết đến cho quý khách hàng vay vốn ngắn hạn NH NH thường xử lý hồ sơ vay vốn quý 14 khách hàng cách nhanh chóng xác NH kịp thời cải thiện sản phẩm/sản phẩm 15 để đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn ngắn hạn quý khách hàng NH thường xuyên có hoạt động 16 chăm sóc khách hàng hướng tới quý khách hàng vào dịp đặc biệt NH ln ln có sách/cơ chế/lãi suất ưu tiên đặc 17 biệt dành cho khách hàng thân thiết, khách hàng VIP NH linh động áp dụng sách/nhậy bén với thị trường hoạt động cho 18 vay ngắn hạn để đảm bảo lợi ích cho quý khách hàng NH thường xuyên kiểm tra mục đích sử 19 dụng vốn khách hàng 20 NH thường xuyên kiểm tra tài sản đảm bảo nghĩa vụ khoản vay KH NH thường xun thu thập thơng tin tài 21 KH NH bám sát hoạt động sản xuất kinh 22 doanh KH 23 Quý khách hàng hài lòng vay vốn ngắn hạn NH Là ngân hàng mà quý khách hàng muốn 24 giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp họ có nhu cầu vay vốn 81 ... hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại vii + Thực trạng kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank qua việc đánh giá: Quy trình cho. .. nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, từ đề xuất giải pháp nâng cao kết hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 1.2.2... VỀ CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Các nghiệp vụ chủ yếu ngân hàng thương mại Khái niệm Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam (techcombank) , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam (techcombank)