0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại thành phố thái bình, tỉnh thái bình

89 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO NHƯ QUỲNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Văn Điếm NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm… Tác giả luận văn Đào Như Quỳnh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đoàn Văn Điếm tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Môi trường - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND Thành phố Thái Bình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm… Tác giả luận văn Đào Như Quỳnh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abtract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Tổng quan ô nhiễm môi trường 2.1.1 Tổng quan nhiễm khơng khí 2.1.2 Tổng quan ô nhiễm nước 2.1.3 Tổng quan ô nhiễm rác thải 2.2 Công tác quản lý môi trường 13 2.2.1 Một số vấn đề chung qlmt 13 2.2.2 Các nguyên tắc qlmt 15 2.2.3 Mục tiêu qlmt 15 2.3 Cơ sở lý luận công tác qlmt 16 2.3.1 Cơ sở xã hội học 16 2.3.2 Cơ sở khoa học 16 2.3.3 Cơ sở kinh tế 17 2.3.4 Cơ sở luật pháp 17 2.4 Tổng quan công tác qlmt số nước giới .18 2.4.1 Công tác tổ chức qlmt 18 iii 2.4.2 Các phương pháp qlmt chủ yếu 19 2.4.3 Các biện pháp quản lý rác thải giới 20 2.5 Công tác qlmt việt nam 24 2.5.1 Công tác tổ chức 24 2.5.2 Quan điểm đảng nhà nước bvmt 26 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Đối tượng nghiên cứu 28 3.2 Phạm vi nghiên cứu 28 3.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.3.1 Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Bình 28 3.3.2 Đánh giá trạng môi trường thành phố Thái Bình 28 3.3.3 Đánh giá trạng quản lý mơi trường thành phố Thái Bình 28 3.3.4 Đề xuất số giải pháp quản lý môi trường phù hợp cho thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 28 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: 29 3.4.3 Phương pháp so sánh 30 3.4.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 30 Phần Kết nghiên cứu 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Bình 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 4.2 Hiện trạng môi trường thành phố Thái Bình, tinh Thái Bình 36 4.2.1 Đánh giá trạng mơi trường khơng khí 36 4.2.2 Hiện trạng môi trường nước 38 4.2.3 Hiện trạng môi trường chất thải rắn sinh hoạt 42 4.3 Đánh giá thực trạng quản lý môi trường thành phố Thái Bình 43 4.3.1 Quản lý nhà nước mơi trường tỉnh Thái Bình 43 4.3.2 Đánh giá lực trạng quản lý môi trường địa bàn thành phố 44 4.3.3 Đánh giá người dân quản lý môi trường TP Thái Bình 49 4.3.4 Các mặt hạn chế quản lý môi trường địa phương .53 iv 4.4 Đề xuất giải pháp quản lý môi trường phù hợp cho TP Thái Bình 55 Phần Kết luận đề nghị 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 59 Tài liệu tham khảo 60 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BOD Nhu cầu oxy sinh hóa BVMV Bảo vệ mơi trường CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa COD Nhu cầu oxy hóa học CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt ĐCS VN Đảng cộng sản Việt Nam HĐND Hội đồng nhân dân IMAS Viện Nghiên cứu Nam Cực Biển ISWA International Solid Waste Association MT Mơi trường ƠNMT Ơ nhiễm mơi trường ONKK Ơ nhiễm khơng khí MTKK Mơi trường khơng khí PNAS Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ RTSH Rác thải sinh hoạt UBND Ủy ban nhân dân UNEP Chương trình Môi trường Liên hợp quốc QCVN Quy chuẩn Việt Nam QLMT Quản lý Môi trường TN&MT Tài nguyên Môi trường VN Việt Nam VSMT Vệ sinh môi trường WB Word Bank WHO Tổ chức y tế giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh mục cuộ Bảng 4.1 Tiềm phát triể Bảng 4.2 Tiếng ồn ngã t từ năm 2014 – 201 Bảng 4.3 Hàm lượng bụi (TS 2014-2017 Bảng 4.4 Nồng độ trung b khánh cầu Đen Bảng 4.5 Nồng độ PO43- Bảng 4.6 Nồng độ COD, BO Bảng 4.7 Mức phí thu gom r Bảng 4.8 Kinh phí xử lý rác 2017 Bảng 4.9 Bảng thể lịch thành phố Thái Bảng 4.10 Phân tích SWOT giải pháp quản lý mơi trường TP Thái Bình vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các nguồn phát sinh chất thải rắn nông nghiệp 12 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý thành phố Thái Bình 32 Hình 4.2 Biểu đồ biểu diễn độ ồn ngã tư An Tập ngã tư Lý Bôn thành phố Thái Bình từ năm 2014 – 2017 (dBA) 37 Hình 4.3 Biểu đồ biểu diễn hàm lượng bụi TSP trục đường Thành phố tử năm 2014-2017 (µg/m3) 38 HÌnh 4.4 Biểu đồ biều diễn hàm lượng NH4+ điểm quan trắc từ năm 2013 – 2017 (mg/l) 39 Hình 4.5 Biểu đồ biều diễn hàm lượng PO43- điểm quan trắc từ năm 2013 – 2017 (mg/l) 40 Hình 4.6 Biểu đồ biều diễn hàm lượng COD điểm quan trắc từ năm 2013 – 2017 (mg/l) 41 Hình 4.7 Biểu đồ biều diễn hàm lượng BOD5 điểm quan trắc từ năm 2013 – 2017 (mg/l) 42 Hình 4.8 Cơ cấu tổ chức, nhân hệ thống quản lý môi trường Thành phố Thái Bình 45 Hình 4.9 Hình Biểu thị vấn đề hạn chế bảo vệ mơi trường 50 Hình 4.10 Biểu đồ thể việc sử dụng nước cấp thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 51 Hình 4.11 Biểu đồ thể ý kiến mức độ quan tâm cảu người dân qua công tác thu gom rác thải 52 Hình 4.12 Hình thể chiến lược bảo vệ mơi trường thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 53 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đào Như Quỳnh Tên Luận văn: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý mơi trường Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình” Ngành: Khoa Học Mơi Trường Mã số: 8440301 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá trạng quản lý mơi trường thành phố Thái Bình Đề xuất giải pháp quản lý môi trường phù hợp cho thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu gồm thu thập số liệu thứ cấp đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Thái Bình;số liệu trạng mơi trường thành phố Thái Bình; phương pháp vấn người dân phiếu hỏi phương pháp thảo luận nhóm Nghiên cứu tiến hành 10 phường thuộc nội thành thành phố Thái Bình Tổng số phiếu điều tra 60, phường điều tra hộ theo phương pháp ngẫu nhiên Tổ chức buổi họp nhóm 5-6 người có độ tuổi giới tính khác nhau, cơng cụ áp dụng bao gồm thiết lập bảng lịch sử hình thành, phát triển cố môi trường; Cây vấn đề yếu tố làm hạn chế bảo vệ môi trường … Xử lý số liệu phần mềm excel Kết kết luận Kết đánh giá trạng mơi trường thành phố Thái Bình cho thấy: Chất lượng nước, khơng khí địa bàn thành phố Thái Bình nói chung cịn tốt Tuy nhiên, số vị trí trung tâm thành phố có dấu hiệu bị nhiễm, đặc biệt ô nhiễm bụi tiếng ồn; ô nhiễm nước nội thành thành phố Thái Bình tiếp tục gia tăng, thực trạng mơi trường chất thải rắn cịn nhiều bất cập Cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung công tác quản lý nhà nước môi trường thành phố Thái Bình đạt thành định nhiều mặt Tuy nhiên tồn hạn chế nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường , đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp phường xã cịn hạn chế số lượng chuyên môn Dựa vào kết đánh giá thực trạng quản lý môi trường thành phố ý kiến người dân đề xuất giải pháp quản lý môi trường phù hợp tăng cường đội ngũ công chức môi trường cấp xã; tăng đầu tư ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho người dân bảo vệ môi trường ix II Tài liệu tiếng Anh: 45 Cecilia MP, Berg EO, Lars R (2005) Quality control of waste to incineration - waste composition analysis in Lidköping, Sweden Waste Management & Research 46 Conserve energy future (2017) Causes and Effects of Environmental Degradation 47 International Solid Waste Association (2015) Report Calls for Alliance to Solve Escalating Global Health Emergency Threat Posed to Millions by Open Dumpsites 48 World Bank (2012) Report “Global Assessment of Solid Waste Management” 63 Phụ lục PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VỀ MÔI TRƯỜNG Họ tên : Tuổi Giới tính : Nam Nữ Địa : SĐT : Tổng số người gia đình :……… người Trong : Trên 18 tuổi ……… người Thời gian Ông/Bà cư ngụ năm : < năm 11 – 20 năm – 10 năm 21 – 30 năm > 30 năm Nhà gần với : Kênh rạch (tên kênh rạch ………………………) Sông (tên sông …………………………………) Cống thoát nước chung khu vực Nguồn nước dùng cho gia đình từ : Nước máy Giếng khoan Giếng thường Nước thải : - Loại nước thải gia đình : Nước sinh hoạt Nước thải làm nghề (là ……………………………) - Nước thải đổ đâu : Hệ thống công cộng Kênh rạch, sông Nguồn tiếp nhận khác (là …………………………… ) Theo Ơng/Bà mơi trường có quan trọng hay khơng ? Khơng quan trọng Rất quan trọng Ít quan trọng Khơng quan tâm Quan trọng 10 Ơng/Bà có biết hoạt động bảo vệ môi trường diễn địa phương hay không ? Khơng biết Có biết Khơng quan tâm 64 Kể tên vài hoạt động mà anh chị biết 11 Theo Ông/Bà mơi trường khu vực có bị nhiễm hay khơng ? Khơng bị nhiễm Bình thường Ít bị nhiễm Ô nhiễm nặng, nhiều vấn đề 12 Theo Ông/Bà nguyên nhân sau gây ô nhiễm môi trường ? Do giao thông Do sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Do sinh hoạt người dân Do sở hạ tầng Do ý thức người dân Do quản lý quan chức 13 Theo Ơng/Bà điều kiện mơi trường nơi có ảnh hưởng đến sức khoẻ người gia đình hay khơng ? Khơng ảnh hưởng Ảnh hưởng nhiều Ít bị ảnh hưởng Khơng quan tâm 14 Có thể cho biết vấn đề mơi trường khu vực Ơng/Bà quan tâm ? Khơng khí ô nhiễm, bụi, mùi hôi Rác thải Tiếng ồn Kênh rạch, sơng bẩn Ơ nhiễm nước sinh hoạt 15 Ơng/Bà biết vấn đề môi trường thông qua ? Các phương tiện truyền thông : tivi, radio, internet, báo chí … Họp tổ dân phố Các quan quản lý môi trường Phường , Thành phố Dư luận người dân 16 Theo Ơng/Bà để làm cho mơi trường tốt phải người thực Người dân Cơ quan quản lý môi trường địa phương Uỷ ban nhân dân Phường 17 Theo Ông/Bà để làm cho mơi trường tốt cần phải thực : Di dời sở sản xuất gây ô nhiễm Khơi thông kênh rạch 65 Giải toả hai bên bờ sông, kênh rạch Cải thiện đường xá Tăng cường thu gom rác Tăng thùng rác công cộng Phạt người xả rác Tăng cường quản lý quan nhà nước (Phường –Thành phố) 18 Loại chất thải rắn gia Ông/Bà: Là rác sinh hoạt Là rác từ sản xuất ngành nghề (là ………………………………) Là loại rác khác (là ………………………………………………) - Với khối lượng …………… kg/ngày 19 Chất thải rắn đâu : Được thu gom công cộng ( 1lần/ngày > lần/ngày ) Chôn lấp Vứt bỏ xuống kênh, rạch, sông Bán cho ve chai Khác (là …………………………………………………) 20 Chất thải rắn khu vực có làm nhiễm mơi trường hay không ? Không ảnh hưởng Ảnh hưởng nặng Ảnh hưởng Khơng để ý Ảnh hưởng vừa 21 Theo Ông/Bà nguyên nhân gây ô nhiễm chất thải : Người dân xả rác lung tung Khơng có thùng rác công cộng Không thu gom rác công cộng Người thu gom rác công cộng thu gom không Không phân loại rác gia đình Khơng phạt người xả rác lung tung Thiếu quan tâm Phường , Thành phố 22 Ơng/Bà cho ý kiến công tác thu gom rác địa phương Số lần thu gom ngày Giờ giấc, tổ chức thu gom chưa hợp lý Giờ giấc, tổ chức thu gom tốt Khơng có ý kiến 66 23 Lệ phí thu gom rác ………… đồng/tháng - Lệ phí thu gom: Cao Vừa Thấp 24 Ơng/Bà đánh giá trạng công tác thu gom rác địa phương không? Tốt Không tốt Không biết Tại sao? 25 Công việc thu nên : Tư nhân làm Cơng ty cơng ích nhà nước làm 26 Ông/Bà đồng ý với giải pháp sau giúp cho việc quản lý rác thải tốt ? Tăng số lần thu gom ngày Tăng thùng rác công cộng khu vực Giáo dục ý thức người dân Khơng thu phí thu gom rác thải Phạt nặng người xả rác lung tung Khác: 27 Gia đình Ơng/Bà chứa rác ? Sọt rác kim loại Sọt rác nhựa Sọt rác gỗ,tre Túi nylon 28 Gia đình Ơng/Bà có hay bán ve chai loại vật liệu sau ? Giấy, báo, carton Thuỷ tinh Plastic, nylon Vỏ đồ hộp Kim loại 29 Ông/Bà có hiểu phân loại rác nguồn hay khơng ? Có Khơng 30 Nếu có thơng tin từ đâu ? Các phương tiện truyền thông : tivi, radio, internet, báo chí … Phổ biến Phường ,Thành phố Từ dự án môi trường Người dân khu vực 67 31 Theo Ông/Bà phân loại rác nguồn có cần thiết hay khơng ? - Khơng (lý do) - Có (lý do) 32 Cơng tác thu gom rác nguồn khó : Thiếu dụng cụ chứa rác gia đình Nhà chật khơng có chỗ Người thu gom khơng thu gom riêng loại rác Thiếu thùng rác công cộng cho loại rác Người dân không thấy lợi ích Khơng thấy cần thiết 33 Nếu nhà nước có chủ trương phân loại rác nguồn, Ơng/Bà có ủng hộ hay khơng? Có Khơng Nếu khơng sao? 34 Nếu nhà nước không cấp phương tiện, dụng cụ phân loại rác nguồn cho gia đình Ơng/Bà gia đình Anh/chị có sẵn sàng tự mua theo hướng dẫn quan, tổ chức để phân loại nguồn hay khơng ? Có Khơng 35 Theo Ơng/Bà nên làm để thực việc phân loại rác nguồn tốt : Cấp cho dân dụng cụ chứa rác khác gia đình Bán cho dân dụng cụ chứa rác khác gia đình Xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 68 Phụ lục Hình ảnh khu vực nghiên cứu Hình 2: Bãi tập kết rác tự phát khu Hình 1: Ngã cầu Phúc Khánh thị Trần Lãm Hình 4: Xe ép rác cỡ lớn thu gom Hình 3: bãi tập kết rác phường Phú Khánh rác bãi tập kết 69 HÌnh 5: Bãi tập kết ngã Quang Trung Hình 6: Bãi tập kết đối diện ký túc xá đại học Y Hình 7: Bãi tập kết chợ Đậu Hình 8: Bãi tập kết ngã Kỳ Bá Hình 9: Chợ Lê Hồng Phong 70 Hình 10: Hình thể lịch sử phát triển Hình 11: Cây vấn đề hạn chế cố môi trường thành phố Thái Bình BVMT Hình 12: Chiến lược hành động BVMT Hình 13: Các giải pháp BVMT Phụ lục Bảng xử lý số liệu Hình thức kinh doanh Sử dụng nguồn Đầu nước cấp nước thải Loại chất thải Hình thức thu gom Người dân Bá Ơ Việt B Thu B Sáu B Thanh Luyến B Mỵ B Hịa Ơ VĨnh B Chun Ơ Thêm Ơ Chính B Hồng Ơ Trịnh B Vân B Mạc Ô Mạnh Thu Bá n Kênh, nước Cống mưa chung rạch, ve sông chai x x gom công cộng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 72 Ô ĐỊnh Ô Vương B Oanh B Na B Lương B Hương Ô Nam B Hiền B Thái Ô Đậu B Lệ Ô Long Ô Thịnh B Lan B Liên Ô Thắng Ô Minh B Sang B Giang B Thủy B Phượng Ô Lân Ô Sơn Ơ Chí Ơ Trường B Hải B Tám Ơ Chất Ô Hiếu B Thủy B Quế B Mai B Thủy Ô Tuấn Ô Thọ B Hà B Quy 74 73 Ô Cường Ô Tùng B Vân Anh B Hiền B Huệ Ô Thơi Cảm nhận mức độ hài lịng Thơng tin từ đâu? cơng tác thu gom mức độ ƠNMT Người dân khơng có O khơng quan tâm x Bá x Ơ Việt x B Thu x B Sáu x B Thanh x ô Luyến x B Mỵ x B Hịa x Ơ VĨnh x B Chun x Ơ Thêm x Ơ Chính x B Hồng x Ô Trịnh x B Vân x B Mạc x Ô Mạnh Ô ĐỊnh Ô Vương B Oanh 75 B Na B Lương B Hương x Ô Thơi B Hiền x Ô Nam Ô Đậu x B Thái Ô Long x B Lệ B Lan x Ô Thịnh Ô Thắng x B Liên B Sang x Ô Minh B Thủy x B Giang Ơ Lân x B Phượng Ơ Chí x Ô Sơn B Hải x Ô Trường Ô Chất x B Tám B Thủy x Ô Hiếu B Mai x B Quế B Thủy x Ô Tuấn x Ô Thọ x B Hà x B Quy x 76 77 Ô Cường x Ô Tùng x B Vân Anh x B Hiền x B Huệ x ... hội thành phố Thái Bình 28 3.3.2 Đánh giá trạng mơi trường thành phố Thái Bình 28 3.3.3 Đánh giá trạng quản lý môi trường thành phố Thái Bình 28 3.3.4 Đề xuất số giải pháp quản lý môi trường. .. Thái Bình - Hiện trạng trạng chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thái Bình 3.3.3 Đánh giá trạng quản lý môi trường thành phố Thái Bình * Hệ thống quản lý mơi trường thành phố tỉnh Thái Bình Đánh giá. .. hội thành phố Thái Bình 3.3.2 Đánh giá trạng mơi trường thành phố Thái Bình - Hiện trạng mơi trường nước thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Hiện trạng mơi trường khơng khí địa bàn thành phố Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại thành phố thái bình, tỉnh thái bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại thành phố thái bình, tỉnh thái bình