0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp trảng bàng huyện tràng bảng tỉnh tây ninh

109 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI THỊ THU THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG – HUYỆN TRẢNG BÀNG – TỈNH TÂY NINH Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Trung Quý NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Bùi Thị Thu Thủy ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy cô giáo Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ hồn thành chương trình học cao học suốt năm qua Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Phan Trung Quý dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh doanh nghiệp khu công nghiệp Trảng Bàng tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin, tài liệu cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày …tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Bùi Thị Thu Thủy iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý thuyết chất thải nguy hại 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại 2.1.3 Phân loại chất thải nguy hại 2.1.4 Các dấu hiệu cảnh bảo chất thải nguy hại 11 2.1.5 Ảnh hưởng chất thải nguy hại người môi trường sinh thái 13 2.2 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại 22 2.2.1 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại giới 22 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại Việt Nam .26 2.2.3 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại tỉnh Tây Ninh 36 2.3 Lợi ích quản lý chất thải nguy hại 39 2.3.1 Lợi ích ngăn ngừa phát sinh tái chế, tái sử dụng CTNH 39 2.3.2 Lợi ích quản lý tổng hợp chất thải nguy hại 40 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Địa điểm nghiên cứu 41 iv 3.2 Thời gian nghiên cứu 41 3.3 Đối tượng nghiên cứu 41 3.4 Nội dung nghiên cứu 41 3.5 Phương pháp nghiên cứu 41 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 41 3.5.2 Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế 42 3.5.3 Phương pháp vấn 42 3.5.4 Phương pháp lấy mẫu 43 3.5.5 Phương pháp chuyên gia 46 3.5.6 Phương pháp xử lý số liệu 46 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 47 4.1 Khái quát KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 47 4.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên KCN Trảng Bàng 47 4.1.2 Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội 51 4.1.3 Cơ sở hạ tầng 51 4.1.4 Đặc điểm KCN Trảng Bàng 52 4.2 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại KCN Trảng Bàng 53 4.2.1 Thực trạng phát sinh chất thải nguy hại KCN Trảng Bàng 53 4.2.2 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại KCN Trảng Bàng 58 4.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải nguy hại KCN Trảng Bàng 76 4.3.1 Tăng cường tái sử dụng, giảm thiểu chất thải nguy hại nguồn 76 4.3.2 Công tác phân loại, thu gom chất thải nguy hại 76 4.3.3 Lưu giữ chất thải nguy hại 77 4.3.4 Công tác xử lý chất thải nguy hại 78 4.3.5 Cán phụ trách môi trường 80 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Kiến nghị 82 Tài liệu tham khảo 83 Phụ lục 86 v DANH MỤC CHỮ VİẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CP Cổ phần CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CCN Cụm công nghiệp DN Doanh nghiệp HTXL Hệ thống xử lý KCN Khu công nghiệp KTTĐ Kinh tế trọng điểm KV Khu vực PTHT Phát triển hạ tầng QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định QCKTMT Quy chuẩn kỹ thuật môi trường QLCTNH Quản lý chất thải nguy hại SMEWW Standard Methods for the Examination of Water and Waste water TC VSLĐ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT Tài nguyên Môi trường TPNH Thành phần nguy hại TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên UBND Ủy ban nhân dân XLNT Xử lý nước thải PCCC Phòng cháy chữa cháy vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Một số loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động công nghiệp Bảng 2.2 Phân loại chất thải nguy hại theo đặc tính nguy hại Bảng 2.3 Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa CTNH Bảng 2.4 Các mối nguy hại theo đặc tính CTNH mơi trường ngư Bảng 2.5 Chất thải công nghiệp phát sinh số tỉnh, thành phố năm 2010 Bảng 2.6 Khối lượng CTR công nghiệp nguy hại từ số ngành cơng nghiệp điển hình tạ Bảng 2.7 Một số CTNH phát sinh sở sản xuất, kinh doanh tỉnh Tây Ni Bảng 3.1 Phương pháp xác định giá trị thông số ô nhiễm nước thải công nghiệ Bảng 3.2 Phương pháp xác định giá trị thông số ô nhiễm khơng khí khu vực xử Bảng 3.3 Phương pháp xác định giá trị thơng số nhiễm khí thải lò đốt chất thả Bảng 4.1 Các ngành nghề hoạt động KCN Bảng 4.2 Lượng CTNH phát sinh doanh nghiệp may mặc, dệt nhuộm năm 2015 Bảng 4.3 Lượng CTNH phát sinh doanh nghiệp sản xuất từ nhựa Plastic năm Bảng 4.4 Lượng CTNH phát sinh doanh nghiệp ngành khí năm 2015 Bảng 4.5 Lượng CTN từ gỗ năm Bảng 4.6 Lượng CTN năm 2015 Bảng 4.7 Thống kê khối lượng CTNH phát sinh trung bình tháng Cơng ty CP Môi Trư Bảng 4.8 Tổng hợp công tác quản lý CTNH 19 doanh nghiệp sản xuất theo Thông vii Bảng 4.9 Tình hình đăng ký chủ nguồn thải CTNH 66 Bảng 4.10 Kết phân tích chất lượng khơng khí 71 Bảng 4.11 Kết phân tích chất lượng khí thải ống khói lị đốt rác 72 Bảng 4.12 Chất lượng xỉ thải sau hệ thống lò đốt CTNH 73 Bảng 4.13 Kết phân tích chất lượng nước thải dây chuyền xử lý CTNH 74 Bảng 4.14 Những hạn chế tồn công tác phân loại, thu gom CTNH giải pháp khắc phục 77 Bảng 4.15 Những hạn chế tồn kho lưu giữ CTNH giải pháp khắc phục 78 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Phân loại chất thải theo danh mục luật định EPA (Mỹ) 11 Hình 2.2 Sơ đồ tuyến xâm nhập CTNH vào thể người môi trường sinh thái 18 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí KCN Trảng Bàng 48 Hình 4.2 Mơ hình quản lý mơi trường KCN Trảng Bàng 53 Hình 4.3 Quy trình quản lý CTNH doanh nghiệp 58 Hình 4.4 Sơ đồ thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý CTNH 69 ix * QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Việt nam nước thải công nghiệp (Cột B: nguồn nước không dùng cho cấp nước sinh hoạt) Nhận xét: Qua bảng 4.13, ta thấy hầu hết thông số chất lượng nước thải sau HTXL có giá trị nhỏ giá trị cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), có thơng số BOD5 (Q II/2016) vượt chuẩn cho phép 1,06 lần Ngồi ra, có số thông số dù nằm tiêu chuẩn hàm lượng tương đối cao: Hàm lượng Coliform quý I 4400 MPN/100ml, quý II 4200 MPN/100ml; COD quý I 119 mg/l, quý II 114 mg/l Số liệu cho thấy, hầu hết thông số chất lượng nước thải sau HTXL ởquý II có giá trị thấp quý I cho thấy hệ thống xử lý nước thải công ty xử lý hiệu d Công tác đào tạo, tập huấn Để công tác quản lý CTNH công ty thực quy định pháp luật q trình hoạt động khơng gây ảnh hưởng tới môi trường sức khỏe người nên công ty trọng tới việc đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân công ty Theo kết điều tra, công ty định kì lần/năm đào tạo chun mơn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân công ty vận hành an toàn kho lưu trữ nhà xưởng, đào tạo cách thức thu gom, lưu giữ, vận chuyển CTNH, dấu hiệu cảnh báo an toàn, đào tạo nhận thức bảo vệ mơi trường Nhìn chung, cơng tác quản lý CTNH công ty CP Môi Trường Xanh Việt Nam thực tương đối tốt theo quy định Thơng tư 36/TTBTNMT Theo kết điều tra khơng có phản ánh người dân việc xả thải khí, CTNH ngồi mơi trường ảnh hưởng tới sống người dân Tuy nhiên, công ty phải tiếp tục tăng cường giám sát, theo dõi hệ thống xử lý CTNH tăng cường công tác đào tạo nhận thức cán bộ, công nhân công ty tác động CTNH đến người môi trường để công tác quản lý CTNH tốt Tại thời điểm nghiên cứu cơng tác quản lý CTNH cơng ty cịn số hạn chế sau: - Theo kết vấn với đối tượng cán môi trường, công nhân, quản đốc quản lý kho CTNH cho biết vào cuối năm lượng CTNH nhiều, CTNH không xử lý kịp, dẫn đến CTNH bị tồn đọng, kho lưu trữ bề bộn - Kho lưu giữ CTNH chưa đạt chuẩn yêu cầu theo quy định phần B, phụ lục 75 Thông tư 36/TT-BTNMT sàn nhà bị thấp, tiêu lệnh chữa cháy bị mờ - Kết phân tích chất lượng nước thải sau xử lý có tiêu BOD5 vượt chuẩn cho phép 1,06 lần (QCVN 40:2011/BTNMT Cột B) 4.3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI KCN TRẢNG BÀNG 4.3.1 Tăng cường tái sử dụng, giảm thiểu chất thải nguy hại nguồn Trong trình sản xuất hầu hết doanh nghiệp phát sinh CTNH, việc chuyển giao CTNH cho đơn vị có chức thu gom xử lý trách nhiệm chủ nguồn thải Tuy nhiên, việc chuyển giao làm cho doanh nghiệp chi phí đáng kể Do đó, mục tiêu “Giảm thiểu phát sinh CTNH trình sản xuất” doanh nghiệp quan tâm vạch kế hoạch để thực Các biện pháp giảm thiểu phát sinh CTNH trình sản xuất: Cải thiện quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm nhiên liệu giảm chất thải phát sinh - Sử dụng nguyên liệu trình sản xuất Thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải (Ví dụ sử dụng lại chất thải cho công đoạn Cơng ty chất thải ngành nguyên liệu đầu vào cho công đoạn ngành khác) Tiến hành bảo trì máy móc, thiết bị sản xuất để hoạt động sản xuất hiệu không sản xuất sản phẩm hư hỏng - Tuyên truyền nâng cao nhận thức công nhân trực tiếp sản xuất việc tiết kiệm nguyên liệu sản xuất nâng cao tay nghề để hạn chế phát sinh chất thải 4.3.2 Công tác phân loại, thu gom chất thải nguy hại Theo kết khảo sát có 04 doanh nghiệp chưa thực tốt công tác phân loại, thu gom CTNH theo Thông tư 36/TT-BTNMT 76 Bảng 4.14 Những hạn chế tồn công tác phân loại, thu gom CTNH giải pháp khắc phục Công ty - Công ty dệt Những hạn chế, tồn - Giải pháp khắc phục Chưa phân loại - Sau ca làm việc hay hết làm triệt để CTNH, để cơng nhân sản xuất cần thu gom may thành công - Công ty chế biến gỗ Triều Sơn lẫn CTNH khác CTNH nơi làm vào thùng lưu loại với trữ tạm thời khu sản xuất công với chất thải nhân thu gom cần chuyển thùng - Công ty TNHH khác Vỏ hộp lưu trữ CTNH khu lưu giữ CTNH Nhựa Tấn Thành keo, giẻ lau, giấy -Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng nhám để lẫn dẫn phân loại, dán nhãn CTNH cho tồn - Cơng ty TNHH CN Dũ Phong thùng lưu công nhân đặc biệt công nhân thu giữ tạm thời… gom quản đốc kho lưu giữ CTNH - Chưa thu gom triệt Trên bao bì, thùng chứa phải ghi tên, mã để CTNH giẻ CTNH, dán biển cảnh báo, phòng ngừa lau rải rác theo TCVN 6707: 2009 nhà khu sản xuất - Xây dựng khu lưu giữ chất thải thông Thùng đựng axit, không thường, không để chất thải thơng xếp ngắn, có thường kho lưu giữ CTNH thùng nắp cắm xuống đất - Sắp xếp lại thùng đựng axit cho phần nắp phải hướng lên phía trên, đồng thời phải dán nhãn mác tên thùng phuy đựng hóa chất, mã CTNH dán biển báo tuân thủ theo TCVN 6707: 2009 - Xử phạt thật nặng hành vi thực sai quy định 4.3.3 Lưu giữ chất thải nguy hại Như kết khảo sát doanh nghiệp bố trí khu lưu giữ CTNH cịn số doanh nghiệp có kho lưu giữ chưa đạt yêu cầu theo phần 2, phụ lục A B Thông tư 36/TT-BTNMT 77 Bảng 4.15 Những hạn chế tồn kho lưu giữ CTNH giải pháp khắc phục STT Những hạn chế, tồn Giải pháp khắc phục 06 doanh nghiệp (05 doanh nghiệp 06 doanh nghiệp cần nhanh chóng cải tạo sản xuất kinh doanh công ty CP Môi lại sàn nhà nâng cấp sàn nhà cao nên trường Xanh Việt Nam) có sàn nhà bị trũng, tráng chất chống thấm mặt thấp, khơng có gờ chống tràn chất Đồng thời kiểm tra lại rãnh thải lỏng nước để tránh tình trạng chảy tràn 4/19 doanh nghiệp sản xuất Xây dựng phân ô, ngăn cách loại chất chưa có biện pháp cách ly thải với để tránh tình trạng CTNH CTNH, khơng phân ơ, tách riêng có khả phản ứng hóa học với gây loại CTNH tượng cháy nổ ảnh hưởng tới người môi trường xung quanh 6/19 doanh nghiệp sản xuất Cần nghiêm túc thực việc dán nhãn chưa thực việc dán nhãn CTNH, nhãn bao bì phải ghi tên, mã CTNH, khơng dán biển báo dấu hiệu CTNH, đặc tính chất thải dán biển cảnh cảnh báo độ độc loại báo CTNH thực tốt việc dán nhãn, CTNH gắn biển cảnh báo CTNH phịng tránh rủi ro, tai nạn người tiếp cận với CTNH Công ty CP Môi trường Xanh Việt Nam tiêu lệnh PCCC bị Cần thay tiêu lệnh PCCC để đảm bảo quy định pháp luật mờ 4.3.4 Công tác xử lý chất thải nguy hại 4.3.4.1 Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Căn kết điều tra, khảo sát có 8/19 doanh nghiệp dừng lại việc thu gom, lưu giữ kho số lượng CTNH phát sinh chưa tìm đơn vị xử lý thích hợp Tuy nhiên khoản 5, Điều Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 Chính phủ quy định quản lý chất thải phế liệu việc lưu trữ CTNH quy định sau: Chủ nguồn thải CTNH có trách nhiệm định kỳ 06 tháng báo cáo việc lưu trữ CTNH sở phát sinh với Sở Tài nguyên Môi trường văn riêng kết hợp báo cáo quản lý CTNH định kỳ chưa chuyển giao 78 trường hợp sau: a/ Chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi b/ Chưa tìm chủ xử lý CTNH phù hợp Do đó, đề nghị 08 doanh nghiệp chưa chuyển giao CTNH cho đơn vị xử lý phải báo cáo tình hình lưu giữ CTNH cho quan quản lý quy định nhanh chóng chuyển giao cho chủ xử lý CTNH để tránh nguy phát tán chất thải ngồi mơi trường Đồng thời, cơng ty nên tìm kiếm hợp tác với cơng ty có tính chất CTNH tương tự để th đơn vị xử lý Ví dụ Cơng ty TNHH D&F Việt Nam Công ty TNHH Konvia Fashion 02 cơng ty ngành may mặc nên hợp tác với thuê đơn vị xử lý CTNH Theo quy định Điều 12, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Quản lý CTNH: Các sở phát sinh CTNH với khối lượng 600 kg/năm trở lên phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH để quan có thẩm quyền cấp quản lý Hiện nay, KCN có Cơng ty dệt may Thành Cơng có khối lượng lớn 600kg/năm (606,4 kg/năm) chưa đăng kí chủ nguồn thải với quan có thẩm quyền Do đó, cơng ty cần nhanh chóng làm thủ tục đăng ký Sổ chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên Môi trường để hồn thiện hồ sơ mơi trường theo quy định 4.3.4.2 Công ty CP Môi trường Xanh Việt Nam Hiện nay, công ty không xử lý CTNH cho công ty KCN, tỉnh Tây Ninh mà cịn thành phố, khu vực khác Chính vậy, vào cuối năm lượng CTNH nhiều, công ty không xử lý kịp nên xảy tình trạng tồn đọng, kho lưu trữ bề bộn Do đó, cơng ty cần có kế hoạch phân loại, lưu giữ hợp lý để tránh tình trạng đổ tràn, rị rỉ CTNH mơi trường xung quanh Một số biện pháp khắc phục tồn sau: - Mở rộng thêm kho lưu chứa - Tuyển thêm cơng nhân để q trình phân loại nhanh - Đào tạo cho công nhân thành tạo trình phân loại, xử lý Lên kế hoạch xử lý CTNH phù hợp tăng cường xử lý từ ca lên ca, đầu tư thêm thiết bị, hệ thống xử lý… Đối với chất lượng nước thải sau xử lý có tiêu BOD vượt chuẩn cho phép 1,06 lần (QCVN 40:2011/BTNMT Cột B) Do đó, cơng ty có biện pháp khắc phục, cải tạo HT XLNT để tiêu đạt chuẩn cho phép nước thải sau xử lý vào HT XLNT tập trung KCN không ảnh hưởng tới chất lượng đầu KCN 79 Kế hoạch để cải tạo hệ thống xử lý nước thải: - Chuẩn bị kinh phí để thực cải tạo - Làm công văn xin phép quản chủ quản việc cải tạo - Lựa chọn công nghệ xử lý tiến tiên để xử lý đạt BOD5 - Lựa chọn nhà thầu thực cơng trình 4.3.5 Cán phụ trách mơi trường Hiện nay, KCN có 06 doanh nghiệp có cán phụ trách mơi trường mang tính chất kiêm nhiệm (cán phụ trách hành chính, kế tốn hay phiên dịch viên), nắm chưa sâu quy định BVMT, đặc biệt quy định quản lý CTNH Dẫn đến công tác quản lý CTNH chưa quan tâm đầu tư mức chưa thực hiên quy định pháp luật Đề xuất thành lập phịng mơi trường có cán chuyên ngành môi trường hay đầu tư tuyển dụng cán chuyên ngành công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường yêu cầu cán đảm nhiệm công việc liên quan tới môi trường phải đào tạo kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cơng tác quản lý mơi trường nói chung cơng tác quản lý CTNH nói riêng Ngồi ra, quan quản lý cần có giải pháp hỗ trợ để nâng cao kiến thức quản lý CTNH cán bộ, công nhân KCN như: - Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý CTNH cho đội ngũ cán làm công tác quản lý CTNH doanh nghiệp KCN Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực chương trình tăng cường nhận thức cho cơng nhân doanh nghiệp tác động CTNH đến người môi trường Nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán quản lý CTNH Công ty CP Môi Trường Xanh Việt Nam Đảm bảo hệ thống xử lý CTNH hoạt động tốt, tiêu đạt chuẩn cho phép Bên cạnh đó, cần có liên kết chặt chẽ Ban quản lý KCN Trảng Bảng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh KCN Công ty CP Môi Trường Xanh Việt Nam để công tác quản lý CTNH KCN Trảng Bàng thực tốt 80 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu thực hiện, đề tài rút số kết luận sau: KCN Trảng Bàng thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Hiện nay, KCN có 20 dự án cấp phép đầu tư với loại hình đa ngành nghề sản xuất tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế KCN Với loại hình ngành nghề đa dạng tạo lượng lớn CTNH, năm 2015 khoảng 500 tấn/năm CTNH 200 tấn/năm doanh nghiệp sản xuất (tập trung chủ yếu loại hình sản xuất như: may mặc, dệt sợi, khí), 300 tấn/năm Cơng ty CP Môi Trường Xanh Việt Nam KCN Trảng Bàng chấp hành quy định quản lý CTNH theo Thông tư 36/TT-BTNMT quản lý CTNH Tuy nhiên, cịn số hạn chế cơng tác quản lý CTNH sau: - Công tác phân loại, thu gom 04/19 doanh nghiệp sản xuất chưa thực nghiêm túc cơng tác phân loại, cịn xảy tình trạng để lẫn loại chất thải với nhau, CTNH chưa thu gom triệt để, CTNH rải rác nhà khu sản xuất, thường xảy với CTNH giẻ lau dính dầu thải, bao bì mềm nhiễm CTNH - Lưu giữ CTNH 08/19 doanh nghiệp sản xuất có bố trí khu vực lưu giữ CTNH chưa đạt yêu cầu quy định pháp luật Công ty CP Mơi trường Xanh Việt Nam có tiêu lệnh phịng cháy chữa cháy bị mờ, sàn nhà bị thấp - Công tác xử lý Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: có 11/19 sở phát sinh CTNH thực ký hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH (đạt 58%), lại doanh nghiệp dừng lại việc thu gom, lưu giữ kho Đối với công ty CP Môi trường Xanh Việt Nam: cuối năm lượng CTNH nhiều, công ty không xử lý kịp nên xảy tình trạng tồn đọng, kho lưu trữ bề bộn Theo kết phân tích, chất lượng nước thải sau xử lý có tiêu BOD5 vượt chuẩn cho phép 1,06 lần (QCVN 40:2011/BTNMT Cột B) 81 - Nguồn nhân lực làm cơng tác mơi trường Có 06/19 doanh nghiệp có cán phụ trách mơi trường mang tính chất kiêm nhiệm, có 3/6 vừa làm cán mơi trường vừa làm kế tốn, 2/6 vừa làm cán môi trường vừa làm nhân viên hành chính, 1/6 vừa làm cán mơi trường vừa làm phiên dịch viên Để tăng cường công tác quản lý CTNH KCN, đề tài đưa giải pháp: Tăng cường tái sử dụng giảm thiểu nguồn, tăng cường công tác đào tạo nâng cao nhận thức quản lý CTNH cho đội ngũ cán phụ trách công tác quản lý CTNH đề xuất giải pháp cụ thể vấn đề tồn công tác quản lý CTNH 5.2 KİẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý CTNH KCN Trảng Bàng, tơi có số kiến nghị sau: Các doanh nghiệp nên áp dụng giải pháp tái sử dụng giảm thiểu chất thải nguồn nhằm giảm thiểu lượng CTNH phát sinh giảm chi phí thu gom, vận chuyển xử lý CTNH Ban quản lý Khu kinh tế Tây Ninh công ty CP PTHT Tây Ninh thường xuyên tổ chức khóa tập huấn nâng cao ý thức tăng cường lực chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý CTNH cho cán quản lý môi trường doanh nghiệp KCN Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường doanh nghiệp KCN Cần tiến hành rà soát lại tồn hồ sơ bảo vệ mơi trường doanh nghiệp KCN, báo cáo bảo vệ mơi trường sau lập danh sách doanh nghiệp nguy gây ô nhiễm cao để giám sát thường xun Ngồi ra, quan quản lý có sách khuyến khích doanh nghiệp áp dụng biện pháp sản xuất hơn; áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001; đổi công nghệ sản xuất theo hướng đại hóa, tiết kiệm điện, nước nguyên, vật liệu; bước thay nguyên liệu/hóa chất có tiềm gây nhiễm cao ngun liệu, nhiên liệu, hóa chất khơng ô nhiễm…để giảm thiểu phát sinh chất thải 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh (2015) Báo cáo quản lý môi trường Khu kinh tế Tây Ninh, 2015 Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (2011) Tây Ninh xử phạt 03 doanh nghiệp vi phạm môi trường Truy cập ngày 26/12/2016 http://vov.vn/xa-hoi/moi-truong/tayninh-xu-phat-3-doanh-nghiep-vi-pham-ve-moi-truong-184740.vov Báo Việt Báo (31/10/2009) Bắt xe tải chở 14 chất thải rắn độc hại Truy cập ngày 26/12/2016 http://vietbao.vn/An-ninh-Phapluat/Bat-xe-tai-cho-14-tan-chat-thai-ran-doc-hai/65180117/218/ Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT quy định ngưỡng chất thải nguy hại Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2011) Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 – Chất thải rắn Tr 72-76 Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT quy định tiêu chuẩn nước thải công nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2012/BTNMT quy định tiêu chuẩn khí thải lị đốt chất thải cơng nghiệp Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2015) Báo cáo công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2015 tình hình triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2014, ngày 20/7/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Thông tư số 36/2015/TTBTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Quản lý chất thải nguy hại 10 Bộ Y Tế (2002) Quyết định sô 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Bộ Y Tế việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động 11 Công ty CP Môi Trường Xanh Việt Nam (2016) Báo cáo giám sát môi trường tháng đầu năm 2016, tháng năm 2016 12 Công ty CP Môi Trường Xanh Việt Nam (2016) Báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2015, ngày 28 tháng năm 2016 13 Công ty CP PTHT KCN Tây Ninh (2003) Báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Trảng Bàng, 2003 14 Lâm Minh Triết - Lê Thanh Hải (2006) Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại NXB Xây dựng 83 15 Nguyễn Ngọc Châu (2006) Quản lý chất thải nguy hại NXB Cơng ty Mơi trường Tầm Nhìn Xanh 16 Nguyễn Thị Kim Thái (2011) Quản lý chất thải rắn, tập Chất thải nguy hại NXB Khoa học Kỹ thuật 17 Quốc hội (2014) Luật bảo vệ mơi trường số 55/2014/QH13 ngày 01/7/2014 18 Thủ tướng Chính phủ (1999) Quyết định số 155/1999/QĐ – TTg ngày 16 tháng năm 1999 Quy chế quản lý chất thải nguy hại 19 Trịnh Thị Thanh – Nguyễn Khắc Kinh (2005), Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Trịnh Thị Thanh (2011) Giáo trình Cơng nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại NXB Giáo dục Việt Nam 21 Võ Đình Long Nguyễn Văn Sơn (2008) Quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại Trường Đại học cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu Internet: 22 Báo (06/10/2011) Tây Ninh ngăn chặn nạn nhập lậu chất thải nguy hại Truy cập ngày 26/12/2016 http://www.baomoi.com/tayninh-ngan-chan-nan-nhap-lau-chat-thai-nguy-hai/c/7114986.epi 23 Bích Liên (2016) Gia tăng lượng chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất công nghiệp Truy cập ngày 26/12/2016 http://dangcongsan.vn/xa-hoi/gia-tang-luongchat-thai-nguy-hai-tu-hoat-dong-san-xuat-cong-nghiep-411381.html 24 Bộ Tư pháp Viện Khoa học pháp lý (2016) Tình hình quản lý chất thải rắn Việt Nam Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý chất thải rắn chất thải Trích dẫn từ kỷ yếu Hội nghị mơi trường tồn quốc lần thứ IV, Bộ Tài ngun Môi trường, Hà Nội ngày 29/09/2015 Truy cập ngày 26/2/2016 http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-vebao-ve-moi-truong.aspx?ItemID=257 25 Cầm Văn Kình (2016) Làm cá chết hàng loạt, Formosa bồi thường 500 triệu USD Truy cập ngày 26/12/2016 http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160630/hopbao-cong-bo-nguyen-nhan-ca-chet-o-mien-trung/1127815.html 26 Đông Hà (2016) Công ty xử lý chất thải lại xả thải môi trường Truy cập ngày 26/12/2016 http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20161008/congty-xu-ly-chat-thai-lai-xa-thai-ra-moi-truong/1184947.html 27 Đức Quang, Kiên Cường (2008) Công ty Hào Dương đổ chất thải gây ung thư sông Truy cập ngày 26/12/2016 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/cong-ty- 84 hao-duong-do-chat-thai-gay-ung-thu-ra-song-2110193.html 28 Dương Chí Tường (2011) Cơng ty thuộc da xả hàng trăm chất thải nguy hại môi trường Truy cập ngày 26/12/2016 http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/58/27881/tay-ninh-xu-phatdoanh-nghiep-xa-nuoc-thai-chat-thai-nguy-hai-ra-moi-truong 29 H.Mi, M Luận, Q Thanh (2008) Vụ Vedan “giết” sông Thị Vải “ Thành công” suốt 14 năm Truy cập ngày 26/12/2016 http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xahoi/20080916/vu-vedan-giet-song-thi-vai-thanh-cong-suot-14-nam/278743.html 30 Lê Dức Hoành (2012) Tây Ninh: Xử phạt doanh nghiệp xả nước thải, chất thải nguy hại môi trường Truy cập ngày 26/12/2016 http://www.tin247.com/cong_ty_thuoc_da_xa_hang_tram_tan_chat_thai_nguy_hai_ra_ moi_truong-1-21820749.html 31 Lưu Phong (2011) Liên tục xả chất thải nguy hại môi trường Truy cập ngày 26/12/2016 http://www.tinmoi.vn/lien-tuc-xa-chatthai-nguy-hai-ra-moi-truong-01643560.html 32 Minh Quang (2008) Vedan “giết” sông Thị Vải Truy cập ngày 26/12/2016 http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20080915/vedangiet-song-thi-vai/278294.html 33 Nguyễn Thượng Hiền (2015) Tăng cường công tác quản lý CTNH.Truy cập ngày 26/12/2016 http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=T%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB %9Dng-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ch%E1%BA%A5tth%E1%BA%A3i-nguy-h%E1%BA%A1i-40166 34 Thùy Dương (2014) Góp ý kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2015 Truy cập ngày 26/2/2016 http://baotayninh.vn/gopy-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-tinh-tay-ninh-nam-2015-a9696.html 35 Trung Tuyên (2016) Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải nguy hại Truy cập ngày 20/9/2016 http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/item/28769402lua-chon-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-nguy-hai.html 36 Vũ Hạnh (2016) Chính thức cơng bố ngun nhân cá chết tỉnh miền Trung Truy cập ngày 26/12/2016 http://vov.vn/xa-hoi/chinhthuc-cong-bo-nguyen-nhan-ca-chet-o-4-tinh-mien-trung-525760.vov 85 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thông tin thiết bị, công nghệ xử lý CTNH STT Công ty CP Môi trường Xanh Việt Nam Số Thiết bị xử lý Thông số kỹ thuật lượng Chức Hệ thống lò đốt hoạt động theo Đốt thiêu hủy nguyên lý đốt hai cấp (sơ cấp loại chất thải khơng thứ cấp), có thời gian đốt khí có khả tái sử độc buồng thứ cấp thích hợp dụng Ví dụ: bùn Cơng thải, chất hấp thụ 500kg/giờ (2 lị đốt cơng suất qua sử dụng tương đương 20 / ngày) bã lọc (rắn), suất: 750kg/giờ chất bảo quản gỗ thải (rắn / lỏng)… Hệ thống súc rửa thùng phi hoạt động Hệ thống sở chưng cất tái chế (dung súc rửa thùng phi môi), chiết/tách tái Súc rửa, phục hồi thùng phuy, can dính CTNH sử dụng (axit) Đốt lị (cặn, dung mơi thải) Công suất 200kg/giờ Hệ thống xử lý Hệ thống thiết bị xử lý bình ác quy bình ác quy chì thải hoạt động sở tinh chiết thu hồi axit, súc rửa vỏ bình để tái sử dụng Công suất: 500kg/ngày Hệ thống thiết bị xử lý loại dung môi hoạt động theo nguyên lý chưng Hệ thống thiết bị xử lý loại dung môi kim loại, nhựa nhiễm thành phần nguy hại Hệ thống xử lý Thu hồi dung môi cất chân khơng Cơng suất: 50lít/giờ Hệ thống hoạt động sở Hệ thống xử lý Xử lý thu hồi bình ắc quy chì thải Xử lý thu hồi dùng axit, bazo để tẩy rửa kim loại, nhựa Công suất: 20 tấn/ngày nhiễm thành phần nguy hại Hệ thống thiết bị xử lý nhớt thải hoạt Xử thải lý nhớt 86 STT Thiết bị xử lý Số lượng nhớt thải Thông số kỹ thuật Chức động sở kết tủa kim loại nặng, ly tâm/tách cặn cách gia nhiệt trực tiếp thành nhiên liệu đốt Cơng suất: 250 lít/giờ Hệ thống gồm tổ hợp cụm máy Xử lý loại (máy nghiền, hệ thống hút chân bóng đèn huỳnh không, hệ thống lọc bụi, hệ thống quang thải hấp phụ thủy ngân) mơi trường kín Cơng suất: 500 bóng/h tương đương với 125kg/h Hệ thống xử lý Xử lý linh kiện, mạch điện thiết bị điện tử tử, thiết bị điện, điện tử thải Hệ thống hóa rắn rắn (gạch Block) Xử lý: bùn thải, tro lị đốt, mạch khơng có kim loại linh kiện điện tử, … Công suất: 20.000kg/ngày 10 Hệ thống xử lý nước thải 11 Kho lưu giữ xử lý Nguồn: Công ty CP Môi trường Xanh Việt Nam (2015) 87 Phụ lục 2: Hình ảnh Xe vận chuyển CTNH công ty CP Môi trường Xanh Xưởng xử lý CTNH công ty CP Môi trường Xanh Việt Nam Kho lưu giữ CTNH công ty TNHH dệt may Hoa Sen 88 ... quản lý chất thải nguy hại 22 2.2.1 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại giới 22 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại Việt Nam .26 2.2.3 Thực trạng công tác quản lý. .. hành thực đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Trảng Bàng – huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh? ?? 1.2 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Công tác quản lý CTNH khu công nghiệp. .. KCN Trảng Bàng 52 4.2 Thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại KCN Trảng Bàng 53 4.2.1 Thực trạng phát sinh chất thải nguy hại KCN Trảng Bàng 53 4.2.2 Thực trạng công tác quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp trảng bàng huyện tràng bảng tỉnh tây ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp trảng bàng huyện tràng bảng tỉnh tây ninh