0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lí môi trường tại xã vân hà, huyện việt yên, tỉnh bắc ninh

111 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU THỊ MỸ LINH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÍ MƠI TRƯỜNG TẠI XÃ VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Huyền NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Chu Thị Mỹ Linh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Vũ Thị Huyền tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Chu Thị Mỹ Linh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt Error! Bookmark not defined Danh mục bảng vi Danh mục hình vi Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Làng nghề phát triển làng nghề Việt Nam 2.1.1 Khái niệm, phân loại, đặc điểm chung làng nghề Việt Nam 2.1.2 Vai trò làng nghề phát triển kinh tế, xã hội 2.1.3 Các vấn đề môi trường làng nghề 2.2 Sự phát triển làng nghề tỉnh Bắc Giang làng nghề Vân Hà 14 2.2.1 Sự phát triển làng nghề tỉnh Bắc Giang 14 2.3 Hiện trạng môi trường làng nghề Vân Hà 18 2.4 Khung pháp lí áp dụng cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề Vân Hà 21 2.4.1 Hiện trạng quản lí mơi trường làng nghề Vân Hà 21 2.4.2 Các qui định pháp lý bảo vệ môi trường làng nghề Vân Hà 21 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Đối tượng nghiên cứu 25 3.2 Phạm vi nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 25 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 26 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu phân tích 27 iii 3.4.4 Phương pháp ước tính nguồn thải 32 3.4.5 Phương pháp đánh giá kết 32 Phần Kết thảo luận 33 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Vân Hà, huyện Việt Yên 33 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 4.2 Hiện trạng sản xuất làng nghề xã Vân Hà 36 4.2.1 Hiện trạng sản xuất rượu truyền thống làng Yên Viên, xã Vân Hà 36 4.2.2 Hiện trạng sản xuất bánh đa nem làng Thổ Hà, xã Vân Hà 39 4.3 Hiện trạng phát thải chất thải làng nghề xã Vân Hà 41 4.3.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn làng nghề xã Vân Hà 42 4.3.2 Hiện trạng phát sinh nước thải 44 4.3.3 Hiện trạng phát sinh khí thải 49 4.4 Hiện trạng chất lượng môi trường nhận thải làng nghề xã Vân Hà 50 4.4.1 Môi trường nước mặt xã Vân Hà 50 4.4.2 Môi trường đất nông nghiệp xã Vân Hà 52 4.4.3 Môi trường nước ngầm xã Vân Hà 54 4.5 Hiện trạng cơng tác quản lí mơi trường xã Vân Hà 56 4.5.1 Sự phát triển làng nghề Vân Hà 56 4.5.2 Công cụ pháp lý quản lí mơi trường làng nghề Vân Hà 57 4.5.3 Công cụ kỹ thuật quản lý môi trường làng nghề Vân Hà 61 4.5.4 Công cụ kinh tế quản lý môi trường làng nghề Vân Hà 65 4.6 Đề xuất giải pháp 67 4.6.1 Giải pháp quản lí 67 4.6.2 Giải pháp kĩ thuật 70 4.6.3 Giải pháp tuyên truyền, giáo dục, đào tạo nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường 74 Phần Kết luận kiến nghị 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Kiến nghị 77 Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 82 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt BVMT Bảo vệ môi trường CKBVMT Cam kết bảo vệ mơi trường CP Chính phủ CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CV Công văn ĐMC Đánh giá môi trường chiến lược ĐTM Đánh giá tác động môi trường KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KKT Khu kinh tế KTTĐ Kinh tế trọng điểm KHBVMT Kế hoạch bảo vệ môi trường MTV Một thành viên NNPTNN Nông nghiệp phát triển nông thôn NT Nước thải QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam QLMT Quản lý môi trường TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT Tài nguyên môi trường TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các hoạt động ngành nghề nông thôn Bảng 2.2 Đặc trưng phát sinh ô nhiễm từ sản xuất số loại hình làng nghề Bảng 2.3 Sản phẩm thị trường sản phẩm làng nghề tỉnh Bắc Giang 17 Bảng 3.1 Số lượng phiếu điều tra hộ sản xuất làng nghề Vân Hà 27 Bảng 3.2 Vị trí lấy mẫu làng nghề nghiên cứu 27 Bảng 3.3 Thời gian đợt lấy mẫu làng nghề nghiên cứu 30 Bảng 3.4 Tổng hợp thông số phương pháp phân tích 30 Bảng 4.1 Số liệu thống kê dân số xã vân Hà năm 2018 35 Bảng 4.2 Qui mô sản xuất làng nghề nấu rượu Yên Viên 36 Bảng 4.3 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu làng nghề Yên Viên 38 Bảng 4.4 Qui mô sản xuất bánh đa nem làng Thổ Hà, xã Vân Hà 39 Bảng 4.5 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu làng nghề Thổ Hà 39 Bảng 4.6 Nguồn phát sinh chất thải làng nghề xã Vân Hà 41 Bảng 4.7 Thống kê khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh 42 Bảng 4.8 Thống kê chất thải rắn phát sinh làng nghề xã Vân Hà 43 Bảng 4.9 Thống kê nước thải phát sinh làng nghề xã Vân Hà 45 Bảng 4.10 Ước tính tải lượng dạng chất nhiễm nước thải sinh hoạt .45 Bảng 4.11 Thống lượng nước thải sản xuất phát sinh làng nghề 46 Bảng 4.12 Kết phân tích nước thải sản xuất tập trung làng nghề xã Vân Hà 48 Bảng 4.13 Ước tính tải lượng phát thải khí thải lị đốt than 49 Bảng 4.14 Kết phân tích mơi trường nước mặt sơng Cầu đoạn chảy qua làng Yên Viên làng Thổ Hà, xã Vân Hà 51 Bảng 4.15 Kết phân tích mơi trường đất nông nghiệp làng nghề xã Vân Hà 52 Bảng 4.16 Kết phân tích mơi trường nước ngầm làng nghề xã Vân Hà .54 Bảng 4.17 Các hình thức xử lý chất thải rắn chăn nuôi làng nghề 62 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Biểu đồ phân loại làng nghề Việt Nam theo ngành nghề sản xuất Hình 3.1 Sơ đồ lấy mẫu môi trường làng nghề xã Vân Hà 29 Hình 4.1 Vị trí làng nghề nấu rượu Yên Viên làng nghề bánh đa nem Thổ Hà 33 Hình 4.2 Quy trình nấu rượu kèm theo dòng thải 38 Hình 4.3 Quy trình sản xuất bánh đa nem kèm theo dòng thải 40 Hình 4.4 Xỉ than từ hoạt động sản xuất rượu làng Yên Viên 44 Hình 4.5 Tỷ lệ thực thủ tục cam kết môi trường làng nghề Yên Viên 58 Hình 4.6 Cơ cấu quản lý mơi trường UBND xã Vân Hà 60 Hình 4.7 Rác thải sinh hoạt khơng thu gom 62 Hình 4.8 Tỷ lệ phân loại tro xỉ với CTR sinh hoạt 63 Hình 4.9 Sơ đồ cơng nghệ hệ thống xử lý nước thải 71 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Chu Thị Mỹ Linh Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng cơng tác quản lí mơi trường xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Đánh giá trạng môi trường khu vực, trạng phát thải cơng tác quản lí mơi trường làng nghề Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dựng phương pháp nghiên cứu để thực như: (1) Phương pháp thu thập liệu thứ cấp; (2) Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp; (3) Phương pháp lấy mẫu phân tích; (4) Phương pháp đánh giá kết Kết kết luận Xã Vân Hà, huyện Việt Yên có làng nghề truyền thống gồm làng sản xuất rượu truyền thống Yên Viên làng sản xuất bánh đa nem Thổ Hà Làng Yên Viên có 203 hộ sản xuất rượu truyền thống với tổng cơng suất khoảng 31.840 lít/ngày Làng Thổ Hà có 370 hộ làm bánh đa nem (chiếm 37,9% số hộ làng), tổng công suất đạt 20.662.500 chiếc/ngày Lượng phát sinh chất thải từ hoạt động làng nghề tai xã Vân Hà sau: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 2,3 tấn/ngày, xỉ than phát sinh khoảng 1,23 tấn/ngày Chất thải phát sinh từ hoạt động nấu rượu làng Yên Viên khoảng 39 tấn/ngày Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất bánh đa nem làng Thổ Hà khoảng 723 kg/ngày Nước thải sản xuất làng nghề: tổng lượng nước thải phát sinh làng nghề Yên Viên 235 m /ngày, tổng lượng nước thải phát sinh làng nghề Thổ Hà khoảng 200 m /ngày Nước thải vượt giá trị cho phép Quy chuẩn chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, dinh dưỡng N, coliform, sunfua mangan Về công tác quản lý môi trường: Tỷ lệ số hộ thực thủ tục pháp lý mơi trường cịn thấp (35%) Các chất thải thu gom nhiên chưa có biện pháp xử lý hiệu Báo cáo đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản lý môi trường địa phương bao gồm nhóm giải pháp: giải pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật giải pháp tuyên truyền, giáo dục viii THESIS ABSTRACT Master candidate: Chu Thi My Linh Thesis title: Assessment of environmental management in an Ha commune, Viet Yen district, Bac Giang province Major: Environmental science Code: 8440301 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA) Research Objectives: Assessing thel environmental status, emission status and environmental management in Van Ha craft village, Viet Yen district, Bac Giang province Proposed waste management solutions to minimize pressure on the quality of the environment Materials and Methods: In the thesis has used the method to carry out such research: (1) Method Method secondary data collection; (2) Method of field surveys; (3) Sampling methods; (4) Methods of evaluating results Results and conclusions: Van Ha commune, Viet Yen district has two traditional craft villages, including Yen Vien traditional liquor production village and Tho Ha rice sheet production village Yen Vien village has 203 traditional liquor producing households with a total capacity of about 31,840 liters / day Tho Ha village has 370 households making rice sheet (accounting for 37.9% of the households in the village), with a total capacity of 20,662,500 pieces / day The amount of waste generated from activities of craft villages in Van Ha commune is as follows: Domestic solid waste generates 2.3 tons/day, coal slag generates about 1.23 tons/day Solid waste generated from Yen Vien village is about 39 tons/day and frp, Tho Ha village is approximately 723 kg/day Production wastewater of craft villages: The total amount of waste water generated in Yen Vien craft village is 235 m /day, the total waste water generated in Tho Ha craft village is 200 m /day Wastewater has exceeded the permitted value of the Regulation on organic matter, suspended solids, N nutrients, coliforms, sulfur and manganese The percentage of households implementing environmental legal procedures is still low (35%) The waste has been collected but there is no effective treatment This report proposes solutions to improve the effectiveness of local environmental management including solutions groups: management solutions, technical solutions and propaganda and education solutions ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2008 - Báo cáo môi trường làng nghề Việt Nam năm 2008 Bùi Văn Vượng (2002) Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam NXB Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội Đặng Kim Chi (2005) Làng nghề Việt Nam môi trường NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Đinh Xn Thắng (2016) Giáo trình nhiễm khơng khí Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Anh, Mạc Thị Minh Trà, Nguyễn Thị Bích Loan (2018) Hiện trạng phát sinh, thu gom xử lý chất thải rắn Việt Nam Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Tổng cục Mơi trường Tạp chí Mơi trường (10) Lê Thạc Cán, Phạm Ngọc Đăng, Trương Quang Hải (2003) Bảo vệ môi trường phát triển bền vững Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Lê Văn Khoa (2011) Để phát triển làng nghề Bền vững Báo cáo Hội thảo Văn phòng Quốc hội tổ chức Ninh Thuận Ninh Thuận Lương Thị Mai Hương (5/2017) Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn làng nghề tái chế phế liệu đề xuất giải pháp quản lý Tạp chí Khoa học cơng nghệ xây dựng (9) Nguyễn Hồi (2004) Nan giải ô nhiễm môi trường làng nghề Việt Nam Tạp chí Con số kiện (7) tr 18-19 10.Nguyễn Phương Linh (2013) Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường phục vụ phát triển bền vững làng nghề chế biến thực phẩm Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ Đại học Bách khoa hà Nội 11 Nguyễn Song Tùng (2014) Phong trào, mơ hình xã hội hóa bảo vệ mơi trường giới học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Mơi trường, 10/2014 12.Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Bắc Giang (2011, 2014, 2015, 2016) Báo cáo kết thực mạng lưới quan trắc môi trường định kỳ địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2011, 2014, 2015, 2016 13.Sở Tài nguyên môi trường Bắc Giang (2015) Báo cáo kết đề án Điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm địa bàn tỉnh Bắc Giang 80 14.Sở Tài nguyên môi trường Bắc Giang (2015) Báo cáo kết đề án Điều tra, khảo sát, đánh giá sức chịu tải ao, hồ vực ước khu vực khu đô thị, khu dân cư tập trung để xem xét đề xuất biện pháp kiểm soát, cảnh báo thuỷ vực khơng có khả tiếp nhận nước thải 15.Sở Tài nguyên môi trường Bắc Giang (2016) Báo cáo kết điều tra, đánh giá trạng môi trường 19 làng nghề công nhận địa bàn tỉnh Bắc Giang 16.Tổng cục Môi trường (2010) Ô nhiễm nguồn nước làng nghề Hà Nội Tạp chí Mơi trường 17.Tổng cục Mơi trường (2012) Tổng quan chung công tác bảo vệ môi trường làng nghề Việt Nam Tạp chí Mơi trường 18.Trần Đông Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương (2013) Quản lý môi trường làng nghề - Thực trạng Giải pháp, Đại học Xây dựng Hà Nội 19.Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2002) Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20.UBND huyện Việt Yên (2011, 2012, 2014, 2018) Báo cáo Điều kiện tự nhiên - Kinh tế xã hội xã huyện Việt Yên năm 2011, 2012, 2014, 2018 21.Viện khoa học công nghệ môi trường (2010) Tài liệu hướng dẫn áp dụng giải pháp cải thiện môi trường cho làng nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội 81 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PL01: MẪU BIỂU ĐIỂU TRA LÀNG NGHỀ DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** -Bắc Giang, ngày tháng năm 2018 PHIẾU ĐIỀU TRA LÀNG NGHỀ Dành cho cán quản lý cấp xã I Thông tin chung Tên làng nghề: Địa chỉ: Tỉnh/thành phố Huyện/quận: Xã/phường: Thơn/xóm/đường phố: Điện thoại:…………………… Fax:…………………… Website: Năm công nhận: Ngành nghề: Chế biến lương thực, thực phẩm; chăn nuôi Thủ công mỹ nghệ Diện tích làng nghề: II Tình hình hoạt động làng nghề Tổng số hộ làng nghề: Số hộ tham gia làng nghề: …………………………(hộ); chiếm Tổng số lao động tham gia sản xuất: Tổng doanh thu năm gần (bình quân/hộ): Hình thức sản xuất: Khu sản xuất tập trung Phân tán theo hộ gia đình Hiện trạng công nghệ, thiết bị Thủ công, bán khí Cơ khí Tự động hóa Sơ đồ cơng nghệ sản xuất phổ biến (dạng mũi tên khâu sản xuất chính) III Thông tin môi trường Môi trường nước thải 3 3 1.1 Tổng lưu lượng thải: (m /ngày; m /tháng) a Nước thải sản xuất: (m /ngày; m /tháng) 3 b Nước thải sinh hoạt: (m /ngày; m /tháng) 3 c Nước thải chăn nuôi: (m /ngày; m /tháng) 1.2 Làng nghề có hệ thống xử lý nước thải: Có Khơng a Hiệu xử lý hệ thống xử lý nước thải: (%) b Mô tả hệ thống xử lý (Dạng mũi tên nối khâu dây chuyền công nghệ xử lý) c Loại cơng trình xử lý nước thải: Trung hịa/điều hịa Tuyển Lọc cát Tách dầu mỡ Lắng Hấp thụ Các bon hoạt tính Bùn hoạt tính Lọc nhỏ giọt Hồ hiếu khí Lên men kỵ khí Xử lý khác 83 d Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải: (triệu đồng/tháng) 1.3 Nguồn tiếp nhận nước thải: Ao/hồ tự nhiên Sông/suối tự nhiên Thấm qua đất Kênh/mương thủy lợi Mạng lưới thoát nước bẩn Khu dân cư Khác * Nếu nguồn tiếp nhận sông/suối, ghi rõ tên sông/suối: Quản lý Chất thải rắn (CTR) 2.1 Tổng lượng thải CTR phát sinh: a Rác thải sản xuất: b Rác thải sinh hoạt: 2.2 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn:………………………………(%) 2.3 Xử lý chất thải rắn Hợp đồng vận chuyển với công ty môi trường đô thị: Tự vận chuyển bãi thải chung Chôn lấp khu đất làng nghề Phương pháp khác (ghi cụ thể): Quản lý khí thải 3.1 Có hệ thống xử lý khí thải: Có Khơng 3.2 Số hộ dân có hệ thống xử lý khí thải: …… ……………….(%) a Hiệu xử lý hệ thống xử lý khí thải: (%) b Mô tả hệ thống xử lý (Dạng mũi tên nối khâu dây chuyền công nghệ xử lý) c Chi phí vận hành hệ thống xử lý khí thải: (triệu đồng/tháng) 84 III Các vấn đề xã hội 3.1 Tổng số dân …………….…………………………………………………… 3.2 Tỷ lệ sinh …………….…………………tỷ lệ tử…………………………… 3.3 Các loại bệnh tật thường xuyên xảy ra: Bệnh đau mắt hột Bệnh hô hấp Bệnh khác ………………………………………………………………………………… 3.4 Chính quyền địa phương có thường xun quan tâm đến vấn đề làng nghề khơng Có Khơng …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3.5 Kiến nghị với quyền địa phương …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ĐIỀU TRA VIÊN (ký ghi rõ họ tên) Chức vụ:………………………………… 85 PHỤ LỤC PL02: MẪU BIỂU ĐIỂU TRA LÀNG NGHỀ DÀNH CHO HỘ SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** -Bắc Giang, ngày tháng năm 2018 PHIẾU ĐIỀU TRA LÀNG NGHỀ D0ành cho cán quản lý cấp xã I Thông tin chung Tên chủ sở: Địa chỉ: Tỉnh/thành phố Huyện/quận: Xã/phường: Thơn/xóm/đường phố: Điện thoại:…………………… Fax:…………………… Website: II Tình hình hoạt động làng nghề Tổng số nhân gia đình: Tổng số lao động tham gia sản xuất: Tổng sản lượng sản xuất:……………………………………(…………./tháng) Tổng doanh thu năm gần (bình quân/tháng): Hình thức sản xuất: Hợp tác xã Hiện trạng công nghệ, thiết bị Thủ công, bán khí Sơ đồ cơng nghệ sản xuất (dạng mũi tên khâu sản xuất chính) 86 Tiêu thụ vật chất phục vụ hoạt động Nước: Mạng lưới cấp nước đô thị :……….m /ngày (tháng) Nước ngầm từ giếng khoan:…….m /ngày (tháng) Nước sông, suối, ao hồ:…………m /ngày (tháng) Nguồn nước khác: ………………………m /ngày (tháng) Tổng: …………… m /ngày (tháng) Phí sử dụng nước cấp sinh hoạt: ………………………….… (nghìn đồng/tháng) 7.2 Điện tiêu thụ trung bình: 7.3 Các loại nhiên liệu 7.4 Các loại nguyên liệu III Quản lý chất thải Nước thải 1.1 Tổng lưu lượng thải: a Nước thải sản xuất: b Nước thải sinh hoạt: c Nước thải khác (nếu có): 1.2 Có hệ thống xử lý nước thải khơng: Có a Hiệu xử lý hệ thống xử lý nước thải: b Mô tả hệ thống xử lý (Dạng mũi tên nối khâu dây chuyền công nghệ xử lý) 87 d Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải: (triệu đồng/tháng) 1.3 Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông/suối tự nhiên Ao/hồ tự nhiên Thấm qua đất Mạng lưới thoát nước bẩn Kênh/mương thủy lợi Khác Khu dân cư * Nếu nguồn tiếp nhận sông/suối, ghi rõ tên sông/suối: Chất thải rắn (CTR) 2.1 Tổng lượng thải CTR phát sinh: a Rác thải sản xuất: b Rác thải sinh hoạt: 2.2 Chất thải rắn có phân loại nguồn khơng: Có Hình thức phân loại: 2.3 Xử lý chất thải rắn Thu gom Tổ vệ sinh môi trường: Tự vận chuyển bãi thải chung Chôn lấp khu đất làng nghề Phương pháp khác (ghi cụ thể): 2.4 Chi phí thu gom chất thải rắn: ……………………………(nghìn đồng/tháng) Khí thải 3.1 Có hệ thống xử lý khí thải: Có Khơng a Hiệu xử lý hệ thống xử lý khí thải: (%) b Mô tả hệ thống xử lý (Dạng mũi tên nối khâu dây chuyền cơng nghệ xử lý) c Chi phí vận hành hệ thống xử lý khí thải: (triệu đồng/tháng) III Các vấn đề xã hội 3.1 Các loại bệnh tật thường xuyên xảy ra: Bệnh đau mắt hột Bệnh hô hấp Bệnh khác ………………………………………………………………………………… 88 3.2 Chính quyền địa phương có thường xun quan tâm đến vấn đề làng nghề khơng Có Khơng …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3.3 Kiến nghị với quyền địa phương …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bắc Giang, ngày .tháng ……năm …… NGƯỜI CẤP THÔNG TIN ĐIỀU TRA VIÊN (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 89 ... vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Chu Thị Mỹ Linh Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng cơng tác quản lí mơi trường xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301... nghề xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang công tác quản lý môi trường làng nghề 3.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Phạm vi không gian: Hoạt động sản xuất làng nghề Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang... thực trạng cơng tác quản lí mơi trường xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” để tìm hiểu trạng phát thải chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất đánh giá công tác quản lí loại chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lí môi trường tại xã vân hà, huyện việt yên, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lí môi trường tại xã vân hà, huyện việt yên, tỉnh bắc ninh