0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại cụm công nghiệp già khê xã tiên hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang

108 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM MA THỊ PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP GIÀ KHÊ XÃ TIÊN HƯNG – HUYỆN LỤC NAM – TỈNH BẮC GIANG Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Thị Hải Vân NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu luận văn đóng góp riêng dựa số liệu khảo sát thực tế, trung thực chưa công bố cơng trình khác Những kết nghiên cứu kế thừa cơng trình khoa học khác trích dẫn theo quy định Nếu luận văn có chép từ cơng trình khoa học khác, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Ma Thị Phương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân ngồi trường Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Môi trường thầy cô giáo trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Đinh Thị Hải Vân tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tới cán bộ, kỹ thuật viên Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên & Môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Giang; Các sở ban ngành thuộc UBND tỉnh Bắc giang thành phố Bắc Giang nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho thực luận văn Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè người thân bên cạnh tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập, rèn luyện trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Ma Thị Phương ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng biểu v Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mớı, ý nghĩa khoa học thực tıễn Phần Tổng quan tài liệu 1.1 Những vấn đề cơng nghiệp hóa 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Cơng nghiệp hóa, thị hóa mơi trường 1.2 Tình hình phát triển CCN Việt Nam 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển CCN Việt Nam 1.2.2 Định hướng phát triển CCN nước ta thời gian tới .7 1.3 Hiện trạng môi trường KCN, CCN Việt Nam 1.3.1 Ô nhiễm nước mặt nước thải công nghiệp 1.3.2 Ơ nhiễm khơng khí khí thải cơng nghiệp 15 1.3.3 Chất thải rắn công nghiệp 17 1.4 Công tác quản lý môi trường KCN Việt Nam 21 1.5 Các vấn đề tồn công tác quản lý môi trường 23 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 iii 3.2 Nội dung nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 27 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 27 3.3.3 Phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu 28 3.3.4 Phương pháp so sánh 32 3.3.5 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 32 Phần Kết thảo luận 33 4.1 Khái quát cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 4.1.2 Sự phát triển Cụm công nghiệp Già Khê 36 4.1.3 Quy trình, cơng nghệ sản xuất nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu 39 4.2 Hiện trạng môi trường cụm công nghiệp Già Khê 43 4.2.1 Hiện trạng nước thải 43 4.2.2 Chất thải rắn doanh nghiệp 49 4.2.3 Khí thải 53 4.3 Công tác quản lý môi trường vấn đề tồn công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp Già Khê 58 4.3.1 Thực trạng công tác quản lý môi trường Ban Quản lý CCN 58 4.3.2 Một số vấn đề tồn công tác quản lý môi trường CCN Già Khê 65 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp Già Khê 67 4.4.1 Giải pháp quản lý 67 4.4.2 Giải pháp kỹ thuật 68 4.4.3 Các giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 75 Phần Kết luận kiến nghị 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Kiến nghị 77 Tài liệu tham khảo 78 Phụ lục 80 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CCN Cụm cơng nghiệp CHXHCN Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam CT-UB Chỉ thị-Ủy ban CTCN Chất thải công nghiệp CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CTRCN Chất thải rắn công nghiệp CTRNH Chất thải rắn nguy hại ĐTM Đánh giá tác động môi trường HTMT Hiện trạng môi trường KCN Khu công nghiệp KKT Khu kinh tế KCX Khu chế xuất KTTV Khí tượng thủy văn NĐ- CP Nghị định- Chính phủ ƠNMT Ơ nhiễm môi trường PTBV Phát triển bền vững QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ- TTg Quyết định Thủ tướng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Thông tư TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Đặc trưng thành phần nước thải số ngành công nghiệp 11 Bảng 2.2 Phân loại nhóm ngành sản xuất có khả gây ô nhiễm 16 Bảng 2.3 Thành phần trung bình chất chất thải rắn số KCN phía Nam 19 Bảng 3.1 Danh mục vị trí lấy mẫu nước 29 Bảng 3.2 Danh mục vị trí lấy mẫu khí 30 Bảng 3.3 Các phương pháp thiết bị phân tích tiêu mơi trường 31 Bảng 4.1 Bảng cấu ngành nghề sản xuất doanh nghiệp CCN Già Khê 36 Bảng 4.2 Cơ cấu sử dụng đất CCN Già Khê 37 Bảng 4.3 Nguyên, nhiên liệu đầu vào sử dụng cho trình hoạt động công ty Khải Thừa Khải Thần Việt Nam 41 Bảng 4.4 Nguyên, nhiên liệu đầu vào sử dụng cho trình hoạt động nhà máy sản xuất giấy Kraft 42 Bảng 4.5 Hiện trạng nước thải nhà máy CCN Già Khê 44 Bảng 4.6 Kết phân tích chất lượng nước thải điểm xả thải cống thải chung số doanh nghiệp 45 Bảng 4.7 Kết phân tích mẫu nước mặt 47 Bảng 4.8 Lượng phát sinh thành phần chất thải rắn 51 Bảng 4.9 Đặc điểm vi khí hậu tiếng ồn 54 Bảng 4.10 Chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh CCN Già Khê 55 Bảng 4.11 Đặc điểm vi khí hậu tiếng ồn 56 Bảng 4.12 Chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh số doanh nghiệp CCN Già Khê 57 Bảng 4.13 Tình hình thực công tác quản lý môi trường CCN Già Khê 58 Bảng 4.14 Các biện pháp xử lý nước thải doanh nghiệp CCN Già Khê 59 Bảng 4.15 Các biện pháp xử lý khí thải CCN Già Khê 60 Bảng 4.16 Đặc điểm kho lưu trữ chất thải doanh nghiệp 63 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mối tương quan phát triển KCN vấn đề mơi trường Hình 4.1 Diễn biến nhiệt độ trung bình năm 2017 tỉnh Bắc Giang .34 Hình 4.2 Diễn biến lượng mưa năm 2017 Bắc Giang 35 Hình 4.3 Quy trình quản lý chất thải nguy hại 61 Hình 4.4 Quy trình vận chuyển bùn thải 65 Hình 4.5 Đề xuất mơ hình quản lý chất thải rắn cơng nghiệp 72 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Ma Thị Phương Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp Già Khê – xã Tiên Hưng – huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang Ngành: Khoa Học Môi Trường Mã số: 8440301 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp Già Khê – xã Tiên Hưng – huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang” là: Đánh giá cấu tổ chức, tình hình hoạt động nguồn phát sinh chất thải Cụm công nghiệp Già Khê; Đánh giá trạng môi trường công tác quản lý mơi trường, từ thuận lợi, khó khăn vấn đề tồn công tác quản lý môi trường để đưa giải pháp nâng cao chất lượng quản lý môi trường cụm công nghiệp Già Khê Phương pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu này, đề tài áp dụng phương pháp sau đây: Thu thập số liệu thứ cấp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội từ Phịng tài ngun Mơi trường huyện Lục Nam; cán quản lý môi trường xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam Khảo sát thực địa, điều tra thu thập số liệu sơ cấp thu thập thêm từ điều tra 03 cán cụm công nghiệp phương pháp thu gom, xử lý nước thải, vận chuyển, xử lý rác thải Phương pháp lấy mẫu điều tra đánh giá mức độ ô nhiễm thực sở tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia lấy mẫu đánh giá chất lượng lấy 05 mẫu nước, 05 mẫu không đại diện cho cụm công nghiệp Dựa vào kết thu thập từ khảo sát thực tế, ta đem so sánh, phân tích với tiêu chuẩn, quy chuẩn mơi trường hành để đánh giá chất lượng môi trường địa bàn nghiên cứu để đánh giá mức độ ô nhiễm mơi trường, từ phân tích ngun nhân đưa giải pháp quản lý môi trường phù hợp cụm cơng nghiệp Già Khê Kết kết luận Sự phát triển cụm công nghiệp Già Khê bao gồm Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam, Nhà máy sản xuất giấy KRAFT với ngành nghề: Sản xuất bao bì nhựa PP thông thường, bao lưới, lưới che nắng, túi PE, nhựa tái sinh Sản xuất, kinh doanh giấy cuộn, phụ gia ngành giấy Đa phần viii Đây coi biện pháp cho phép hạ thấp loại trừ chất nhiễm khơng khí có hiệu Nội dung chủ yếu biện pháp hồn thiện cơng nghệ sản xuất sử dụng chu trình kín Ngun tắc xây dựng phát triển công nghệ ngăn ngừa chất thải, giảm chất thải sử dụng lại chất thải Trong thực tế với cơng nghệ sử dụng tiến hành phân tích ngun nhân gây nhiễm Trong trường hợp cụ thể lựa chọn phương án sau: - Thay đổi nhiên liệu nhiều chất độc hại nhiên liệu độc (ví dụ thay nhiên liệu nhiều lưu huỳnh than đá nhiên liệu lưu huỳnh khí đốt, than dầu dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp… hay dung điện hướng ngày phổ biến ) - Sử dụng phương pháp sản xuất không sinh bụi thay phương pháp gia công khô nhiểu bụi phương pháp gia công ướt bụi - Sử dụng chu trình kín có tác dụng loại trừ chất nhiểm khơng khí trình sản xuất, cách sử dụng tuần hồn tồn phần khí thải lần để sản phẩm độc khơng độc - Tăng cường kiểm tra vận hành thiết bị máy móc nhằm hạn chế tới mức tối thiểu cố kỹ thuật gây cố ô nhiễm môi trường 4.4.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường nước Hiện tại, doanh nghiệp CCN Già Khê có nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 250 - 600m /ngày Trước tiếp nhận nước thải từ nhà máy cần phân loại dòng thải: - Xả thẳng (đối với nước mưa) - Xử lý sơ (đối với dòng thải có chứa yếu tố độc hại) Mỗi doanh nghiệp, nhà máy CCN phải có hệ thống xử lý nước thải sản xuất sinh hoạt cục phù hợp với công nghệ, ngành nghề sản xuất đạt tiêu chuẩn ký kết với Ban quản lý trước thải vào hệ thống thoát nước thải chung thải mương sau xử lý Tuy nhiên, phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra doanh nghiệp thực yêu cầu Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở kiểm tra doanh nghiệp việc quan trắc môi trường định kỳ theo cam kết doanh nghiệp ĐTM, Bản cam kết bảo vệ môi trường phê duyệt, xác nhận để kiểm soát chất lượng nước thải sở khắc phục có dấu hiệu ô nhiễm 71 Để giảm chi phí xử lý nước nước thải hạn chế khai thác tài ngun nước Cơng ty phải tiến hành quản lý nội vi nhằm giảm lượng tiêu thụ nước đồng thời bảo vệ môi trường 4.4.2.3 Biện pháp vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải rắn nguy hại Để công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp tốt hơn, đề tài đề xuất hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp cách hợp lý, khoa học, kiểm sốt quản lý cách rõ ràng (Hình 4.5) Thu gom: - Tại KCN - Phân loại chỗ Vận chuyển: - Bằng xe chuyên dùng - Theo tuyến cố định - Quy định thời gian Bãi tập kết Phân loại Hóa lý Xử lý Tái chế Đơn vị thu mua Lò đốt Sản xuất đồ dùng Hóa rắn Chơn lấp Hầm lưu vệ sinh giữ Hình 4.5 Đề xuất mơ hình quản lý chất thải rắn công nghiệp 72 Vận chuyển Đây phương tiện chở rác thải công nghiệp nên chủ yếu đường quốc lộ, qua khu dân cư nên xe có tải trọng lớn từ 10- 12 tấn, xe chở nhiều, sử dụng xe lớn thay dùng nhiều xe nhỏ để giảm chi phí nhân cơng, chi phí bảo trì Xe 10 – 12 thích hợp di chuyển loại đường lớn, đường quốc lộ Với lượng rác công nghiệp phát sinh tại, việc chọn xe 10 – 12 thích hợp lưu giữ chất thải trạm trung chuyển CCN từ – 14 ngày cho đầy tải vận chuyển Xe phải thường xuyên bảo trì sữa chữa để tránh hỏng xe đường vận chuyển rác Xe chở rác không bay mùi hay rác rơi vãi dọc đường, phù hợp với đường vận chuyển Xe thiết kế dễ dàng cho việc bảo trì, sữa chữa phù hợp với tuyến đường sữa chữa Tuyến đường vận chuyển phải cố định cho xe để tránh khỏi va chạm đường rừng vào công ty Xe chạy đứng thời gian quy định để giảm cản trở giao thông Số ca xe phải phù hợp để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân xung quanh Xử lý Chất thải vận chyển từ trạm trung chuyển đưa bãi tập kết, công ty trước vào công ty phải qua bàn cân khối lượng, sau rác đưa vào xưởng để phân loại Tại đây, chất thải tái chế công ty liên hệ với đơn vị thu mua tái chế thành vật liệu gạch Để tăng cường hiệu suất xử lý giảm tải lượng xử lý chất thải cần tăng cường hoạt động phân loại tái chế Hoạt động tái chế cần thực tiến hành khác tùy theo loại chất thải nguy hại chất thải không nguy hại - Đối với CTR không nguy hại: tái chế tuần hoàn trực tiếp: hộp, chai lọ thủy tinh nguyên súc rửa bán lại cho hãng sản xuất nước tương để tái sử dụng chai, giấy vụn bán lại cho cửa 73 hàng dùng để gói đồ,… Tái chế cách thu hồi vật liệu: giấy, kim loại, nhựa loại, thủy tinh vụn, vải, sợi,… Phần lớn giấy vụn bán cho sở tái chế giấy để sản xuất giấy cuộn vàng, giấy vệ sinh, giấy vàng mã, phế liệu nhôm bán lại cho sở nấu nhôm để sản xuất nguyên liệu nhôm bán thành phẩm, bao bì nylon, nhựa phế liệu sở tái chế thu gom để sản xuất sản phẩm thứ cấp… - Đối với chất thải nguy hại: nhiều phế thải nguy hiểm cịn có thành phần thu hồi hay tái sử dụng Những chất là: axit hay kiềm, dung môi, dầu, kim loại nặng, kim loại quý, dung dịch ăn mòn Một số loại phế thải hạ cấp từ q trình song lại sử dụng cho trình khác Như phế thải axit từ số sở cơng nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu ban đầu cho đối tượng khác, dầu hay dung môi thải sử dụng làm nhiên liệu đốt, dung mơi thu hồi cách chưng cất, thu hồi loại kim loại quý bạc từ phế thải ngành ảnh, hay vàng từ công nghệ mạ Song song với việc xử lý tái chế chất thải công tác giám sát vận hành hoạt động CCN quan trọng CCN cần phải có giám sát nhà nước hoạt động để có kết cao hơn, cơng việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải thực theo quy định Nhà nước phải nắm bắt hoạt động công ty hiệu Cơ quan giám sát cơng ty xây dựng thuộc quyền quản lý nhà nước Tất hoạt động công ty phải có giám sát quan chức nhằm tối đa hóa hiệu hoạt động cơng ty Các chủ doanh nghiệp CCN phải chịu trách nhiệm việc thu gom, lưu trữ, xử lý tất chất thải rắn phát sinh theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP quản lý chất thải rắn, Quy chế quản lý chất thải nguy hại số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999 Thủ tướng Chính phủ Thơng tư số 12/2011/TT-BTNTM quản lý CTNH Các doanh nghiệp phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH thực báo cáo định kỳ tình hình phát sinh quản lý CTNH lần/06 tháng; phải ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH thực chuyển giao CTNH phải có chứng từ CTNH theo quy định 74 4.4.3 Các giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường - Thường xuyên tổ chức đợt tập huấn công tác bảo vệ môi trường đến doanh nghiệp CCN thông qua việc phổ biến kịp thời quy định Nhà nước, thành phố công tác bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường - Thông báo kịp thời kết luận tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm môi trường, đơn thư tố cáo, khiếu nại người dân tình trạng gây nhiễm mơi trường đến doanh nghiệp để họ hiểu biết đầy đủ tình trạng mơi trường nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công tác bảo vệ môi trường CCN đảm bảo cho phát triển 75 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sự phát triển CCN Già Khê bao gồm Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam Nhà máy sản xuất giấy KRAFT với ngành nghề: Sản xuất bao bì nhựa PP thơng thường, bao lưới, lưới che nắng, túi PE, nhựa tái sinh Sản xuất, kinh doanh giấy cuộn, phụ gia ngành giấy Đa phần doanh nghiệp hoạt động cụm công nghiệp sản xuất phát sinh nước thải, khí thải, chất thải rắn cơng nghiệp gây tác động đến môi trường đặc biệt lĩnh vực công nghiệp nhựa, nước thải ngày cần kiểm sốt xử lý Mơi trường khơng khí xung quanh có dấu hiệu nhiễm nhẹ, hàm lượng bụi lơ lửng 01 điểm giám sát vượt quy chuẩn 1,17 lần Nguồn gây ô nhiễm chủ yếu hoạt động lưu thông phương tiện giao thông, ô nhiễm xảy cục bộ, thời điểm định Mẫu nước thải Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam đợt tháng 06/2017 có tiêu khơng đạt chuẩn QCVN 40:2011/BTNM pH thấp từ 1,1 đến 1,8 lần, N tổng số cao 1,3 lần số điểm có thơng số TSS vượt tiêu chuẩn 1,08 lần, BOD5 cao 1,28-1,48 lần Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày cụm công nghiệp 1075 kg Ước tính lượng chất thải rắn sản xuất cụm công nghiệp khoảng 3.000 tấn/năm, chất thải nguy hại 1200 tấn/năm, chất thải phát sinh từ trình xử lý nước thải 11 tấn/năm Mơ hình quản lý môi trường CCN chưa thực hiệu trình thực Nguyên nhân chưa thật rõ ràng phân chia trách nhiệm, quyền hạn Sở Tài nguyên Môi trường Ban quản lý CCN; trách nhiệm Ban quan lý CCN dẫn đến việc đùn đẩy chồng chéo trách nhiệm bên Các doanh nghiệp hầu hết chưa có cán chuyên trách môi trường nên việc tiếp cận với vấn đề môi trường hay bị gián đoạn, không tập trung gây nên thiếu hiệu công tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp Việc quản lý chất thải rắn phát sinh chưa triệt để Tuy thực biện pháp thu gom, lưu giữ xử lý chất thải phát sinh bên 76 cạnh có tồn tại, chẳng hạn chưa thực phân loại triệt để loại chất thải, Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường CCN, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước thải CCN cần tiến hành tổng hợp nhiều giải pháp trước tiên phải rà soát doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoạt động khơng hiệu mang tính chất đối phó Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường doanh nghiệp CCN có chế tài tra, xử phạt đủ mạnh sở vi phạm Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức đợt tập huấn bảo vệ môi trường cộng đồng doanh nghiệp hoạt động CCN 5.2 KIẾN NGHỊ Để thực tốt công tác quản lý môi trường CCN, kiến nghị nên thực hiện: Thường xuyên kiểm tra việc thực pháp luật bảo vệ mơi trường CCN tình hình thực nội dung Bản đề án bảo vệ môi trường, ĐTM xác nhận, phê duyệt doanh nghiệp việc quản lý khí thải, nước thải, chất thải rắn phát sinh Nhanh chóng phổ biến văn bản, quy định nhà nước bảo vệ môi trường đến sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực Cần xây dựng thể chế rõ ràng, minh bạch cụ thể công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường CCN đặc biệt phải phân định rõ trách nhiệm quyền hạn bên tham gia bao gồm Ban quản lý CCN, UBND thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường đối tượng quản lý xử lý vi phạm trình thi hành nhiệm vụ công tác báo cáo lên cấp có thẩm quyền liên quan Các CCN cần quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh khoa học ứng dụng để góp phần bảo vệ mơi trường, ưu tiên chọn lựa thực giải pháp trọng tâm như: cải tiến công nghệ, thiết bị sản xuất; xử lý chất thải; kiểm soát mức phát thải, thu hồi tái chế chất thải,… cần áp dụng đồng thời tất giải pháp nêu cách tổng hợp 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Ban quản lý CCN thành phố Hà Nội (2016) Báo cáo việc rà sốt quy hoạch, tình hình triển khai thực CCN địa bàn thành phố Hà Nội Ban quản lý KCN tỉnh Bắc Giang (2016) Báo cáo việc rà soát quy hoạch, tình hình triển khai thực KCN địa bàn tỉnh, Bắc Giang Báo cáo trạng môi trường Quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 Bộ Công Thương, (2008) Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Mơ hình quản lý mơi trường Khu cơng nghiệp”, ngày 30-31/10/2008, Nha Trang Bộ Kế hoạch đầu tư (2012) Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2009 - Môi trường khu công nghiệp Việt Nam, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Báo cáo môi trường Quốc gia 2010: Tổng quan môi trường Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Thông tư số 48/2011/TT-BTNTM việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 08/2009/TTBTNMT ngày 15/7/2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp cụm công nghiệp, Hà Nội 10 Cục Thống kê Bắc Giang (2016) Niên giám thống kê Thành phố Bắc Giang năm 2016 11 Lê Huy Bá (2004) Môi trường NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 12 Lê Văn Khoa, Đồn Văn Tiến, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Quốc Việt (2009) Môi trường Phát triển bền vững NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 13 Mai Dung, "Vài nét tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh KCN, KKT tháng đầu năm 2011" Tạp chí Khu cơng nghiệp Việt nam, 12/08/2011 78 14 Nguyễn Cao Lãnh (2004) Khu cơng nghiệp sinh thái: mơ hình cho phát triển bền vững Việt Nam NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 15 Nguyễn Lân Dũng (2009) "Bất cập sử dụng đất nơng nghiệp" Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (5) 16 Phạm Ngọc Đăng (2000) Quản lý môi trường Đô thị Khu công nghiệp NXB Xây dựng, Hà Nội 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014) Luật Bảo vệ mơi trường 2014 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên (2012), Báo cáo trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên 19 Sở Tài nguyên Môi Trường tỉnh Hà Nam(2012), Báo cáo trạng môi trường tỉnh Hà Nam 20 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Giang (2017) Báo cáo trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2015 21 Trần Hiếu Nhuệ (2004) Nước thải công nghệ xử lý nước thải Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 22 UBND tỉnh Bắc Giang (2009) Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bắc Giang 23 Văn phịng Chính phủ (2008) Nghị định 29/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Chính phủ về: Khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế II Tài liệu từ mạng Internet: 24 Đức Chính Nhìn lại 20 năm phát triển Khu cơng nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế Việt Nam http://www.petrotimes.vn/thuong-truong/2012/02/nhin-lai-20nam-phat-trien-kcn-kcx-va-khu-kinh-te-o-viet-nam 25 Phương Liên Sông Nhuệ, sông Đáy kêu cứu! http://vietbao.vn/Xahoi/Song Nhue-song-Day-keu-cuu/45236619/157/ 26 Kim Thoa Nước thải Khu công nghiệp Biên Hòa gây ngập lụt vùng http://www.tnmtdongnai.gov.vn/WebSTNMT/TinTuc/ShowNewsDetail.aspx?id= 5158 (11.3.2013) 27 Nguyễn Uyên Vẫn lo ô nhiễm từ khu chế xuất khu công nghiệp http://www.dichvuthuyloi.com.vn/vn/Tin-Tuc/thong-tin-tinh-hinh-onhiem/van-lo-o-nhiem-tu-cac-khu-che-xuat-khu-cong-nghiep/ 79 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Tình hình phát sinh quản lý chất thải doanh nghiệp CCN Già Khê Thông tin chung - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam - Số điện thoại: ………………… Fax: ………………………………… - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Già Khê - Số cán công nhân viên: 2000 người - Thời gian sản xuất năm: 12 tháng Dữ liệu sản xuất: - Nguyên liệu sử dụng: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Số lượng: ……………………………………………………………… - Nhiên liệu sử dụng: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Số lượng: …………………………………………………………… - Sản phẩm: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Sản lượng: ………………………………………………………………… - Công ty lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường/cam kết bảo vệ môi trường chưa? Đã tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Số Quyết định/Giấy xác nhận (nếu có)? Số 1186/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 - Cơng ty có thực quan trắc mơi trường định kỳ khơng?Có Tần suất thực hiện: lần/năm - Chất thải phát sinh sản xuất: + Chât thải rắn/khối lượng: - Chất thải rắn sinh hoạt: 800 kg/ngày Chất thải rắn công nghiệp: Các phế phẩm giấy vụn, bao bì hỏng ước tính 500 kg/tháng, bao bì chứa dung môi hữu 300 kg/tháng, đầu mẩu sắt vụn, thiết bị hỏng khoảng 300 kg/tháng 80 Chất thải rắn nguy hại: Bóng đèn huỳnh quang thải, loại vỏ thùng đựng dung môi, mực in, dầu bảo dưỡng giẻ lau, găng tay dính dầu, mỡ, với tổng thải lượng 523 kg/tháng Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải khoảng 11 tấn/năm Công ty có sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH hay khơng? Có Có ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải hay không? Với đơn vị (nếu có)? Cơng ty dịch vụ mơi trường Bích Ngọc Có bố trí khu lưu giữ chất thải tạm thời khơng?Có Chất thải cơng ty có trao đổi chuyển cho đơn vị khác làm nguyên liệu sản xuất hay không? Với đơn vị nào? Không + Khí thải phát sinh từ phận nào? Sản xuất giao thơng Trường hợp phát sinh khí thải có hệ thống xử lý hay khơng? Cơng nghệ? Có Tài liệu gửi kèm + Nước thải phát sinh từ công đoạn nào? Lưu lượng? 446 (m /ng.đ) + Nước làm mát máy móc, thiết bị + Nước rửa bề mặt sản phẩm + Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải, nước thải Có đấu nối với hệ thống xử lý nước thải CCN hay khơng? Khơng Nếu khơng đấu nối, có hệ thống xử lý hay không? Công nghệ sử dụng? Công ty có khu xử lý riêng - Đánh giá tình hình quản lý mơi trường CCN? ………………………………………………………………………… - Kiến nghị: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Người cung cấp thông tin: …………………Chức vụ: Chân thành cảm ơn! 81 PHIẾU ĐIỀU TRA Tình hình phát sinh quản lý chất thải doanh nghiệp CCN Già Khê Thông tin chung - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam - Số điện thoại: ………………… Fax: ………………………………… - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Già Khê - Số cán công nhân viên: 715 người - Thời gian sản xuất năm: 12 tháng Dữ liệu sản xuất: - Nguyên liệu sử dụng: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Số lượng: ……………………………………………………………… - Nhiên liệu sử dụng: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Số lượng: …………………………………………………………… - Sản phẩm: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Sản lượng: ………………………………………………………………… - Công ty lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường/cam kết bảo vệ môi trường chưa? Đã tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Số Quyết định/Giấy xác nhận (nếu có)? Số 1702/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 - Cơng ty có thực quan trắc mơi trường định kỳ khơng?Có Tần suất thực hiện: lần/năm - Chất thải phát sinh sản xuất: + Chât thải rắn/khối lượng: -Chất thải rắn sinh hoạt: 270 kg/ngày Chất thải rắn công nghiệp: Các phế phẩm giấy vụn, bao bì hỏng ước tính 415 kg/tháng, bao bì chứa dung mơi hữu 50 kg/tháng, đầu mẩu sắt vụn, thiết bị hỏng khoảng 33kg/tháng Chất thải rắn nguy hại: Bóng đèn huỳnh quang thải, loại vỏ thùng đựng dung môi, mực in, dầu 82 bảo dưỡng giẻ lau, găng tay dính dầu, mỡ, với tổng thải lượng 620 kg/tháng Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải khoảng tấn/năm Cơng ty có sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH hay khơng? Có Có ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải hay khơng? Với đơn vị (nếu có)? Cơng ty dịch vụ mơi trường Bích Ngọc Có bố trí khu lưu giữ chất thải tạm thời khơng?Có Chất thải cơng ty có trao đổi chuyển cho đơn vị khác làm nguyên liệu sản xuất hay không? Với đơn vị nào? Khơng + Khí thải phát sinh từ phận nào? Sản xuất giao thông Trường hợp phát sinh khí thải có hệ thống xử lý hay khơng? Cơng nghệ? Có Tài liệu gửi kèm + Nước thải phát sinh từ công đoạn nào? Lưu lượng? 234,5 (m /ng.đ) + Nước làm mát máy móc, thiết bị + Nước rửa bề mặt sản phẩm + Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải, nước thải Có đấu nối với hệ thống xử lý nước thải CCN hay không? Không Nếu không đấu nối, có hệ thống xử lý hay khơng? Cơng nghệ sử dụng? Cơng ty có khu xử lý riêng - Đánh giá tình hình quản lý mơi trường CCN? ………………………………………………………………………… - Kiến nghị: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Người cung cấp thông tin: …………………Chức vụ: Chân thành cảm ơn! 83 PHIẾU ĐIỀU TRA Tình hình phát sinh quản lý chất thải doanh nghiệp CCN Già Khê Thông tin chung - Tên doanh nghiệp: Nhà máy sản xuất giấy Kraft - Số điện thoại: ………………… Fax: ………………………………… - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Già Khê - Số cán công nhân viên: 40 người - Thời gian sản xuất năm: 12 tháng Dữ liệu sản xuất: - Nguyên liệu sử dụng: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Số lượng: ……………………………………………………………… - Nhiên liệu sử dụng: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Số lượng: …………………………………………………………… - Sản phẩm: Cung cấp theo danh mục công ty tổng hợp Sản lượng: ………………………………………………………………… - Công ty lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường/cam kết bảo vệ môi trường chưa? Đã tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường Số Quyết định/Giấy xác nhận (nếu có)? Số 2061/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 - Cơng ty có thực quan trắc mơi trường định kỳ khơng?Có Tần suất thực hiện: lần/năm - Chất thải phát sinh sản xuất: + Chât thải rắn/khối lượng: - Chất thải rắn sinh hoạt: kg/ngày Chất thải rắn cơng nghiệp: Các phế phẩm giấy vụn, bao bì hỏng ước tính 500 kg/tháng, Bột giấy rơi vãi, bìa cát tông 200 kg/tháng, Dăm gốc rơi vãi khoảng 100kg/tháng 84 Chất thải rắn nguy hại: Bóng đèn huỳnh quang thải, loại vỏ thùng đựng dung môi, mực in, dầu bảo dưỡng giẻ lau, găng tay dính dầu, mỡ, với tổng thải lượng kg/tháng Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải khoảng 100kg/năm Công ty có sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH hay khơng? Có Có ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải hay không? Với đơn vị (nếu có)? Cơng ty dịch vụ mơi trường Bích Ngọc Có bố trí khu lưu giữ chất thải tạm thời khơng?Có Chất thải cơng ty có trao đổi chuyển cho đơn vị khác làm nguyên liệu sản xuất hay không? Với đơn vị nào? Không + Khí thải phát sinh từ phận nào? Sản xuất giao thơng Trường hợp phát sinh khí thải có hệ thống xử lý hay khơng? Cơng nghệ? Có Tài liệu gửi kèm + Nước thải phát sinh từ công đoạn nào? Lưu lượng? 62,4 (m /ng.đ) + Nước làm mát máy móc, thiết bị + Nước rửa bề mặt sản phẩm + Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải, nước thải Có đấu nối với hệ thống xử lý nước thải CCN hay khơng? Khơng Nếu khơng đấu nối, có hệ thống xử lý hay không? Công nghệ sử dụng? Công ty có khu xử lý riêng - Đánh giá tình hình quản lý mơi trường CCN? ………………………………………………………………………… - Kiến nghị: …………………………………………………………………………………… Người cung cấp thông tin: …………………Chức vụ: Chân thành cảm ơn! 85 ... sinh chất thải Cụm công nghiệp Già Khê - Đánh giá trạng môi trường Cụm công nghiệp Già Khê - Công tác quản lý môi trường vấn đề tồn công tác quản lý môi trường Cụm công nghiệp Già Khê - Đề xuất... LUẬN VĂN Tên tác giả: Ma Thị Phương Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp Già Khê – xã Tiên Hưng – huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang Ngành: Khoa Học Môi Trường. .. Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài ? ?Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp Già Khê – xã Tiên Hưng – huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang? ?? là: Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại cụm công nghiệp già khê xã tiên hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại cụm công nghiệp già khê xã tiên hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan