0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần tập đoàn dabaco việt nam tại cụm công nghiệp khắc niệm, thành phố bắc ninh

115 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN QUANG BẢO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP KHẮC NIỆM, THÀNH PHỐ BẮC NINH Ngành: Khoa học môi trường Mã ngành: 8440301 Giáo viên hướng dẫn khoa học: TS Đinh Hồng Duyên NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Bảo i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Đinh Hồng Duyên tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, Bộ phận Quản lý môi trường Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam CCN Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Bảo ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ ix Danh mục hình x Trích yếu luận văn xi Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp ý nghĩa khoa học đề tài Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận quản lý môi trường 2.1.1 Khái niệm quản lý môi trường 2.1.2 Cơ sở triết học quản lý môi trường 2.1.3 Cơ sở khoa học kỹ thuật công nghệ quản lý môi trường 2.1.4 Cơ sở kinh tế quản lý môi trường 2.1.5 Cơ sở luật pháp quản lý môi trường 2.1.6 Công cụ công tác quản lý môi trường 2.1.7 Kiểm tốn mơi trường 2.2 Thực trạng công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp, cụm công nghiệp giới Việt Nam 2.2.1 Thực trạng công tác quản lý môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp giới 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp Việt Nam 10 2.3 Tổng quan nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 18 iii 2.3.1 Các loại hình sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi 18 2.3.2 Các vấn đề môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 19 2.3.3 Công tác quản lý môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 21 2.3.4 Các công nghệ tiêu biểu xử lý môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 24 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Tổng quan nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 26 3.3.2 Đánh giá thực trạng môi trường nhà máy 26 3.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý môi trường nhà máy 26 3.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp thu thấp số liệu thứ cấp 27 3.4.2 Phương pháp thẩm tra tài liệu: Lập Danh mục kiểm tra 27 3.4.3 Phương pháp điều tra vấn 28 3.4.4 Phương pháp khảo sát thực địa 28 3.4.5 Phương pháp đối chiếu với tiêu chí mơi trường chuẩn 29 3.4.6 Phương pháp lấy mẫu 29 Phần Kết thảo luận 37 4.1 Đặc điểm nhà máy chế biên thức ăn chăn nuôi cụm công nghiệp Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh 37 4.1.1 Đặc điểm Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 37 4.1.2 Đặc điểm nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO 37 4.2 Thực trạng môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 49 4.2.1 Thực trạng phát sinh nước thải nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi .49 4.2.2 Thực trạng phát sinh bụi, khí thải nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 50 4.2.3 Thực trạng phát sinh chất thải rắn nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 51 4.3 Thực trạng quản lý môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi .52 4.3.1 Hệ thống tổ chức máy quản lý cơng ty cổ phần tập đồn DABACO Việt nam iv 53 4.3.2 Thực trạng tuân thủ hồ sơ pháp lý quản lý môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 54 4.3.3 Thực trạng quản lý nước thải nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 55 4.3.4 Thực trạng quản lý bụi khí thải nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 61 4.3.5 Thực trạng quản chất thải rắn nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 70 4.3.6 Thực trạng quản lý tiếng ồn, độ rung 77 4.3.7 Thực trạng quản lý phòng cháy chữa cháy 79 4.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 80 4.4.1 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabaco 81 4.4.2 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeeds 82 4.4.3 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc 82 4.4.4 Tiếng ồn, độ rung 83 4.4.5 Phòng cháy chữa cháy 83 Phần Kết luận kiến nghị 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Kiến nghị 85 Tài liệu tham khảo 86 Phụ lục Error! Bookmark not defined v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn ICD Inland container depot KCN Khu cơng nghiệp KTMT Kiểm tốn mơi trường PCCC Phòng cháy chữa cháy QCVN Quy chuẩn Việt Nam QLMT Quản lý môi trường TACN Thức ăn chăn nuôi TN&MT Tài nguyên môi trường VSV Vi sinh vật vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Một số công cụ quản lý mơi trường khu cơng nghiệp Bảng 2.2 Phân loại nhóm ngành sản xuất có nguy gây nhiễm khơng khí 12 Bảng 2.3 Thành phần trung bình chất thải rắn sơ KCN phía Nam 14 Bảng 2.4 Tải lượng số chất ô nhiễm nước sinh hoạt nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 19 Bảng 2.5 Nồng độ chất ô nhiễm nước mưa chảy tràn 20 Bảng 3.1 Danh mục tài liệu kiểm tra 27 Bảng 3.2 Các thông số phương pháp phân tích chất lượng nước 32 Bảng 3.3 Các thơng số phương pháp phân tích chất lượng khí thải lị .34 Bảng 3.4 Các thơng số phương pháp phân tích chất lượng mơi trường khơng khí khu vực sản xuất 36 Bảng 4.1 Các hạng mục cơng trình nhà máy Topfeeds 38 Bảng 4.2 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhà máy Topfeeds 38 Bảng 4.3 Danh mục thiết bị dây chuyền sản xuất 40 Bảng 4.4 Khối lượng nguyên, phụ liệu sản xuất nhà máy Topfeeds tháng đầu năm 2018 40 Bảng 4.5 Khối lượng sản phẩm nhà máy tháng đầu năm 2018 40 Bảng 4.6 Các hạng mục cơng trình nhà máy cao cấp Dabaco 41 Bảng 4.7 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhà máy cao cấp Dabaco 42 Bảng 4.8 Danh mục thiết bị dây chuyền sản xuất 43 Bảng 4.9 Nhu cầu nguyên, phụ liệu nhà máy cao cấp Dabaco tháng đầu năm 2018 44 Bảng 4.10 Khối lượng sản phẩm nhà máy tháng đầu năm 2018 44 Bảng 4.11 Các hạng mục cơng trình nhà máy Kinh Bắc 45 Bảng 4.12 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhà máy Kinh Bắc 46 Bảng 4.13 Danh mục thiết bị sản xuất nhà máy 48 Bảng 4.14 Nhu cầu nguyên, phụ liệu sản xuất nhà máy tháng đầu năm 2018 48 Bảng 4.15 Khối lượng sản phẩm nhà máy tháng đầu năm 2018 49 vii Bảng 4.16 Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh năm 2018 nhà máy 51 Bảng 4.17: Lượng CTNH phát sinh tháng đầu năm 2018 nhà máy 52 Bảng 4.18 Chi tiết hạng mục cơng trình thu gom nước mưa 57 Bảng 4.19 Kết phân tích nước thải trước sau thống xử lý nước thải tập trung nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 60 Bảng 4.20 Các thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi túi vải trình đổ liệu nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 64 Bảng 4.21 Kết phân tích mơi trường khơng khí khu vực sản xuất 65 Bảng 4.22 Kết phân tích khí thải lị 68 Bảng 4.23 Bảng tổng hợp độ ồn vị trí làm việc nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 77 Bảng 4.24 Bảng tổng hợp độ rung chuyển vị trí làm việc nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 78 Bảng 4.25 Hệ thống hiết bị phòng cháy chữa cháy nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 79 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Vị trí lấy mẫu nước thải trước sau xử lý nhà máy chế biến TACN Dabaco 31 Sơ đồ 3.2 Vị trí lấy mẫu khí thải lò nhà máy chế biến TACN Dabaco 33 Sơ đồ 3.3 Vị trí lấy mẫu khơng khí khu vực sản xuất nhà máy chế biến TACN Dabaco 35 Sơ đồ 4.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất nhà máy Topfeeds 39 Sơ đồ 4.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất kèm dòng thải nhà máy 42 Sơ đồ 4.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất nhà máy Kinh Bắc 46 Sơ đồ 4.4 Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường Tập đoàn DABACO .53 Sơ đồ 4.5 Mạng lưới thoát nước tổng thể nhà máy chế biến thức ăn chăn ni 55 Sơ đồ 4.6 Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 58 Sơ đồ 4.7 Nguyên lý hoạt động hệ thống lọc bụi túi vải trình đổ liệu nhà máy chế biến thức chăn nuôi 63 Sơ đồ 4.8 Sơ đồ xử lý khí thải lị 67 Sơ đồ 4.9 Sơ đồ quy trình sản xuất kèm dịng thải nhà máy cao cấp Dabaco 70 Sơ đồ 4.10 Quy trình sản xuất chi tiết kèm dịng thải nhà máy Topfeeds .73 Sơ đồ 4.11 Quy trình sản xuất chi tiết kèm dòng thải nhà máy Kinh Bắc 75 ix 77 Nhận xét: - Theo kết phân tích, nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco có nhiều mẫu vượt giới hạn so với QCVN24:2016/BYT với 04 mẫu Ít nhà máy chế biến TACN cao cấp Topfeeds nhà máy chế biến TACN Kinh Bắc với 01 mẫu vượt giới hạn cho phép Từ thấy cơng tác giảm thiểu tiếng ồn nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco - Mẫu có độ ồn cao vị trí viên nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco với độ ồn khoảng 93,9 dBA, mâu có độ ồn thấp vị trí phịng hành nhà máy chế biến TACN Kinh Bắc với độ ồn khoảng 56,4 dBA Độ rung: Bảng 4.24 Bảng tổng hợp độ rung chuyển vị trí làm việc nhà máy chế biến thức ăn chăn ni TT Vị trí lao động Vị trí đổ Mix Vị trí đổ liệu Vị trí bao Vị trí phịng điều khiển Vị trí viên Kho nguyên liệu Kho thành phẩm Phịng hành Khu vực cân 10 Phòng điện 11 Phòng điều khiển 78 Nhận xét: - Theo kết phân tích, nhà máy khơng có mẫu vượt q giới hạn so với QCVN 27:2016/BTNMT độ rung chuyển - Mẫu có thơng số cao vị trí viên nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc với độ rung chuyển khoảng 0,032 m/s , mẫu có thơng số thấp có độ rung chuyển 0,001 m/s số vị trí khu vực cân, phịng hành - Dựa vào kết thấy độ rung chuyển nhà máy chế biến TACN không ảnh hưởng đến người lao động nhà máy 4.3.7 Thực trạng quản lý phòng cháy chữa cháy nhà máy thực việc lập tuyên truyền, biển báo cấm lửa, nhắc nhở công nhân sản xuất nhà máy thực cam kết phịng cháy chữa cháy Tiến hành tập huấn cơng tác phịng cháy chữa cháy định kỳ Tồn thiết bị phòng chống cháy nổ sở, phương án phòng chống cháy nổ phòng cảnh sát PCCC Bắc Ninh thẩm định phê duyệt Có sổ theo dõi trang thiết bị PCCC Bảng 4.25 Hệ thống hiết bị phòng cháy chữa cháy nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Nhà máy chế biến TACN cao cấp Topfeeds - 02 máy bơm Tohatsu - 04 trụ nước nhà - 07 họng chữa cháy - 30 bình chữa cháy MFZ-4 - nội quy tiêu lệnh chữa cháy Nhận xét: - nhà máy chế biến TACN trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC gồm máy bơm cơng suất cao, bình chữa cháy, trụ nước chữa cháy đủ khả chữa háy trường hợp xảy hỏa hoạn 79 Hình 4.11 Thiết bị PCCC nhà máy chế biến TACN Topfeeds 4.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI Bên cạnh mặt tích cực, ý thức cơng tác bảo vệ mơi trường nhà máy, cịn khó khăn bất cập công tác quản lý môi trường Nguyên nhân nhận thức chưa đắn mức độ quan trọng cần thiết công tác bảo vệ môi trường cán chuyên trách Ý thức bảo vệ môi trường cán công nhân viên nhà máy chưa cao, nhiên lại không Nhà máy đầu tư trọng nhằm nâng cao ý thức cán công nhân viên công tác quản lý bảo vệ môi trường Tăng cường giao lưu, học hỏi nhà máy nói riêng với doanh nghiệp khác nói riêng tránh tình trạng cơng ty vấn đề QLMT lại khác nhau, không đồng 80 Tổ chức khóa đào tạo mơi trường cho tất cán công nhân viên nhằm nâng cao kiến thức nhận thức mức mức độ quan trọng công tác QLMT BVMT Tại nhà máy chế biến TACN cao cấp Topfeeds nhà máy chế biến TACN Kinh Bắc tuyển cán chuyên trách môi trường giống nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco Thành lập tiểu ban mơi trường thay cán phụ trách môi trường tổng công ty Điều chỉnh lại giấy phép xả thải từ cột B QCVN 14:2008/BTNMT sang cột A QCVN 40:2011/BTNMT để phù hợp với đề án BVMT nhà máy 4.4.1 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabaco - Nước thải: Thường xuyên vệ sinh khơi thông dòng chảy nhằm giảm thiệu tưởng tắc cống gây ngập đường giao thông nội nhà máy Duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị Thay thiết bị hỏng hóc xảy Tiến hành lập nhật ký vận hành hệ thống, nhật ký sử dụng hóa chất nhằm theo dõi lưu lượng nước thải hàng ngày, hàng tháng để có biện pháp khắc phục kịp thời trường hợp xảy cố tăng lưu lượng nước thải vượt công suất xử lý hệ thống - Bụi, khí thải: Duy trì vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị Thay thiết bị hỏng hóc xảy Tiến hành lập nhật ký vận hành hệ thống, nhật ký sử dụng hóa chất nhằm theo dõi trình vận hành hệ thống, từ có biện pháp khắc phục kịp thời cố xảy - Chất thải rắn thông thường, CTNH: Phân tích bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải theo QCVN 50:2013 để phân định CTNH hay chất thải rắn thông thường Xây dựng bổ sung mái che giống nhà máy chế biến TACN Kinh Bắc cho khu vực lưu giữ xỉ than tránh nước mưa thấm vào kho 81 Duy trì hợp đồng với đơn vị có chức xử lý chất thải lập báo cáo CTNH định kỳ theo quy định gửi Sở TN&MT tỉnh 4.4.2 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeeds - Nước thải: Thường xuyên vệ sinh khơi thơng dịng chảy nhằm giảm thiệu tưởng tắc cống gây ngập đường giao thông nội nhà máy - Bụi, khí thải: Duy trì vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị Thay thiết bị hỏng hóc xảy Tiến hành lập nhật ký vận hành hệ thống, nhật ký sử dụng hóa chất nhằm theo dõi trình vận hành hệ thống, từ có biện pháp khắc phục kịp thời cố xảy - Chất thải rắn thông thường, CTNH: Tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt rác thải sản xuất kho lưu giữ chất thải thông thường nhà máy, không để lẫn lộn loại rác thải với Cải tạo, tu sửa lại kho lưu chứa để nước mưa không thấm vào rác tạo nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường, xây dựng thêm hố thu nước rỉ rác kho chứa chất thải Tiến hành lắp đặt bổ sung biển cảnh báo CTNH theo TCVN 6707: 2009 tuân theo quy định thông tư 36/2015/TT-BTNMT quản lý chất thải nguy hại giống nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco, sổ theo dõi nguồn thải Duy trì hợp đồng với đơn vị có chức xử lý chất thải lập báo cáo CTNH định kỳ theo quy định gửi Sở TN&MT tỉnh Xây dựng bổ sung mái che giống nhà máy chế biến TACN Kinh Bắc cho khu vực lưu giữ xỉ than tránh nước mưa thấm vào kho 4.4.3 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc - Nước thải: Thường xun vệ sinh khơi thơng dịng chảy nhằm giảm thiệu tưởng tắc cống gây ngập đường giao thơng nội nhà máy - Bụi, khí thải: Duy trì vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải, xem xét cải tạo lại hệ thống lọc bụi nhà máy tiêu bụi không đạt QCVN 05:2013/BTNMT chất lượng môi trường không khí xung quanh Thay thiết bị hỏng hóc xảy 82 Tiến hành lập nhật ký vận hành hệ thống, nhật ký sử dụng hóa chất nhằm theo dõi q trình vận hành hệ thống, từ có biện pháp khắc phục kịp thời cố xảy - Chất thải rắn thông thường, CTNH: Tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt rác thải sản xuất kho lưu giữ chất thải thông thường nhà máy, không để lẫn lộn loại rác thải với Cải tạo, tu sửa lại kho lưu chứa để nước mưa không thấm vào rác tạo nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường, xây dựng thêm hố thu nước rỉ rác kho chứa chất thải Tiến hành lắp đặt bổ sung biển cảnh báo CTNH theo TCVN 6707: 2009 tuân theo quy định thông tư 36/2015/TT-BTNMT quản lý chất thải nguy hại giống nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco, sổ theo dõi nguồn thải Duy trì hợp đồng với đơn vị có chức xử lý chất thải lập báo cáo CTNH định kỳ theo quy định gửi Sở TN&MT tỉnh 4.4.4 Tiếng ồn, độ rung Để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị, nhà máy thường xuyên tiến hành bảo dưỡng máy móc định kỳ, đồng thời trang bị thiết bị chống ồn cho cơng nhân điều hành máy móc trực tiếp Ngồi ra, nhà máy cịn áp dụng biện pháp như: - Sử dụng đệm chống ồn lặp đặt chân quạt thiết bị - Kiểm tra cân máy lắp đặt; - Kiểm tra độ mịn chi tiết cho dầu bơi trơn thường kỳ; - Lắp ống giảm cho máy nổ thiết bị gây tiếng ồn; 4.4.5 Phòng cháy chữa cháy - Lắp đặt hệ thống chống cháy, phương tiện phòng chống cháy nổ bể nước, thùng cát, thang câu liêm phương tiện sơ cứu có tai nạn xảy - Đội ngũ cứu hỏa huấn luyện có - Thường xuyên kiểm tra hệ thống an toàn sẵn sàng ứng cứu có cố xảy - Lắp đặt hệ thống chống sét cho toàn nhà máy 83 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN nhà máy chế biến thức ăn chăn ni cơng ty cổ phần tập đồn DABACO Việt Nam bao gồm: Nhà máy chế biến TACN cao cấp Topfeeds, nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco nhà máy chế biến TACN Kinh Bắc thuộc CCN Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh với công suất sản xuất phù hợp với đề san BVMT nhà máy Hồ sơ pháp lý môi trường nhà máy đầy đủ Tuy nhiên cần điều chỉnh lại giấy phép xả thải cho phù hợp với nội dung báo cáo hồn cơng mơi trường nhà máy chế biến TACN Nước thải nhà máy phát sinh chủ yếu nước mưa chảy tràn nước thải sinh hoạt, tổng lượng nước thải sinh hoạt nhà máy khoảng 3 15m /ngày.đêm Ngồi cịn có nước xả cặn lị với lượng khoảng 0,08m /lần xả nhà máy phát sinh không thường xuyên nhà máy tách riêng đường thoát nước mưa với nước thải, nước thải sinh hoạt nhà máy xử lý tập trung trạm xử lý công suất 30m /ngày.đêm, kết phân tích cho thấy nước thải sau hệ thống xử lý nước thải đủ tiêu chuẩn để xả thải ngồi mơi trường theo QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Chứng tỏ công tác vận hành hệ thống tốt ổn định Tuy nhiên chưa lập nhật ký vận hành theo dõi hệ thống Bụi thải trình sản xuất nhà máy xử lý hệ thống lọc bụi túi vải, kết phân tích cho thấy lượng bụi nhà máy đủ tiêu chuẩn so với QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh Chứng tỏ cơng tác vận hành hệ thống xử lý bụi nhà máy tốt ổn định Khí thải lị phát sinh từ trình tro trấu làm nhiên liệu Được nhà máy xử lý bể hấp thụ nước vơi Kết phân tích cho thấy khí thải nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc có tiêu tổng bụi chưa đạt QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp chất vơ Khí thải nhà máy chế biến TACN cao cấp Topfeeds nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco có tiêu đạt QCVN 19:2009/BTNMT để thải ngồi mơi trường Ngoài cần bổ sung lập nhật ký vận hành cho hệ thống 84 CTR nhà máy phân loại lưu giữ kho chứa CTR thuê đơn vị chức đến xử lý Đã lập báo cáo định kỳ đầy đủ gửi Sở TN&MT tỉnh Tuy nhiên gặp số lỗi chưa phân loại rác, biển cảnh báo chưa đầy đủ, kho xỉ trấu chưa có mái che Chưa lập sổ theo dõi lượng chất thải nhà máy chế biến thức ăn chăn ni cần trì vận hành cấc hệ thống xử lý, khắc phục khó khăn cịn tồn đọng như: lập ký vận hành cho hệ thống, thường xuyên cải tạo, bảo dưỡng máy móc thiết bị, tiến hành phân loại chất thải, lập sổ theo dõi nguồn thải, cải tạo kho chứa CTR theo thông tư 36:2015/BTNMT quản lý CTNH nghị định 38:2015 quản lý chất thải phế liệu Biển cảnh báo theo TCVN 6707:2009/BTNMT Duy trì, cải tiến hoạt động liên quan đến an tồn mơi trường lao động PCCC 5.2 KIẾN NGHỊ Bên cạnh cơng tác quản lí mơi trường tại, kiến nghị công ty xem xét thêm khuyến nghị sau đây: Xây dựng phịng, ban chun mơi trường, tuyển thêm cán chuyên trách môi trường để công tác BVMT tốt Lập kế hoạch cho việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho công ty 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Hà Nội, năm 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường (2013) QCVN 05:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không xung quanh Hà Nội, năm 2013 Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) QCVN 19:2009 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp đói với bụi chất vô Hà Nội, năm 1009 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Quan trắc môi trường lao động nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeeds Bắc Ninh, năm 2018 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Quan trắc môi trường lao động nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabaco Bắc Ninh, năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Quan trắc mơi trường lao động nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc Bắc Ninh, năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (2018) Chứng từ chất thải nguy hại tháng đầu năm 2018 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bắc Ninh, năm 2018 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Chứng từ chất thải rắn thông thường năm 2018 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bắc Ninh, năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Báo cáo quan trắc mơi trường định kỳ nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeeds 2018 Bắc Ninh, năm 2018 10 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabco 2018 Bắc Ninh, năm 2018 11 Công ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Báo cáo quan trắc mơi trường định kỳ nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc 2018 Bắc Ninh, năm 2018 12 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (2017) Báo cáo hồn thành cơng trình bảo vệ mơi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bắc Ninh, năm 2017 13 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2017) Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Bắc Ninh, năm 2017 86 14 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (2016) Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc Bắc Ninh, năm 2016 15 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2009) Đề án Bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabaco Bắc Ninh, năm 2009 16 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (2009) Đề án Bảo vệ môi trường Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeeds Bắc Ninh, năm 2009 17 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2002) Hồ sơ hồn cơng mơi trường Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeeds Bắc Ninh, năm 2002 18 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2007) Hồ sơ hồn cơng mơi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Kinh Bắc Bắc Ninh, năm 2007 19 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2009) Hồ sơ hồn cơng mơi trường Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 20 tấn/giờ Bắc Ninh, năm 2009 20 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Báo cáo tình hình sản xuất năm 2018 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeeds Bắc Ninh, năm 2018 21 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (2018) Báo cáo tình hình sản xuất năm 2018 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabaco Bắc Ninh, năm 2018 22 Cơng ty Cổ phần Tập đồn DABACO Việt Nam (2018) Báo cáo tình hình sản xuất năm 2018 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Kinh Bắc Bắc Ninh, năm 2018 23 Công ty Cổ phần Tập đoàn cám Minh Tâm (2018) Báo cáo quan trắc môi trường định ký lần Bắc Ninh, năm 2018 24 Đinh Thị Huệ Linh (2015) Đánh giá trạng môi trường KCN Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh Nhà xuất Học viện nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 25 Ngơ Thu Trang (2015) Đánh giá tình hình quản lý chất thải rắng công nghiệp CCN Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Nhà xuất Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 26 Nguyễn Thanh Lâm (2006) Giáo trình quản lý mơi trường Nhà xuất đại học nông nghiệp, Hà Nội 27 Phan Như Thúc (2014) Giáo trình quản lý mơi trường Nhà xuất đại học khoa học tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh 87 28 Võ Đình Long (2017) Giáo trình kiểm tốn mơi trường Nhà xuất Viện khoa học Cơng nghệ, thành phố Hồ Chí Minh II Tài liệu khác: 29 Báo thiên nhiên (2013) Khổ ô nhiễm công nghiệp Truy cập ngày 3/6/2018 https://www.thiesnnhien.net/2013/02/04/ton-tai-o-cac-kcn-tinh-long-an-dankho-vi-o-nhiem-cong-nghiep/ 30 Danh bạ KCN (2018) Danh sách công ty CCN Khắc Niệm Truy cập ngày 12 tháng năm 2018 http://danhbakhucongnghiep.com/tin-tuc/danh-sach-congty-tai-cum-cong-nghiep-khac-niem.htm 31 Như Chính (2016) Đầu tư 6.400 tỷ đồng để xây dựng KCN VSIP III Truy cập ngày 12/7/2018 https://baodautu.vn/dau-tu-hon-6400-ty-dong-xay-dungkhu-cong-nghiep-vsip-iii-d55321.html 32 Nguyễn Thị Thanh Xuân (2016) Hiện trạng môi trường khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Truy cập ngày 25/4/2018 https://123doc.org/document/4329236-hien-trang-moi-truong-khucong-nghiep-khanh-phu-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh.htm 33 Trần Hữu Nghị (2016) Thực trạng quản lý môi trường KCN Việt Nam Truy cập ngày 15/5/2018 tại: http://khucongnghiep.com.vn/nghiencuu/tabid/69/articleType/ /ArticleView/articleId/1916/Default.aspx 34 Trung Thành (2018) Yên Phong (Bắc Ninh) – Bài 1: Rác thải “bức tử” làng quê, người dân khốn khổ Truy cập ngày 3/6/2018 https://baomoi.com/yen-phongbac-ninh-bai-1-rac-thai-buc-tu-lang-que-nguoi-dan-khon-kho/c/25624779.epi 35 Tạp chí KCN (2016) Thực trạng phát sinh chất thải rại khu công nghiệp Việt Nam Truy cập ngày 1/7/2018 https://infodoanhnghiep.com/thong-tin/Tapchi-khu-cong-nghiep-viet-nam-73500.html 36 WHO (2012) Đánh giá tác động môi trường từ nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Truy cập ngày 25/5/2018 https://123doc.org/doc_search_title/319402-danhgia-tac-dong-toi-moi-truong-nha-may-che-bien-thuc-an-chan-nuoi.htm 88 Nguyen Thu Huyen.doc 89 ... thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần tập đồn DABACO Việt Nam, cụm cơng nghiệp Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh Bao gồm: nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeeds, nhà máy chế biến thức ăn chăn. .. Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng quản lý môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, đưa so sánh công tác quản lý môi trường. .. nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường nhà máy chế biến thức ăn chăn ni cơng ty cổ phần tập đồn DABACO Việt Nam cụm công nghiệp Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh? ?? cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần tập đoàn dabaco việt nam tại cụm công nghiệp khắc niệm, thành phố bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần tập đoàn dabaco việt nam tại cụm công nghiệp khắc niệm, thành phố bắc ninh