0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện giao thủy tỉnh nam định

119 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN XUÂN GIANG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỂM DÂN CƯ HUYỆN GIAO THỦY - TỈNH NAM ĐỊNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Tám NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Xuân Giang i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy cô giáo môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Để có kết nghiên cứu này, cố gắng nỗ lực thân, tơi cịn nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình PGS.TS Đỗ Thị Tám, người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Tôi nhận giúp đỡ, tạo điều kiện UBND huyện Giao Thủy, phòng ban nhân dân huyện, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên, tạo điều kiện gia đình người thân Với lịng chân thành, tơi xin cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trần Xuân Giang ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix THESIS ABSTRACT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỂM DÂN CƯ 2.1.1 Khái niệm tiêu chí phân loại điểm dân cư 2.1.2 Những quy định quản lý, quy hoạch xây dựng phát triển khu dân cư 2.2 THỰC TRẠNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỂM DÂN CƯ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.2.1 Thực trạng xu phát triển hệ thống điểm dân cư nước châu Âu 2.2.2 Khu vực Châu Á 13 2.2.3 Nhận xét chung thực trạng xu phát triển hệ thống điểm dân cư nước giới 15 iii 2.3 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KHU 2.3.1 Khái quát chung 2.3.2 Quá trình hình thành quần cư – điểm 2.3.3 Phân bố không gian điểm dân cư truy 2.3.4 Một số hình thức bố cục điểm dâ 2.3.5 Thực trạng kiến trúc cảnh quan khu dân 2.3.6 Một số định hướng phát triển điểm dân c 2.3.7 Yêu cầu quy hoạch xây dựng điểm d PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện 3.2.2 Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân 3.2.3 Định hướng phát triển hệ thống điểm dâ 2030 3.2.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 3.3.3 Phương pháp phân loại điểm dân cư PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, k Giao Thủy 4.1.4 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 4.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐ ĐỊA BÀN HUYỆN GIAO THỦY 4.2.1 Thực trạng hệ thống điểm dân cư huyện 4.2.2 Phân loại hệ thống điểm dân cư iv 4.2.3 4.3 Thực trạng kiến trúc, cảnh quan xây dựng phát triển điểm dân cư 68 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỂM DÂN CƯ HUYỆN GIAO THỦY ĐẾN NĂM 2030 78 4.3.1 Các dự báo cho định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư 78 4.3.2 Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư 80 4.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ HUYỆN GIAO THỦY 86 4.4.1 Giải pháp hồn thiện sách 86 4.4.2 Giải pháp quy hoạch 87 4.4.3 Biện pháp huy động vốn đầu tư 88 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 89 5.1 KẾT LUẬN 89 5.2 ĐỀ NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CTCC Cơng trình cơng cộng HĐND Hội đồng nhân dân MĐCC Mục đích công cộng MNCD Mặt nước chuyên dùng NTTS Nuôi trồng thủy sản SXKD PNN Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Định mức sử dụng đất khu dân cư Bảng 3.1 Phân cấp số tiêu chí đánh giá điểm dân cư 33 Bảng 3.2 Tổng hợp tiêu phân loại điểm dân cư 36 Bảng 4.1 Dân số lao động huyện Giao Thủy giai đoạn 2013 - 2017 .43 Bảng 4.2 Hệ thống giao thông đường huyện Giao Thủy 44 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 huyện Giao Thủy 52 Bảng 4.4 Hiện trạng hệ thống điểm dân cư huyện Giao Thủy năm 2017 .55 Bảng 4.5 Hiện trạng sử dụng đất khu dân cư năm 2017 huyện Giao Thủy 57 Bảng 4.6 Cơ cấu diện tích đất khu dân cư 59 Bảng 4.7 So sánh trạng sử dụng đất khu dân cư huyện Giao Thủy với định mức sử dụng đất theo Công văn 5763/BTNMT - ĐKTK 61 Bảng 4.8 Kết phân loại số tiêu chí đánh giá điểm dân cư 62 Bảng 4.9 Kết phân loại hệ thống điểm dân cư năm 2017 65 Bảng 4.10 Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư đến năm 2030 84 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Giao Thủy 37 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Giao Thủy năm 2017 52 Hình 4.3 Kiến trúc nhà nơng thơn xóm 16 xã Giao Long 69 Hình 4.4 Kiến trúc nhà khu vực xóm xã Giao Nhân 70 Hình 4.5 Kiến trúc nhà thị trấn Ngơ Đồng 71 Hình 4.6 Kiến trúc cơng trình giáo dục địa bàn huyện 72 Hình 4.7 Kiến trúc cơng trình bưu điện huyện, bưu điện văn hóa xã 73 Hình 4.8 Hệ thống giao thông huyện Giao Thủy 76 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trần Xuân Giang Tên luận văn: “Đánh giá thực trạng định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá việc tổ chức sử dụng đất, xây dựng phát triển hệ thống điểm dân cư đô thị nông thôn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững địa bàn huyện Giao Thủy Nội dung nghiên cứu Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Giao Thủy; Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân cư địa bàn huyện Giao Thủy; Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Giao Thủy đến năm 2030; Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất dân cư Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu; Phương pháp xử lý số liệu; Phương pháp phân loại điểm dân cư; Phương pháp chuyên gia Kết kết luận Giao Thủy huyện đồng ven biển tỉnh Nam Định, có tiềm phát triển dịch vụ du lịch tiểu thủ công nghiệp Tổng dân số huyện 188.903 người, số hộ 60.560 hộ Tổng diện tích tự nhiên 23.775,61 ha, đất nơng nghiệp 16.591,02 ha, đất phi nông nghiệp 6.421,44 763,15 đất chưa sử dụng Tổng số điểm dân cư tồn huyện 329 điểm, có 24 điểm dân cư thị 305 điểm dân cư nông thôn Kết phân loại điểm dân cư có 98 điểm dân cư loại 1; 161 điểm dân cư loại 70 điểm dân cư loại Kiến trúc cảnh quan khu dân cư nhiều hạn chế có khác biệt khu vực thị khu vực nơng thơn Diện tích đất khu dân cư 2.393,21 ha, đất 1.210,23ha, đất xây dựng cơng trình ix * Cơ cấu kinh tế chuyển theo hướng tăng nhanh tỷ trọng Công nghiệp Xây dựng Dịch vụ - thương mại Bên cạnh phát triển mặt kinh tế, huyện đầu tư hoàn chỉnh sở hạ tầng, phát triển hệ thống điểm dân cư đô thị dân cư nông thôn Theo kết đánh giá, phân tích dự báo dân số địa bàn huyện đến năm 2030 có 210.345 người 67.434 hộ Trong tương lai cần phải bố trí quy hoạch đất cho hộ tăng thêm giai đoạn 4.3.1.3 Quan điểm sử dụng đất khu dân cư Để đảm bảo thực thành công tiêu kinh tế xã hội đề ra, quan điểm tổng thể khai thác sử dụng quỹ đất khu dân cư huyện Giao Thủy là: a Khai thác đất đai cách khoa học, hợp lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quỹ đất thơng qua việc cải tạo chuyển mục đích sử dụng điều chỉnh bất hợp lý sử dụng đất Tận dụng tối đa cơng trình kiến trúc có Xác định đủ nhu cầu diện tích cho mục đích phi nơng nghiệp với vị trí thích hợp, nhằm phát huy cao tính cơng trình đáp ứng mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hố, phát triển đô thị xây dựng nông thôn b Định hướng sử dụng đất dài hạn - dành quỹ đất thích hợp cho nhu cầu cơng nghiệp hố, thị hố với tầm nhìn xa đến sau năm 2030 c Song song với việc khai thác sử dụng đất nâng cao hiệu kinh tế xã hội phải quan tâm mức đến bảo vệ cải thiện môi trường sống đô thị, nông thôn khu công nghiệp Quy hoạch hợp lý khu dân cư, khu để đảm bảo cho sống người dân huyện tốt 4.3.1.4 Tiềm đất đai cho mở rộng khu đô thị khu dân cư Theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai năm 2017 Phịng Tài Ngun Mơi Trường huyện Giao Thủy, diện tích đất phi nơng nghiệp huyện 6.421,44 ha, diện tích đất nông nghiệp huyện 16.591,02 ha, đất chưa sử dụng 763,15 Với cấu đất đai giai đoạn đến năm 2030 đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho phát triển khu dân cư Trên sở đánh giá thực trạng quỹ đất, đối chiếu với yêu cầu phát triển đô thị khu dân cư nông thôn huyện Giao Thủy với tiềm mở rộng sau: + Nâng cấp, mở rộng khu cơng trình nghiệp, sở hạ tầng đáp ứng cho việc phát triển dân sinh Phát triển mạnh khu vực đô thị: phát triển thị trấn Ngô Đồng thị trấn Quất Lâm mặt 79 + Các khu dân cư nông thơn có nhu cầu mở rộng cấp đất cho số hộ phát sinh chỉnh trang xây dựng khu trung tâm xã với sở hạ tầng nông thôn theo yêu cầu quy hoạch 4.3.2 Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư 4.3.2.1 Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư đô thị Theo kết điều tra trạng huyện Giao Thủy có 24 điểm dân cư thị thị trấn Ngơ Đồng thị trấn Quất Lâm có tổng số nhân 14.966 người 4.274 hộ dự kiến năm 2030 16.664 người 4.759 hộ * Thị trấn Ngơ Đồng có điểm dân cư điểm điểm dân cư loại 1, điểm dân cư hình thành từ sớm đến thành điểm dân cư đô thị loại V đầu tư sở hạ tầng tương đối đầy đủ song số khu dân cư phân tán điểm Nên cần di chuyển số khu dân cư khu 4A khu tập trung thuận lọi cho việc phát triển sở hạ tầng đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Cải tạo kiến trúc cảnh quan khu phố, tập trung phát triển sở hạ tầng bước nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa, an ninh trị Mở rộng đất dân cư khu với diện tích 1,3 đất trồng lúa khu vị trí cánh đồng lúa khu giáp đường tỉnh lộ 489 đất dân cư khu 5A với diện tích 0,9 vị trí phía nam chợ, nằm gần đường tỉnh lộ 489 đoạn từ cầu Diêm đến cầu Xuất Khẩu * Thị trấn Quất Lâm thành lập từ năm 2003 có tổng số 16 điểm dân cư có điểm dân cư loại 1, điểm dân cư loại điểm dân cư loại Theo định số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng năm 2008 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nam Định đến năm 2020 nâng thị trấn Quất Lâm lên thị xã tạo thành trung tâm du lịch khu vực duyên hải Vậy điểm dân cư cần đầu tư chỉnh trang kiến trúc nhà hạ tầng kỹ thuật chuẩn bị cho việc nâng thị trấn lên thành thị xã Mở rộng khu dân cư tạo tiền đề cho việc phát triển khu đô thị dọc bên đường bãi tắm xóm Lâm Tiên Cồn Tầu Đơng với diện tích 2,48 Tổng diện tích đất khu dân cư thị 4,68 lấy từ đất nông nghiệp 4.3.2.2 Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn Phần lớn điểm dân cư huyện hình thành phát triển thời gian lâu đời, xây dựng tương đối đầy đủ công trình 80 cơng cộng như: nhà văn hố, sân thể thao, đình, chùa, trụ sở Tuy nhiên, chất lượng cơng trình cịn thấp, chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu người dân khu dân cư Các hộ dân điểm dân cư phần lớn hình thành phát triển sở mối quan hệ họ hàng thân thuộc, có quan hệ huyết thống với Việc hình thành điểm dân cư xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trình sản xuất phát triển xã hội Do trước huyện chưa có quy hoạch tổng thể hệ thống điểm dân cư nên tình trạng xây dựng xu hướng phát triển điểm dân cư thường theo xu hướng tự phát, mà trật tự xây dựng lộn xộn, đất đai sử dụng lãng phí khơng hiệu quả, điểm dân cư phân bố phân tán nên khó để xây dựng cơng trình cơng cộng phục vụ chung cho tất điểm dân cư Theo dự báo đến năm 2030 dân số khu vực nơng thơn có khoảng 193.681 người số hộ 62.675 hộ Bên cạnh cịn nhiều hộ nằm khu vực phát triển công nghiệp, phát triển sở hạ tầng Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất khu vực nông thôn tăng 47,50 (bao gồm đất cấp đất tái định cư), lấy chủ yếu vào đất trồng lúa, đất trồng hàng năm khác, đất trồng lâu năm) Tổng số điểm dân cư huyện 329 điểm dân cư nông thơn 98 điểm dân cư loại 1, 161 điểm dân cư loại 71 điểm dân cư loại Phần lớn điểm dân cư huyện Giao Thủy thuộc loại vừa nhỏ song điểm dân cư quần tụ thành làng, xóm đơng đúc có 116 điểm dân có số hộ ≥200 hộ, 213 điểm dân cư có số hộ từ 50 đến 200 hệ khơng có điểm dân cư < 50 hộ Căn vào tình hình thực tế hình thành phát triển điểm dân cư cho thấy việc bố trí quy hoạch lại điểm dân cư khó khăn khơng hiệu lại tốn lượng kinh phí lớn Chính vậy, để đảm bảo tính khả thi đồ án, đồng thời định hướng phát triển huyện vào định hướng phát triển điểm dân cư quan điểm mặt sau: + Đối với điểm dân cư loại 1: điểm dân cư chính, tồn từ lâu đời, có điều kiện sở hạ tầng tốt đáp ứng nhu cầu người dân giai đoạn tương lai cần tiếp tục trì, phát triển mở rộng, hoàn thiện quan tâm trọng đến yếu tố bảo vệ môi trường 81 + Đối với điểm dân cư loại 2: điểm dân cư phụ thuộc, có tác động trực tiếp đến xã, số điểm dân cư lân cận, điểm dân cư hình thành thời gian dài, chúng có mối quan hệ hoạt động sản xuất sinh hoạt gắn chặt với điểm dân cư chính, sở hạ tầng chưa phát triển mức độ trung bình Lựa chọn điểm dân cư loại có nhiều yếu tố phát triển, có nhiệm vụ làm trung tâm cho điểm dân cư lân cận thuận lợi giao lưu phát triển để đầu tư cải tạo, nâng cấp làm cơng trình cơng cộng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển; dự kiến năm 2030 có 46 điểm dân cư loại phát triển thành điểm dân cư loại + Đối với điểm dân cư loại 3: điểm dân cư phụ thuộc, phân bố độc lập, rải rác, hệ thống sở hạ tầng kinh tế xã hội yếu tố văn hố, xã hội, mơi trường nhiều bất cập cần phải tập trung đầu tư nhiều tiêu để nâng cao chất lượng sông cho nhân dân sống điểm dân cư Các điểm dân cư loại điểm dân cư hình thành từ lâu đời, lịch sử để lại, có đường xá lại khó khăn, hộ dân sống riêng biệt thành cụm có có 5-10 hộ khu, theo quan hệ họ hàng Để có kế hoạch phát triển nâng cao đời sống sinh hoạt cho nhân dân điểm dân cư này, cần thiết phải tập trung đầu tư xây dựng sở hạ tầng, xây dựng cơng trình văn hố phúc lợi công cộng, … Việc san tách hộ hộ dân điểm dân cư cần bố trí xunh quanh mảnh đất hộ gia đình làm cho khoảng hộ đan gần lại với hơn, thuận tiện cho việc khai thác đâu tư xây dựng tầng kỹ thuật khu dân cư Mục tiêu đưa chất lượng sinh hoạt điểm dân cư nâng lên, phấn đấu đưa điểm dân cư loại lên điểm dân cư loại 2; dự kiến chuyển 43 điểm dân cư loại lên thành điểm dân cư loại (chi tiết phần phụ lục) Tổng số điểm dân cư đến năm 2030 329 điểm có 144 điểm dân cư loại 1, 158 điểm dân cư loại 27 điểm dân cư loại Việc phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn tùy thuộc vào điều kiện phát triển vùng địa bàn huyện, cụ thể: * Đối với thị trấn Ngô Đồng thị trấn Quất Lâm trung tâm, kinh tế xã hội huyện Các điểm dân cư khu vực phát triển tập trung với quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu đất tăng gia tăng dân số (đặc biệt gia 82 tăng nguồn lao động phục vụ cho phát triển công nghiệp, du lịch thương mại …) Hệ thống sở hạ tầng hoàn thiện, hệ thống khu phát triển dịch vụ hình thành đáp ứng nhu cầu ngày tăng nhân dân Các điểm dân cư xung quanh điểm công nghiệp, khu đô thị tập trung phát triển nông nghiệp số dịch vụ khác phục vụ nhu cầu cho khu vực công nghiệp khu vực đô thị (như cung cấp lương thực, thực phẩm rau màu, dịch vụ nhà trọ…) * Các điểm dân cư xã ven biển với định hướng tập trung phát triển nghề khai thác biển, nuôi trồng thủy hải sản (như ngao, vạng …), đánh bắt xa bờ gần bờ đẩy mạnh khai thác du lịch vườn Quốc gia Xuân Thủy Hệ thống dân cư phát triển tập trung thành làng xóm đơng đúc nằm sát chân đê biển dọc theo trục đường hướng bờ biển nhằm thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản thuận tiện cho việc tránh trú bão, giao thương buôn bán, phát triển sở chế biến thủy hải sản Hình thành điểm dân cư phục vụ du lịch sinh thái vườn Quốc Gia Xuân Thủy nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch Hệ thống sở hạ tầng cịn thiếu thốn đầu tư cànn trọng đầu tư giao thông cơng trình cơng cộng, cơng trình phục vụ sản xuất, cơng trình phục vụ du lịch, sở chế biến thủy hải sản, làng nghệ truyền thống… * Điểm dân cư thuộc xã nội đồng vùng nơng Các điểm dân cư vùng hình thành lâu đời gắn với làng xóm Việc phát triển kinh tế vùng theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống Hệ thống dân cư phát triển tảng điểm dân cư có Tuy nhiên, điểm dân cư có quy mơ nhỏ nằm rải rác phát triển tập trung thành điểm dân cư có quy mơ lớn để thuận tiện việc đầu tư phát triển hệ thống sở hạ tầng nâng cao mức sống nhân dân Sau định hướng, giai đoạn tương lai huyện có 329 điểm dân cư phân loại theo bảng 4.11 Ngoài ra, tương lai điểm dân cư nông thôn phát triển theo hướng sau: - Hình thành trung tâm xã, cụm xã sở quy hoạch chi tiết Chỉnh trang hệ thống điểm dân cư có, mở rộng nhu cầu đất đáp ứng việc phát sinh tương lai 83 Bảng 4.10 Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư đến năm 2030 Chỉ tiêu Tổng số điểm dân cư Tổng diện tích đất điểm dân cư Tổng diện tích đất Tổng dân số Quy mô hộ Một số tiêu bình qn Tổng số hộ - Diện tích đất khu dân cư/một điểm dân cư - Số dân điểm dân cư - Số hộ/một điểm dân cư - Diện tích đất khu dân cư/hộ - Diện tích đất ở/hộ - Diện tích đất khu dân cư/người - Diện tích đất ở/người - Hồn chỉnh sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng sản xuất (Quy hoạch mở rộng hệ thống đường giao thơng nơng thơn, cấp nước, xử lý rác thải Các cơng trình sở hạ tầng xây dựng cải tạo mở rộng) - Tạo không gian cảnh quan điểm dân cư: vành đai xanh, hồ nước chuyên dùng - Hướng phát triển không gian điểm dân cư theo Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Như vậy, định hướng đến năm 2030, tồn huyện có 329 điểm dân cư Trong đó, điểm dân cư loại 144 điểm, điểm dân cư loại 158 điểm, điểm dân cư loại 27 điểm Tổng số điểm dân cư đô thị 24 điểm Trong đó: điểm Ha Người Hộ m2 m m m2 84 dân cư loại 15 điểm, điểm dân cư loại điểm Tổng số điểm dân cư nơng thơn 305 điểm Trong đó: điểm dân cư loại 129 điểm, điểm dân cư loại 149 điểm, điểm dân cư loại 27 điểm Tổng diện tích đất dành cho khu dân cư đến năm 2030 2.473,29 ha, đất 1.262,41 ha, với dự báo dân số 210.345 người Bình qn diện tích đất/điểm dân cư 7,56 ha, với dân só trung bình 639 người/điểm dân cư 205 hộ/điểm dân cư 4.3.2.3 Định hướng phát triển sở hạ tầng điểm cư Phát triển sở hạ tầng điểm dân cư nội dung quan trọng phát triển mạng lưới dân cư huyện Trong giai đoạn tới, đầu tư xây dựng sở hạ tầng nhiệm vụ huyện Giao Thủy quan tâm Một số nội dung quan trọng việc xây dựng sở hạ tầng điểm dân cư huyện : - Về hệ thống đường giao thơng: Cứng hóa tồn hệ thống giao thông điểm dân cư đảm bảo giao thông thuận lợi vào mùa mưa Các đường trục mở rộng với bề mặt – m đảm bảo cho xe ô tô lại, tránh an tồn - Các cơng trình cơng cộng: Mỗi điểm dân cư cần phải có nhà văn hóa, sân vui chơi, hội trường số cơng trình khác để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt nhân dân - Hệ thống trường học: Phát triển hệ thống trường học: trường trung học sở, tiểu học, trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Kiên cố hóa cơng trình giáo dục đảm bảo nhu cầu học tập ngày phát triển - Cở sở y tế: Hệ thống trạm y tế xã, thị trấn kiên cố hóa, đầu tư trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân xã vùng lân cận - Hệ thống điện, bưu viễn thơng: Việc phát triển hệ thống điện, bưu viễn thơng có ý nghĩa lớn đến phát triển kinh tế xã hội điểm dân cư Huyện Giao Thủy trọng việc phát triển hệ thống điện đảm bảo toàn nhân dân sử dụng điện phục vụ tốt cho sống người dân - Phát triển hệ thống trung tâm xã, cụm xã: Việc phát triển hệ thống thúc đẩy phát triển xã vùng 85 - Tại điểm trung tâm xã bố trí quỹ đất xây dựng vườn hoa kết hợp hồ nước tạo cảnh quan xanh với diện tích từ 0,5-1ha 4.3.2.4 Cơ cấu sử dụng đất khu dân cư trước sau định hướng Đến năm 2030, với phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, diện tích đất khu dân cư tăng lên, cụ thể: - Diện tích đất phi nông nghiệp khu dân cư tăng lên 80,08 ha, đó: + Đất tăng lên 52,18 ha, bao gồm đất nông thôn tăng thêm 47,50 chuyển sang 4.68 đất đô thị; + Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp tăng 0,8 ha; + Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 15,0 ha; + Đất có mục đích cơng cộng tăng 12,1 (bao gồm đất xây dựng đường giao thơng, nhà văn hóa, trường học, sân thể thao, sân vui chơi ) - Diện tích đất nơng nghiệp giảm 80,08 ha; phần diện tích giảm chuyển sang đất phi nơng nghiệp Phần diện tích cịn lại góp phần cải thiện cảnh quan cho điểm dân cư Quá trình định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư đến năm 2030 làm cho thay đổi cấu sử dụng đất theo chiều hướng giảm diện tích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, diện tích đất nơng nghiệp thu hẹp, diện tích đất tăng lên, diện tích đất có mục đích công cộng tăng lên, đồng thời quy mô, chất lượng cơng trình cơng cộng nâng lên đáp ứng nhu cầu phat triển thời kỳ 4.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ HUYỆN GIAO THỦY 4.4.1 Giải pháp hồn thiện sách Chính sách huy động vốn: Để hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng điểm dân cư đô thị điểm dân cư nơng thơn địi hỏi phải có nguồn vốn lớn, địa phương khơng có nguồn kinh phí thực Chính vậy, tỉnh huyện cần có sách huy động nguồn vốn hỗ trợ địa phương việc xây dựng sở hạ tầng nơng thơn Bên cạnh đó, cần có sách khuyến khích người dân tham gia vào cơng xây dựng nơng thơn Người dân đóng góp sức người 86 sức với mục tiêu nâng cao chất lượng không gian sống Chính quyền địa phương cần có chững chủ trương sách đúng, hợp lý để khai thác tiềm từ phía người dân, phải lấy người dân làm chủ để khai thác sức mạnh cộng đồng Chính quyền cần tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân hiến đất mở rộng đường, đóng góp ngày cơng lao động xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao Thực nghiêm túc sách giao đất, thu hồi đất theo quy hoạch sử dụng đất duyệt Kiên phá dỡ xử lý nghiêm minh trường sử dụng đất khu dân cư khơng quy hoạch duyệt mục đích sử dụng đất giao Có giải pháp thu hồi đấu giá quyền sử dụng đất đất xen kẹp khu dân cư để đảm bảo sử dụng đất hợp lý, hiệu Qua tăng ngân sách nhà nước để tái đầu tư lại cho phát triển hạ tầng khu dân cư 4.4.2 Giải pháp quy hoạch Để điểm dân cư phát triển theo hệ thống, đảm bảo chất lượng, huyện Giao Thủy cần xây dựng quy hoạch huyện, bao gồm loại quy hoạch sau: Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh - Xây dựng quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy đến năm 2020 quy hoạch sử dụng đất tất xã, thị trấn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất hoạch định vị trí quy hoạch cơng trình xây dựng vị trí phát triển thị, diện tích điểm dân cư mở rộng Quy hoạch hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hố, cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, dịch vụ: Xác định nhu cầu sử dụng đất cho bố trí vùng sản xuất hạ tầng kü thuật thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hố nơng nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ; bố trí hệ thống thuỷ lợi, thuỷ lợi kết hợp giao thông theo hướng dẫn ngành chức Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hoá tốt đẹp Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới, bao gồm: bố trí mạng lưới giao thơng, điện, trường học cấp, trạm xá, 87 trung tâm văn hoá, thể thao xã, nhà văn hố khu thể thao thơn, bưu điện hệ thống thông tin liên lạc, chợ, nghĩa trang, bãi xử lý rác, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống nước thải, cơng viên xanh, hồ nước sinh thái… Mặt khác, cần quan tâm đến quy hoạch hệ thống điểm dân cư nông thôn theo Xu hướng tích tụ dần từ nhỏ đến lớn theo trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước thị hố nơng thơn Sẽ hình thành điểm dân cư có quy mơ dân số hợp lý từ 1000 - 2000 người, trung tâm xã, trung tâm cụm xã, thị trấn gắn liền với đô thị trung tâm kinh tế - xã hội huyện Một mạng lưới dân cư huyện gắn bó thị với nông thôn Trước mắt cần hạn chế phát triển điểm dân cư manh mún, phân tán, tiến tới xố bỏ điểm dân cư phân tán khơng đủ điều kiện phát triển Đồng thời, tập trung quy hoạch cải tạo cơng trình cơng cộng kết cấu hạ tầng khu dân cư 4.4.3 Biện pháp huy động vốn đầu tư Biện pháp đầu tư nhằm huy động vốn nhiều điều kiện từ Nhà nước, tỉnh, huyện nguồn vốn huy động dân Trên sở đó, có kế hoạch ưu tiên phát triển ngành nghề mang tính mũi nhọn huyện Cụ thể là: Đổi chế tài chính, phát huy nội lực, thực xã hội hóa, huy động nguồn vốn đầu tư để xây dựng, cải tạo điểm dân cư; Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia, tập đoàn, cá nhân tài trợ ủng hộ; Đề nghị Nhà nước đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm dân cư, kinh phí cho đối tượng sách hộ nghèo, hình thức vốn trợ cấp, vay vốn tín dụng ưu đãi 88 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Giao Thủy huyện đồng ven biển tỉnh Nam Định, có tiềm phát triển dịch vụ du lịch tiểu thủ công nghiệp Tổng dân số huyện 188.903 người, số hộ 60.560 hộ Tổng diện tích tự nhiên 23.775,61 ha, đất nơng nghiệp 16.591,02 ha, đất phi nông nghiệp 6.421,44 763,15 đất chưa sử dụng Tổng số điểm dân cư tồn huyện 329 điểm, có 24 điểm dân cư đô thị 305 điểm dân cư nông thơn Kết phân loại điểm dân cư có 98 điểm dân cư loại 1; 161 điểm dân cư loại 70 điểm dân cư loại Kiến trúc cảnh quan khu dân cư nhiều hạn chế có khác biệt khu vực thị khu vực nơng thơn Diện tích đất khu dân cư 2.393,21 ha, đất 1.210,23ha, đất xây dựng cơng trình cơng cộng 124,02 ha, đất giao thông 1.046,13 ha, đất xanh 1,21 ha, đất tiểu thủ công nghiệp 5,56 đất khác 6,06ha Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện quy hoạch ngành Đến năm 2030, hệ thống dân cư phát triển toàn huyện Giao Thủy phát triển sở điểm dân cư cũ mở rộng điểm dân cư có tiềm phát triển dọc theo trục đường với tổng diện tích 52,18 tất đơn vị hành chính, đơn vị hành cấp xã thực tốt việc phân khu chức theo quy hoạch nông thôn Tiến hành chỉnh trang, cải tạo điểm dân cư nơng thơn có kết hợp với quy hoạch, mở rộng, mở mới, cơng trình cơng cộng xây dựng cải tạo, nâng cấp góp phần phục vụ nhu cầu người dân Định hướng đến năm 2030, tồn huyện có 329 điểm dân cư Trong điểm dân cư loại 144 điểm, điểm dân cư loại 158 điểm, điểm dân cư loại 27 điểm Tổng số điểm dân cư thị 24 điểm Trong đó: điểm dân cư loại 15 điểm, điểm dân cư loại điểm Tổng số điểm dân cư nông thôn 305 điểm Trong đó: điểm dân cư loại 129 điểm, điểm dân cư loại 149 điểm, điểm dân cư loại 27 điểm 89 Để phát triển hệ thống điểm dân cư thống nâng cao chất lượng sống, quyền địa phương cần phải xây dựng hoàn chỉnh loại quy hoạch có sách huy động nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước nhân dân 5.2 ĐỀ NGHỊ Nếu đề tài tiếp tục nghiên cứu đánh giá thêm số tiêu chí mơi trường việc phân loại hệ thống điểm dân cư 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi Trường (2014) Thông tư 28/2014/TT - BTNMT việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất NXB Bản Đồ, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi Trường (2006) Hướng dẫn áp dụng định mức sử dụng đất công tác lập điều chỉnh quy hoạch Bộ Tài nguyên Môi Trường (2014) Thông tư 29/2014/TT - BTNMT việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất NXB Bản Đồ, Hà Nội Bộ Xây dựng (1999) Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 NXB Xây dựng, Hà Nội Bộ Xây dựng (2004) Định hướng quy hoạch nhà đến năm 2020 NXB Xây dựng, Hà Nội Bộ Xây dựng (2009) Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30-9-2009 Quy định chi tiết số nội dung Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 Chính phủ việc Phân loại thị Chính phủ (2009) Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7-5-2009 việc phân loại thị Chính phủ (2010) Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 quản lý khơng gian, kiển trúc, cảnh quan thị Chính phủ (2016) Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn giai đoạn 2016-2020 10 Đàm Thu Trang Đặng Thái Hoàng (2006) Quy hoạch xây dựng đơn vị NXB Xây dựng, Hà Nội 11 Đặng Đức Quang (2000) Thị tứ làng xã NXB Xây dựng, Hà Nội 12 Đỗ Đức Viêm (2005) Quy hoạch xây dựng phát triển điểm dân cư nông thôn NXB Xây dựng, Hà Nội 13 Đồn Cơng Quỳ (2006) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 14 Nội Lê Trung Thống (1979) Ba đồ án Việt Nam vào vòng NXB Xây dựng, Hà 15 Nguyễn Than (1985) Đơ thị hố nơng thơn ngói hố nơng thơn Viện quy hoạch xây dựng tổng hợp, Hà Nội 91 16 Phạm Hùng Cường (2004) Hướng dẫn làm tập đồ án quy hoạch chi tiết đơn vị NXB Xây dựng, Hà Nội 17 Phòng Tài nguyên Môi Trường huyện Giao Thủy (2014) Hệ thống biểu mẫu thống kê, kiểm kê đất đai, Giao Thủy 18 Phòng Thống kê huyện Giao Thủy (2018) Niên Giám thống kê, Giao Thủy 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đất đai văn hướng dẫn thi hành luật NXB Bản đồ, Hà Nội 20 UBND huyện Giao Thủy (2010) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Giao Thủy giai đoạn 2010 – 2020 21 UBND huyện Giao Thủy (2013) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Giao Thủy 22 UBND huyện Giao Thủy (2015) Báo cáo đại hội đại biểu Đảng Giao Thủy lần thứ VII nhiệm kỳ (2015 -2020), Giao Thủy 23 Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp (2007) Dự án chiến lược phát triển điểm dân cư nông thôn tới năm 2020 24 Vũ Tam Lang (1991) Kiến trúc cổ Việt Nam NXB Xây dựng, Hà Nội 25 Nội Vũ Thị Bình (2006) Quy hoạch phát triển nông thôn NXB Nông Nghiệp, Hà 26 Vũ Thị Bình (2008) Giáo trình Quy hoạch đô thị khu dân cư nông thôn NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 92 ... 329 điểm dân cư Trong điểm dân cư loại 144 điểm, điểm dân cư loại 158 điểm, điểm dân cư loại 27 điểm Tổng số điểm dân cư đô thị 24 điểm Trong đó: điểm dân cư loại 15 điểm, điểm dân cư loại điểm. .. 6,06ha Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện quy hoạch ngành Đến năm 2030, hệ thống dân cư phát triển toàn huyện Giao Thủy phát triển sở điểm dân cư. .. cứu Đánh giá việc tổ chức sử dụng đất, xây dựng phát triển hệ thống điểm dân cư đô thị nông thôn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư đáp ứng yêu cầu phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện giao thủy tỉnh nam định , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện giao thủy tỉnh nam định