Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

220 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 07:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHAMKIEW PHANDAVONG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHAMKIEW PHANDAVONG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Phạm Ngọc Ánh TS Vũ Quốc Dũng HÀ NỘI – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo qui định chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021 TÁC GIẢ KHAMKIEW PHANDAVONG KÝ HIỆU VIẾT TẮT - AMC: Công ty quản lý tài sản - BCTC: Báo cáo tài - BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển - CASA: Current Account Savings Account (Tài khoản tiết kiệm tại) - CN: Chi nhánh - CHDCND: Cộng hòa Dân chủ nhân dân - CIC: Trung tâm thông tin tin dụng (Credit Information Center) - CNTT: Công nghệ thông tin - CKNB: Cam kết ngoại bảng - CSTD: Chính sách tín dụng - CSTT: Chính sách tiền tệ - DN: Doanh nghiệp - CSTD: Chính sánh tín dụng - DNTD: Dư nợ tín dụng - DPRR: Dự phịng rủi ro - DPRRTD: Dự phịng rủi ro tín dụng - DATC: Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp - ĐGXH: Định giá xếp hạng - ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông - GSNH: Giám sát ngân hàng - HĐQT: Hội đồng quản trị - KV: Khu vực - KTKSNB: Kiểm tra kiểm soát nội - NH: Ngân hàng - NSNN: Ngân sách Nhà nước - NCS: Nghiên cứu sinh - NHTM: Ngân hàng thương mại - NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần - NHNN: Ngân hàng Nhà nước - NHTW: Ngân hàng trung ương - NPL: (Non performing loan) Nợ xấu ngân hàng - NQH: Nợ hạn - PDGHTD: Phê duyệt giới hạn tín dụng - QĐ: Quyết định - QLTD: Quản lý tín dụng - QLNX: Quản lý nợ xấu - QLRRTD: Quản lý rủi ro tín dụng - TCTD: Tổ chức tín dụng - TĐ PDTD: Thẩm định phê duyệt tín dụng - TSC: Trụ sở - TSBĐ: Tài sản bảo đảm - RRTD: Rủi ro tín dụng - XLNX: Xử lý nợ xấu - XLRR: Xử lý rủi ro - XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội - VAMC: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt nam - VCB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - VHTD: Vận hành tín dụng - WTO: Tổ chức thương mại giới MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i KÝ HIỆU VIẾT TẮT MỤC LỤC .3 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 2.1.Tổng quan nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài luận án 2.2 Giá trị khoa học thực tiễn luận án kế thừa 13 2.3 Những vấn đề chưa đề cập nghiên cứu luận án cần giải 13 Câu hỏi nghiên cứu 14 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .15 4.1 Mục đích nghiên cứu 15 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .15 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 15 Phương pháp nghiên cứu đề tài luận án 16 Quy trình nghiên cứu 18 Những đóng góp luận án 21 Kết cấu luận án 22 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .23 1.1 Những vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng nợ xấu ngân hàng thương mại 23 1.1.1 Khái niệm Tín dụng Ngân hàng thương mại 23 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 24 1.1.3 Nợ xấu Ngân hàng thương mại .27 1.2 Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại .39 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản lý nợ xấu 39 1.2.2 Nội dung quản lý nợ xấu .40 1.2.3 Tiêu chí đánh giá quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại 63 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nợ xấu .65 1.3 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu số Ngân hàng thương mại Việt Nam học Ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 68 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu số ngân hàng thương mại Việt Nam 68 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Cơng hịa Dân chủ Nhân dân Lào 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 84 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 84 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân Lào .84 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Lào giai đoạn 2015 đến năm 2020 88 2.2 Thực trạng quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 93 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Cơng hịa Dân chủ Nhân dân Lào 93 2.2.2.Thực trạng quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Lào 104 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Cơng hịa Dân chủ Nhân dân Lào 125 2.3.1 Những kết đạt 125 2.3.2 Những hạn chế 131 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 137 KẾT LUẬN CHƯƠNG 146 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 147 3.1 Định hướng phát triển, mục tiêu quan điểm tăng cường quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Lào giai đoạn 2021-2025 147 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng thương mại Lào 147 3.1.2 Mục tiêu quan điểm tăng cường quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Lào 150 3.2 Các giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 154 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng ban hành sách, chiến lược quản lý nợ xấu quy trình quản lý nợ xấu 154 3.2.2 Tiếp tục hồn thiện mơ hình tổ chức máy quản lý nợ xấu 156 3.2.3 Tăng cường hoạt động quản lý nợ xấu .161 3.2.4 Các giải pháp khác 172 3.3 Một số kiến nghị 176 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Lào Bộ/ngành liên quan 176 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Lào 183 KẾT LUẬN CHƯƠNG 185 KẾT LUẬN CHUNG 186 TÀI LIỆU THAM KHẢO 188 DANH MỤC SỞ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiên cứu luận án 19 Sơ đồ 1.2 Quy trình thu thập xử lý thơng tin sơ cấp 20 Sơ đồ 1.3 Quy trình thu thập xử lý thơng tin thứ cấp 21 Sơ đồ 1.4 Các hình thức rủi ro tín dụng 26 Sơ đồ 1.5 Mô tả chống đỡ ngân hàng thất tín dụng 33 Sơ đồ 1.6 Vịng luẩn quẩn tình trạng TC yếu NHTM 34 Sơ đồ 1.7 Quy trình kiểm sốt tín dụng liên tục 58 Sơ đồ 1.8- Ngăn ngừa xử lý rủi ro tín dụng 59 Sơ đồ 2.1 Quy trình tra, giám sát khoản cấp tín dụng NHTM Lào .108 Sơ đồ 2.2 Mơ hình tổ chức quản lý nợ xấu Trụ sở 110 Sơ đồ 2.3 Mơ hình tổ chức kinh doanh Chi nhánh 110 Sơ đồ 2.4 Mơ hình tổ chức phê duyệt tín dụng 112 Sơ đồ 2.5 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro NHTM nhà nước Lào 114 Sơ đồ 2.6 Mơ hình tổ chức xử lý nợ xấu NHTM nhà nước Lào 116 Y Hình 3.1 Mơ hình tổ chức máy QLRRTD (Trước sau thành lập VHTD) 159 PHỤ LỤC THƯ PHỎNG VẤN Tên Người vấn: Khamkiew Phandavong Nơi công tác: Ngân Hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Số điện thoại: 008562096128072 Địa email: khamkiew_phandavong@yahoo.com Tên đề tài: “Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào” Thư vấn gồm phần: Phần 1: Nội dung liên quan đến đề tài Phần 2: Xác nhận Người vấn Người vấn PHẦN 1: NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Mục đích: Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính vấn chuyên sâu để đưa nhận định, đánh giá có giá trị nội dung trình bày luận án Đánh giá thực trạng nợ xấu, quản lý nợ xấu bổ sung cho đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng NHTM Lào Kết từ số vấn chuyên sâu chuyên gia nhà quản lý thuộc lĩnh vực nghiên cứu bổ sung thơng tin đánh giá tồn diện, đầy đủ thực trạng quản lý nợ xấu sở đưa giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu NHTM Lào Đối tượng vấn: Đối tượng tham gia vấn người có kinh nghiệm làm việc lâu năm nhóm (03) ngân hàng chi nhánh gồm: Ban giám đốc; khối Kinh doanh; khối Pháp chế Quản lý rủi ro; khối Kiểm toán nội chuyên viên Ngoài để đề tài có tính khách quan tác vấn thêm số đối tượng cán quản lý, chuyên viên thuộc Cơ quan tra giám sát Nhà nước (CQTTGSNN) Phương thức ghi nhận thông tin: Cuộc vấn ghi chép đầy đủ làm để phân tích, đánh giá phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài Khai thác sử dụng thông tin: Dữ liệu thông tin từ vấn sau sàng lọc, phân tích, tổng hợp sử dụng số nội dung đề tài luận án Thời gian vấn: từ 45 phút đến 60 phút PHẦN 2: XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN VÀ NGƯỜI PHỎNG VẤN Tôi mời tham gia vấn sâu nghiên cứu với đề tài luận án: “Quản lý nợ xấu ngân hang thương mại Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào” Tơi đọc, kiểm tra mục đích vấn, tự nguyện tham gia vấn trả lời câu hỏi vấn theo hiểu biết Tên Người vấn: Chữ ký Người vấn: Ngày vấn: Tồn thơng tin thu thập từ vấn sử dụng vào mục đích nghiên cứu, khơng sử dụng vào mục đích khác Tên Người vấn: Khamkiew Phondavong Chữ ký Người vấn: Ngày vấn: Kết quả: Người vấn Người vấn ký xác nhận sau kết thúc vấn PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN Số thứ tự Đơn vị vấn NHTM Nhà nước Vị trí làm việc Giám đốc Phó giám đốc Phịng kinh doanh, Nhóm PV phịng tổng hợp, phịng kế tốn, phịng quản lý rủi ro NHTM Liên doanh Giám đốc Phó giám đốc Phịng kinh doanh, Nhóm PV phịng tổng hợp, phịng kế tốn, phịng quản lý rủi ro Nhóm PV NHTM Tư nhân Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên Tổng Số người vấn 3 16 3 12 25 65 PHỤ LỤC Nội dung vấn Giới thiệu: Tên Khamkiew Phandavong, cơng tác Ngân Hàng Cộng Hịa Dân Chủ Nhân Dân Lào Tôi thực đề tài nghiên cứu: “Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Cộng hịa Dân chủ Nhân dân Lào”, có số nội dung nghiên cứu cần gợi ý bổ sung từ chuyên gia để kết nghiên cứu có ý nghĩa khoa học cao Ơng/Bà lựa chọn với tư cách đại diện cho: Ngân hàng Thương mại CHDCND Lào Ngoài để đề tài có tính khách quan tác vấn thêm số đối tượng cán quản lý, chuyên viên thuộc Cơ quan tra giám sát Nhà nước (CQTTGSNN) thuộc Chi nhánh NHNN tỉnh/thành phố Cuộc nói chuyện phục vụ cho mục đích nghiên cứu, làm sâu sắc thêm nhận định, đánh giá quản lý nợ xấu, góp phần vào phát triển Ngân hàng Thương mại nói riêng ngành ngân hàng CHDCND Lao nói chung Vì vậy, tơi muốn lắng nghe ý kiến Ông/Bà số nội dung! II Thông tin cá nhân người vấn Họ tên: .Tuổi .Giới tính: Chức danh: Trình độ học vấn: Nơi công tác: Vị trí làm việc: Chữ ký xác nhận người vấn: III Phần nội dung vấn Nhận thức Ông/Bà hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại? Theo Ơng/Bà, sách tín dụng (chính sách quản lý nợ xấu ) Ngân hàng thương mại tốt chưa? Xin Ông/Bà cho biết ý kiến? Nhận thức Ông/Bà mơ hình tổ chức QLRRTD(QLNX) Ngân hàng TM phát huy hết hiệu chưa (mơ hình ngân hàng áp dụng, có bám sát thơng lệ quốc tế, phù hợp với phát triển hệ thống Ngân hàng CHDCND Lào)? Theo Ông/Bà cho biết Ngân hàng TM Lào đo lường nợ xấu cơng cụ gì? Xin Ơng/Bà cho biết ý kiến? Theo Ơng/bà hoạt động kiểm sốt báo cáo quản lý nợ xấu NHNN Lào làm tốt vai trị chưa? Xin Ơng/bà cho biết ý kiến? Đánh giá Ông/bà về: - Mức độ tn thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng khơng? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? Theo Ơng/Bà cần có giải pháp để hồn thiện hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng TM CHDCND Lào? * Nội dung 2: Ý kiến sách tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào Phụ lục 4: Kết vấn từ chuyên gia TÓM TẮT KẾT QUẢ PHỎNG VẤN * Nội dung 1: Nhận thức hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV Nhận thức hoạt động quản lý nợ xấu ĐTPV1 - Là tập hợp công cụ, quy định để quản lý, thống kê nợ xấu, từ đề phương hướng, biện pháp hợp lý để tổ chức thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo, nhằm mục đích kiểm sốt chặt chẽ chất lượng - Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng nhiệm vụ quan trọng ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh - Hoạt động thu hồi nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nợ ban lãnh đạo Ngân hàng ngoại thương Lào quán triệt từ trụ sở đến phòng giao dịch - Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào quan trọng Vì nợ xấu làm vốn ngân hàng nên phải quản lý nợ xấu thật tốt để không ảnh hưởng đến kết kinh doanh ĐTPV2 - Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng nhiệm vụ quan trọng ngân hàng ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh - Vơ quan trọng tác động nợ xấu lớn, kh - ông ảnh hưởng riêng ngành nghề mà cịn ảnh hưởng đến tồn kinh tế - Hoạt động quản lý nợ xấu đóng vai trị quan trọng hoạt động tín dụng ĐVPV - Quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng nhiệm vụ quan trọng ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh - Hoạt động thu hồi nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nợ ban lãnh đạo Ngân hàng ngoại thương Lào quán triệt từ trụ sở đến phòng giao dịch - Hoạt động QLNX nhằm giảm rủi ro, lợi nhuận NH cao ĐVPV - Là hoạt động NH cần quan tâm hàng đầu kết hợp với công nghệ thông tin để phát sớm rủi ro - Là hoạt động thu hồi nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo, nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng nợ, giảm thiểu rủi ro tín dụng (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) Chính sách quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng ĐTPV ĐTPV1 - Rất tốt chặt chẽ - Tương đối tốt tiếp tục hoàn thiện Ngân hàng ngoại thương Lào có quy trình bảy bước sách quản lý nợ xấu - Chính sách quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào có kết tích cực Hội đồng quản lý rủi ro ban xử lý nợ xấu đạo nghiêm khắc, sát tới phận - Tương đối tốt, phòng ban phối hợp chặt chẽ, từ phòng quản lý khách hàng phòng quản lý rủi ro - Chính sách tín dụng Vietinbank tốt chặt chẽ ĐTPV2 - Chính sách quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào có kết tích cực thời gian qua Đó kết cố gắng từ hội đồng xử lý nợ xấu - Rất tốt chặt chẽ - Tương đối tốt, Ngân hàng ngoại thương Lào có quy trình bước rõ ràng việc quản lý xử lý nợ xấu - Ngân hàng ngoại thương Lào tái cấu trúc hoạt động quản lý nợ xấu theo mô hình hình khối để củng cố phát huy vai trị ba vịng kiểm sốt độc lập nhằm tạo hạn chế phát sinh nợ xấu tương lai ĐTPV3 - Ngân hàng ngoại thương Lào ban hành đề án tái cấu trúc ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2015-2020 thông qua nhiều văn liên quan đến việc quản lý nợ xấu Từ đó, mang lại hiệu cao việc quản lý, giám sát chặt chẽ nợ xấu - Chính sách quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào tương đối tốt, có phân cơng nhiệm vụ rõ ràng phối hợp chặt chẽ phòng ban, từ phòng quản lý nợ đến phòng tổng hợp xử lý nợ xấu - Ngân hàng ngoại thương Lào tiến hành tái cấu trúc hoạt động quản lý nợ xấu theo mơ hình khối để củng cố phát huy vai trò Ban hành nhiều văn liên quan đến quản lý, xử lý nợ xấu ĐTPV4 - Tương đối tốt, phòng ban phối hợp chặt chẽ, từ phòng quản lý khách hàng phòng quản lý rủi ro Ngân hàng ngoại thương Lào có quy trình bảy bước sách quản lý nợ xấu -Chính sách quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Vietinbank tương đối tốt, có phân công nhiệm vụ rõ ràng phối hợp chặt chẽ phòng ban, từ(63/65 phòngsốphiếu) quản lý nợ đếngiá phịng tổngsách hợp tín xử lý nợ xấu nhiênthiện, cần tăng cường giải phápđối QLNX hiệuquả Tổng hợp: có 96,92% đánh dụngở mứcTuy hồn tốt, chặt chẽ, tương tốt, hiệu (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) * Nội dung 3: Ý kiến mơ hình tổ chức máy quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV Tổ chức máy quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV1 - Bộ máy quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào phân cấp từ trụ sở đến chi nhánh nên phát huy hiệu cao - Ngân hàng ngoại thương Lào có phịng ban chun trách xử lý nợ xấu, xuyên suốt từ trụ sở đến chi nhánh Tuy việcquản xử lýlýnợnợxấu vấnNgân đề phức hiệuthương chưa tốnphân kémcấp nhiều nguồn ĐTPV2 nhiên - Bộ máy xấulàcủa hàngtạp, ngoại Làocao, từ Trụ sở lực (Ban điều hành) đến khối quản lý rủi ro, đến phòng liên quan phòng pháp chế, phòng xử lý nợ phân cấp trực tiếp đến Chi nhánh nên phát huy hiệu cao - Tổ chức máy quản lý phát huy hiệu công tác quản lý nợ xấu ĐTPV3 - Bộ máy quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào phân cấp trực tiếp đến Chi nhánh khối quản lý rủi ro phân cấp từ Ban điều hành đến phòng liên quan như: phòng Pháp chế, phòng Xử lý nợ nên đạt hiệu cao - Phát huy hiệu tương đối tốt ĐTPV4 - Bộ phận quản lý nợ xấu có tâm cao, thống xuyên suốt từ cấp xuống cấp dưới, từ lãnh đạo xuống nhân viên nên hoạt động tương đối hiệu - Nợ xấu vấn đề phức tạp, nên tổ chức máy quản lý nợ xấu địi hỏi phải tăng cường kiểm sốt chặt chẽ Tổng hợp lại có 95,38% (62/65 số phiếu) đánh giámơ hình tổ chức máy quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào hiệu (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) * Nội dung 4: Ý kiến công tác đo lường nợ xấu Ngân Đo lường nợ xấu hàng ngoại thương Lào ĐTPV ĐTPV1 - Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội - Qua chấm điểm tín dụng khách hàng; qua hệ thống cảnh báo hàng ngày; qua cảnh báo sớm tín dụng khách hàng (EWS) để từ có biện pháp xử lý kịp thời - Qua Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội tiêu chuẩn Basel II kết hợp với chương trình phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng ĐTPV2 - Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội tiêu chuẩn Basel II kết hợp với chương trình phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng - Qua chấm điểm tín dụng khách hàng; qua hệ thống cảnh báo hàng ngày; qua cảnh báo sớm tín dụng khách hàng (EWS) - Qua tiêu xếp hạng tín dụng nội ĐTPV3 - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, tiêu đo lường, cảnh báo rủi ro - Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng; hệ thống nhắc nợ tự động; hệ thống phân loại nợ - Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội tiêu chuẩn Basel II thống phân loại nợ theo quy định NHNN Việt Nam; Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống nhắc nợ tự động ĐTPV4 Hệ Công tác đo lường nợ xấu Vietinbank cần tăng cường áp dụng qua cảnh báo sớm tín dụng khách hàng (EWS) nhằm có biện pháp xử lý kịp thời - Qua Bộ tiêu xếp hạng tín dụng nội tiêu chuẩn Basel II kết hợp với chương trình phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Tổng hợp lại có 93,84% (61/65 số phiếu)ý kiến công tác đo lường nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào đánh giá triển khai tốt (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) * Nội dung 4: Ý kiến công tác đo lường nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) * Nội dung 5: Ý kiến hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV Hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu ĐTPV1 - Ngân hàng ngoại thương Lào thường xuyên thành lập tổ công tác theo kế hoạch đột xuất; đồn kiểm tra nghiệp vụ phân cơng theo dõi chặt chẽ diến biến nợ xấu - Hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu làm tốt vai trị - Việc kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu làm tương đối tốt, cập nhật liên tục với số liệu xác phán ánh thực trạng nợ xấu, phương án xử lý nợ xấu rõ ràng ĐTPV2 - Ngân hàng ngoại thương Lào xây dựng hệ thống kiểm soát, cảnh báo, hệ thống báo cáo quản lý nợ xấu đồng từ Trụ sở đến Chi nhánh nên phát huy hiệu cao việc quản lý xử lý nợ xấu - Hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu cung cấp thơng tin kịp thời tình hình xử lý nợ xấu, tiến độ thu hồi nợ, xử lý nhóm nợ đến ban lãnh đạo từ đưa phương án xử lý nợ tối ưu ĐTPV3 - Hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu làm tương đối tốt vai trị - Việc kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu làm tốt, phương án xử lý nợ xấu rõ ràng, cập nhật liên tục với số liệu xác phán ánh thực trạng nợ xấu ĐTPV4 - Ngân hàng ngoại thương Lào thường xuyên thành lập tổ công tác theo kế hoạch đột xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ diến biến nợ xấu, kịp thời báo cáo xác diễn biến nợ xấu ngân hàng - Tương đối tốt Tổng hợp lại có 92,3% (60/65 số phiếu)về hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng Ngân hàng ngoại thương Lào cho làm tương đối tốt vai trị kiểm sốt NH (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) * Nội dung 5: Ý kiến hoạt động kiểm soát báo cáo quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) * Nội dung 6: Đánh giá về: mức độ tn thủ; trình độ chun mơn; đạo đức nghề nghiệp; nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật ĐTPV Ý kiến ĐTPV1 - Mức độ tn thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng khơng? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? ĐTPV2 - Mức độ tuân thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng không? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? ĐTPV3 - Mức độ tn thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng không? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? ĐTPV4 - Mức độ tn thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng khơng? - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? Tổng hợp- Mức độ tn thủ sách, quy trình, nghiệp vụ cán ngân hàng vị trí (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? (50/65) tốt (76,92%) - Trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ cán ngân hàng có đồng không? (51/65) tương đối đồng (78,46%) - Đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng (tốt/chưa tốt/ý kiến khác)? (7/65)bộ phận nhỏ chưa tốt (10,77%) - Nguồn nhân lực QLNX có trình độ am hiểu pháp luật nào? (50/65) am hiểu tốt (76,92%) (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) Ngân hàng ngoại thương Lào ĐTPV ĐTPV1 * Nội dung 7: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng ngoại thương Lào Giải pháp - Cần thống quy trình chịu trách nhiệm cán - Chuyển nợ vay thành vốn góp - Bán nợ cho VAMC ĐTPV2 - Cần cải cách trình giải tịa thi hành án cấp tốn nhiều thời gian - Làm tốt công tác thẩm định từ trước cho vay Quyết liệt xử lý nợ tiềm ẩn rủi ro Phối hợp nhịp nhàng phòng ban từ Trụ sở Chi nhánh - Cần có chun mơn hóa hoạt động quản lý phịng ngừa nợ xấu ĐTPV3 - Cần có chun mơn hóa kết hợp với phần mềm quản lý chun sâu - Có nhiểu chương trình cảnh báo rui ro sớm - Mỗi nợ xấu cần thành lập tổ xử lý nợ chuyên trách để báo cáo tình hình thực tuấn đưa giải pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc - Tập trung xử lý nợ xấu Trụ sở nợ lớn kết hợp sử dụng hiệu công cụ mua bán, sát nhập ĐTPV4 -Tăng cường quản lý nợ xấu theo thông lệ quốc tế - Bản thân ngân hàng bán nợ cho VAMC phải có trách nhiệm sau với trái phiếu đặc biệt bán cho VAMC -Tích cực sử dụng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng ngân hàng -Trong tương lai Vietinbank cần có quy trình quản lý nợ xấu tiên tiến hệ thống NHTM Việt Nam (Nguồn: Tổng hợp từ liệu ghi chép ý kiến chuyên gia) Ngân hàng ngoại thương Lào Phụ lục Dư nợ tỷ trọng dư nợ tín dụng 10 khách hàng lớn NHTMNN Lào giai đoạn 2016-2020 Đơn vị tính: Triệu kíp Năm 2016 Năm 2017 Dư nợ tín Dư nợ tín Tỷ trọng dư dụng Tỷ trọng dư dụng STT nợ/ tổng dư 10 khách nợ/ tổng dư 10 khách nợ (%) nợ (%) hàng lơn hàng lơn nhất 2.579 3.673 1,20 2,80 2.299 3.088 2,30 1,10 1.873 0,90 3.008 2,30 1,50 1.260 0,60 2.000 10 Tổng 1.213 1.107 1.100 888 848 728 13.895 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 6,50 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ tín Dư nợ tín Tỷ trọng dụng Tỷ trọng dư dụng dư nợ/ 10 khách nợ/ tổng dư 10 khách tổng dư nợ nợ (%) hàng lơn hàng lơn (%) nhất 3.788 2,30 5.298 2,60 3.681 3.133 1,50 2,20 3.242 2.566 1,30 2,00 2.348 1,40 2.367 1,20 1.603 1,20 2.000 1,20 2.000 1,00 1.085 1.500 0,90 1.658 0,80 0,80 1.067 1.493 0,90 1.500 0,70 0,80 1.005 1.424 0,90 1.466 0,70 0,80 903 0,70 966 1.322 0,60 0,60 724 0,50 913 0,60 1.261 0,60 18.156 13,70 21.355 13,00 22.571 11,00 (Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê NHTM NN Giai đoạn 2016-2020) Năm 2020 Dư nợ tín Tỷ trọng dụng dư nợ/ 10 khách tổng dư nợ hàng lơn (%) 5.070 2,10 3.159 1,30 2.869 1,20 2.768 1,20 2.217 1.288 1.217 1.133 1.123 914 21.858 0,90 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 9,10 ... hịa Dân chủ Nhân dân Lào 93 2.2.2.Thực trạng quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Lào 104 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Cơng hịa Dân chủ Nhân dân Lào. .. hịa Dân chủ Nhân dân Lào 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 84 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại Cộng. .. dung quản lý nợ xấu .40 1.2.3 Tiêu chí đánh giá quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại 63 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nợ xấu .65 1.3 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu số Ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Mục lục

Xem thêm