Luận văn kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn rồng thái bình dương​

150 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  PHẠM THỊ BÍCH NGA HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐỒN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  PHẠM THỊ BÍCH NGA HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐỒN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG Chun ngành: Kế tốn (Hướng Ứng Dụng) Mã ngành: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHÚC SINH TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Phúc Sinh Các số liệu, kết đạt tác giả tiến hành khảo sát thực tế mà có chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Trong suốt trình thực luận văn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện hệ thống hệ thống kiểm sốt nội tai tập đồn Rồng Thái Bình Dương” Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến toàn thể cán nhân viên tập đồn Rồng Thái Bình Dương nói chung, đến cán nhân viên làm việc cơng trình, địa điểm thuộc tỉnh thành nói riêng Tác giả không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn khoa học Nguyễn Phúc Sinh hướng dẫn tận tình học trị Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc tập đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình thực luận văn Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe thành công Tác giả Luận văn Phạm Thị Bích Nga MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT ABSTRACT NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn luận văn đơn vị nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM MƠ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐỒN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG 1.1 Khái quát chung mơ hình tập đồn Rồng Thái Bình Dương 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tập đồn 1.1.2 Quy mô doanh nghiệp 1.1.3 Thuận lợi, khó khăn định hướng phát triển Tập đồn 1.1.3.1 Thuận lợi 1.1.3.2 Khó khăn 1.1.3.3 Định hướng phát triển mục tiêu hoạt động chung Tập đoàn 1.1.4 Tổ chức máy quản lý 1.1.4.1 Sơ đồ quản lý chung Tập đoàn 1.1.4.2 Sơ đồ tổ chức tập đồn nói chung (đính kèm cuối luận văn) 1.1.4.3 Sơ đồ tổ chức hoạt động cụ thể cơng ty thành viên (đính kèm phần cuối luận văn) 1.1.5 Tổng quan tổ chức hệ thống thông tin Tập đoàn 1.1.5.1 Hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp 10 1.1.5.2 Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp 10 1.2 Bối cảnh ngành nghề - Bối cảnh doanh nghiệp bối cảnh chung kinh tế Việt Nam 10 1.2.1 Ngành xây dựng 11 1.2.2 Ngành tổ chức kiện hoa hậu, du lịch, truyền thông 11 1.2.3 Ngành đầu tư tài 12 1.3 Đặc điểm ngành nghề Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 13 1.3.1 Đặc điểm ngành xây dựng 13 1.3.2 Đặc điểm ngành tổ chức kiện hoa hậu, truyền thông, dụ lịch 14 1.3.3 Đặc điểm ngành đầu tư tài 15 1.4 Tổng quan tình hình tài Tập đoàn 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 24 2.1 Các quan điểm chung kiểm soát nội 24 2.2 Hệ thống KSNB theo quan điểm COSO 2013 25 2.3 Lý thuyết Hiệu hoạt động 26 2.4 Các phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội theo báo cáo COSO 2013 29 2.4.1 Môi trường kiểm soát 29 2.4.2 Đánh giá rủi ro 30 2.4.3 Hoạt động kiểm soát 31 2.4.4 Hệ thống thông tin truyền thông 31 2.4.5 Hoạt động giám sát 32 2.5 Vai trị, mục tiêu hạn chế vốn có hệ thống KSNB 32 2.5.1 Vai trò hệ thống KSNB 32 2.5.2 Mục tiêu hệ thống KSNB 33 2.5.3 Những hạn chế vốn có hệ thống KSNB 33 2.6 Tổng quan nghiên cứu giới Việt Nam có liên quan đến đề tài 34 2.6.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 34 2.6.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐỒN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG 41 3.1 Thực trạng hệ thống kiểm sốt Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 41 Phương pháp nghiên cứu 41 3.1.1 Thực trạng mơi trường kiểm sốt Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 42 3.1.2 Thực trạng đánh giá rủi ro Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 51 3.1.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 59 3.1.4 Thực trạng hệ thống thông tin truyền thông Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 65 3.1.5 Thực trạng hệ thống giám sát Tập đoàn Rồng Thái Bình Dương 70 3.2 Phân tích – Đánh giá hệ thống kiểm soát nội Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 75 3.2.1 Phân tích – Đánh giá yếu tố mơi trường kiểm sốt 75 3.2.1.1 Tính trực giá trị đạo đức 75 3.2.1.2 Hội đồng quản trị cấu tổ chức 76 3.2.1.3 Triết lý quản lý phong cách điều hành 78 3.2.1.4 Đảm bảo lực nhân sách nhân 80 3.2.2 Phân tích – Đánh giá cơng tác đánh giá rủi ro Tập đoàn Rồng Thái Bình Dương81 3.2.3 Phân tích – Đánh giá Hoạt động kiểm sốt Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 85 3.2.4 Phân tích – Đánh giá Hệ thống thơng tin truyền thơng Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 87 3.2.5 Phân tích – Đánh giá hệ thống Giám sát Tập đồn Rồng Thái Bình Dương 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐỒN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG 93 4.1 Kiểm chứng nguyên nhân 93 4.1.1 Phương pháp kiểm chứng 93 4.1.2 Hướng đề xuất giải pháp 93 4.2 Giải pháp hoàn thiện tổng thể 93 4.2.1 Giải pháp nâng cao tính hiệu mơi trường kiểm sốt 93 4.2.1.1 Tính trực giá trị đạo đức 93 4.2.1.2 Hội đồng quản trị cấu tổ chức 95 4.2.1.3 Triết lý quản lý phong cách điều hành 97 4.2.1.4 Đảm bảo lực nhân sách nhân 98 4.2.2 Giải pháp nâng cao tính hiệu việc đánh giá rủi ro 99 4.2.3 Giải pháp nâng cao tính hiệu hoạt động kiểm sốt 103 4.2.4 Giải pháp nâng cao tính hiệu hệ thống thơng tin truyền thơng 104 4.2.5 Giải pháp nâng cao tính hiệu hệ thống giám sát 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐỒN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG 106 5.1 Xây dựng kế hoạch hành động chung 106 5.1.1 Mục tiêu phấn đấu 106 5.1.2 Phân chia trách nhiệm 106 5.1.3 Tiêu chí đánh giá 106 5.1.4 Thời gian thực 107 5.1.5 Các bước thực hiện: 107 5.2 Hoàn thiện quy trình nhận diện – đánh giá rủi ro hội 108 5.2.1 Mục đích 109 5.2.2 Phạm vi áp dụng 109 5.2.3 Nội dung quy trình 109 5.2.3.1 Quyết định thành lập nhóm quản lý rủi ro 109 5.2.3.2 Thu thập thông tin đầu vào cho đánh giá rủi ro 109 5.2.3.3 Thẩm tra xác nhận thông tin đầu vào 110 5.2.3.4 Phân tích mối nguy đánh giá rủi ro 110 5.2.3.5 Thiết lập hành động đáp ứng rủi ro 112 5.2.3.6 Cập nhật hệ thống tài liệu 112 5.2.3.7 Áp dụng hệ thống quản lý rủi ro 112 5.2.3.8 Xem xét hệ thống quản lý rủi ro 113 5.3 Phụ lục 113 Bảng nhận diện – phân tích mối nguy rủi ro hội 114 KẾT LUẬN CHUNG 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng số 1.1: Danh sách công ty tiêu biểu Bảng số 1.2: Sơ đồ quản lý chung Tập Đoàn Bảng số 1.3: Tóm tắt tình hình tài Cơng ty Rồng Thái Bình Dương 16 Bảng số 1.4: Tóm tắt tình hình tài Cơng ty Anh Quốc SG 17 Bảng số 1.5: Tóm tắt tình hình tài Cơng ty Thiên Anh Sài Gòn 18 Bảng số 1.6: Tóm tắt tình hình tài Cơng ty Hồn Vũ Sài Gịn 19 Bảng số 1.7: Tóm tắt tình hình tài Cơng ty Hottour 19 Bảng số 1.8: Tóm tắt tình hình tài Cơng ty Rồng Ngọc 20 Bảng số 1.9: Tóm tắt tình hình tài Công ty HCD .21 Bảng số 1.10: Tóm tắt tình hình tài Cơng ty AQC Vina 22 Bảng số 1.11: Mô hình mối liên hệ kiểm sốt nội hiệu hoạt động.29 Bảng số 2.1: Nguyên tắc – Thực cam kết nhằm đảm bảo tính trực giá trị đạo đức 43 Bảng số 2.2: Nguyên tắc – Thực trách nhiệm tổng thể 45 Bảng số 2.3: Nguyên tắc – Thiết lập cấu trúc quyền lực trách nhiệm 47 Bảng số 2.4: Nguyên tắc – Thực thi cam kết lực Triết lý quản lý phong cách điều hành Ban giám đốc 49 Bảng số 2.5: Nguyên tắc – Đảm bảo trách nhiệm thi hành 50 Bảng số 2.6: Nguyên tắc – Xác định mục tiêu phù hợp cụ thể 52 Bảng số 2.7: Nguyên tắc – Nhận diện phân tích rủi ro 55 Bảng số 2.8: Nguyên tắc – Đánh giá rủi ro gian lận 57 Bảng số 2.9: Nguyên tắc – Xác định phân tích thay đổi quan trọng 59 Bảng số 2.10: Nguyên tắc 10 – Lựa chọn phát triển hoạt động kiểm soát 60 Bảng số 2.11: Nguyên tắc 11 – Lựa chọn phát triển hoạt động kiểm soát chung công nghệ thông tin 62 Bảng số 2.12: Nguyên tắc 12 – Ứng dụng sách thủ tục kiểm soát 64 Bảng số 2.13: Nguyên tắc 13 – Sử dụng thông tin phù hợp 66 Bảng số 2.14: Nguyên tắc 14 – Truyền thông nội 68 Bảng số 2.15: Ngun tắc 15 – Truyền thơng bên ngồi đơn vị 69 Bảng số 2.16: Nguyên tắc 16 – Tiến hành đánh giá liên tục định kỳ 71 Bảng số 2.17: Nguyên tắc 17 – Đánh giá thông báo khuyết điểm 73 Bảng số 3.1: Tiêu chí đánh giá rủi ro 111 Bảng số 3.2: Chuẩn xác định rủi ro 112 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGĐ Ban giám đốc DA Dự án DN Doanh nghiệp HT KSNB Hệ thống kiểm soát nội KSNB Kiểm soát nội QTRR Quản trị rủi ro TĐ Tập đoàn STT CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ Kết khảo sát Có Khơng A MƠI TRƯỜNG KIỂM SỐT Ngun tắc 1: Thực cam kết nhằm đảm bảo trực giá trị đạo đức 1.1 Cơng ty có ban hành văn quy định tính trung thực, ứng xử có đạo đức phổ biến đến nhân viên 64% 36% 1.2 Nhà quản lý đặt quyền lợi lên hàng đầu cách thực thi tính trực, đạo đức lời nói hành động 80% 20% 1.3 Cơng ty có xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp 56% 44% 1.4 Công ty có lập quy trình đánh giá hiệu thực quy tắc ứng xử, sách đạo đức cá nhân đơn vị hay không 52% 48% Nguyên tắc 2: Thực trách nhiệm tổng thể 2.1 Hội đồng quản trị có độc lập với ban kiểm soát 56% 44% 2.2 Ban kiểm soát xác định chấp nhận trách nhiệm giám sát hệ thống kiểm soát nội 60% 40% 2.3 Năng lực thành viên Ban kiểm sốt có đánh giá định kỳ không 36% 64% 2.4 Trong cơng ty có thường xun xảy biến động nhân vị trí cấp cao khơng 56% 44% 2.5 Các thành viên Ban kiểm sốt có tham gia buổi tập huấn, khóa đào tạo phù hợp để trì kỹ hay khơng 60% 40% 10 2.6 Nhà quản lý có thường xuyên tiếp xúc trao đổi với nhân viên cấp dưới? 88% 12% Nguyên tắc 3: Thiết lập cấu trúc quyền lực trách nhiệm 11 3.1 Cơ cấu tổ chức có phù hợp với quy mơ đặc thù cơng ty? 80% 20% 12 3.2 Có văn phân công quyền hạn trách nhiệm rõ ràng phịng ban, phận hay khơng? 68% 32% 13 3.3 Cơng ty có sách quy trình cho việc ủy quyền phê duyệt cấp thích hợp hay không? 92% 8% 14 Nguyên tắc 4: Thực thi cam kết lực – Triết lý quản lý phong cách điều hành Ban Giám Đốc 4.1 Cơng ty có tiêu chuẩn quy trình tuyển dụng, đánh giá, thăng chức, xét thưởng, luân chuyển chấm dứt hợp đồng nhân sự? 80% 20% 15 4.2 Có phân chia rõ ràng quyền lợi trách nhiệm, có bảng mơ tả cơng việc cho nhân viên hay không? 76% 24% 16 4.3 Nhân có bố trí theo chun mơn đào tạo? 92% 8% 17 4.4 Cơng ty có tổ chức hay tạo điều kiện cho nhân viên tham gia nâng cao trình độ, nghiệp vụ chun mơn? 80% 20% 18 4.5 Cơng ty có kế hoạch xây dựng đội ngũ kế nhiệm vị trí cấp cao khơng? 68% 32% 19 4.6 cơng ty có sa thải nhân viên khơng đủ lực dù họ người thân Ban lãnh đạo không? 64% 36% 92% 8% 48% 52% 88% 12% 68% 32% 24 6.1 Mục tiêu hoạt động có phản ánh lựa chọn Ban giám đốc cấu, ngành nghề hiệu mong muốn phận? 60% 40% 25 6.2 Mục tiêu hoạt động có phản ánh mức độ mong muốn hiệu tài cơng ty hay khơng 72% 28% 26 6.3 Mục tiêu cơng ty có truyền đạt đến nhân viên? 76% 24% 27 6.4 Ngoài mục tiêu chung cơng ty, cơng ty có đặt mục tiêu cụ thể cho phòng ban, phận? 84% 16% 80% 20% 84% 16% Nguyên tắc 5: Đảm bảo trách nhiệm thi hành 20 21 22 23 5.1 Cơng ty có ban hành quy chế khen thưởng kỷ luật? 5.2 Cơng ty có xây dựng giải pháp nhằm giảm động cám dỗ làm cho nhân viên thực hành vi khơng trung thực? 5.3 Cơng ty có điều chuyển nhân đơn vị trực thuộc? 5.4 Nhân viên có kiêm nhiệm nhiều chức danh? B ĐÁNH GIÁ RỦI RO Nguyên tắc 6: Xác định mục tiêu phù hợp cụ thể 28 29 6.5 Các mục tiêu báo cáo tài có phù hợp với chuẩn mực báo cáo tài có liên quan phù hợp với thực tế đơn vị ? 6.6 Cơng ty có xét đến tính trọng yếu trình bày báo cáo tài chính? 30 6.7 Cơng ty có thường xuyên kiểm tra cập nhật kiến thức cho phận kế tốn u cầu khn khổ báo cáo tài áp dụng 6.8 Báo cáo nội có cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời, cần thiết để quản lý tổ chức? 64% 36% 88% 12% 92% 8% 33 7.1 Công ty có xây dựng chế để nhận diện rủi ro phát sinh từ nhân tố tác động từ bên bên ngồi cơng ty khơng 40% 60% 34 7.2 Cơng ty có xác định cấp độ quản lý phù hợp để xác định rủi ro, từ thực đánh giá liên quan đến rủi ro? 36% 64% 35 7.3 Rủi ro sau phát có phân tích để xác định mức độ ảnh hưởng nó? 48% 52% 36 7.4 Cơng ty có chế xác định ảnh hưởng rủi ro đến việc thực mục tiêu công ty? 44% 56% 37 7.5 Công ty đề biện pháp để đối phó với rủi ro? 60% 40% 38 7.6 Cơng ty có thực nghiêm túc biện pháp đối phó với rủi ro đề ra? 60% 40% 31 32 6.9 Cơng ty có tn thủ quy định pháp luật yêu cầu địa phương? Nguyên tắc 7: Nhận diện phân tích rủi ro Nguyên tắc 8: Đánh giá rủi ro gian lận 39 8.1 Cơng ty có thực xem xét nguy gây báo cáo tài gian lận, mát tài sản, tham nhũng hay hành vi gian lận khác? 64% 36% 40 8.2 Công ty có kiểm kê định kỳ tài sản vật chất sổ sách có liên quan? 92% 8% 41 8.3 Cơng ty có đánh giá khả gian lận bao gồm đánh giá động áp lực, hội, thái độ ảnh hưởng đến hay gây hành vi gian lận? 60% 40% 42 9.1 Công ty có phân cơng cho cá nhân nhóm chịu trách nhiệm dự báo xác định trước thay đổi bên ngồi ảnh hưởng đến cơng ty? 28% 72% 43 9.2 Cơng ty có xem xét thay đổi quản lý, thái độ quản lý cấp cao hệ thống kiểm soát? 68% 32% Nguyên tắc 9: Xác định phân tích thay đổi quan trọng C HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT Nguyên tắc 10:Lựa chọn phát triển hoạt động kiểm soát 44 45 46 47 48 49 10.1 Cơng ty có hoạt động kiểm soát nhằm phản ứng kịp thời với nguy giảm thiểu rủi ro? 10.2 Cơng ty có sử dụng biện pháp kiểm soát đa dạng bao gồm kiểm sốt thủ cơng - tự động, kiểm sốt phịng ngừa phát hiện? 10.3 Các kiểm sốt có tồn nhiều cấp độ khác công ty? Nguyên tắc 11: Lựa chọn phát triển kiểm sốt chung cơng nghệ 11.1 Cơng ty có tách biệt rõ ràng quyền truy cập thông tin ứng với tên truy cập không? 11.2 Hệ thống có u cầu đăng nhập thơng tin, mật người truy cập sử dụng không? 11.3 Việc truy cập vào hệ thống, sửa đổi hay truy xuất liệu có hệ thống ghi lại nhật ký để xác minh có cố khơng? 72% 28% 52% 48% 32% 68% 84% 16% 92% 8% 84% 16% 50 11.4 Hệ thống có báo lỗi nhập liệu bị trùng lắp hay kiểu liệu không theo quy định phần mềm không? 84% 16% 51 11.5 Hệ thống có tổng kết danh sách nghiệp vụ sai sót khơng? 52% 48% 52 11.6 Cơng ty có sử dụng phần mềm duyệt virus không? 96% 4% 53 11.7 Cơng ty có kiểm sốt tốt thiết bị lưu trữ lưu dự phịng liệu khơng? 92% 8% Nguyên tắc 12: Ứng dụng xác thủ tục 54 12.1 Cơng ty có xác định trách nhiệm nhiệm vụ cho hoạt động kiểm soát cấp quản lý phận? 80% 20% 55 12.2 Các cá nhân chịu trách nhiệm có đảm bảo thực hoạt động kiểm soát cách kịp thời theo quy định sách thủ tục? 64% 36% 56 12.3 Cơng ty có phân công nhân viên chịu trách nhiệm điều tra giải phát vấn đề trình thực hoạt động kiểm sốt? 64% 36% 57 12.4 Cơng ty có rà sốt lại sách quy trình theo định kỳ để xác định phù hợp với hoạt động tổ chức? 68% 32% 92% 8% 84% 16% 52% 48% 64% 36% 80% 20% 44% 56% D THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 58 59 60 61 62 63 Nguyên tắc 13: Sử dụng thông tin phù hợp 13.1 Nhà quản lý có nhận thơng tin kịp thời từ nhân viên khơng? 13.2 Cơng ty có xác định u cầu thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động kiểm sốt nội bộ? 13.3 Độ xác thơng tin truyền đạt tương xứng với chi phí bỏ để đạt mục tiêu công ty Nguyên tắc 14: Truyền thông nội 14.1 Thông tin nội cơng ty có bảo mật tốt khơng? 14.2 Các phận cơng ty có cung cấp thông tin để hỗ trợ lẫn nhằm mang lại hiệu cao công việc không? 14.3 Định kỳ cơng ty có đánh giá lại hiệu phương pháp truyền thông để đảm bảo phương pháp truyền thông hoạt động hiệu hay không? Nguyên tắc 15: Truyền thơng bên ngồi đơn vị 64 15.1 Cơng ty có nhận thơng tin phản hồi kịp thời từ khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư không? 92% 8% 65 15.2 Cơng ty có kênh truyền thơng riêng biệt sẵn sàng cho khách hàng, nhà cung cấp cho phép họ trực tiếp trao đổi với quản lý nhân viên khác? 36% 64% 66 15.3 Định kỳ cơng ty có đánh giá lại hiệu phương pháp truyền thông để đảm bảo phương pháp hoạt động hiệu quả? 28% 72% E GIÁM SÁT Nguyên tắc 16: Thực đánh giá liên tục định kỳ 67 16.1 Chương trình giám sát cơng ty có bao gồm giám sát liên tục giám sát định kỳ? 40% 60% 68 16.2 Ban lãnh đạo có thường xuyên tổ chức họp giao ban không? 96% 4% 69 16.3 Cơng ty có điều chỉnh thay đổi phạm vi tần số giám sát định kỳ tùy thuộc vào mức độ rủi ro? 52% 48% 70 16.4 Sau giám sát, cơng ty có lập báo cáo đưa yếu hệ thống kiểm sốt nội với giải pháp khắc phục khơng? 48% 52% 76% 24% 72% 28% 80% 20% Nguyên tắc 17: Tổ chức đánh giá truyền đạt khiếm khuyết kiểm soát nội cách kịp thời tới bên chịu trách nhiệm đưa biện pháp khắc phục cần thiết, có ban giám đốc quản lý cấp cao 71 72 73 17.1 Công ty có thường xuyên kiểm tra hoạt động phận kết công việc cá nhân có trách nhiệm khơng? 17.2 Khi tự nhận thấy báo cáo yếu kiểm sốt nội bộ, ban lãnh đạo có hành động kịp thời khơng? 17.3 Các khiếm khuyết có truyền đạt đến bên chịu trách nhiệm để đưa giải pháp khắc phục? Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT Chức vụ - Phòng ban Chuyên viên kiểm soát nội STT Họ tên CBNV Nguyễn Thị Ngọc Hiền Võ Thị Huyền Giang Chuyên viên tài Nguyễn Thy Phương Chuyên viên tài Trần Thị Kim Ánh Chuyên viên tài Nguyễn Thị Nữ Chuyên viên tài Lê Phong Đăng Khoa Giám đốc đầu tư phát triển Võ Thị Hiệp Trưởng phòng Thu mua Nguyễn Thanh Phong Phó phịng CNTT Huỳnh Thanh Tuyền Kế tốn trưởng 10 Đào Văn Chiêu Trưởng phịng Du lịch 11 Huỳnh Ngọc Bội Thanh Thủ quỹ 12 Huỳnh Phước Thọ Trưởng ban Quản lý dự án thiết kế 13 Nguyễn Thị Mỹ Luyến Chuyên viên tài 14 Phùng Thị Ngọc Hương Chuyên viên tài 15 Nguyễn Thị Kim Thúy Thư ký BGĐ 16 Võ Trùng Dương 17 Lê Đức Nga 18 Lê Mạnh Hùng 19 Trần Thị Thủy Kế toán trưởng 20 Hồ Viết Như Trưởng Ban Quản lý dự án Đà Lạt; Bến Tre 21 Lê Đình Dụ Chỉ huy trưởng Trưởng Ban Quản lý dự án Long An Trưởng phòng QS (Kinh tế xây dựng) Phó phịng QS (Kinh tế xây dựng) thuộc Cơng ty Cơng ty CP Tập Đồn Đầu Tư Hồng Gia Việt Nam Cơng ty CP Tập Đồn Đầu Tư Hồng Gia Việt Nam Cơng ty CP Tập Đồn Đầu Tư Hồng Gia Việt Nam Cơng ty CP Tập Đồn Đầu Tư Hồng Gia Việt Nam Cơng ty CP Tập Đồn Đầu Tư Hồng Gia Việt Nam Cơng ty CP Tập Đồn Đầu Tư Hồng Gia Việt Nam Cơng ty CP Tập Đồn Đầu Tư Hồng Gia Việt Nam Cơng ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Hoàng Gia Việt Nam Cơng Ty TNHH Rồng Thái Bình Dương Cơng Ty TNHH Rồng Thái Bình Dương Cơng Ty TNHH Rồng Thái Bình Dương Cơng ty Cổ phần Thiên Anh Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Thiên Anh Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Thiên Anh Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Thiên Anh Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Thiên Anh Sài Gịn Cơng ty Cổ Phần VietnamSolar Cơng ty Cổ Phần VietnamSolar Công ty Cổ Phần VietnamSolar Công ty TNHH Anh Quốc SG Công ty TNHH Anh Quốc SG 22 Trương Ngọc Ninh Trưởng phịng IT 23 Nguyễn Hữu Duy Phó Phịng Event 24 Đinh Thị Thanh Huyền Kế tốn trưởng 25 Nguyễn Thị Long Giang Chuyên viên Pháp chế Công ty TNHH Anh Quốc SG Cơng Ty Cổ Phần Hồn Vũ Sài Gịn Cơng Ty Cổ Phần Hồn Vũ Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh AQC Vina Phụ lục 3: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN THUỘC TẬP ĐỒN STT Tên cơng ty A KHU VỰC TPHCM Mã số thuế Ngày thành lập - Địa - 0301835179 28/10/1999 600 Điện Biên Phủ, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM 0301835179-001 10/07/2005 Thơn Phước Hạ, Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hịa Cơng ty CP Hồn Vũ Sài Gòn 0309884837 27/03/2010 600 Điện Biên Phủ, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM Cơng ty TNHH Mỹ Anh NT 4201565007 05/07/2013 03 Bà Triệu - Phường Phương Sài TP.Nha Trang - Khánh Hịa Cơng ty CP Thiết kế - Xây dựng HCD 0312805151 03/06/2014 600 Điện Biên Phủ, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM Cơng ty CP Cấp Thốt Nước Thủy Anh 0313064474 24/12/2014 129/2 Bình Quới, Phường 27, Q Bình Thạnh, TP.HCM Cơng ty CP Rồng Ngọc 0313915326 14/07/2016 202 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM Công ty CP Thiên Anh Sài Gịn 0313915894 15/07/2016 129/2 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Cơng ty CP Hồng Gia Sài Gịn Đà Lạt 0313955209 09/08/2016 600 Điện Biên Phủ, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM 10 Cơng ty TNHH Hottour 0314231544 15/02/2017 600 Điện Biên Phủ, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM 11 Công ty CP Phát Triển Nhà HG Home 0314236158 17/02/2017 62-64 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.HCM 12 Công ty CP Cơ Điện Lạnh AQC Vina 0314236020 17/02/2017 288/9/1A Dương Đình Hội, P Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 13 Chi nhánh công ty TNHH Hottour 0314231544-001 01/03/2017 Số đường Trần Phú, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 14 Công ty CP Bất Động Sản Diamond City 0314304665 22/03/2017 39/8B Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM 15 Công ty CP VHOME Vũng Tàu 3502344507 13/09/2017 Số 208 Ba Cu, Phường 3, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16 Cơng ty TNHH Vũ Hồn NT 0314711131 01/11/2017 80/11/6 đường số 42, Phường Bình Trưng Đơng, Quận 2, TP.HCM 17 Cơng ty TNHH Hồng Phương Liên 0314762224 28/11/2017 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q Bình Thạnh, TP.HCM 18 Cơng ty TNHH Vũ Hoàng Nhật 0314762312 29/11/2017 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM 19 Công ty TNHH Quản Lý Khách Sạn Hoàng Gia 0314766677 30/11/2017 600 Điện Biên Phủ, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM Cơng ty TNHH Rồng Thái Bình Dương Chi nhánh Cơng ty TNHH Rồng Thái Bình Dương Tại Nha Trang 20 Công ty TNHH Anh Quốc SG 0313038033 02/12/2017 600 Điện Biên Phủ, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM 21 Công ty TNHH MTV Vạn Phước Đạt 0314783087 11/12/2017 336/11/44 Phan Văn Trị, Phường 11, Q Bình Thạnh, TP.HCM 22 Cơng ty TNHH Bảo Anh Sài Gịn 0314785486 12/12/2017 500/147/19 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP.HCM 23 Cơng ty TNHH Hồng Quốc Thiên 0314787853 13/12/2017 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Q Bình Thạnh, TP.HCM 24 Cơng ty TNHH Đầu Tư Hoàng Gia Bảo Anh 0314801709 22/12/2017 Số 50 Đường số 7, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM 25 Cơng ty TNHH Đầu Tư Hồng Gia Bảo Anh 0314801709 22/12/2017 Số 50 Đường số 7, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM 26 Công ty TNHH Bảo Nguyên Long 0314803985 25/12/2017 301/10 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM 27 Công ty TNHH Bảo Nguyên Long 0314803985 25/12/2017 301/10 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM 28 Cơng ty CP Tập Đồn Đầu Tư Hoàng Gia Việt Nam 0314987676 12/04/2018 600 Điện Biên Phủ, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM 29 Cơng ty TNHH Đầu Tư Quốc Ngân Anh 0315100632 08/06/2018 45/34D Nguyên Hồng, Phường 11, Q Bình Thạnh, TP.HCM 30 Cơng ty CP Thẩm Định Giá Vinaland 0315134712 27/06/2018 97Bis, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 31 Cơng ty TNHH Đầu Tư - Thương Mại 3A 0315149571 05/07/2018 21/7 Tân Hòa 2, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM B KHU VỰC LONG AN 32 Cơng ty TNHH Hồn Cầu Long An 1100593789 09/07/2003 ấp 3, Xã Bình Hịa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An 33 Công ty CP Long An Solar Park 1101877825 19/03/2018 ấp 3, Xã Bình Hịa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An 34 Công ty CP Vietnamsolar 1101877818 19/03/2018 ấp 3, Xã Bình Hịa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An 35 Công ty CP Solar Energy LA 1101878762 30/03/2018 ấp 3, Xã Bình Hịa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An 36 Công ty CP Hoàn Cầu Solar LA 1101879371 05/04/2018 ấp 3, Xã Bình Hịa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An 37 Công ty TNHH Solar City LA 1101896793 30/10/2018 ấp 3, Xã Bình Hịa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An 38 Công ty TNHH Vina Green Energy LA 1101896761 30/10/2018 ấp 3, Xã Bình Hịa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An 39 Công ty TNHH Sun Solar LA 1101897155 05/11/2018 ấp 3, Xã Bình Hịa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An C KHU VỰC ĐÀ LẠT 40 Công ty CP Hoàng Gia ĐL 5800000826 08/08/1991 02 Trần Phú, Phường 3, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 41 Công ty CP Trà Rồng Vàng 5800469093 05/12/2005 Số 280A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 42 Cơng ty CP Hồn Cầu Đà Lạt 5801240725 15/05/2014 Dinh đường Trần Quang Diệu, P 10, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng 43 Công ty CP Bảo Đại ĐL 5801315988 18/07/2016 Dinh 1, đường Trần Quang Diệu, P.10, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 44 Công ty CP Nam Phương ĐL 5801316117 18/07/2016 Biệt Thự 27A Trần Hưng Đạo, P 10, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 45 Công ty TNHH Đại Phú Quý ĐL 5801355701 01/11/2017 Số 02 đường Trần Phú, Phường 3, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng D KHU VỰC NHA TRANG 46 Công ty CP Hồn Cầu Khánh Hịa 0310258390 14/09/2010 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hịa 47 Cơng ty TNHH Golf Paradise 4201765870 30/10/2017 20 Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hịa 48 Cơng ty TNHH Nhật Phượng NT 0314711734 Tầng 5, Tòa nhà Nha Trang Center, 01/11/2017 số 20 Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hịa 49 Cơng ty TNHH Blue Diamond NT 4201767846 15/11/2017 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hịa 50 Cơng ty TNHH Diamond Nha Trang 4201769018 24/11/2017 Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hịa 51 Cơng ty TNHH Đầu Tư Đại Phước Lộc ĐL 0314764775 Tầng 5, Tòa nhà Nha Trang Center, 29/11/2017 số 20 Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hịa 52 Cơng ty TNHH Blue Ocean Resort 4201772123 Tầng 5, Tòa nhà Nha Trang Center, 18/12/2017 Số 20 Trần Phú, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hịa 53 Cơng ty TNHH TM & DV Hoàng Anh TL 0314908755 08/03/2018 TỔNG CỘNG (53 Công ty) 113/19/15 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP.HCM Phụ lục 4: DANH SÁCH CÁC QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH CỦA TẬP ĐỒN STT Tên tài liệu Mã hiệu Ban hành kèm Khối Hành - Nhân Nội quy, quy chế chung Tập đồn ROYAL-QT01 Quy trình tuyển dụng đào tạo ROYAL-QT02 Quy chế điều động xe ROYAL-QT03 Quy chế quản lý chi tiêu phân quyền ký duyệt tài ROYAL-QT04 Quy chế đánh giá hiệu cơng việc CBNV ROYAL-QT05 Quy trình cấp phát đồng phục CBNV ROYAL-QT06 Quy trình chấm dứt Hợp đồng lao động CBNV ROYAL-QT07 Quy trình quản lý kiểm sốt thơng tin dạng văn ROYAL-QT08 Quy trình quản lý máy móc, thiết bị thi cơng loại ROYAL-QT09 Theo định số 93/2018/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2018 Theo định 85/2018/QĐ-TGĐ ngày 10/05/2018 Theo QĐ số 87/2018/QĐTGĐ ngày 20/08/2018 Theo QĐ số 101/2018/QĐ-TGĐ ngày 10/10/2018 Đang giai đoạn hoàn thiện để ban hành Đang giai đoạn hoàn thiện để ban hành Khối phận kinh doanh ngành dịch vụ 10 Quy trình kinh doanh ngành dịch vụ HOTTOUR-QT01 Theo QĐ số 67/2017/QĐTGĐ ngày 20/09/2017 11 Quy trình chăm sóc khách hàng HOTTOUR-QT02 Theo QĐ số 68/2017/QĐTGĐ ngày 20/09/2017 12 Quy trình chuẩn bị phê duyệt hợp đồng dịch vụ tour HOTTOUR-QT03 Theo QĐ số 60/2017/QĐTGĐ ngày 20/09/2017 13 Quy trình quản lý tour du lịch HOTTOUR-QT04 Đang giai đoạn hoàn thiện để ban hành Khối phận truyền thơng, xây dựng hình ảnh 14 Quy trình quản lý hoạt động xây dựng hình ảnh hoa hậu, hậu HVSG-QT01 15 Quy trình quản lý hoạt động khai thác thương mại HVSG-QT02 16 Quy trình quản lý hoạt động truyền thơng HVSG-QT03 17 Quy trình thiết kế in HVSG-QT04 Khối kế tốn 18 19 20 21 22 Quy trình thu chi Quy trình Báo cáo thuế tốn thuế Quy trình theo dõi hợp đồng, cơng nợ Quy trình kiểm sốt dự toán toán ROYAL-QT10 ROYAL-QT11 ROYAL-QT12 ROYAL-QT13 Đang giai đoạn hồn thiện để ban hành Quy trình cân đối tài Khối phận mua hàng 23 Quy trình mua hàng đánh giá nhà cung cấp Đang giai đoạn hoàn thiện để ban hành Khối phận xây dựng 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Quy trình tư vấn thiết kế dự án Quy trình chuẩn bị hồ sơ đấu thầu (thiết kế, thi công, mua sắm thiết bị) Quy trình tư vấn giám sát quản lý dự án Quy trình quản lý hợp đồng/Thực hợp đồng Quy trình lập kiểm sốt tiến độ dự án Quy trình lập kiểm sốt tổng mức đầu tư Quy trình quản lý an tồn vệ sinh lao động, an ninh cơng trường Quy định kiểm sốt chất lượng hồ sơ thiết kê phần xây dựng Quy trình quản lý kiểm sốt chất lượng thi cơng cơng trình Quy trình giám sát quản lý dự án - giai đoạn thi cơng Quy trình giám sát chất lượng xây lắp Quy định kiểm soát hồ sơ pháp lý dự án HCD-QT01 TASG-QT01 TASG-QT02 AQSG-QT01 AQSG-QT02 AQSG-QT03 AQSG-QT04 AQSG-QT05 AQSG-QT06 AQSG-QT07 AQSG-QT08 AQSG-QT09 36 Quy trình kiểm sốt vào dự án AQSG-QT10 Theo QĐ số 28A.03/2019/QĐ-TGĐ ngày 03/03/2019 37 Quy chế tổ chức hoạt động đấu thầu, chào giá cạnh tranh thi công xây dựng AQSG-QT11 Theo Quyết định số: 18.03/2019/QĐ-TGĐ ngày 05/03/2019 38 Nội quy an tồn lao động cơng trường AQSG-QT12 39 Quy trình xuất kho hàng hóa, vât tư AQSG-QT13 40 Quy trình thực bảo trì cơng trình xây dựng AQSG-QT14 41 Quy trình quản lý kho, xuất, nhập vật tư, thành phẩm AQSG-QT15 Theo QĐ số 16A.02/2019/QĐ-TGĐ ngày 19/02/2019 Phụ lục 5: DANH MỤC CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH STT Cơng ty Tên tài liệu Cơng ty TNHH Rồng Thái Bình Dương BCTC năm 2015; 2016; 2017; 2018 Công ty TNHH Anh Quốc SG BCTC năm 2015; 2016; 2017; 2018 Cơng ty CP Thiên Anh Sài Gịn BCTC năm 2016; 2017; 2018 Cơng ty CP Hồn Vũ Sài Gịn BCTC năm 2015; 2016; 2017; 2018 Cơng ty TNHH Hottour BCTC năm 2017; 2018 Công ty CP Rồng Ngọc BCTC năm 2016; 2017; 2018 Công ty CP Thiết Kế - Xây Dựng HCD BCTC năm 2015; 2016; 2017; 2018 Công ty CP Cơ Điện Lạnh AQC Vina BCTC năm 2016; 2017; 2018 ... cáo tuân thủ Có hai khái niệm: kiểm sốt nội hệ thống kiểm soát nội COSO đề cập đến khái niệm kiểm soát nội bộ, khái niệm hệ thống kiểm soát nội Kiểm soát nội hệ thống KSNB có chung mục đích, người... trung bình năm thành phần hệ thống kiểm soát nội bộ, biết thực trạng hệ thống kiểm sốt nội tại, tìm nguyên nhân dẫn đến thực trạng Từ đưa giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Tập đồn Rồng Thái. .. KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TẬP ĐỒN RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG 41 3.1 Thực trạng hệ thống kiểm sốt Tập đồn Rồng Thái Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn rồng thái bình dương​ , Luận văn kinh tế hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn rồng thái bình dương​