Phong trào thanh niên tình nguyện ở việt nam từ năm 2000 đến năm 2014

216 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:47

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIỆT HÙNG PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2014 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIỆT HÙNG PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2014 Chuyên ngành : Lịch sử Việt Nam Mã số : 92 29 013 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN NHẬT HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, tư liệu sử dụng luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Việt Hùng MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục phụ lục MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu niên, cơng tác Đồn phong trào niên 1.2 Các cơng trình nghiên cứu hoạt động tình nguyện phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam 19 1.3 Kết nghiên cứu cơng trình cơng bố vấn đề luận án tiếp tục giải 22 Chương QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN, CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ CƠ SỞ LỊCH SỬ CHO VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Ở VIỆT NAM 26 2.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước niên, công tác niên phong trào niên………………………………………………… 26 2.1.1 Một số vấn đề công tác niên, phong trào niên phong trào Thanh niên tình nguyện 26 2.1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam niên công tác niên……………………………………… 30 2.2 Cơ sở lịch sử chủ trương Trung ương Đoàn phong trào Thanh niên tình nguyện…………………………………………………… 37 2.2.1 Cơ sở lịch sử 37 2.2.2 Chủ trương Trung ương Đoàn phong trào Thanh niên tình nguyện 48 Chương HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN (2000 - 2014 57 3.1 Một số hình thức mơ hình triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện……………………………………………………………………… 57 3.1.1 Một số hình thức triển khai…………………………………………… 57 3.1.2 Một số mơ hình, tổ chức có hoạt động tình nguyện Việt Nam 68 3.2 Hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường……………………………………………………………… 71 3.2.1 Một số phong trào nội dung chính………………………………… 71 3.2.2 Kết đạt 73 3.3 Hoạt động tình nguyện an sinh xã hội…………………………… 84 3.3.1 Một số phong trào nội dung chính………………………………… 84 3.3.2 Kết đạt 87 3.4 Hoạt động tình nguyện đảm bảo an ninh – quốc phòng…… 98 3.4.1 Một số phong trào nội dung chính………………………………… 98 3.4.2 Kết đạt được……………………………………………………… 100 Chương NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM………………… 108 4.1 Nhận xét phong trào Thanh niên tình nguyện …………………… 108 4.4.1 Về nội dung hoạt động………………………………………………… 108 4.4.2 Phương thức triển khai ……………………………………………… 110 4.1.3 Về hiệu quả, tác động phong trào Thanh niên tình nguyện……… 115 4.1.4 Nguyên nhân thành cơng phong trào Thanh niên tình 120 nguyện 4.1.5 Một số khó khăn, hạn chế nguyên nhân…………………………… 122 4.2 Một số kinh nghiệm…………………………………………………… 126 4.3 Một số vấn đề đặt phong trào Thanh niên tình nguyện 129 …………………………………………………………………… 4.3.1 Thời cơ, thách thức…………………………………………………… 129 4.3.2 Yêu cầu đặt số giải pháp đẩy mạnh phong trào Thanh niên 134 tình nguyện thời gian tới……………………………………………… KẾT LUẬN 148 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 178 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT An tồn giao thơng ATGT Ban Chấp hành Trung ương BCHTW Chính trị - xã hội CT-XH Chủ nghĩa xã hội CNXH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNH, HĐH Hội đồng nhân dân HĐND Kinh tế-xã hội KT-XH Liên hiệp niên LHTN Nhà xuất Nxb Thanh niên cộng sản TNCS Thanh niên tình nguyện TNTN Ủy ban nhân dân UBND Xã hội chủ nghĩa XHCN DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng Hoạt động tuyên truyền Tháng Thanh niên Chiến dịch 1: Thanh niên tình nguyện Hè, 2003-2012 58 Bảng Địa bàn chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2001-2008 61 2: Bảng Số lượng Thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch 3: niên tình nguyện hè, 2000 – 2014 Bảng Một số đóng góp hoạt động tình nguyện phát triển kinh tế - 4: xã hội 78 Bảng Thống kê hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 80 64 5: Bảng Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chiến 89 6: dịch Biểu Kết tiếp nhận máu toàn quốc từ năm 1994 đến năm 2013 90 đồ: Bảng Kết vận động tổ chức hiến máu Lễ hội Xuân hồng từ 07: năm 2008 đến năm 2014 92 Bảng Hoạt động Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường Thanh 08: niên 93 Bảng Hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 95 09: Bảng Hoạt động Xây dựng văn minh thị, đảm bảo trật tự an tồn 10: giao thông Tháng Thanh niên 103 Bảng Số lượng đội hình niên tình nguyện số buổi tuyên 11: truyền an tồn giao thơng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 104 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 01: Bảng tổng hợp kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè từ năm 2000 đến hết năm 2014 178 Phụ lục 02: Bảng tổng hợp kết Tháng Thanh niên từ năm 2003 đến hết năm 2013 191 Phụ lục 03: Một số hình ảnh phong trào Thanh niên tình nguyện (2000 – 2014) 198 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Thanh niên phận đặc biệt xã hội, có vị trí quan trọng suốt tiến trình lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Hồ Chí Minh, nhiều nói viết luận giải cách thuyết phục rằng: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn niên" [66, tr 216] Nghị Trung ương (khóa X) “Về tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên” tiếp tục khẳng định: “Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nhân tố quan trọng định tương lai, vận mệnh dân tộc; lực lượng chủ yếu nhiều lĩnh vực, đảm nhận cơng việc địi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe sáng tạo.”[211, tr 809] Trước yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cấp, ngành cần phát huy tốt vai trò niên niên cần tiếp tục tự khẳng định thực lực lượng xung kích, sáng tạo đời sống xã hội, lãnh đạo Đảng, định hướng, dẫn dắt Đồn Phong trào Thanh niên tình nguyện Đồn niên phát động quy mơ tồn quốc từ năm 2000 hoạt động có ý nghĩa, có tính giáo dục tính nhân văn, mơi trường đồn kết tập hợp niên, thu hút niên tham gia vào hoạt động cách mạng Hoạt động tình nguyện mạng lại ý nghĩa to lớn nhiều mặt, kinh tế - trị - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phịng Đồng thời qua đó, niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành, sống có hồi bão, có lý tưởng không ngừng nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, nghiệp cách mạng nhân dân ta lãnh đạo Đảng, niên ta ln ln có mặt nơi đầu sóng gió Tổ quốc với tinh thần người tình nguyện Truyền thống tình nguyện, hy sinh lợi ích nhỏ bé thân để cống hiến khả trí tuệ, sức lực, cải vật chất cho nghiệp cách mạng cao dân tộc làm nên đặc trưng chất anh hùng hệ trẻ mang tên Bác Hồ vĩ đại Hiệu quả, tác động phong trào Thanh niên tình nguyện thực to lớn vậy, nhiên phong trào Thanh niên tình nguyện chưa nhận quan tâm mức Nhiều hoạt động tình nguyện niên cịn riêng lẻ, tự phát chưa có kết nối chặt chẽ quan, ban ngành đoàn thể, thiếu đạo chặt chẽ có hệ thống dựa khung pháp lý có hiệu lực nên khơng đảm bảo tính bền vững – yếu tố quan trọng cho thành công hoạt động niên tình nguyện Hơn nữa, nghiên cứu phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam chưa nhiều nghiên cứu chưa thực phản ánh tranh tổng thể trạng hoạt động, phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam Do đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Phong trào niên tình nguyện Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2014” làm luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam thực cần thiết, không giúp đánh giá thực trạng, đóng góp, tác động phong trào Thanh niên tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà đưa học kinh nghiệm để đẩy mạnh phát triển hoạt động niên tình nguyện thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu - Làm rõ trình hình thành, phát triển, hoạt động đóng góp chủ yếu phong trào Thanh niên tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đất nước từ năm 2000 đến hết năm 2014 Số hoạt động hỗ trợ niên hoàn lương 4.14 Số niên hoàn lương hỗ trợ IV Các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội bảo vệ môi trường Phổ cập tin học 1.1 Số người phổ cập tin học Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2.1 Số đội y, bác sỹ tình nguyện 2.2 Số đội viên tham gia 2.3 Số người chăm sóc 2.5 Tổng giá trị 4.13 3.1 Hiến máu tình nguyện Số TNTN tham gia 3.2 Đơn vị máu thu Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn Số gia đình sách thăm hỏi, tặng quà (có năm gộp Mẹ VNAH) Số nhà gia đình sách, nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi sửa chữa, xây Số ngày công Giá trị kinh tế 4.1 4.2 4.3 4.4 530 20.000 15.475 10.000 400 triệu 3.912 16.433 429.093 5,875 45.268 137.392 22.508 59.788 61.000 1.000 Gần 26,3 194 53.938 184.579 8,073 tỷ 350 17.059 16.500 13.397 237.011 145.994 810.722,8 530 73.938 593.059 Trên 19,283 tỷ 126.399 129.087 632.146 76.654 76.814 309.676 95.240 52 28.339 24,718 13.397 45.974 17.807 479 828 45.974 Trên 10 tỷ Gần 200.000 Trên 70.000 828 1.508.70 0.000 2.741 4.622 490.991 58,4 tỷ 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Văn hóa, thể thao Số buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ Số người thụ hưởng 6.000 « Nghĩa tình biên giới, hải đảo » Số hoạt động tuyên truyền biển, đảo Số người tham gia Số quà tặng Giá trị quà tặng Số giao lưu, sinh hoạt ĐVTN với chiến sĩ Bảo vệ mơi trường Số đội hình tình nguyện Số TNTN tham gia đội hình Số buổi hoạt động, tuyên truyền bảo vệ môi trường Số TNTN tham gia buổi tuyên truyền Trồng rừng (ha) Trồng (cây) 7.7 7.8 Số rác thu gom Số km kênh, mương sửa chữa, làm mới, nạo vét V Các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an tồn giao thơng, đảm bảo an 27.953 49.000 11.270 6.131 8.926 25.227 29.030 163.537 Trên triệu 6,7 triệu Trên triệu 749.915 852.991 3.213.837 2.541.612 5.755.462 Hàng ngàn Hơn tỷ 2.770 2.500 1,547 tỷ 1.426 3.457 3.457 514.765 13,262 tỷ 514.765 Hàng ngàn 19,709 tỷ 1.989 16.365 Gần 1,9 tỷ 7.680 290.464 27.570 526.117 6.014 320 178.000 226.488 25 270.081 2.200 221 17.390 1.431,5 50.144 2.000 195 2.000 1.500.00 8.058 181.648 8.000 18.974 32.988 1.605.019 1.605.019 2.000.00 100.000 9.405 413.432 47.033 2.911.661 345 2.676.569 2.000 103.652,5 69.734 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 VI ninh trị, trật tự an tồn xã hội Xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an tồn giao thơng Số đội hình tình nguyện đảm bảo ATGT 247.000 Số TNTN tham gia đội hình Số buổi tuyên truyền, tập huấn ATGT Số TNTN tham gia hoạt đọng tuyên truyền ATGT Số tờ rơi, áp phích tuyên truyền Số người tuyên truyền ATGT Xây dựng bến đị an tồn Số hoạt động tun truyền VMĐT, giữ gìn cảnh quan thị Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội Số đội hình tình nguyện Số TNTN tham gia Hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng Số trẻ em có hồn cảnh khó khăn chăm sóc, giúp đỡ Số cơng trình, điểm vui chơi xây mới, sửa chữa Số tiền hỗ trợ trẻ em có hồn cảnh khó khăn 5.921 3.938 4.700 1.500 738 29.640 8.708 11.942 67.087 115.574 55.512 56.000 38.160 11.000 156.511 148.887 608.040 1.436.684 6.091 17.380 23.471 1.827.205 1.827.205 85.000 85.000 300.000 300.000 600 24.947 821 261.218 600 24.947 821 261.218 31.419 31.419 1.388 1.388 4,2 tỷ 196 36.137 VII Giá trị kinh tế Số suất học bổng cho em hs nghèo vượt khó Các hoạt động tình nguyện khác Số đồn viên kết nạp Số hội viên kết nạp Số đội viên kết nạp Số đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng Hơn tỷ 70 tỷ 73 tỷ 16.855 16.855 106.642 5.736 208.272 205.851 436.595 102.109 128.582 7.073 10.788 103.591 248.889 15.132 197 278.57 7.177 61.079 3.785 333.613 14.515 238.500 14.760 15.366 15.399 1.899.893 334.282 248.889 78.966 Phụ lục 03: Một số hình ảnh phong trào Thanh niên tình nguyện (2000 – 2014) [Nguồn: Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam] Ngày 07/7/2000, Đ/c Vũ Trọng Kim, Bí thư thứ Trung ương Đồn gặp gỡ trí thức trẻ tình nguyện tỉnh Thanh Hóa trước lên đường đến 14 xã đặc biệt khó khăn xây dựng, phát triển nông thôn miền núi năm (2000 – 2002) Sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” trường Đại học Mở Bán công công nhân tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn Đăk Lây, Kon Tum) năm 2001 198 Y, bác sỹ trẻ tình nguyện tỉnh Lai Châu khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng cầu nông thôn tỉnh Cà Mau 199 Sinh viên tình nguyện TP.HCM hướng dẫn Luật Giao thơng cho bà dân tộc tỉnh Đăk Lăk, năm 2009 Thanh niên tình nguyện Học viện Cảnh sát Nhân dân giúp đỡ đồng bào san mặt làm nhà tỉnh Tuyên Quang 200 Sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Kiên Giang làm cầu giao thông nông thôn huyện Vĩnh Thuận Tuổi trẻ huyện Yên Dũng, Bắc Giang tham gia khắc phục hậu mưa lũ năm 2012 201 Thanh niên tình nguyện tỉnh Bình Phước thi đua rèn luyện sở Sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội giúp dân làm cầu bắc qua suối sông Mã, tỉnh Thanh Hố 202 Sinh viên tình nguyện trường Đại học Luật Hà Nội trao tặng thí sinh suất cơm miễn phí kì thi Đại học năm 2011 Tuổi trẻ thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) quân tuyên truyền phòng chống ma tuý nhân kỷ niệm “Ngày Thế giới phịng, chống ma t” 203 Mơ hình Tiếng kẻng Xanh - Sạch - Đẹp tuyến đường, hẻm nhỏ tỉnh Đồng Tháp Tuổi trẻ tỉnh Quảng Bình giúp người dân vùng lũ huyện Bố Trạch dọn vệ sinh trường học bị thiệt hại sau đợt lũ (10/2010) 204 Đội Xung kích an tồn giao thơng Lâm Đồng Ảnh: Tỉnh đồn Lâm Đồng Đồn viên niên tình nguyện tỉnh Trà Vinh tham gia xây dựng Nhà Nhân 205 Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang tham gia xây dựng nhà tình nghĩa xã Song Mai, năm 2014 Thanh niên quân đội giúp nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên mùa mưa lũ 206 Thanh niên tình nguyện tham gia khắc phục hậu bão số thành phố Yên Bái năm 2008 Tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang với hoạt động “Ngày chủ nhật Xanh 2012” 207 208 ... gian từ năm 2000 (Năm Thanh niên Việt Nam, năm Trung ương Đồn thức phát động triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện tồn quốc) đến hết năm 2014 (Năm Thanh niên Việt Nam, đánh dấu 15 năm phong. .. NIÊN TÌNH NGUYỆN Ở VIỆT NAM 2.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước niên, công tác niên phong trào niên 2.1.1 Một số vấn đề công tác niên, phong trào niên phong trào Thanh niên tình nguyện - Cơng tác niên: ... HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIỆT HÙNG PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2014 Chuyên ngành : Lịch sử Việt Nam Mã số : 92 29 013
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong trào thanh niên tình nguyện ở việt nam từ năm 2000 đến năm 2014 , Phong trào thanh niên tình nguyện ở việt nam từ năm 2000 đến năm 2014