Phong trào thanh niên tình nguyện ở việt nam từ năm 2000 đến năm 2014 tt

27 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:47

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIỆT HÙNG PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2014 Ngành : Lịch sử Việt Nam Mã số : 92 29 013 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC HÀ NỘI, 2019 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Văn Nhật Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Văn Sự Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Đức Nhuệ Phản biện 3: PGS TS Nguyễn Mạnh Hà Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ họp tại: Học viện Khoa học xã hội vào lúc:… giờ… phút, ngày……tháng… năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học xã hội - Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Thanh niên phận đặc biệt xã hội, có vị trí quan trọng suốt tiến trình lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc ta Trước yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cấp, ngành cần phát huy tốt vai trò niên niên cần tiếp tục tự khẳng định thực lực lượng xung kích, sáng tạo đời sống xã hội, lãnh đạo Đảng, định hướng, dẫn dắt Đoàn Phong trào Thanh niên tình nguyện Đồn niên phát động quy mơ tồn quốc từ năm 2000 hoạt động có ý nghĩa, có tính giáo dục tính nhân văn, mơi trường đồn kết tập hợp niên, thu hút niên tham gia vào hoạt động cách mạng Hoạt động tình nguyện mạng lại ý nghĩa to lớn nhiều mặt, kinh tế - trị - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phịng Đồng thời qua đó, niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành, sống có hồi bão, có lý tưởng khơng ngừng nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng Hiệu quả, tác động phong trào Thanh niên tình nguyện thực to lớn vậy, nhiên nghiên cứu phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam chưa nhiều nghiên cứu chưa thực phản ánh tranh tổng thể trạng hoạt động, phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam Do đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Phong trào niên tình nguyện Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2014” làm luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam thực cần thiết, không giúp đánh giá thực trạng, đóng góp, tác động phong trào Thanh niên tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà đưa học kinh nghiệm để đẩy mạnh phát triển hoạt động niên tình nguyện thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu - Làm rõ q trình hình thành, phát triển, hoạt động đóng góp chủ yếu phong trào Thanh niên tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đất nước từ năm 2000 đến hết năm 2014 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lịch sử, trình đời, phát triển phong trào Thanh niên tình nguyện; phân tích thực trạng hoạt động tình nguyện đánh giá, nhận xét, rút số kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để phát huy hiệu phong trào Thanh niên tình nguyện giai đoạn tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu Phong trào Thanh niên tình nguyện Đồn TNCS Hồ Chí Minh cấp trung ương phát động tổ chức thực Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động tình nguyện niên Việt Nam phạm vi nước - Về thời gian: Luận án nghiên cứu vấn đề nói khoảng thời gian từ năm 2000 đến hết năm 2014 đề cập mức độ định đến phong trào niên trước sau giai đoạn 2000 – 2014 - Về nội dung: Nghiên cứu sở lịch sử, trình hình thành, phát triển, nội dung hoạt động, kết triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận Luận án tiến hành sở chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam niên, công tác niên phong trào niên 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử phương pháp logic chủ đạo; đồng thời kết hợp phương pháp nghiên cứu khác phương pháp thống kê, so sánh, trị học, xã hội học…Ngồi ra, tác giả luận án tiến hành phương pháp điều tra, vấn số cán đoàn, đoàn viên, niên tình nguyện tiêu biểu Đóng góp khoa học luận án - Luận án nghiên cứu cách có hệ thống phong trào Thanh niên tình nguyện từ năm 2000 đến năm 2014; đúc kết số kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm phát huy hiệu hoạt động tình nguyện niên Việt Nam - Đóng góp, bổ sung nhiều tài liệu có giá trị tổ chức hoạt động Đoàn niên, Hội LHTN, Hội Sinh viên Việt Nam, góp phần vào cơng tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đoàn phong trào niên Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Luận án góp phần vào việc nghiên cứu lý luận thực tiễn phong trào niên, làm sở khoa học cho việc đổi nhận thức phương thức hoạt động Đồn TNCS Hồ Chí Minh tình hình - Luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy cán Đoàn công tác niên sở đào tạo Kết cấu luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung luận án gồm chương, 12 tiết Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương Quan điểm Đảng, Nhà nước niên, công tác niên sở lịch sử cho việc phát động phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam Chương Hình thức nội dung hoạt động phong trào Thanh niên tình nguyện (2000 – 2014) Chương Nhận xét số kinh nghiệm Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu niên, cơng tác Đồn phong trào niên Cho đến nay, việc nghiên cứu niên, cơng tác Đồn phong trào niên nhận quan tâm nhà hoạch định sách, chủ trương, đường lối hệ thống trị mà cịn nhiều nhà khoa học tập trung nghiên cứu Đáng ý cơng trình: “Cơng tác niên nhiệm vụ ưu tiên chiến lược người” tác giả Vũ Oanh (Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1991), “Kỷ yếu hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh vận động niên” Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1995), “Tập hợp, đồn kết niên thơng qua phong trào hành động cách mạng thời kỳ đổi mới” tác giả Đặng Cảnh Khanh, Nguyễn Hồng Thanh (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1997), “Tuổi trẻ đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” tác giả Đỗ Mười (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1997), Luận án tiến sĩ lịch sử “Phát huy nguyồn lực niên nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nay” tác giả Nguyễn Thị Tú Oanh (1999), “Thanh niên Việt Nam trước thềm kỷ 21 : Số liệu phân tích” tác giả Nguyễn Văn Buồm (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2000), “Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước” tác giả Nguyễn Văn Hùng (chủ biên) (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001), “Một số vấn đề công tác niên thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” tác giả Văn Tùng (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2001), Báo cáo khoa học “Phong trào hành động cách mạng niên – thực trạng định hướng phát triển” Bộ Khoa học Công nghệ - Môi trường Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh (2002), “Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò niên cách mạng Việt Nam” tác giả Trần Quy Nhơn (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2004), “Nhiệm vụ niên Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước” tác giả Đồn Văn Thái (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2004), “Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào cơng tác bồi dưỡng, giáo dục tổ chức niên thời kỳ mới” tác giả Nguyễn Thái Anh (chủ biên) (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2010), Lịch sử Hội Liên hiệp niên Việt Nam phong trào niên Việt Nam (1925 – 2010) nhiều tác giả (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2010), “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác niên giai đoạn nay” Học viện Xây dựng Đảng (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011), “Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 80 năm xây dựng, cống hiến trưởng thành” Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2011), Lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phong trào niên Việt Nam (1925 – 2012) Văn Tùng, Phạm Bá Khoa (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2012) 1.2 Các công trình nghiên cứu hoạt động tình nguyện phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam Tiêu biểu có cơng trình: “Phong trào niên tình nguyện vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Đặng Cảnh Khanh (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2001), “Tiếp lửa cho phong trào niên tình nguyện” tác giả Đặng Cảnh Khanh đăng Tạp chí Tuyên Giáo, số năm 2009, “Kỷ yếu 15 năm phong trào niên tình nguyện (2000 – 2014)” Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh (Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2015) Ngồi cịn có hàng chục báo, viết tạp chí, hội thảo khoa học liên quan đến phong trào niên phong trào Thanh niên tình nguyện hàng trăm báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cơng tác Đồn phong trào niên qua kỳ Đại hội Đoàn (từ năm 2000 đến nay) tỉnh, thành Đồn Đồn trực thuộc có giá trị tham khảo, nghiên cứu để triển khai đề tài 1.3 Kết nghiên cứu cơng trình cơng bố vấn đề luận án tiếp tục giải 1.3.1 Khái quát kết nghiên cứu - Các công trình nghiên cứu trước cung cấp cho tác giả luận án sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh niên, công tác niên vận dụng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác niên - Các tác giả trước cho thấy thực tiễn 30 năm qua phong trào niên ln tổ chức Đồn phát động để phù hợp với yêu cầu nghiệp đổi - Một số cơng trình tập trung đánh giá vai trò nguồn lực niên, phong trào niên với phát triển xã hội, thực trạng nguồn lực niên quan trọng cho nội dung luận án - Các cơng trình lịch sử Đồn, Hội, nghiên cứu tổng quan cơng tác Đoàn phong trào niên cung cấp số liệu, dẫn chứng tương đối đầy đủ phong trào niên góp phần quan trọng cho tác giả có nhìn tổng qt bề dầy lịch sử Đoàn, Hội tác động phong trào niên Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu đề cập đến số khía cạnh, số mặt hoạt động tổ chức Đoàn phong trào niên nói chung, phong trào Thanh niên tình nguyện nói riêng góc độ khác nhau, góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trị niên, công tác niên phong trào niên thời kỳ đổi Song, chưa có nhiều cơng trình phân tích sâu sắc, đánh giá tác động, hiệu phong trào niên tình nguyện lĩnh vực đời sống xã hội; chưa làm rõ thời cơ, thách thức lớn niên, phong trào niên hoạt động tình nguyện thời kỳ hội nhập sâu rộng 1.3.2 Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu, giải - Khái quát sở lịch sử, trình hình thành, phát triển phong trào Thanh niên tình nguyện; tổng kết thực tiễn, làm rõ tác động nhiều mặt phong trào Thanh niên tình nguyện xã hội, thách thức, vấn đề hạn chế vấn đề hạn chế hoạt động tình nguyện - Phân tích cụ thể sở lý luận thực tiễn phong trào Thanh niên tình nguyện, qua khẳng định vị trí, vai trò quan trọng niên phong trào niên năm đổi - Đưa đánh giá, nhận xét rút số kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để phát huy vai trị phong trào Thanh niên tình nguyện phát triển xã hội thời kỳ Chương QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN, CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ CƠ SỞ LỊCH SỬ CHO VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Ở VIỆT NAM 2.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước niên, công tác niên phong trào niên 2.1.1 Một số vấn đề công tác niên, phong trào niên phong trào Thanh niên tình nguyện Các khái niệm liên quan đến công tác niên cho thấy nghiên cứu cơng tác niên, cơng tác Đồn, phong trào niên, phong trao Thanh niên tình nguyện vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, có ý nghĩa lý luận thực tiễn, giúp tác giả có nhìn tồn diện nghiên cứu, phân tích, đánh giá phong trào Thanh niên tình nguyện 2.1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam niên công tác niên Tư tưởng Hồ Chí Minh niên công tác niên sâu sắc tồn diện Hồ Chí Minh ln khách quan nhìn nhận, đánh giá niên, có niềm tin vững vào niên, nhìn nhận vấn đề niên phát triển có tính kế thừa bền vững hệ Trong việc giáo dục, đào tạo, rèn luyện, tổ chức lực lượng niên, Hồ Chí Minh có quan điểm tồn diện thực tiễn để xây dựng lâu dài hệ kế tục cách mạng Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương Đảng lãnh đạo cơng tác niên, cơng tác Đồn thể cụ thể văn kiện Đại hội, Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thơng tư, thị qua thời kỳ Mỗi thời kỳ, tư Đảng đổi để phù hợp với hệ trẻ Đảng ngày nâng tầm nhận thức, gắn lý luận với thực tiễn để lãnh đạo, định hướng công tác niên, tổ chức Đoàn ngày toàn diện, phát huy sức mạnh niên xây dựng bảo vệ Tổ quốc 2.2 Cơ sở lịch sử chủ trương Trung ương Đoàn phong trào Thanh niên tình nguyện 2.2.1 Cơ sở lịch sử Phong trào Thanh niên tình nguyện Việt Nam có sở lịch sử, có tiền đề từ phong trào niên tiêu biểu giai đoạn cách mạng trước 2.2.1.1 Các phong trào Thanh niên thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ (1931-1975) Ngay từ đời (tháng 3/1931) Cách mạng tháng Tám (1945) lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồn niên phát huy vai trị xung kích, với những phong trào đấu tranh sơi nổi, mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đảng, xứng đáng cánh tay đắc lực đội dự bị Đảng Sau Cách mạng tháng Tám có phong trào hành động mang tính tình nguyện sâu sắc, đặc biệt tính quần chúng Đó phong trào dạy học chữ quốc ngữ, phong trào tham gia đội TNXP, tham gia đội tình nguyện sản xuất nơng nghiệp, phong trào Nam tiến, phong trào Tòng quân giết giặc lập công, Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, Mở rộng chiến tranh du kích đấu tranh chống khủng bố đô thị Sau kháng chiến chống thực dân Pháp, niên Việt Nam tích cực tham gia phong trào Lao động kiến thiết Tổ quốc đấu tranh thống nước nhà, Thi đua tình nguyện vượt mức kế hoạch lần thứ (1961 1965), Thanh niên, học sinh Thủ Hà Nội tình nguyện xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá miền núi, Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong…đóng góp to lớn vào chiến thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hồn tồn miền Nam, thống đất nước 2.2.1.2 Một số phong trào niên tiêu biểu từ năm 1975 đến trước năm 2000 Đất nước thống nhất, Đồn TNCS Hồ Chí Minh phát động phong trào niên phù hợp để thực yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Đó phong trào: Lao động tình nguyện xây dựng Tổ quốc (phát động tháng 12/1975), Thanh niên xung phong xây dựng khu kinh tế (từ năm 1976), Ba xung kích làm chủ tập thể (được khởi sướng tháng 01/1978), Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng bảo vệ Tổ quốc (1987), Thanh niên lập nghiệp, Tuổi trẻ giữ nước (1993), chiến dịch tình nguyện Ánh sáng văn hóa hè (1994), chiến dịch Mùa hè xanh (1997)… Điểm lại phong trào niên cho thấy lý luận thực tiễn, phong trào Thanh niên tình nguyện Trung ương Đồn phát động sau có sở lịch sử, có tảng phát triển phong trào hành động cách mạng hệ niên Việt Nam qua thời kỳ Phong trào tình nguyện trở thành phẩm chất đặc trưng, bật tuổi trẻ biểu hội nhập sâu sắc với phong trào niên giới 2.2.2 Chủ trương Trung ương Đồn phong trào Thanh niên tình nguyện 2.2.1.1 Bối cảnh lịch sử Đến năm 2000, bối cảnh nước quốc tế có nhiều thuận lợi cho cơng tác Đoàn phong trào niên Sự phát triển mạnh mẽ khoa động tình nguyện thường xuyên, hoạt động cao điểm tập trung, hoạt động tình nguyện theo đội hình chun 3.1.2 Một số mơ hình, tổ chức có hoạt động tình nguyện Việt Nam Có nhiều mơ hình họat động tình nguyện Việt Nam có nhiều cách để nhận diện, phân biệt mơ hình tình nguyện Xét tư cách pháp nhân, hoạt động tình nguyện thức hiểu hoạt động tình nguyện tổ chức có đăng ký pháp nhân đứng tổ chức hoạt động; hoạt động tình nguyện phi thức hiểu hoạt động tình nguyện cá nhân, câu lạc bộ, đội, nhóm, mạng lưới tình nguyện hoạt động dựa đồng thuận nhóm khơng đăng ký pháp nhân thức Mỗi mơ hình, tổ chức hoạt động tình nguyện có mặt mạnh, mặt yếu khác Tuy nhiên, xét tổng thể yếu tố hoạt động tình nguyện tổ chức hệ thống trị, đặc biệt tổ chức Đồn Thanh niên có nhiều ưu điểm, có chương trình, kế hoạch chuyên nghiệp triển khai tổ chức bản, hiệu quả, tác động sâu rộng mơ hình tình nguyện khác 3.2 Hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường 3.2.1 Một số phong trào nội dung Hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội có nội dung phong phú, đa dạng với nhiều phong trào, chương trình, hoạt động cụ thể như: Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, thực chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình xóa đói, giảm nghèo vùng sâu, vùng xa, tổ chức đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nơng thơn, miền núi Bên cạnh hoạt động tình nguyện đảm bảo an ninh – quốc phịng, đơng đảo niên, học sinh, sinh viên địa phương, đơn vị tích cực tham gia hoạt động bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng văn minh đô thị cách hiệu quả, thiết thực gắn với hoạt động trọng tâm Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Giờ trái đất; Tuần lễ Quốc gia nước vệ sinh môi trường, Ngày môi trường giới, chiến dịch Hãy làm biển; tổ chức Ngày thứ tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh 3.2.2 Kết đạt Ngay năm 2000 tuổi trẻ nước tình nguyện nhận hồn thành 51.995 cơng trình niên, triển khai 10.845 dự án, có số chương trình, dự án tiêu biểu như: Chương trình xóa đói, giảm nghèo vùng sâu, vùng xa, Dự án Thanh niên xóa cầu khỉ, xây dựng cầu nông thôn mới, Dự án tổ chức đội y bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, Dự án xây dựng Làng “Thanh niên lập nghiệp” dọc tuyến đường Hồ Chí Minh biên giới, Chương trình tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh Với phương châm hướng sở, nhiều cơng trình, phần việc niên triển khai thực tập trung chủ yếu vào việc mới, việc khó, việc cấp thiết, địa bàn khó khăn địi hỏi cao tinh thần xung kích tình nguyện tuổi trẻ Riêng Tháng niên từ năm 2003 đến năm 2009, tuổi trẻ nước đảm nhận thực 222.468 cơng trình, phần việc niên cấp với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng hàng triệu ngày công Các chiến dịch Hè tình nguyện từ năm 2000 đến hết năm 2014, tuổi trẻ nước làm mới, sửa chữa nâng cấp 105.716 km đường giao thông nông thôn, xây dựng sửa chữa 5.702 cầu giao thơng nơng thơn, 71.236 nhà gia đình sách, gia đình khó khăn, 20.019 cơng trình văn hóa, điểm vui chơi cho nhân dân trị giá hàng chục tỷ đồng Các cấp Đoàn tổ chức 12.359 buổi tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho 900.639 đoàn viên, niên; giới thiệu việc làm cho 1.541.888 đồn viên, niên, 313.694 người giải việc làm; 232.039 đoàn viên, niên hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng sách xã hội Chỉ năm 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, Đoàn niên cấp tổ chức 20.016 lớp, buổi, điểm trình diễn, chuyển giao, tập huấn khoa học kỹ thuật sản xuất kinh doanh cho 1.381.806 người, góp phần khơng nhỏ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đặc biệt xã vùng sâu, vùng xa Các hoạt động tình nguyện bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cấp Đoàn đoàn viên, niên tồn quốc nhiệt tình hưởng ứng Kết chiến dịch Tình nguyện Hè có 46.453 đội hình tình nguyện với 6.487.412 niên tình nguyện tham gia hoạt động bảo vệ môi trường Riêng giai đoạn từ 2007 – 2012, tổ chức đoàn tổ chức 237.758 lớp, đợt tuyên truyền, giáo dục, tập huấn mơi trường biến đổi khí hậu, thu hút gần 9.306.877 thiếu nhi tham gia; củng cố xây dựng 20.000 mơ hình câu lạc bộ, đội nhóm bảo vệ mơi trường, thu hút 1.570.189 thiếu niên tham gia 3.3 Hoạt động tình nguyện an sinh xã hội 3.3.1 Một số phong trào nội dung Trong lĩnh vực tình nguyện an sinh xã hội có hoạt động, chương trình, phong trào tiêu biểu như: Chương trình Tiếp sức mùa thi, chương trình Tiếp sức đến trường, phong trào Hiến máu tình nguyện, hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chương trình tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, hoạt động hỗ trợ gia đình sách, hỗ trợ trẻ em có hồn cảnh khó khăn, chương trình vui hè thiếu nhi, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn 3.3.2 Kết đạt Trong Tháng niên chiến dịch Hè tình nguyện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn triển khai sâu rộng, thu hút đơng đảo đồn viên, niên tham gia, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc Chỉ tính riêng chiến dịch Hè tình nguyện năm 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, tổ chức Đoàn cấp tổ chức thăm hỏi, tặng q, chăm sóc 468.087 gia đình sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; năm 2005, 2006, 2008, 2012 sửa chữa, xây 10.425 nhà gia đình sách với hàng triệu ngày công, trị giá hàng chục tỷ đồng Hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng tổ chức thực hiệu chiến dịch Hầu hết Tỉnh, Thành Đoàn tổ chức đội hình y, bác sĩ trẻ tình nguyện Chỉ năm 2002, 2003, 2006, 2010, 2014, Đoàn niên cấp tổ chức 12.000 đội y, bác sỹ trẻ tình nguyện với 124.973 y, bác sĩ trẻ tham gia khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí địa phương cho 3.524.378 lượt người dân Cũng lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, hoạt động Hiến máu tình nguyện thu hút đơng đảo đồn viên, niên tham gia, Từ năm 2010-2014, có 4.656.368 lượt niên tham gia hiến máu, tiếp nhận 3.288.172 đơn vị máu, có 7.514 mơ hình việc tun truyền, vận động người dân tham gia Nhiều địa phương thành lập trì đội hình niên tình nguyện sẵn sàng hiến máu trường hợp khẩn cấp Trong chiến dịch Hè tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên tỉnh, thành phố triển khai hiệu Chương trình qua năm thu hút 501.324 niên, sinh viên tình nguyện tham gia; giúp đỡ 8.235.817 lượt thí sinh; tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu 1.886.882 chỗ trọ miễn phí, chỗ trọ giá rẻ; phát miễn phí hàng chục nghìn cẩm nang tư vấn đồ cho thí sinh phụ huynh; cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí, vé xe buýt miễn phí Tổng nguồn lực huy động cho chương trình hàng chục tỷ đồng Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi cấp Đoàn tổ chức đa dạng xuyên suốt Tháng niên thời gian diễn chiến dịch Hè tình nguyện Nhiều hoạt động thu hút đông em tham gia như: sân chơi “Mùa hè sôi động”, hội thi “Văn hay chữ đẹp”, “Tiếng hát măng non”, ngày hội “Cùng em vui bước đến trường”, sân chơi “Biển đảo quê em”, trị chơi dân gian, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, nhà truyền thống… 3.4 Hoạt động tình nguyện đảm bảo an ninh – quốc phòng 3.4.1 Một số phong trào nội dung Trên lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, phong trào Thanh niên tình nguyện cụ thể hóa với nhiều nội dung: Hoạt động tình nguyện đảm bảo an tồn giao thơng, phịng chống tệ nạn xã hội, dự án xây dựng Đảo niên, Làng niên lập nghiệp biên giới, tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV, AIDS, hoạt động hướng biển, đảo Tổ quốc 3.4.2 Kết đạt Hoạt động Đoàn niên tham gia giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, phịng chống tệ nạn, đặc biệt nạn ma túy, mại dâm, phòng chống HIV, AIDS đẩy mạnh xuyên suốt Tháng niên mùa hè tình nguyện Theo thống kê riêng giai đoạn từ 2007 đến 2012 cấp Đoàn tồn quốc xây dựng 75.073 mơ hình đội niên xung kích an ninh chi đoàn dân quân tự vệ, thu hút gần 1.197.687 triệu niên tình nguyện tham gia Ngồi cịn có “Câu lạc Pháp luật”, “Câu lạc phịng chống ma t”, “Đội giáo dục đồng đẳng", mơ hình “Tiếng kẻng niên, địa bàn khơng có ma t, khu phố khơng có tệ nạn xã hội”; câu lạc "Trẻ em đường phố", "Đội kỹ sống" … Hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an tồn giao thơng cấp Đồn, Hội triển khai rộng khắp xuyên suốt chiến dịch tình nguyện, với nhiều hình thức sáng tạo gắn với vận động Thanh niên với văn hóa giao thơng qua góp phần đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến cho đoàn viên, niên ý tức tự giác chấp hành quy định pháp luật giao thơng Trong chiến dịch Hè tình nguyện, tồn Đồn tổ chức 41.473 đội hình với 925.278 niên tình nguyện tham gia đội hình xây dựng văn minh thị an tồn giao thơng; tổ chức 156.256 buổi tập huấn, tuyên truyền an toàn giao thơng Hướng biển, đảo Tổ quốc, tính riêng giai đoạn 2007 – 2012, tổ chức Đoàn tồn quốc vận động, qun góp, ủng hộ niên tình nguyện nhập ngũ chiến sỹ làm nhiệm vụ đảo Trường Sa kinh phí, vật với số tiền 349.688 tỷ đồng Tiểu kết chương Kể từ Trung ương Đồn phát động với quy mơ tồn quốc, phong trào Thanh niên tình nguyện cấp Đồn triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, nội dung đa dạng, có kết cụ thể đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng bảo vệ môi trường Hiệu quả, tác động phong trào Thanh niên tình nguyện thước đo giá trị, khẳng định tính đắn Trung ương Đoàn tổ chức, triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện Chương NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM 4.1 Nhận xét phong trào Thanh niên tình nguyện 4.1.1 Về nội dung hoạt động Phong trào Thanh niên tình nguyện có bước phát triển chất lượng số lượng; đa dạng mục tiêu, giải nhiều nhiệm vụ Các nội dung hoạt động tình nguyện có nhiều đổi theo hướng cụ thể, rõ việc, sát với nhu cầu thực tiễn địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng đáng niên Bên cạnh đó, Tháng niên chiến dịch tình nguyện có chủ đề hành động phù hợp nên góp phần nâng cao hiệu hoạt động tình nguyện, tích cực giải tốt vấn đề thiết đặt cộng đồng 4.1.2 Phương thức triển khai - Phong trào Thanh niên tình nguyện triển khai bản, có kế hoạch từ Trung ương Đồn đến tổ chức Đoàn địa phương, sở - Các cấp Đồn, Hội có đổi mới, góp phần làm tăng tính hấp dẫn phong trào Triển khai phong trào theo hướng đa dạng hóa loại hình hoạt động để đáp ứng nhu cầu niên xã hội - Những năm đầu phong trào Thanh niên tình nguyện tập trung cao điểm vào mùa hè sau phong trào Thanh niên tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, diễn quanh năm, có phạm vi hoạt động quy mơ nước trở thành phong trào có sức thu hút, lan tỏa đến nhiều tầng lớp xã hội - Cùng giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2014 cịn có nhiều phong trào niên khác Đoàn niên, Hội Liên hiệp niên, Hội sinh viên tổ chức phong trào Thanh niên tình nguyện có thời gian triển khai dài hơn, quy mơ rộng hơn, nội dung, hình thức triển khai phong phú hơn, lực lượng tham gia đông đảo 4.1.3 Về hiệu quả, tác động phong trào Thanh niên tình nguyện - Hiệu cơng tác giáo dục: Hoạt động niên tình nguyện khơi dậy, giáo dục tinh thần tương thân tương giá trị đạo đức, nhân văn, tính xung kích, tình nguyện, tính tích cực xã hội niên Việt Nam Đồng thời, phong trào Thanh niên tình nguyện tạo nhiều hội khả tiếp cận môi trường giáo dục cho nhiều thiếu niên yếu - Hiệu kinh tế - xã hội đóng góp cho cộng đồng: Hoạt động niên tình nguyện góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương đất nước, giải việc mới, việc khó, vấn đề xã hội xúc cộng đồng; góp phần nâng cao dân trí, củng cố xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, xây dựng đời sống văn hoá sở, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giữ gìn trật tự an tồn giao thơng, bảo vệ mơi trường, xây dựng nếp sống văn minh - Đối với cơng tác xây dựng tổ chức Đồn, Hội: Phong trào Thanh niên tình nguyện tập hợp đơng đảo niên tham gia, hình thành đội, nhóm, câu lạc niên tình nguyện hoạt động ổn định, góp phần xây dựng tổ chức sở Đoàn, Hội địa phương Hoạt động phong trào, cán Đoàn, Hội rèn luyện thực tiễn, kỹ nghiệp vụ vận nâng cao, qua vai trị, uy tín tổ chức Đồn, Hội khẳng định xã hội 4.1.4 Nguyên nhân thành công phong trào Thanh niên tình nguyện Phong trào Thanh niên tình nguyện có tính kế thừa phát triển từ phong trào niên thời kỳ trước nên đông đảo tầng lớp niên nhiều thành phần xã hội tham gia Công tác đạo, điều hành cấp Đoàn từ Trung ương đến sở thực nghiêm túc, liệt; Đồn niên có hệ thống tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán Đồn đào tạo bản; công tác tuyên truyển triển khai mạnh mẽ đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện Đảng, Nhà nước, phối kết hợp tốt bộ, ngành, quyền cấp nhân tố quan trọng làm nên thành công phong trào Thanh niên tình nguyện 4.1.5 Một số khó khăn, hạn chế nguyên nhân 4.1.5.1 Khó khăn, hạn chế Vẫn tồn khoảng cách nhu cầu địa bàn, đơn vị đón nhận hoạt động tình nguyện, nhu cầu niên với khả tổ chức hoạt động tình nguyện cấp Đồn Điều kiện để tổ chức hoạt động tình nguyện chưa thật đảm bảo Cơ chế phối hợp đơn vị liên quan kỹ tổ chức lực, trình độ số cán Đồn cịn hạn chế Một số hoạt động tình nguyện cịn chưa ý đến chiều sâu dẫn đến tính bền vững hiệu số hoạt động tình nguyện chưa cao Các cấp Đồn, Hội chưa có giải pháp hữu hiệu để phát huy tập hợp hết người có khả tham gia hoạt động tình nguyện 4.1.5.2 Nguyên nhân Nhận thức phận cán Đoàn, cán Hội ý nghĩa phong trào Thanh niên tình nguyện cịn chưa đầy đủ Khơng cán Đoàn sở thiếu kinh nghiệm cán Đoàn sở thường xuyên thay đổi nên số nơi phong trào chưa đạt hiệu quả, trì chưa thường xuyên Sự quan tâm đạo thường xuyên, hỗ trợ đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động tình nguyện sở cấp uỷ Đảng, quyền ngành cịn hạn chế Chưa có quy định cụ thể thống chung hoạt động tình nguyện Các sách bảo vệ quyền lợi cho niên tham gia hoạt động tình nguyện chưa đảm bảo, từ chưa thúc đẩy niên nhiệt tình tham gia hoạt động tình nguyện Tác động mặt trái chế thị trường dẫn đến số niên thiếu tinh thần, thái độ tích cực tham gia phong trào Thanh niên tình nguyện Nhiều tổ chức tình nguyện tự phát, với nhiều hình thức tồn hoạt động khác có lúc có tác động tiêu cực, nhiều ảnh hưởng đến uy tín hoạt động tình nguyện 4.2 Một số kinh nghiệm Một là, khơng ngừng chăm lo bồi dưỡng, giáo dục tồn diện cho hệ trẻ mục tiêu, lý tưởng cách mạng, kiên định đường lên CNXH Hai là, nhiệt tình, trách nhiệm cao đội ngũ cán làm công tác niên nhân tố định thành công hiệu phong trào Thanh niên tình nguyện Ba là, sức mạnh nội lực phong trào Thanh niên tình nguyện nằm tổ chức niên Bốn là, tin tưởng cấp ủy Đảng, quyền, niên có ý nghĩa quan trọng Năm là, kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện cần phải xây dựng chi tiết, chuẩn bị chu đáo Sáu là, phong trào Thanh niên tình nguyện phải xuất phát từ sống, niên, niên niên 4.3 Một số vấn đề đặt phong trào Thanh niên tình nguyện 4.3.1 Thời cơ, thách thức Tình hình đất nước năm tới dự báo ổn định, phát triển Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng phát huy hệ trẻ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mang đến thời thách thức, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội tác động lớn tới lối sống niên Phần lớn niên ngày ý thức rõ trách nhiệm Tổ quốc nhân dân, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng đường phát triển đất nước Với yếu tố, điều kiện thuận lợi vậy, phong trào niên tình nguyện thời gian tới tiếp tục xã hội ghi nhận, ủng hộ tiếp tục phương thức tập hợp, đoàn kết niên, phát huy sức mạnh niên xây dựng bảo vệ Tổ quốc Phong trào Thanh niên tình nguyện khơng đơn tổ chức theo phương thức truyền thống mà sử dụng mạng xã hội, sức mạnh công nghệ để đạt hiệu cao Phong trào Thanh niên tình nguyện khơng diễn phạm vi nước mà hoạt động tình nguyện quốc tế trở nên phổ biến Tuy nhiên, giai đoạn tồn nhiều khó khăn, thách thức Mặt trái chế thị trường, sản phẩm độc hại phi văn hóa, gia tăng tệ nạn xã hội, tội phạm nguy hiểm tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp niên phong trào niên tình nguyện Nhu cầu nguyện vọng tình nguyện tuổi trẻ ngày đa dạng Tuy nhiên điều kiện, sở vật chất hoạt động Đồn, Hội cịn thiếu, chưa đáp ứng u cầu Tình trạng suy thối trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tiêu cực xã hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí tác động không nhỏ đến niên 4.3.2 Yêu cầu đặt số giải pháp đẩy mạnh phong trào Thanh niên tình nguyện thời gian tới 4.3.2.1 Yêu cầu đặt cho phong trào Thanh niên tình nguyện Đối với phong trào Thanh niên tình nguyện, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đặt yêu cầu cụ thể, xác định rõ lĩnh vực cần tập trung thực giai đoạn 2017 – 2022 là: Tình nguyện chung tay xây dựng nơng thơn mới, tình nguyện tham gia xây dựng thị văn minh, tình nguyện bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an tồn giao thơng, tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội 4.3.2.2 Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào Thanh niên tình nguyện thời gian tới - Đối với Đảng Nhà nước Một là, Đảng, Nhà nước quan tâm đến niên cơng tác niên; cụ thể hóa chủ trương Đảng giáo dục, bồi dưỡng phát huy niên Hai là, đề nghị Nhà nước quan tâm, tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục hệ trẻ Ba là, đầu tư công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn niên cơng tác niên tình hình Bốn là, Nhà nước cần có chế quản lý hoạt động tình nguyện cho tốt hơn, chuyên nghiệp Năm là, tạo điều kiện để Đoàn huy động, tổ chức cho niên tham gia thực nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã Sáu là, phát huy vai trị Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân công tác niên * Đối với Trung ương Đồn cấp Đồn Một là, khơng ngừng hoàn thiện, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; chăm lo đến đội ngũ cán làm cơng tác thanh, thiếu nhi đủ số lượng, có trình độ, lực cao kỹ nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội phong trào thiếu nhi giai đoạn Hai là, phải xác định tiêu chí phong trào hành động cách mạng niên Ba là, phải xác định nội dung đắn, phù hợp với yêu cầu thực nhiệm vụ kinh tế – xã hội địa phương giai đoạn khả hoạt động đa dạng đối tượng niên Bốn là, phong trào Thanh niên tình nguyện phải có mục tiêu rõ ràng Năm là, đa dạng hóa phương thức tổ chức thực hình thành đội hình tình nguyện chuyên sâu Sáu là, cần triển khai có hiệu nguồn lực niên xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp phát triển phong trào Thanh niên tình nguyện Bảy là, Trung ương Đoàn cần tuyên truyền rộng rãi có hướng dẫn cụ thể đến cấp Đồn sách niên tình nguyện Tám là, tổ chức Đồn phải “chiếc cầu nối” để niên có nhu cầu tình nguyện nào, vào thời điểm nào, lĩnh vực hoạt động tham gia hoạt động tình nguyện Chín là, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến phong trào Thanh niên tình nguyện Mười là, cần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, niên, học sinh, sinh viên vai trị, ý nghĩa hoạt động tình nguyện cộng đồng thân Mười là, cần xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu phong trào Mười hai là, cần trang bị kiến thức, tập huấn kỹ cho sinh viên, niên tình nguyện Mười ba là, hoạt động tình nguyện cần đẩy mạnh kết nối với hoạt động tình nguyện Liên hợp quốc, với tình nguyện nước, nước ASEAN, với niên Lào Campuchia Đồng thời cần tiếp nhận phát huy hiệu tình nguyện viên quốc tế đến Việt Nam * Đối với niên Mỗi niên phải rèn luyện, phấn đấu, vươn lên học tập, lao động sống; nhận thức rõ vị trí, vai trò, thực tốt quyền nghĩa vụ niên với Tổ quốc Thanh niên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc; có thái độ hành vi úng xử cao đẹp; tích cực rèn luyên, nâng cao sức khỏe, trở thành công dân hữu ích Thanh niên cần hăng hái chủ động tham gia phong trào niên; sẵn sàng dấn thân, đến nơi đâu, làm việc Tổ quốc cần, việc làm tốt, hành động đẹp chia sẻ với cộng đồng, dựng xây quê hương, đất nước Trước âm mưu lực thù địch, đoàn viên niên phải thật tỉnh táo, có nhận thức đắn xác định cho giá trị sống đích thực Tiểu kết chương Phong trào Thanh niên tình nguyện năm qua phát triển mạnh bề rộng chiều sâu Nội dung phong trào triển khai có trọng tâm, trọng điểm đồng Phương thức tổ chức phong trào đổi Hoạt động tình nguyện góp phần giải nhiều vấn đề khó khăn, xúc cộng đồng Từ kinh nghiệm triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện năm qua thời cơ, thách thức năm tới cho thấy cấp Đoàn cần áp dụng nhiều giải pháp công tác quản lý, đạo, tổ chức điều hành để phát huy hiệu phong trào Thanh niên tình nguyện KẾT LUẬN Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ hệ đến hệ khác ln nêu cao lịng u nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, sáng tạo, khơng quản ngại gian khổ, hy sinh nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, hùng cường Trên phương diện lý luận thực tiễn cho thấy hoạt động tình nguyện niên giai đoạn cách mạng nói chung phong trào Thanh niên tình nguyện từ năm 2000 đến nói riêng có ý nghĩa to lớn, góp phần không nhỏ vào công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Phong trào Thanh niên tình nguyện có kế thừa phát triển phong trào hành động cách mạng hệ niên thời kỳ trước Đặc biệt kể từ Việt Nam bắt đầu nghiệp đổi năm 1986 đến Trung ương Đồn thức phát động phong trào Thanh niên tình nguyện vào năm 2000, hoạt động tình nguyện niên Việt Nam sôi số địa phương, sở với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bước đầu giải vấn đề xúc hay cấp thiết cộng đồng vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Đây sở thực tiễn sinh động để cấp Đoàn tiếp tục phát huy giai đoạn sau Trung ương Đoàn đánh giá, tổng kết, nhân rộng phát động phong trào Thanh niên tình nguyện phạm vi nước Nó vừa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng cống hiến tuổi trẻ, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đất nước thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực tế năm qua kể từ Trung ương Đoàn phát động phong trào Thanh niên tình nguyện phạm vi nước, phong trào Thanh niên tình nguyện lan tỏa mạnh mẽ, có bước phát triển chất lượng số lượng, với hình thức phong phú Hoạt động tình nguyện đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực hiệu quả, tính bền vững, tính sáng tạo có xu hướng phát triển sâu rộng thiếu niên, phù hợp với điều kiện đặc điểm địa phương, mang lại hiệu thiết thực Các cấp Đồn, Hội có đổi mới, góp phần làm tăng tính hấp dẫn phong trào, thu hút đông đảo đối tượng niên nhân dân tham gia Hoạt động niên tình nguyện khơi dậy, giáo dục tinh thần tương thân tương giá trị đạo đức, nhân văn, tính xung kích, tình nguyện, tính tích cực xã hội niên Việt Nam; gieo mầm ước mơ, hoài bão vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước ngày giàu đẹp, văn minh; môi trường tốt để niên tự giáo dục q trình giáo dục có hiệu cao góp phần hình thành hệ niên Việt Nam biết sống làm việc phát triển cộng đồng, đất nước, đồng thời củng cố niềm tin, rèn luyện ý chí, nghị lực, phát triển kỹ xây dựng quan điểm sống tích cực cho niên Phong trào Thanh niên tình nguyện góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương đất nước; nâng cao nhận thức trách nhiệm niên vấn đề xã hội; cải thiện mơi trường giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ vững Tổ quốc Đặc biệt hoạt động tình nguyện vùng kinh tế khó khăn miền núi, hải đảo thông qua cơng trình, phần việc niên, dự án Làng niên lập nghiệp, Đảo niên, dự án xây dựng cầu niên nông thôn đồng sông Cửu Long, xây dựng cầu nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc, Miền Trung - Tây Nguyên phát huy hiệu quả, khẳng định vai trò, vị trí niên tổ chức Đồn, Hội xã hội Trong công tác xây dựng tổ chức Đồn, Hội, phong trào Thanh niên tình nguyện tập hợp đơng đảo niên tham gia, hình thành đội, nhóm, câu lạc niên tình nguyện hoạt động ổn định, góp phần xây dựng tổ chức sở Đồn, Hội địa phương Thơng qua phong trào, nhiều niên kết nạp vào Đoàn, nhiều đoàn viên ưu tú đứng hàng ngũ Đảng; cán Đoàn, Hội rèn luyện thực tiễn phong trào hành động cách mạng, kỹ nghiệp vụ vận nâng cao; qua vai trị, uy tín tổ chức Đồn, Hội khẳng định xã hội Bên cạnh hiệu tích cực, đóng góp khơng nhỏ vào phát triển đất nước, phong trào Thanh niên tình nguyện thời gian qua bộc lộ số hạn chế, khó khăn định Nhưng với thành tựu đóng góp tích cực xã hội năm vừa qua khẳng định phong trào Thanh niên tình nguyện đã, đang, xu tất yếu giai đoạn tới Dưới đạo trực tiếp sâu sát Trung ương Đoàn, quan tâm cấp ủy Đảng, quyền, ban ngành phấn đấu khơng ngừng đội ngũ cán đồn viên, niên nước, phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục phát triển, thực phong trào thi đua yêu nước tuổi trẻ, môi trường tốt để niên học tập, rèn luyện, cống hiến trưởng thành./ CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng (2010), Hồ Chí Minh bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, Nxb Thanh niên, Hà Nội Trần Thanh Lâm, Trần Thanh Giang, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Bá Khoa (2012), Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước, Nxb Thanh niên, Hà Nội Phạm Bá Khoa (chủ biên), Trần Kim Duyên, Nguyễn Việt Hùng (2014), Lịch sử Hội Liên hiệp niên phong trào niên Việt Nam, Nxb Thanh niên, Hà Nội Phạm Bá Khoa (chủ biên), Nguyễn Việt Hùng (2017), Lịch sử Đồn TNCS Hồ Chí Minh phong trào niên tỉnh Khánh Hòa 1925 – 1975 (2016), Nxb Thanh niên, Hà Nội Nguyễn Việt Hùng (2018), Phong trào niên tình nguyện thời kỳ đổi mới, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 403, tr 117 – 120 Nguyễn Việt Hùng (2018), Phong trào niên Việt Nam nghiệp đổi mới, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 333, tr 88 – 93 ... THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Ở VIỆT NAM 2.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước niên, công tác niên phong trào niên 2.1.1 Một số vấn đề công tác niên, phong trào niên phong trào Thanh niên tình nguyện Các khái... Kể từ đến phong trào Thanh niên tình nguyện ln phong trào niên chủ đạo Đại hội Đồn tồn quốc trì phát triển Chương HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN (2000 – 2014) ... biệt kể từ Việt Nam bắt đầu nghiệp đổi năm 1986 đến Trung ương Đồn thức phát động phong trào Thanh niên tình nguyện vào năm 2000, hoạt động tình nguyện niên Việt Nam sơi số địa phương, sở với nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong trào thanh niên tình nguyện ở việt nam từ năm 2000 đến năm 2014 tt , Phong trào thanh niên tình nguyện ở việt nam từ năm 2000 đến năm 2014 tt