Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

204 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ HOÀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG THÁI NGUYÊN, NĂM 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ HOÀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 9.85.01.03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN THÁI NGUYÊN, NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chƣa sử dụng để bảo vệ học vị Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận án đƣợc rõ nguồn gốc./ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, q trình nghiên cứu, tơi nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện quan, tập thể, cá nhân Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc gửi lời cảm ơn chân thành đến quan, tập thể, cá nhân giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn thầy giáo, giáo Khoa Quản lí tài ngun; tập thể cán Phịng Quản lí đào tạo, Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Thái Ngun, Văn phịng Đăng kí đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trƣờng; xin cảm ơn Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Phịng Tài ngun Mơi trƣờng, Chi nhánh văn phịng Đăng kí đất đai thành phố Thái Ngun; xin cảm ơn lãnh đạo UBND, cơng chức địa chính, tổ trƣởng tổ dân phố thuộc phƣờng nghiên cứu lựa chọn điều tra; xin cảm ơn hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án mà nghiên cứu tiến hành điều tra Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo hƣớng dẫn khoa học, Phó Giáo sƣ - Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái Sơn định hƣớng cho tôi, tận tụy hƣớng dẫn bảo, q trình nghiên cứu hồn thành luận án Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ tơi nghiên cứu hồn thành luận án Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn !!! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Những đóng góp luận án Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 1.1.1 Cơ sở lí luận cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 1.1.2 Căn pháp lí quy định pháp luật bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 1.2 Kinh nghiệm bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ giới 16 1.2.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 16 1.2.2 Kinh nghiệm Đài Loan 20 1.2.3 Kinh nghiệm Singapore 21 1.2.4 Kinh nghiệm Thái Lan 21 1.2.5 Kinh nghiệm Hàn Quốc 21 1.2.6 Kinh nghiệm Australia (Úc) 23 1.2.7 Kinh nghiệm Pháp 24 1.2.8 Kinh nghiệm Đức 24 1.2.9 Kinh nghiệm Canada 25 1.2.10 Kinh nghiệm Ấn Độ 25 1.2.11 Kinh nghiệm kinh tế chuyển đổi Đông Âu 26 1.2.12 Kinh nghiệm từ tổ chức Liên hợp quốc 27 iv 1.3 Khái quát công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Việt Nam 27 1.3.1 Đặc điểm nội dung công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 27 1.3.2 Phân tích mối quan hệ tác động công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 29 1.3.3 Khái quát công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Việt Nam từ năm 1945 đến 31 1.3.4 Nhận xét công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Việt Nam 32 1.3.5 Quy trình thu hồi đất Việt Nam 33 1.4 Những kết nghiên cứu bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 37 1.4.1 Những kết nghiên cứu bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ giới 37 1.4.2 Những kết nghiên cứu bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Việt Nam 40 1.5 Những kết luận từ nghiên cứu tổng quan tài liệu định hƣớng nghiên cứu 50 1.5.1 Những kết luận từ nghiên cứu tổng hợp tài liệu có liên quan đến bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 50 1.5.2 Định hƣớng nghiên cứu đề tài sau nghiên cứu tổng quan tài liệu 52 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 2.1 Đối tƣợng, phạm vi, địa điểm nghiên cứu 53 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 53 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 53 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 53 2.2 Nội dung nghiên cứu 54 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 55 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin thứ cấp 55 2.3.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin sơ cấp 56 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích xác định yếu tố, nhóm yếu tố ảnh hƣởng đến thu hồi đất 62 2.3.4 Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích số liệu, so sánh thơng tin 64 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 65 3.1 Khái quát công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ thành phố Thái nguyên giai đoạn 2013-2017 65 3.1.1 Giới thiệu khái quát thành phố Thái Nguyên 65 3.1.2 Tổng hợp kết công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 67 v 3.1.3 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khu vực nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 69 3.1.4 Nhận xét từ khái quát công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 75 3.2 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 75 3.2.1 Thực trạng công tác bồi thƣờng dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 75 3.2.2 Thực trạng công tác hỗ trợ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 80 3.2.3 Tổng số tỉ lệ phân bổ sử dụng tiền bồi thƣờng, hỗ trợ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 83 3.2.4 Thực trạng công tác tái định cƣ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 89 3.2.5 Thực trạng khiếu nại nhận xét thái độ ngƣời làm bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 91 3.2.6 Đánh giá chung công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 96 3.3 Thực trạng đời sống ngƣời dân sau bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên 100 3.3.1 Thực trạng việc làm ngƣời dân sau bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên 100 3.3.2 Thực trạng thu nhập ngƣời dân sau bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên 103 3.3.3 Thực trạng điều kiện chỗ ngƣời dân sau bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên 106 3.3.4 Ý kiến ngƣời dân có đất thu hồi việc thực dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên 112 vi 3.4 Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến công tác thu hồi đất thành phố Thái Nguyên 113 3.4.1 Xác định yếu tố ảnh hƣởng đến công tác thu hồi đất thành phố Thái Nguyên 113 3.4.2 Đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến công tác thu hồi đất thành phố Thái Nguyên 120 3.5 Tồn giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ thành phố Thái Nguyên 132 3.5.1 Các tồn nguyên nhân công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ thành phố Thái Nguyên 132 3.5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ thành phố Thái Nguyên 140 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 145 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC 157 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt TT Viết đầy đủ BT Bồi thƣờng BT, HT, TĐC Bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ CTXD Cơng trình xây dựng DA Dự án DC Dân cƣ ĐGT Đƣờng giao thông DNƢT Doanh nghiệp ứng tiền GPMB Giải phóng mặt GT Giao thơng 10 HT Hỗ trợ 11 KD Kéo dài 12 KDC Khu dân cƣ 13 KN Khiếu nại 14 NN Nông nghiệp 15 NNCT Nhà nƣớc cấp tiền 16 ÔĐĐS, TKVL Ổn định đời sống, tìm kiếm việc làm 17 QLĐĐ Quản lí đất đai 18 TB Trung bình 19 TĐC Tái định cƣ 20 THĐ Thu hồi đất 21 TP Thành phố 22 UBND Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số mẫu điều tra dự án thu hồi đất nghiên cứu trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 58 Bảng 2.2 Thang đo Likert mức độ để đánh giá tiêu/nhóm tiêu nghiên cứu bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 58 Bảng 3.1 Tổng hợp kết bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 67 Bảng 3.2 Tổng hợp kết bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khu vực nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 69 Bảng 3.3 Kết bồi thƣờng, hỗ trợ thu hồi đất khu vực nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 tính theo đơn vị hành 70 Bảng 3.4 Kết bồi thƣờng, hỗ trợ thu hồi đất khu vực nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 tính theo mục đích sử dụng 71 Bảng 3.5 Kết bồi thƣờng, hỗ trợ thu hồi đất khu vực nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 tính theo nguồn kinh phí 73 Bảng 3.6 Kết bồi thƣờng, hỗ trợ thu hồi đất khu vực nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 tính theo hạng mục chi 74 Bảng 3.7 Thực trạng thu hồi đất dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 76 Bảng 3.8 Tỉ lệ đất nông nghiệp thu hồi dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 78 Bảng 3.9 Tổng số tiền bồi thƣờng dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 79 Bảng 3.10 Tổng số tiền hỗ trợ dự án nghiên cứu thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013-2017 80 176  Đƣờng Bắc Sơn Welch Two Sample t-test data: G1 and G2 t = -2.8824, df = 147.52, p-value = 0.004537 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 95 percent confidence interval: -0.37775875 -0.07045704 sample estimates: mean of x mean of y 3.321961 3.506068  Đƣờng Bắc Sơn kéo dài Welch Two Sample t-test data: G1 and G2 t = 3.0486, df = 143.79, p-value = 0.002737 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 95 percent confidence interval: 0.1828588 0.8571697 sample estimates: mean of x mean of y 3.529497 3.349483  Đƣờng Việt Bắc Welch Two Sample t-test data: G1 and G2 t = 0.66004, df = 173.28, p-value = 0.5101 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 95 percent confidence interval: -0.2681708 0.5376405 sample estimates: mean of x mean of y 2.826099 2.921365  Khu dân cƣ số Welch Two Sample t-test 177 data: G1 and G2 t = -1.5089, df = 104.05, p-value = 0.1343 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 95 percent confidence interval: -0.66899706 0.09082503 sample estimates: mean of x mean of y 2.965362 3.264448  Khu dân cƣ số 7A+7B Welch Two Sample t-test data: G1 and G2 t = -2.6302, df = 185.41, p-value = 0.00925 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 95 percent confidence interval: -0.7417853 -0.1059376 sample estimates: mean of x mean of y 3.105327 3.529189  Nhóm Đƣờng GT so với Khu DC Welch Two Sample t-test data: G1 and G2 t = 1.8065, df = 326.18, p-value = 0.07176 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 95 percent confidence interval: -0.007753011 0.182019116 sample estimates: mean of x mean of y 3.340994 3.233861  Nhóm NN cấp tiền so với DN ứng tiền Welch Two Sample t-test 178 data: G1 and G2 t = 3.9958, df = 276.51, p-value = 8.275e-05 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 95 percent confidence interval: 0.09842793 0.28959020 sample estimates: mean of x mean of y 3.40837 3.21436 179 Phụ lục 5_Lua-chon-bien_Cac-yeu-to-anh-huong-den-thu-hoi dat Lựa chọn biến nhóm A library(readxl) Project
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan