0

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

20 7 0
  • Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2021, 10:06

* Hoạt động 3: Tìm hiểu nội quy trường lớp - GV đưa ra nội quy của trường lớp và đọc cho c¸c em nghe mét sè néi quy liªn quan đến các em học sinh lớp một.. - C« nh¾c nhë c¸c em thùc hiÖn[r] (1)TuÇn Thø ngµy 21 th¸ng n¨m 2008 TiÕng ViÖt Ôn định tổ chức lớp(2tiết) I.Môc tiªu: Gióp HS - Nhanh chóng ổn định nề nếp học tập từ đầu năm học - Biết các đồ dùng học tập mình phục vụ cho môn Tiếng Việt và đồ dùng học To¸n II Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động G V Hoạt động HS * Hoạt động 1: Tổ chức trò chơi Giới thiệu tªn m×nh - GV nêu cách chơi : Cả lớp đứng thành vßng trßn cïng h¸t vµ chuyÒn b«ng hoa, nghe hiệu lệnh “dừng” đến thì người đó có quyền giới thiệu tên mình cho c¶ líp cïng nghe * Hoạt động 2: Tổ chức cho lớp tập ghÐp tiÕng míi - Giáo viên giới thiệu tên đồ dùng học tập m«n TiÕng ViÖt - Hướng dẫn học sinh ghép âm tạo tiếng đơn giản -Giáo viên GT đồ dùng học toán và HD cho học sinh biết tên đồ dùng * Hoạt động 3: Tìm hiểu nội quy trường lớp - GV đưa nội quy trường lớp và đọc cho c¸c em nghe mét sè néi quy liªn quan đến các em học sinh lớp - C« nh¾c nhë c¸c em thùc hiÖn tèt néi quy trường lớp IV Cñng cè dÆn dß: GV nh¾c nhë HS thùc hiÖn tèt néi dung võa häc - Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV + Xin chµo c¸c b¹n , tªn t«i lµ Thóy H»ng… + T«i tªn lµ… -Quan sát đồ dùng học môn TV - Thùc hµnh ghÐp ©m t¹o tiÕng míi : bÐ , hµ … -HS theo dõi để biết -Sau nghe số nội quy trường lớp HS tù liªn hÖ b¶n th©n vµ nãi l¹i : Giê vµo häc Giê tan häc Thêi khãa biÓu cña líp Mặc đồng phục vào thứ mấy… HS vÒ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Đạo đức Lop1.net (2) Em lµ häc sinh líp Mét ( tiÕt 1) I.Môc tiªu: Gióp HS biÕt : -TrÎ em cã quyÒn cã hä tªn, cã quyÒn ®­îc ®i häc -Vào lớp ,em có bạn ,có thầy cô giáo mới, trường lớp mới, em có thêm nhiÒu ®iÒu míi l¹ -Các em vui vẻ, phấn khởi, tự hào vì mình đã trở thành người học sinh lớp Biết yêu quý bạn bè , thầy cô trường lớp II Tài liệu phương tiện : - GV : C«ng ­ íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em , ®iÒu vµ ®iÒu 28 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động thầy * Hoạt động (13 ): Thực trò chơi Tªn b¹n tªn t«i.( BT1 ) Môc tiªu:Gióp HS biÕt tù giíi thiÖu tªn m×nh ,nhí tªn cña c¸c b¹n líp -GV giíi thiÖu tªn vµ c¸ch ch¬i, luËt ch¬i - Dùa vµo c©u tr¶ lêi cña häc sinh, gi¸o viªn yªu cÇu : ? Cã b¹n nµo cïng tªn víi em kh«ng? GV: Khi gäi b¹n nãi chuyÖn víi b¹n , c¸c em cÇn giíi thiÖu tªn cña m×nh Mçi ngư ời có tên , trẻ em có quyền cã hä tªn * Hoạt động (12 ) : Học sinh tự giới thiÖu vÒ së thÝch cña m×nh.( BT2 ) -MT: Gióp HS biÕt tù giíi thiÖu vÒ së thÝch cña m×nh -Yêu cầu giới thiệu theo nhóm đôi sở thÝch cña m×nh Hoạt động trò - Nghe luật chơi và thảo luận nhóm đôi theo tõng bµn, häc sinh tù giíi thiÖu tªn cña m×nh cho b¹n biÕt: ? Tªn b¹n lµ g×? - Tªn cña t«i lµ ? Cßn tªn cña b¹n? - Từng nhóm đứng lên tự giới thiệu -Thảo luận và tự giới thiệu theo nhóm đôi vế së thÝch cña m×nh -Các nhóm trình bày trước lớp Lớp theo dõi , tuyên dương GV: Mỗi bạn có sở thích riêng ,chóng ta ph¶i t«n träng nh÷ng së thÝch riêng người khác * Hoạt động (8 ): Học sinh kể Lop1.net (3) ngµy ®Çu tiªn ®i häc cña m×nh ( BT3) -MT: Gióp HS tù tiªn kÓ vÒ m×nh ? Em mong chê , chuÈn bÞ cho ngµy ®Çu - HS kÓ nhãm , hai bµn quay l¹i víi tiªn ®i häc nh­ thÕ nµo? ? Em có thích trường lớp em không? - HS kể trước lớp ,lớp theo dõi nhận xét - GV đọc điều 7, điều công ước quyÒn trÎ em §­îc ®i häc lµ niÒm vui , lµ quyÒn cña trÎ em * Hoạt động nối tiếp ( ): - NhËn xÐt giê häc - HS tËp giíi thiÖu tªn vµ së thÝch cña m×nh Thø ngµy 22 th¸ng n¨m 2008 To¸n TiÕt1 : TiÕt häc to¸n ®Çu tiªn Lop1.net (4) I : Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt ®­îc nh÷ng viÖc cÇn lµm c¸c tiÕt häc to¸n - Biết đồ dùng cần cho môn toán - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt học toán II : §å dïng d¹y häc: GV và HS : Bộ đồ dùng học toán III : Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV * Hoạt độmg : Hướng dẫn sử dụng sách to¸n (15’) - Yªu cÇu quan s¸t s¸ch to¸n vµ giíi thiÖu vÒ b×a , néi dung bªn - Giíi thiÖu ng¾n gän vÒ s¸ch to¸n : Từ bia đến bài “ Tiết học toán đầu tiên” Sau tiÕt “ tiÕt häc to¸n ®Çu tiªn” mçi tiÕt học có phiếu Tên bài học đặt đầu trang , tiếp là phÇn bµi häc , phÇn thùc hµnh GV : Hướng dẫn sử dụng sách toán * Hoạt động 2: Làm quen số hoạt động häc tËp to¸n ë líp 1.(10’) - Quan s¸t tranh , ¶nh ë s¸ch to¸n 1vµ cho biết có hoạt động nào, sử dụng đồ dùng học tập nào…? GV: Có nhiều hoạt động nh học số , tập đo đọ dài… * Hoạt động : Giới thiệu yêu cầu cần đạt sau häc to¸n 1(8’) - Nêu yêu cầu cần đạt: đếm , làm tính cộng trừ, nhìn hình vẽ nêu đợc bài toán và phép tính, giải bài toán, độ dài? * Hoạt động 4: Giới thiệu đồ dùng học to¸n - Giíi thiÖu tªn vµ c¸c chi tiÕt Hoạt động HS - Më s¸ch to¸n 1vµ më trang , , 6… - Giíi thiÖu nèi tiÕp mét sè trang s¸ch to¸n 1: TiÕt häc to¸n ®Çu tiªn NhiÒu h¬n , Ýt h¬n H×nh tam gi¸c , h×nh trßn - Líp nhËn xÐt - Quan sát tranh ,ảnh và nói hoạt động học tËp cña c¸c b¹n: ¶nh : lµm viÖc víi que tÝnh ảnh : đo độ dài thứơc ¶nh : lµm viÖc chung c¶ líp - Xem c¸c chi tiÕt vµ thùc hµnh theo yªu cÇu cña gi¸o viªn IV: Cñng cè dÆn dß: (2) NhËn xÐt tiÕt häc Lop1.net (5) TiÕng viÖt C¸c nÐt c¬ b¶n I Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt tªn gäi c¸c nÐt c¬ b¶n - Tô các nét theo đúng qui trình II §å dïng d¹y häc : - GV b¶ng phô viÕt s½n c¸c nÐt c¬ b¶n Lop1.net (6) III Các hoạt động dạy học chủ yếu TiÕt H§ cña GV Hoạt động 1; Hướng dẫn HS gọi tên các nét c¬ b¶n -GV treo b¶ng phô viÕt s½n c¸c nÐt c¬ b¶n : -GV hướng dẫn HS gọi tên các nét Hoạt động :Hướng dẫn các nét viết -GV viết mẫu nét - hướng dẫn qui trình viÕt -GV nhËn xÐt uèn n¾n cho HS H§ cña HS -HS quan s¸t -HS đọc cá nhân, nhóm , lớp nÐt ngang , nÐt sæ , nÐt xiªn tr¸i , nÐt xiªn phải , nét móc ngược , nét móc xuôi , nét mãc hai ®Çu , nÐt cong hë ph¶i , nÐt cong hë tr¸i , nÐt cong kÝn , nÐt khuyÕt trªn , nét khuyết , nét thắt -HSviÕt b¶ng TiÕt - Yªu cÇu HS tiÕp tôc luyÖn viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n vµo -HS viÕt b¶ng b¶ng - GV nhËn xÐt , söa ch÷a Hoạt động : Hướng dẫn HS tô các nét -GVyªu cÇu HS t« c¸c nÐt c¬ b¶n vë -HS t« c¸c nÐt c¬ b¶n vë tËp viÕt -GV theo dâi, uèn n¾n cho HS vÒ t­ thÕ ngåi c¸ch cÇm bót -ChÊm bµi vµ nhËn xÐt iV Cñng cè , dÆn dß : HS l¾ng nghe vµ ghi nhí - NhËn xÐt tiÕt häc - VN tËp viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n Lop1.net (7) Tù nhiªn vµ x· héi C¬ thÓ chóng ta I - Môc tiªu : Gióp HS : - KÓ tªn c¸c bé phËn chÝnh c¬ thÓ - Biết số cử động đầu , cổ , mình ,chân , tay - Rèn luyện thói quen ham thích hoạt động để có thể phát triển tốt II- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV Hoạt động HS Lop1.net (8) * Hoạt động (12 ): Quan sát các phận cña c¬ thÓ MT: Gióp c¸c em biÕt ®­îc c¸c bé phËn cña c¬ thÓ - Yêu cầu quan sát lẫn để nói tên c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ - Quan sát và thảo luận nhóm đôi để nhận biÕt c¸c bé phËn cña c¬ thÓ m×nh - Trình bày trước lớp, nhóm khác bổ sung GV: C¬ thÓ chóng ta nh×n bªn ngoµi cã rÊt nhiÒu bé phËn nh ®Çu , m×nh , ch©n ,tay… * Hoạt động ( 10 ): Tìm hiểu các hoạt động cña c¬ thÓ MT: Nhận biết các hoạt động sè bé phËn cña c¬ thÓ - Yªu cÇu quan s¸t trang vµ nãi xem c¸c b¹n - Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn nhãm bµn Về các hoạt động phận ®ang lµm g×? c¬ thÓ - Hai nhóm lên biểu diễn trước lớp các - Gäi bÊt k× c¸c nhãm tr×nh bµy vµ biÓu diÔn hoạt động như: ngửa cổ, cúi đầu ,vặn trước lớp m×nh … GV: Mỗi phận có chức hoạt động riêng , cần phải tích cực vận động * Hoạt động ( 10 ): Tập thể dục MT: G©y høng thó rÌn luyÖn c¬ thÓ -Giới thiệu làm mẫu số động tác thể dục , - Thực các động tác vừa tập gäi häc sinh thùc hiÖn l¹i võa h¸t: “ Cói m·i mái l­ng ViÕt m·i mái tay ThÓ dôc thÕ nµy Lµ hÕt mÖt mái ’’ GV: Muèn cã c¬ thÓ kháe m¹nh cÇn tËp thÓ dôc hµng ngµy IV- Cñng cè dÆn dß ( ): - Cần tập thể dục hàng ngày để có sức khỏe -HS l¾ng nghe vµ ghi nhí tèt - NhËn xÐt giê häc Lop1.net (9) Thø ngµy 25 th¸ng n¨m 2008 To¸n TiÕt2 : NhiÒu h¬n - Ýt h¬n I.Môc tiªu : Gióp häc sinh: - HiÓu ®­îc kh¸i niÖm “ nhiÒu h¬n- Ýt h¬n ’’ - Biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật - BiÕt ph©n biÖt kh¸i niÖm nhiÒu h¬n – Ýt h¬n II : §å dïng d¹y häc : - GV: Một số nhóm đồ vật cốc , thìa , các hình cắt sẵn III.Các hoạt động dạy học chủ yếu : Lop1.net (10) Hoạt động GV * Hoạt động 1: So sánh số lượng (13’) - Giới thiệu nhóm đồ vật : thìa , cốc Hoạt động HS - Quan sát và đặt cái thìa vào cái cốc và nhËn xÐt: -GV:Khi đặt vào cái cốc thìa thì Số cốc nhiều số thìa vÉn cã cèc ch­a cã th×a.Ta nãi r»ng cèc Sè th×a Ýt h¬n sè cèc nhiều thìa và ngược lại thìa ít cèc - Yêu cầu liên hệ: các nhóm hình , số lượng häc sinh nam n÷ * Hoạt động : Thực hành (15’) - Giao bµi tËp 1,2,3 - Theo dâi ch÷a bµi - Hướng dẫn kĩ cách quan sát và so sánh GV: Nhóm nào có đối tượng thừa thì nhóm đó có số lượng nhiều * Hoạt động : Trò chơi “ nhanh mắt ’’ - Nªu c¸ch ch¬i (5’) - Tæ chøc trß ch¬i -GVtuyên dương nhận xét -GV: Trong sống có nhiều đồ vật ta có thể so sánh để biết số lượng nhiÒu h¬n Ýt h¬n - Liên hệ : Bàn có bạn nam , bàn trên cã b¹n n÷… - §äc yªu cÇu bµi tËp vµ lµm bµi - Quan sát và nêu cách nối , trình bày trước lớp nhóm đồ vật nào nhiều , nhóm đồ vËt nµo Ýt h¬n - Lớp nhận xét tuyên dương - Hai đội cùng chơi: Từ hai nhóm đồ vật là h×nh trßn vµ h×nh tam gi¸c, tù so s¸nh vµ chØ nhóm mẫu vật nào nhiều nhóm đồ vật nµo Ýt h¬n - Nhiều đội cùng chơi - Líp nhËn xÐt IV: Cñng cè dÆn dß (2) - Về nhà tập so sánh các đồ vật nhà - NhËn xÐt giê häc Lop1.net (11) TiÕng ViÖt Bµi : ¢m vµ ch÷ e I Môc tiªu : Gióp HS : - Lµm quen , nhËn biÕt ®­îc ch÷ e , ©m e - Bước đầu nhận thức mối liên hệ chữ và tiếng đồ vật , vật có âm e - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Trẻ em và loài vật có lớp học mình II.§å dïng d¹y häc : - GV: Bé ghÐp ch÷, tranh minh häa - HS : Bộ đồ dùng học Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động GV Giíi thiÖu bµi (5’) - Treo tranh yªu cÇu quan s¸t Hoạt động HS - Quan s¸t vµ th¶o luËn néi dung tranh : Lop1.net (12) ? Tranh vÏ g×? Tranh vÏ bÐ , me , xe , ve - ViÕt b¶ng : bÐ, me , xe , ve ? C¸c tiÕng võa viÕt gièng ë chç nµo? - Đều có âm e, đọc nối tiếp âm e - ViÕt e lªn b¶ng * Hoạt động 1: Nhận diện chữ ghi âm e (10’) - ViÕt l¹i ch÷ e - Nªu cÊu t¹o ch÷ e ? Ch÷ e gåm cã nÐt g× ? - T« l¹i ch÷ e vµ nãi: ch÷ e gåm nÐt th¾t Củng cố hoạt động * Hoạt động 2: Ghép chữ và phát âm (10’) - Ph¸t ©m mÉu e - Ph¸t ©m c¸ nh©n theo nhiÒu h×nh thøc, c¶ - Gäi häc sinh ph¸t ©m , theo dâi söa sai lớp phát âm đồng e GV: Củng cố hoạt động2 * Hoạt động 3: Hướng dẫn viết chữ e (10’) - Quan s¸t viÕt mÉu vµ n¾m quy tr×nh viÕt -Giíi thiÖu mÉu ch÷ ch÷ - Cao li ? Ch÷ e cao mÊy li ? - ViÕt mÉu vµ gi¶ng quy tr×nh viÕt trªn b¶ng - TËp viÕt b¶ng nhiÒu lÇn , tËp gi¬ b¶ng - Hướng dẫn viết bảng con, lưu ý cách giơ đúng cách bảng và đặt bảng Củng cố hoạt động 3, chuyển tiết TiÕt Hoạt động 4: Luyện tập Luyện đọc (8 ) - §äc nhiÒu lÇn theo c¸c h×nh thøc - Chỉ âm và chữ e luyện đọc bảng - Yêu cầu đọc sách , theo dõi nhận xét -Nhiều em đọc sách Nhận xét bạn đọc LuyÖn viÕt vµ lµm bµi tËp (12 ) - Tô dòng theo hướng dẫn giáo - Hướng dẫn cách để , cầm bút , tư viªn ngåi viÕt -HS tù lµm bµi –ch÷a bµi -Theo dâi , söa sai -Cho HS làm bài tập chữa bài trước lớp GV theo dâi söa lçi (nÕu sai) LuyÖn nãi (10 ) - Quan s¸t tranh vµ nªu néi dung -Treo tranh yªu cÇu quan s¸t vµ tr¶ lêi : - Luyện nói theo nhóm đôi chủ đề : lớp học Tranh 1:VÏ c¸c chó chim ®ang häc ? Trong tranh vÏ g× ? Tranh 2:Vẽ đàn ve học …………… Tranh5 :VÏ c¸c em häc sinh ®angt häc -Yªu cÇu HS th¶o luËn theo cÆp - nhóm trình bày trước lớp , lớp nhận xét, GV:Như các em thấy có lớp học…tuyên dương IV.Cñng cè dÆn dß : Lop1.net (13) - Yêu cầu đọc lại chữ e - VÒ nhµ t×m ch÷ võa häc s¸ch b¸o , đọc nhiều cho đúng - NhËn xÐt giê häc HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV mÜ thuËt Bµi 1: xem tranh thiÕu nhi I.môc tiªu: Gióp häc sinh : - Lµm quen tiÕp xóc víi tranh vÏ cña thiÕu nhi - TËp quan s¸t m« t¶ h×nh ¶nh, mµu s¾c trªn tranh - Yªu thÝch c¸c tranh vµ gi÷ g×n cÈn thËn II.§å dïng d¹y häc Tranh vÏ c¶nh thiÕu nhi III.Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Lop1.net (14) Hoạt động Giới thiệu tranh vẽ đề tài thiếu nhi vui chơi.( 5’) Cho HS xem tranh đề tài thiếu nhi vui ch¬i Cảnh vui chơi sân trường C¶nh vui ch¬i ngµy hÌ GV: §Ò tµi vui ch¬i rÊt réng vµ phong phó Hoạt động Hướng dẫn HS xem tranh.(25’) GV: Treo tranh chủ đề vui chơi ? Bøc tranh vÏ c¶nh g× ? ? Em thÝch bøc tranh nµo? ? Vì em lại thích tranh đó? GV: NhËn xÐt bæ sung C¸c em võa ®­îc xem bøc tranh rÊt đẹp, muốn thưởng thức các tranh cái đẹp, cái hay các em cÇn ph¶i quan s¸t kü vÒ mµu s¾c vµ h×nh ¶nh bøc tranh Hoạt động3.Nhận xét đánh giá (5’) GV nhËn xÐt chung tiÕt häc DÆn dß GVnªu yªu cÇu HS: quan s¸t tranh HS l¾ng nghe HS: quan s¸t tranh kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái HS : Tr¶ lêi HS l¾ng nghe HS l¾ng nghe VÒ nhµ tù quan s¸t bøc tranh phong c¶nh Thø ngµy 26 th¸ng n¨m 2008 TiÕng ViÖt Bµi : ¢m vµ ch÷ b I Môc tiªu : Gióp HS : - Lµm quen , nhËn biÕt ®­îc ch÷ b , ©m b - Bước đầu nhận thức mối liên hệ chữ và tiếng đồ vật , vật có âm b - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Việc học tập cá nhân II.§å dïng d¹y häc : - GV: Bé ghÐp ch÷, tranh minh häa - HS : Bộ đồ dùng học Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Lop1.net (15) Hoạt động GV Giíi thiÖu bµi (5’) - Treo tranh yªu cÇu quan s¸t ? Tranh vÏ g×? - ViÕt b¶ng : bÐ, bª, bãng ? C¸c tiÕng võa viÕt gièng ë chç nµo? - ViÕt b lªn b¶ng * Hoạt động 1: Nhận diện chữ ghi âm b (10’) - ViÕt l¹i ch÷ b ? Ch÷ b gåm cã nÐt g× ? - T« l¹i ch÷ b vµ nãi: ch÷ b cã mét nÐt viÕt liÒn mµ phÇn th©n ch÷ b cã nÐt khuyÕt vµ cuèi cã nÐt th¾t chÐo t¹o thµnh ch÷ b Củng cố hoạt động * Hoạt động 2: Ghép chữ và phát âm (10’) - Ph¸t ©m mÉu b.( m«i ngËm l¹i vµ bËt h¬i Cã tiÕng ) - Gäi häc sinh ph¸t ©m , theo dâi söa sai GV: Củng cố hoạt động2 * Hoạt động 3: Hướng đẫn viết chữ b (10’) - Giíi thiÖu mÉu ch÷ b ? Ch÷ b cao mÊy li ? - ViÕt mÉu vµ gi¶ng quy tr×nh viÕt trªn b¶ng - Hướng dẫn viết bảng con, lưu ý cách giơ bảng và đặt bảng Củng cố hoạt động 3, chuyển tiết TiÕt Hoạt động 4: Luyện tập Luyện đọc (10 ) - Chỉ âm và chữ b luyện đọc bảng - Yêu cầu đọc sách , theo dõi nhận xét LuyÖn nãi (10 ) - Treo tranh yªu cÇu quan s¸t vµ tr¶ lêi : ? Trong tranh vÏ g× ? ? Ai tập viết chữ e , chưa biết đọc ch÷? ? C¸c tranh cã g× gièng vµ kh¸c nhau? GV: Mỗi tranh có hoạt động riêng LuyÖn viÕt (10 ) - Hướng dẫn cách để , cầm bút , tư Lop1.net Hoạt động HS - Quan s¸t vµ th¶o luËn néi dung tranh : Tranh vÏ bÐ , bª, bãng - Đều là âm b, đọc nối tiếp âm b - Nªu cÊu t¹o ch÷ b - Ph¸t ©m c¸ nh©n theo nhiÒu h×nh thøc, c¶ lớp phát âm đồng b - Quan s¸t viÕt mÉu vµ n¾m quy tr×nh viÕt ch÷ - TËp viÕt b¶ng nhiÒu lÇn , tËp gi¬ b¶ng đúng cách - §äc nhiÒu lÇn theo c¸c h×nh thøc - Nhiều em đọc sách Nhận xét bạn đọc - Quan s¸t tranh vµ nªu néi dung - Luyện nói theo nhóm đôi chủ đề :Việc häc tËp cña tõng c¸ nh©n - nhóm trình bày trước lớp , lớp nhận xét, tuyên dương - Tô dòng theo hướng dẫn giáo viªn (16) ngåi viÕt -Theo dâi , söa sai IV.Cñng cè dÆn dß : - Yêu cầu đọc lại chữ b - VÒ nhµ t×m ch÷ võa häc s¸ch b¸o , đọc nhiều cho đúng - NhËn xÐt giê häc To¸n TiÕt : H×nh vu«ng- H×nh trßn I: Môc tiªu : Gióp HS : Lop1.net (17) -Nhận và nêu đúng tên các hình vuông , hình tròn -Bước đầu nhận hình vuông , hình tròn từ các vật thật -Häc sinh lÊy ®­îc nhiÒu vÝ dô cuéc sèng vÒ h×nh vu«ng , h×nh trßn II.§å dïng d¹y häc : -GV : MÉu h×nh vu«ng , h×nh trßn -HS: Bộ đồ dùng học toán III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động GV * Hoạt động 1: Bài cũ ( 5’) - Đưa số đồ vật có số lượng chênh lÖch råi yªu cÇu so s¸nh vµ nªu kÕt qu¶ - §¸nh gi¸ , ghi ®iÓm * Hoạt động : Giới thiệu hình vuông - Lần lượt giơ bìa hình vuông và nói: §©y lµ h×nh vu«ng - Yêu cầu : tìm đồ vật có dạng hình vuông cuéc sèng , t×m h×nh vu«ng bé đồ dùng học toán, sách GV: Trong sống có nhiều đồ vật có d¹ng h×nh vu«ng (10’) * Hoạt động : Hình tròn (10’) Hướng dẫn tương tự hình vuông * Hoạt động : Thực hành (10’) Bµi 1: T« mµu - Yêu cầu dùng bút chì màu để tô , lưu ý tô kh¸c mµu c¸c h×nh vu«ng c¹nh Bµi 2: T« mµu - Lưu ý tô hình lật đật cho đẹp mắt Bµi 3: T« mµu - L­u ý mçi h×nh t« hai mµu kh¸c Bµi 4: XÕp thµnh h×nh sau - Yªu cÇu tù thùc hµnh ë nhãm bµn * Hoạt động nối tiếp: Về nhà tìm đồ vật có dạng hình vuông , h×nh trßn - NhËn xÐt giê häc Hoạt động HS - NhiÒu em ®­îc so s¸nh, líp nhËn xÐt - Quan s¸t c¸c h×nh vu«ng cã mµu s¾c , kÝch thước khác để nhận diện - Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời: khăn mùi xoa ,đá lát nền, gạch…, tìm hình vuông đồ dùng học toán - Quan s¸t s¸ch vµ chØ h×nh vu«ng - Nói nối tiếp các đồ vật có dạng hình tròn - §äc yªu cÇu bµi tËp - Tù t« mµu vµo vë - H×nh trßn t« mét mµu, h×nh trßn mét mµu - Lµm viÖc theo nhãm -HS lµm theo yªu cÇu -HS l¾ng nghe vµ ghi nhí Lop1.net (18) Thñ c«ng Giíi thiÖu mét sè lo¹i giÊy b×a vµ dông cô thñ c«ng I Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt mét sè lo¹i giÊy b×a - Lµm quen vµ biÕt sö dông c¸c dông cô häc tËp m«n häc Lop1.net (19) - Yªu thÝch m«n häc II §å dïng d¹y häc: GV: Mét sè lo¹i gi¸y b×a HS : GiÊy thñ c«ng , dông cô häc bé m«n III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động GV * Hoạt động : Giới thiệu bài (5’) - GV giíi thiÖu m«n häc * Hoạt động : Giới thiệu giấy bìa.(10’) - Yªu cÇu quan s¸t quyÓn vë vµ chØ phÇn b×a , phÇn giÊy viÕt Hoạt động HS - Để đồ dùng môn học lên bàn Quan s¸t vµ chØ phÇn giÊy b×a , phÇn giÊy viÕt , -b×a - Thùc hµnh c¶ líp GV: GiÊy viÕt lµ phÇn ë bªn ,cßn giÊy -HS l¾ng nghe bìa dày thường đóng bên ngoài , giấy b×a cã nhiÒu mµu * Hoạt động : Giới thiệu dụng cụ học tập (15’) - Thảo luận nhóm đôi kể tên đồ dùng - Yªu cÇu: học tập và tác dụng đồ dùng ? Hãy kể đồ dùng học tập mình và àđồ - Nãi nèi tiÕp : nói đồ dùng đó dùng để làm gì ? Thước kẻ : Để kẻ đoạn thẳng Bót ch× : §Ó viÕt , vÏ Kéo : Dùng để cắt Hå d¸n : §Ó d¸n giÊy GV : Mỗi đồ dùng học tập có tác dụng riªng IV : Cñng cè dÆn dß (5) - VÒ nhµ t×m vµ chØ phÇn giÊy b×a ë c¸c quyÓn vë , quyÓn s¸ch - NhËn xÐt giê häc Thø ngµy 27 th¸ng n¨m 2008 TiÕng ViÖt Bµi 3: Thanh s¾c I Môc tiªu: Gióp HS : - NhËn biÕt ®­îc dÊu s¾c ( / ) - Biết dấu sắc tiếng đồ vật và các tiếng sách báo Lop1.net (20) - Phát triển lời nó tự nhiên theo chủ đề: Các hoạt động khác trẻ trường, ë nhµ II.§å dïng d¹y häc : GV: MÉu vËt , tranh minh häa HS : Bộ đồ dùng học Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV * Hoạt động 1( ): Bài cũ - Yêu cầu đọc âm b và viết chữ b - §¸nh gi¸ ghi ®iÓm * Hoạt động ( ): Giới thiệu bài Yªu cÇu quan s¸t tranh : ? Trang yªu cÇu em cÇn quan s¸t mÊy tranh? ? Nªu néi dung tõng tranh? - Tõ c¸c tranh rót mét sè tiÕng míi cã dÊu s¾c - Ghi dÊu / lªn b¶ng vµ giíi thiÖu ®©y lµ dÊu s¾c * Hoạt động ( 25 ): Tìm hiểu dấu sắc - T« l¹i dÊu s¾c vµ giíi thiÖu : DÊu s¾c lµ mét nÐt sæ nghiªng ph¶i - Cho häc sinh «n l¹i tiÕng : be vµ yªu cÇu thªm dấu sắc trên đầu chữ e để tiếng ? T×m mét sè tiÕng cã dÊu / ? - Híng dÉn viÕt dÊu / - Yªu cÇu häc sinh viÕt b¶ng dÊu s¾c L­u ý điểm đặt bút và chiều xuống dấu/ Củng cố hoạt động , chuyển tiết Hoạt động HS - em lªn b¶ng thùc hiÖn - Líp nhËn xÐt -Cần quan sát tranh đó là: cá , l¸ chuèi ,chã ,khÕ vµ bÐ - §äc nèi tiÕp : dÊu s¾c - Quan s¸t vµ th¶o luËn dÊu s¾c giống hình cái thước đặt nghiêng - §äc : be - Thêm dấu / đợc tiếng : bé - Nãi c¸ nh©n: chuèi , chã , c¸ , … - ViÕt b¶ng dÊu /, viÕt tiÕng cã dÊu s¾c TiÕt2 * Hoạt động 4: Luyện tập Luyện đọc (10 ) - Yêu cầu đọc bài trên bảng - Yêu cầu đọc sách giáo khoa LuyÖn nãi (13 ): - Bài luyện nói bé trang nói cách sinh hoạt - Lần lượt phát âm tiếng bé nối tiếp thường gặp bé tuổi đến trường c¸ nh©n vµ c¶ líp - Yªu cÇu quan s¸t tranh vµ nãi xem néi dung sù - §äc s¸ch nhiÒu em hoạt động bé ? Các em thấy hạt động nào có tranh? ? Em đọc lại tên bài này? Lop1.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1,