0

Dạy học các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ

144 46 0
  • Dạy học các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ VÂN DẠY HỌC CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 11 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ VÂN DẠY HỌC CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 11 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học môn Ngữ văn Mã số: 8.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Ban HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho tri thức chuyên môn quý giá trình học tập thực đề tài Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Ban – người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi tận tình q trình nghiên cứu đề tài luận văn Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, động viên để tơi hồn thành tốt luận văn Dù tâm huyết cố gắng song nội dung luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô đồng nghiệp xa gần để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Phạm Thị Vân i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT V ĐC GV HS NL PPDH SGK TTLL THPT TN 10 VB ii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Tình hình sử dụng phương pháp dạy học thao tác lập luận .35 Bảng 1.2 Kết điều tra hứng thú chất lượng học tập học sinh học thao tác lập luận 37 Bảng 3.1 Lớp thực nghiệm lớp đối chứng thực nghiệm 75 Bảng 3.2 Thống kê kết kiểm tra lần theo phổ điểm trường THPT Đan Phượng 90 Bảng 3.3 Thống kê kết kiểm tra lần theo phổ điểm trường THPT Đan Phượng 90 Bảng 3.4 Thống kê kết kiểm tra lần theo phổ điểm trường THPT Tân Lập 90 Bảng 3.5 Thống kê kết kiểm tra lần theo phổ điểm trường THPT Tân Lập 91 Bảng 3.6 Đối chiếu giá trị điểm trung bình hai lần kiểm tra lớp ĐC lớp TN trường THPT Đan Phượng 93 Bảng 3.7 Đối chiếu giá trị điểm trung bình hai lần kiểm tra lớp ĐC lớp TN trường THPT Tân Lập 94 Sơ đồ 2.2 Dùng sơ đồ tư để tìm ý cho văn sử dụng kết hợp thao tác lập luận 64 Biểu đồ 3.1 So sánh giá trị điểm trung bình hai lần kiểm tra lớp ĐC lớp TN củ trường THPT Đan Phượng 93 Biểu đồ 3.2 So sánh giá trị điểm trung bình hai lần kiểm tra lớp ĐC lớp TN trường THPT Tân Lập 94 iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ iii MỤC LỤC .iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu .2 Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lập luận thao tác lập luận chương trình Ngữ văn lớp 11 1.1.2 Những vấn đề chung dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển lực ngôn ngữ 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 32 1.2.1 Mục tiêu dạy học Các thao tác lập luận sách giáo khoa lớp 11 (bản bản) hành 32 1.2.2 Thực trạng dạy học cụm Các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 trường THPT 34 Tiểu kết chƣơng 39 CHƢƠNG 2: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP DẠY HỌC CỤM BÀI CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 11 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ .40 iv 2.1 Mục tiêu dạy học thao tác lập luận theo định hướng phát triển lực ngôn ngữ 40 2.2 Các nguyên tắc tiến hành dạy học Các thao tác lập luận theo định hướng phát triển lực ngôn ngữ 41 2.2.1 Bám sát mục tiêu dạy học thao tác lập luận 41 2.2.2 Chú ý đặc điểm đối tượng người học .42 2.2.3 Tuân thủ yêu cầu dạy học tích hợp mơn Ngữ văn 42 2.2.4 Đổi phương pháp, kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển lực 43 2.2.5 Chú trọng hoạt động thực hành giao tiếp ngôn ngữ với hệ thống tập phong phú, đa dạng 44 2.3 Đề xuất số biện pháp dạy học Các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển lực ngôn ngữ .44 2.3.1 Tăng cường nội dung thực hành tạo lập văn qua hệ thống tập 44 2.3.2 Sử dụng số phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực .59 2.3.3 Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực .70 2.4 Lưu ý thực biện pháp 73 Tiểu kết chƣơng 74 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 75 3.1 Mục đích thực nghiệm 75 3.2 Đối tượng phương pháp thực nghiệm 75 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm 75 3.2.2 Địa bàn thực nghiệm 76 3.3 Nội dung tiến trình thực nghiệm 76 3.3.1 Nội dung thực nghiệm 76 3.3.2 Tiến trình thực nghiệm .77 3.3 Thiết kế giáo án thực nghiệm 77 3.3.1.Bài giảng thao tác lập luận phân tích 77 v 3.3.2 Bài giảng Luyện tập thao tác lập luận phân tích 84 3.4 Kết thực nghiệm 88 3.5 Đánh giá kết thực nghiệm 91 Tiểu kết chƣơng 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Năng lực ngôn ngữ mục tiêu xuyên suốt mà môn Ngữ văn hướng tới hình thành phát triển cho học sinh với bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết tất cấp học Mỗi kĩ thể tư khả giao tiếp, đóng vai trò quan trọng học tập đời sống Ở trường phổ thông, kĩ Viết văn nghị luận trở thành tiêu chí đánh giá quan trọng lực văn học lực ngôn ngữ Thông qua trình tạo lập văn bản, HS khơng bộc lộ hiểu biết văn học xã hội mà thể quan điểm, ý kiến, phát triển tư phản biện Với đặc trưng văn nghị luận thuyết phục người đọc lập luận lí lẽ, lập luận có vai trị quan trọng việc tạo lập kiểu văn nghị luận Muốn tiến hành lập luận, người viết phải biết vận dụng thao tác lập luận Vì vậy, dạy học Làm văn nói chung dạy học thao tác lập luận nói riêng theo định hướng phát triển lực ngôn ngữ vấn đề cần thiết, phù hợp với đặc trưng yêu cầu môn học Việc dạy học cụm Các thao tác lập luận văn nghị luận có vai trị quan trọng việc hình thành rèn luyện cho người học cách thức lập luận khoa học, chặt chẽ thuyết phục kiểu văn nghị luận, nhằm mang lại hiệu cao tạo lập văn Đó biểu lực ngôn ngữ Khi vận dụng thao tác lập luận, người viết phải biết sử dụng ngơn ngữ để trình bày quan điểm, ý kiến, đánh giá, thể rõ lập trường tư tưởng thân Vì vậy, muốn lập luận thuyết phục, người học cần có tư phản biện lực ngôn ngữ thông qua việc lựa chọn vận dụng kết hợp thao tác lập luận Do đó, thao tác lập luận công cụ định hướng cách thức lập luận cho phù hợp với đối tượng nghị luận Tuy nhiên, phần Làm văn nói chung cụm “Các thao tác lập luận” văn nghị luận nói riêng biên soạn chương trình THPT hành cịn mang tính chất khơ khan, nặng lý thuyết nên khó tiếp cận học sinh, tập thực hành hạn chế chưa phong phú Vì thế, chất lượng dạy học chưa thực đạt hiệu so với mục tiêu đề Hiện nay, dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển lực xu tất yếu để đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục Điều đòi hỏi người giáo viên phải biết tổ chức hoạt động học để học sinh làm việc, trao đổi, tranh luận để tự rút kết luận kiến thức nội dung vấn đề Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực có vai trị quan trọng việc hình thành phát triển lực chuyên biệt môn Ngữ văn, đặc biệt lực ngôn ngữ Từ thực tế giảng dạy tiết học Làm văn, nhận thấy việc đổi biện pháp dạy học nhằm phát triển lực ngôn ngữ cần thiết để môn Ngữ văn khẳng định ý nghĩa và vai trò quan trọng phát triển lực giao tiếp Đồng thời tạo hứng thú niềm u thích mơn Văn cho HS Xuất phát từ lí trên, chúng tơi lựa chọn đề tài: “Dạy học thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển lực ngôn ngữ ” Nghiên cứu đòi hỏi cấp thiết từ thân trước thực tế đổi phương pháp dạy học Ngữ văn nay, nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Làm văn nói chung cụm thao tác lập luận nói riêng Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1 Những nghiên cứu thao tác lập luận Trong sách nghiên cứu làm văn nghị luận, hầu hết tác giả coi thao tác lập luận công cụ quan trọng để lập luận Có thể kể đến nghiên cứu tiêu biểu sau: Trong “Làm văn”của hai tác giả Đình Cao – Lê A [22] đưa khái niệm đặc điểm thao tác lập luận Theo tác giả thao tác lập luận bao gồm: thao tác lập luận chứng minh, giải thích, bình luận bình giảng trọng vận dụng thao tác làm văn nghị luận văn học Trong “Luyện cách lập luận đoạn văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông” – Nguyễn Quang Ninh (chủ biên) [32] tác giả C Bài tập giáo viên soạn Xây dựng hệ thống tập đa dạng nhằm: A Giúp học sinh nắm kiến thức B Củng cố, nâng cao kiến thức cách hệ thống C Rèn luyện kĩ qua trình làm tập D Tất Theo thầy (cô) xây dựng tập đa dạng, phong phú, có hệ thống có tác dụng ? A Hình thành thói quen làm tập B Tạo hứng thú học tập cho học sinh C Phát huy tính tích cực, động, sáng tạo học tập D Giúp học sinh rèn luyện kĩ Theo thầy (cô) khó khăn học sinh làm tập Làm văn ? A Tham gia thụ động, ỷ lại B Khả diễn đạt lúng túng C Vốn kiến thức cịn hạn chế Ngồi tập SGK, thầy có thƣờng cho HS tập bổ sung để rèn luyện thao tác lập luận không? A Không B Thỉnh thoảng C Thường xun Thầy gặp khó khăn trình dạy học thao tác lập luận? A Xây dựng hệ thống tập B Hướng dẫn HS thực hành thao tác lập luận C Lựa chọn phương pháp kĩ thuật dạy học 10 Theo thầy (cô), để học sinh làm tập rèn luyện kĩ tạo lập văn hiệu cần phải làm ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn đóng góp thầy (cơ) ! Họ tên :……………………………………Trường:……………………… Lớp phân công giảng dạy: ………………………………………… Số năm công tác :………………………………………………………………… Phụ lục GIÁO ÁN ĐỐI CHỨNG Tiết THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH A Mục tiêu học: Kiến thức: Giúp HS: Hiểu khái niệm thao tác phân tích mục đích, u cầu, vai trị quan trọng thao tác lập luận phân tích làm văn nghị luận - Cách thức tiến hành số cách phân tích văn nghị luận Kĩ năng: - Nhận diện hợp lí, nét đặc sắc cách phân tích văn - Biết thực thao tác phân tích, phân tích kết hợp với tổng hợp Thái độ: - Lập luận, phân tích xác, khoa học - Tự tin phân tích vấn đề B Chuẩn bị Giáo viên: định hướng phương pháp, phương tiện dạy học: Phương pháp phân tích, thuyết trình kết hợp trao đổi thảo luận, làm việc nhóm - Phương tiện: Sgk, Giáo án, đọc tài liệu tham khảo Học sinh - Chủ động tìm hiểu soạn học qua câu hỏi SGK C Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ Giới thiệu mới: Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: hình thành kiến thức GV hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu mục đích yêu cầu thao tác lập luận phân tích - GV: phân tích cơng việc mà em thường xuyên gặp học tập sống phân tích đề bài, phân tích phải trái, tốt xấu, phân tích tác phẩm văn học, tượng xã hội Vậy trường hợp từ phân tích có ý nghĩa gì? - Mục I (tr25, 26) SGK: đoạn chia nhỏ vấn đề thành nhiều phần, trích tác giả có làm cơng việc nhiều yếu tố để xem xét cặn kẽ, chi phân tích không? GV: Vậy lập luận phân tích? Khanh, tác giả tổng hợp khái quát chất hắn: …" Nó mức cao tình hình đồi bại xã hội này" -> tác giả làm thao tác lập luận phân tích: đưa luận điểm, tất yếu tố xem xét tập trung làm rõ nhận xét nhân vật Sở Yêu cầu thao tác lập luận phân tích? Khanh tác giả Khái niệm lập luận phân tích - Lập luận phân tích chia nhỏ đối tượng thành yếu tố phận để xem xét nội dung, hình thức mối quan hệ bên bên chúng, khái quát, phát chất đối tượng - Phân tích gắn liền với tổng hợp Đó chất thao tác phân tích văn nghị luận - Yêu cầu lập luận phân tích: + Xác định vấn đề phân tích + Chia vấn đề thành khía cạnh, yếu tố theo tiêu chí quan hệ định + phân tích phải sâu vào yếu tố, khía cạnh phải ý GV hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu cách phân tích - HS đọc ngữ liệu phần II - GV: tác giả Hoài Thanh xây dựng lập luận phân tích theo quy trình nào? Bằng thao tác cụ thể nào? - Trao đổi cặp quan hệ chúng với chỉnh thể toàn vẹn, thống + Khái quát tổng hợp II Cách phân tích Ngữ liệu: a Qua đoạn trích ta thấy nhà phê bình Hồi Thanh đưa quan điểm: “ Truyện Kiều, đồng tiền thành sưc mạnh tác quái ghê.” - Sau tác giả dùng thao tác phân tích để chia tách luận điểm thành mặt, phận khía cạnh: + Dựa vào tác dụng đồng tiền, tác giả chia luận điểm thành mặt lớn: mặt tốt, mặt xấu + Sau tác giả phân tích mặt chủ yếu (mặt xấu) cách chia thành ý nhỏ hơn: đồng tiền chi phối loạt hành động gian ác, bất chính, đồng tiền làm cho điều tốt đẹp trở nên khơng cịn ý nghĩa - Cuối tác giả tổng hợp lại để Nguyễn Du ln có giọng hằn học, khinh bỉ, chua chát mỉa mai nói đến đồng tiền -> Phân tích theo quan hệ nội GV: Tác giả lập luận phân tích theo cách ngữ liệu 2/27? đối tượng -> Phân tích theo quan hệ kết nguyên nhân b Ngữ liệu 2/27: + Phân tích theo quan hệ nguyên nhân - kết quả: Bùng nổ dân số (nguyên nhân)  ảnh hưởng nhiều đến đời sống người (kết quả) + Phân tích theo quan hệ nội đối tượng - ảnh hưởng xấu - Mối quan hệ phân tích tổng việc bùng nổ dân số đến hợp thể đoạn người: -> Thiếu lương thực thực phẩm trích? -> Suy dinh dưỡng, suy thối giống nịi -> Thiếu việc làm, thất nghiệp GV: cho HS thảo luận cách thức + Phân tích kết hợp chặt chẽ với phân tích lưu ý phân khái quát tổng hợp: Bùng nổ dân số tích  ảnh hưởng đến nhiều mặt c/s  người dân số tăng nhanh chất lượng c/s của cộng đồng, gia đình, cá nhân giảm sút Cách phân tích Cần dựa tiêu chí, quan hệ định: (Quan hệ yếu - Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK Hoạt động 3: GV hướng dẫn học sinh luyện tập tố tạo nên đối tượng, quan hệ nhân quả, quan hệ đối tượng với đối tượng liên quan, quan hệ người phân tích với đối tượng phân tích) - Phân tích cần sâu vào mặt, phận cần lưu ý đến quan hệ chúng với nhau, cần khái quát để rút chất chung đối tượng Hoạt động 3: Luyện tập - GV: Văn (a) quan hệ nội đối tượng (diễn biến) cung bậc tâm trạng Thuý Kiều: đau xót, quẩn quanh hoàn toàn bế tắc văn (b) người viết sd quan hệ làm sở phân tích? Ghi nhớ - SGK III Luyện tập: Bài 1/28: a Người viết phân tích đối tượng từ mqh phận tạo nên đối tượng, tức phân tích từ ngữ tạo nên câu thơ: Nỗi riêng, riêng bàn hoàn Người viết tách GV: Phân tích vẻ đẹp ngơn ngữ nghệ thuật Tự tình II HXH? từ “bàn hồn” để phân tích, kết hợp với âm điệu câu thơ để khắc họa tâm trạng cô độc Thuý Kiều b Hoạt động 4: củng cố Nắm mục đích, yêu Người viết sử dụng lối lập luận theo quan hệ đối tượng với đối tượng có liên quan Đầu tiên, người viết nêu lối viết thể cảm cầu, cách phân tích thao tác lập luận xúc riêng Xuân Diệu Sau người viết dẫn hai ví dụ: dịch Tĩ bà hành Phan Huy Vịnh hai câu thơ Thế Lữ để thấy yên tĩnh k/gian qua cảm nhận hai nhà thơ Trên sở ấy, người viết khẳng định: “Với Xuân Diệu tình cảnh trở nên xôn xao vô cùng… Nhưng nàng không lặng lẽ buồn, ta thấy nàng run lên đau khổ.” Bài 2/28: - Nghệ thuật sd từ ngữ giàu hình ảnh cảm xúc Chú ý phân tích từ ngữ: văng vẳng, trơ, hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí, con Nghệ thuật sd từ ngữ trái nghĩa: say - tỉnh, khuyết - tròn, - lại - Nghệ thuật sd phép lặp từ ngữ: xuân, phép tăng tiến: san sẻ - tí - con Phép đảo trật tự cú pháp câu -6 Hƣớng dẫn học nhà: Học cũ: - Học lí thuyết -Hồn chỉnh tập vào tích Chuẩn bị mới: - Luyện tập thao tác lập luận phân - Soạn bài, dự kiến trả lời tập Tiết 14 LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH  A Mục tiêu học Kiến thức: Giúp HS: tích Giúp học sinh củng cố nâng cao tri thức thao tác lập luận phân - Biết vận dụng thao tác lập luận phân tích văn nghị luận Kĩ năng: - Rèn kĩ thực hành thao tác lập luận phân tích đoạn văn (một văn) nghi luận (bao gồm kĩ nhận biết kĩ viết - Viết lập luận phân tích vấn đề xã hội văn học Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào viết nghị luận cách viết phân tích để hiểu sâu sắc văn nghị luận B Chuẩn bị Giáo viên: định hướng phương pháp, phương tiện dạy học: - Giáo viên tổ chức học kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, phát vấn, khái quát kiến thức - Phương tiện: Sgk, Giáo án, đọc tài liệu tham khảo Học sinh - Chủ động tìm hiểu soạn học qua câu hỏi SGK - Chuẩn bị tập C Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ Giới thiệu mới: Hoạt động thầy trị HOẠT ĐỘNG 2: hình thành kiến thức ơn tập kiến thức thao tác lập luận phân tích GV cho học sinh nhắc lại kiến thức thao tác lập luận phân tích I Ôn tập kiến thức thao tác lập luận phân tích - Mục đích, yêu cầu thao tác lập luận phân tích - Cách phân tích trước, kết hợp trình bày tập nhà giao từ tiết trước Hƣớng dẫn học sinh làm tập - GV cho HS luyện nói ý, sau viết thành đoạn văn Chú ý sử dụng thao tác lập luận phân tích II Luyện tập Bài tập 1: SGK/43 Xác định luận điểm để triển khai phân tích: Tự ti tự phụ thái độ trái a Những biểu tác hại ngược ảnh hưởng thái độ tự phụ không tốt đến kết học tập - Khái niệm: tự phụ thái độ đề cao cơng tác Hãy phân tích mức thân, tự cao tự đại đến mức bệnh trên? coi thường người khác Tự phụ khác với - HS trả lời miệng tự hào - Những biểu hiện: + Luôn đề cao mức thân + Ln tự cho + Khi làm việc lớn lao chí cịn tỏ coi thường người khác - Tác hại: + Thường thất bại công việc GV: Phân tích hình ảnh sĩ tử quan trường qua câu thơ sau: Lôi sĩ tử vai đeo lọ Ậm oẹ quan trường miệng thét loa (gợi ý: Với ý dự định triển khai trên, viết đoạn văn lập luận phân tích theo kiểu tổng - phân - hợp.) GV: Viết đoạn văn phân tích hình ảnh, câu thơ đoạn thơ Chú ý nêu nét đặc sắc nội dung tư tưởng hình thức nghệ thuật câu thơ, đoạn thơ Hs làm tập cá nhân Hoạt động Củng cố: GV củng cố học cách nhận xét học sinh trả lời câu hỏi lí thuyết lúc đầu Dặn dị - Học cũ: Hoàn chỉnh tập vào vở, làm phần đọc thêm ... HỌC CỤM BÀI CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 11 THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ 2.1 Mục tiêu dạy học thao tác lập luận theo định hƣớng phát triển lực ngơn ngữ Theo Chương trình... triển lực ngôn ngữ, luận văn đề xuất biện pháp dạy học cụm Các thao tác lập luận văn nghị luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển lực ngôn ngữ nhằm phát triển tư duy, phát triển lực. .. nhiều thao tác lập luận tạo lập văn nghị luận hay b) Các thao tác lập luận SGK Ngữ văn lớp 11 ( ban bản) - Thao tác lập luận phân tích - Thao tác lập luận so sánh - Thao tác lập luận bác bỏ - Thao
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ ,

Từ khóa liên quan