0

Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

7 108 0
  • Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 05:51

Sử dụng phương pháp phân tích SWOT kết hợp với các phương pháp nghiên cứu thường quy, tác giả đã đánh giá được thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy - học và đưa ra 06 giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn, như: (i) Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa; (ii) Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật; (iii) Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu;... ISSN: 1859-2171 e-ISSN: 2615-9562 TNU Journal of Science and Technology 225(04): 50 - 56 SỬ DỤNG MƠ HÌNH SWOT NHẰM ĐƢA RA GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Nguyễn Thế Hùng Trường Đại học Tiền Giang TÓM TẮT Sử dụng phương pháp phân tích SWOT kết hợp với phương pháp nghiên cứu thường quy, tác giả đánh giá thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy - học đưa 06 giải pháp ngắn hạn dài hạn, như: (i) Tăng cường hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa; (ii) Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật; (iii) Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu ; (iv) Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên môn học Cờ Vua; (v) Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ vua; (vi) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao hiệu công tác giảng dạy môn Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang Kết nghiên cứu đề tài giúp nhà nghiên cứu có thêm hướng việc sử dụng mơ hình SWOT để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp giúp nâng cao chất lượng công tác dạy - học môn học Giáo dục thể chất nói chung mơn học Cờ vua nói riêng Từ khóa: Giáo dục thể chất; SWOT, thực trạng; giải pháp; Trường Đại học Tiền Giang; Cờ vua Ngày nhận bài: 13/02/2020; Ngày hoàn thiện: 30/3/2020; Ngày đăng: 07/4/2020 USING THE SWOT ANALYSIS TO PROPOSE EFFECTIVE SOLUTIONS FOR TEACHING CHESS FOR COLLEGE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION AT TIEN GIANG UNIVERSITY Nguyen The Hung Tien Giang University ABSTRACT Using the SWOT analysis method combined with the conventional research methods, the author has assessed the reality of some factors affecting teaching - learning activities and proposed six short and long - term solutions such as: (i) Enhancing extracurricular physical training activities; (ii) Enhancing professional activities and academic exchanges; (iii) Purchasing additional learning resources; (iv) Propagating and educating in order to raise students' awareness of chess subject; (v) Improving the teaching method of Chess subject; (vi) Training and fostering professional qualifications of lecturers in order to improve the effectiveness of chess teaching for college students of physical education at Tien Giang University The research results of this topic can help researchers have a new direction in using the SWOT model to assess the curent situation and proposing solutions to improve the quality of teaching - learning physical education in general as well as chess subject in particular Keywords: Physical education; SWOT, reality; solution; Tien Giang University; chess Received: 13/02/2020; Revised: 30/03/2020; Published: 07/4/2020 Email: nthung@tgu.edu.vn 50 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn Nguyễn Thế Hùng Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ĐHTN Đặt vấn đề Trường Đại học Tiền Giang sở đào tạo đại học đa cấp, đa l nh vực, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu c u phát triển bền v ng vùng đồng Sông Cửu ong, mang đến cho người học hội nghề nghiệp để thăng tiến T năm 2012, Trường đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất trình độ cao đẳng Mặc dù có nỗ lực, cải tiến, song chất lượng dạy học môn Cờ vua sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất (GDTC) chưa đạt kỳ vọng Qua thực tế giảng dạy cho thấy nhiều tồn ảnh hưởng đến việc dạy học môn Cờ vua như: nhận thức, thái độ người học coi thường đánh giá thấp môn học, trang thiết bị sở vật chất phục vụ việc dạy học thiếu thốn chưa đảm bảo, hoạt động hỗ trợ dạy học cịn nhiều khó khăn,… làm ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu đào tạo nhà trường Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích SWOT, đề tài xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức, t giúp tác giả đưa số giải pháp ngắn dài hạn nhằm giúp nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp: (i) Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; (ii) phương pháp điều tra xã hội học; (iii) phương pháp phân tích SWOT; (iv) phương pháp kiểm tra sư phạm (v) phương pháp toán học thống kê Kết nghiên cứu 3.1 Thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến công tác dạy học môn học Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang Trên sở đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác dạy học môn Cờ vua, đề tài rút số tồn sau : - Về nhận thức môn học Cờ vua: Nhận thức mơn học nhóm khách thể nghiên cứu đánh giá mức thấp (1,84≤ĐTB≤2,43), đặc biệt sinh viên có xu http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 225(04): 50 - 56 hướng đánh giá t m quan trọng môn học thấp so với cán quản lý (CBQL) giảng viên, cụ thể thể qua hình Hình Nhận thức học phần Cờ Vua nhóm khách thể nghiên cứu - Về sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy: Qua kết thống kê bảng cho thấy, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập môn Cờ vua trường cịn nhiều thiếu thốn, chưa hồn tồn đáp ứng nhu c u sử dụng giảng viên sinh viên Bảng Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học phần Cờ vua STT Trang thiết bị Phòng học lý thuyết Phịng học thực hành Máy chiếu Máy tính Ph n mềm chuyên dụng Bàn cờ, quân cờ Đồng hồ thi đấu Số lƣợng 01 phòng 01 máy Chất lƣợng Trung bình Trung bình Cấu 01 hình yếu - - Ghi Dùng chung Chưa có Trung bình Trung 02 bình 30 - Về việc lựa chọn nhóm phương pháp cách thức tổ chức giảng dạy môn học: Qua kết thống kê thể qua hình 2, cho thấy: nhóm phương pháp dạy học truyền thống như: thuyết trình (4,14≤ĐTB≤4,24), thực hành (4,00≤ĐTB≤4,10) phương pháp trực quan (3,62≤ĐTB≤3,71) chiếm ưu cao nhóm phương pháp như: vấn đáp (1,86≤ĐTB≤2,20), dạy học tình (1,92≤ĐTB≤2,14) phương pháp thảo luận (1,66≤ĐTB≤1,71) Điều cho thấy, người học chưa phát huy tính độc lập q trình rèn luyện kiến thức, kỹ năng, chịu ảnh hưởng vai trò hướng dẫn người dạy 51 Nguyễn Thế Hùng Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ĐHTN Hình Kết vấn việc lựa chọn nhóm phương pháp giảng dạy môn học Cờ Vua cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tiền Giang (n=108) - Về công tác tổ chức thi đấu thể dục thể thao ngoại khóa mơn Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang: Qua bảng cho thấy, việc tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa sinh viên xác định mức độ trung bình (ĐTB≤2,15) Tại Trường Đại học Tiền Giang, ba hình thức bao gồm: Câu lạc bộ, đội tuyển tham gia giải thi đấu nhà trường chưa trọng quan tâm mức Điều hạn chế c n khắc phục việc thành lập câu lạc Cờ vua đội tuyển thi đấu có ý ngh a quan trọng việc phát huy lực sinh viên chuyên ngành, đồng thời giúp cho nhà trường phát nh ng sinh viên có khiếu để bồi dưỡng phát triển theo đường chuyên nghiệp Bảng Kết vấn công tác tổ chức thi đấu thể dục thể thao ngoại khóa mơn Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang (n=108) Giảng Sinh STT Nội dung vấn CBQL viên viên C B Cờ vua sinh viên 2,08 2,01 nhà trường Hệ thống giải thi đấu Cờ vua cho sinh viên 2,14 2,15 2,1 nhà trường Tham gia giải thi đấu Cờ vua sinh viên 1,71 1,69 1,66 trường - Về kết học tập môn Cờ vua sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang: Qua bảng kết kiểm định Chi bình phương (Pearson Chi-Square) gi a hai khóa trước thực nghiệm 5,56 so với Chi bình phương bảng 9,49 [3] Như vậy, Chi bình phương tính < Chi bình phương bảng nên kết học tập gi a khóa sinh viên 52 225(04): 50 - 56 lớp Cao đẳng GDTC khóa 13 14 khơng có khác biệt Kết học tập sinh viên với học ph n chưa đảm bảo yêu c u hiệu học tập môn học Kết ảnh hưởng nhiều nguyên nhân khác nhau, như: ý thức động học tập, phương pháp học tập, Song, nh ng nguyên nhân là: biện pháp trình giảng dạy chưa thích hợp, kết hợp gi a hình thức giảng dạy cịn nhiều hạn chế Do vậy, yêu c u c n thiết phải lựa chọn nh ng giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn khả sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất để đạt kết học tập tốt học ph n này, nâng cao trình độ kỹ mà sinh viên c n phải có trường Bảng Kiểm định chi bình phương kết học tập khóa Asymp.Sig Value df (2-sided) 0,235 Pearson Chi-Square 5,559a 6,484 0,166 Likelihood Ratio 55 N of Valid Cases a cells (60,0%) have expected count less than The minimum expected count is 0,47 3.2 Sử dụng mơ hình phân tích SWOT việc đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến trình giảng dạy môn học Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang Có nhiều phương pháp để xác định giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác dạy học môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang Tuy nhiên, để đánh giá đ y đủ yếu tố bên bên tác động đến việc xác định giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, phù hợp với điều kiện Trường Đại học Tiền Giang để góp ph n nâng cao hiệu cơng tác dạy học mơn học Cờ vua nói riêng, thơng qua phương pháp quan sát, phân tích tổng hợp tài liệu, tác giả sử dụng phương pháp phân tích SWOT để tìm điểm mạnh, yếu, hội thách thức công tác giảng dạy môn học này, kết trình bày bảng http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn Nguyễn Thế Hùng Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ĐHTN 225(04): 50 - 56 Bảng Các điểm mạnh, yếu, hội, thách thức môn học Cờ vua Trường Đại học Tiền Giang MẶT MẠNH (STRENGTHS) S1 S2 S3 S4 O1 O2 O3 MẶT YẾU (WEAKNESSES) Dù có trọng việc tăng cường sở Các điều kiện phục vụ cho trình đổi vật chất cho trình đổi phương pháp dạy phương pháp dạy - học, đặc biệt sở - học nói chung, nhiên, việc đ u tư sơ vật vật chất tăng cường chất cho đổi phương pháp giảng dạy GDTC nhiều hạn chế Đội ngũ giảng viên GDTC có tinh th n c u tiến học tập nâng cao trình độ nghiên cứu Trường đào tạo sinh viên chuyên ngành khoa học, có nhiệt huyết cống hiến, có kinh GDTC trình độ cao đẳng chưa đáp ứng nghiệm chuyên môn, sẵn sàng thích ứng với yêu c u số giảng viên h u đạt học vị Thạc yêu c u đổi mới, nâng cao chất lượng đào s Tiến s tạo Trường Bộ môn GDTC- QP đề Viên chức phân công giảng dạy học ph n Giảng viên phân công giảng dạy học Cờ vua giảng viên thỉnh giảng, đào ph n có trình độ chun mơn sâu Cờ vua, tạo chuyên sâu chưa phân ngạch có nghiệp vụ sư phạm v ng vàng giảng viên Bộ mơn GDTC - QP có mối liên hệ, trao đổi Giảng viên GDTC có hội tiếp cận, cập chuyên môn, học thuật với nhiều trường đại nhật kiến thức, kỹ chuyên môn Bộ học, cao đẳng chuyên ngành thể dục thể thao GD&ĐT, ngành thể thao liên đoàn thể toàn quốc thao tổ chức CƠ HỘI (OPPORTUNITIES) THÁCH THỨC (THREATS) Trường Đại học Tiền Giang trường đào tạo Môn Cờ vua trở thành môn thể thao trực thuộc địa phương Tuy nhiên, tỉnh chưa có đơng đảo qu n chúng u thích, đặc biệt iên đồn Cờ, tổ chức Hội qu n chúng có vai giới học sinh, sinh viên trò quan trọng việc định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ chuyên môn Trước yêu c u ngày cao chất lượng đào Hệ thống giải thi đấu Cờ vua dành cho đối tạo nguồn giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất tượng học sinh, sinh viên địa bàn tỉnh Tiền có kiến thức chun mơn Cờ vua cho Giang tổ chức quy củ, định kỳ, hội trường tiểu học trung học sở địa bàn phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; đồng thời, giúp tỉnh Tiền Giang, Trường c n có đ u tư phát triển phong trào Cờ vua mức chất lượng số lượng giảng viên giảng dạy chuyên sâu môn học Cờ vua Môn Cờ vua ngày nhận quan tâm Yêu c u vận dụng hiệu kiến thức, kỹ đ u tư nhà trường thông qua việc thành lập vào thực tiễn giảng dạy sinh viên Câu lạc Cờ vua sinh viên Đây điều kiện chun ngành GDTC địi hỏi q trình đào tạo thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động giao lưu, phải hình thành người học tảng kiến học hỏi nhằm nâng cao trình độ, kỹ, chiến thuật thức, kỹ lực tư độc thi đấu hình thức ngoại khóa cho sinh viên lập, logic phù hợp Thông qua bảng phân tích SWOT trên, giúp tác giả nhận rõ nh ng thuận lợi, khó khăn, hội thách thức T giúp cho nhà quản lý, giảng viên đưa chiến lược, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trình dạy - học mơn học giáo dục thể chất nói chung mơn học Cờ vua nói riêng, cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường giai đoạn cách phát huy nh ng điểm mạnh, tận dụng tốt nh ng hội, khắc phục sửa ch a nh ng điểm yếu, nhận rõ nh ng thách thức để có giải pháp h u hiệu ngắn hạn http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn W1 W2 W3 W4 T1 T2 T3 dài hạn nhằm hạn chế tới mức thấp rủi ro xảy tương lai Trên sở đó, kết hợp tham khảo số tài liệu chuyên môn, ý kiến số tác giả có cơng trình nghiên cứu liên quan [4], [5], tác giả xác định số giải pháp ngắn hạn dài hạn phù hợp với điều kiện nhà trường để áp dụng vào thực tiễn trình giảng dạy nhằm nâng cao hiệu công tác dạy học môn Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang 53 Nguyễn Thế Hùng Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(04): 50 - 56 Bảng Kết vấn CBQL tính khả thi giải pháp (n=25) STT 10 GIẢI PHÁP Tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa Đ u tư sở vật chất phục vụ công tác dạy học Xã hội hóa hoạt động phong trào Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên môn học Cờ vua Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ vua Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên Xây dựng nguồn lực đáp ứng yêu c u giảng dạy môn học Cờ vua Cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá môn học Cờ vua 3.3 Xây dựng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang Nhằm mục đích tìm hiểu sở thực tiễn giải pháp lựa chọn, đề tài tiến hành vấn cán quản lý, nhà sư phạm, giảng viên, huấn luyện viên trực tiếp làm công tác quản lý, giảng dạy, huấn luyện trường Đại học TDTT trung tâm, câu lạc Cờ vua toàn quốc Nội dung vấn xác định tính khả thi giải pháp lựa chọn nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Tiền Giang mà đề tài đưa 03 mức: Mức 1: Khả thi cao; Mức 2: Khả thi; Mức 3: Không khả thi Kết vấn trình bày bảng Qua kết bảng cho thấy: đa số CBQ đồng tình với giải pháp mà đề tài đưa Tuy nhiên, vào thực tế, đề tài lựa chọn giải pháp có tính khả thi 80% để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tiền Giang Cụ thể, gồm 06 giải pháp sau: 54 KẾT QUẢ PHỎNG VẤN (n=25) Mức Mức Mức mi 22 18 15 23 20 % 88 72 60 92 80 mi % 24 28 12 mi 1 % 4 12 24 96 0 21 84 12 22 88 12 0 12 19 48 76 28 20 24 Giải pháp 1: Tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa Tổ chức hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa cho sinh viên dựa nhu c u tập luyện điều kiện sở vật chất thực tế nhà trường Thành lập C B TDTT sinh viên hướng dẫn chuyên môn giảng viên Bộ môn GDTC-QP Tổ chức giải thi đấu thể thao rải năm theo nhiều cấp như: cấp Bộ môn, cấp Khoa, cấp Trường nhằm tuyển chọn vận động viên (VĐV) có khiếu TDTT làm nòng cốt cho phong trào tham gia thi đấu giải trường Giải pháp 2: Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường việc tổ chức hoạt động trao đổi học thuật với trường khu vực toàn quốc Tham mưu, đề xuất với BGH nhà trường việc đăng cai tổ chức hội thảo trường tham dự nh ng hội thảo khoa học trường khác Đề xuất với lãnh đạo Bộ môn việc thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật nhằm giúp giảng viên giảng dạy rút kinh nghiệm t ng dạy sau học kỳ http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn Nguyễn Thế Hùng Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ĐHTN Giải pháp 3: Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu Đề xuất với Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Tiền Giang: 225(04): 50 - 56 số lượt sinh viên tham gia tập luyện cao Tăng cường tập trò chơi thi đấu buổi tập nhằm kích thích, tạo hứng thú người tập iên hệ thường xuyên với cán bộ, giảng viên khoa cách thường kỳ để kịp thời nắm bắt nhu c u, thay đổi nguồn tài liệu, trao đổi nh ng nguồn tư liệu (bao gồm danh mục sách mới, thông tin cách thức đặt sách, nội dung sở d liệu), sở phát triển sưu tập dịch vụ thư viện, đáp ứng nhu c u nghiên cứu, giảng dạy học tập Tăng cường nội dung, phương tiện giảng dạy, tập luyện (các tập chung, chuyên môn) ph n giáo án Tổ chức thăm dò, khảo sát nhu c u việc làm c n thiết để thư viện nắm bắt đáp ứng kịp thời nhu c u bạn đọc Động viên, khuyến khích kích thích tính chuyên c n SV thông qua nội dung tập phong phú, hấp dẫn Thường xuyên tổ chức buổi giới thiệu sách mới, tài liệu thông qua nh ng thi, triển lãm sách,… để kích thích, động viên tìm tịi học hỏi sinh viên Giải pháp 4: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên môn học Cờ Vua Ở buổi học đ u tiên, giảng viên dành thời gian để: Giới thiệu khái quát nội dung môn học, phân tích ý ngh a, t m quan trọng mơn Cờ vua Chương trình đào tạo; nh ng k trang bị qua môn học Cờ vua, giá trị nh ng k thực tiễn; hệ thống tài liệu phương pháp luận môn học Giải pháp 5: Cải tiến phương pháp giảng dạy mơn học Cờ vua Kế hoạch giảng dạy khố phải thực theo chương trình mơn học chuyên sâu Cờ vua với buổi/1 tu n 02 tiết/1 buổi Giờ học Cờ vua phải đảm bảo tính hấp dẫn có lượng vận động tâm lý phù hợp để SV hồn thành chương trình mơn học, tích luỹ kinh nghiệm kiến thức chun mơn Trong q trình học tập, tập luyện (ở ph n buổi tập), phân chia người tập theo t ng nhóm nhỏ, tận dụng tối đa trang thiết bị dạy học, dụng cụ tập luyện có, đảm bảo cho http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn Cải tiến phương pháp tổ chức học theo hướng tích cực hố, lấy người học làm trung tâm Đa dạng hoá phương pháp tập luyện như: Phương pháp tập luyện vòng tròn, phương pháp tập luyện quãng cách Tăng cường số lượng giảng viên học, nâng cao ý thức, trách nhiệm giảng viên học Nếu học có đơng sinh viên, c n phải có giảng viên phụ trách Phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho t ng Giảng viên Cải tiến nội dung kiểm tra, đánh giá nội dung môn học Đa dạng hố hình thức kiểm tra, đánh giá Có sách ưu tiên, khen thưởng cho SV tích cực, có thành tích tập luyện thi đấu Cải tiến, xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với đối tượng tập luyện, đưa nội dung tiêu chuẩn rèn luyện thân thể vào nội dung buổi tập nội dung kiểm tra đánh giá môn học Giải pháp 6: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên Xây dựng cấu tổ chức quản lý môn GDTC-QP theo hướng phân cơng trách nhiệm cho t ng nhóm, t ng cán giảng dạy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chức trách giảng viên giảng dạy khố, xây dựng kế hoạch phát triển phong trào thể thao sinh viên trường Tổ chức hướng dẫn phong trào tập luyện ngoại khoá SV huấn luyện đội tuyển tham gia giải thể thao ngành địa phương 55 Nguyễn Thế Hùng Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ĐHTN Tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm giảng viên việc nâng cao chất lượng đào tạo phong trào thể thao nhà trường Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ, cử cán học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chun mơn, hồn thiện chương trình Đại học sau đại học Cử giảng viên chuyên ngành tham gia tập huấn công tác tổ chức, điều hành, trọng tài giải thi đấu ngành, Bộ Giáo dục Đào tạo, iên đoàn Cờ Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu, trao đổi nâng cao trình độ chuyên môn Tăng cường công tác quản lý, tra, kiểm tra hồ sơ giảng dạy giảng viên như: Chương trình, kế hoạch, tiến trình, giáo án giảng dạy giảng viên, nâng cao chất lượng giáo án giảng dạy, tăng cường cơng tác bình giảng, dự Kết luận Bằng việc sử dụng mơ hình SWOT kết hợp với phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đồng thời dựa sở mục tiêu chương trình đào tạo mơn học; yêu c u kỳ vọng vào trình đổi phương pháp dạy học môn học Cờ vua; kết nghiên cứu thực trạng tổ chức dạy học môn học Cờ vua, nguyên tắc xây dựng giải pháp, đề tài đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu dạy học môn Cờ vua cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang sau: 56 225(04): 50 - 56 Giải pháp 1: Tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa; Giải pháp 2: Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật; Giải pháp 3: Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu; Giải pháp 4: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên môn học Cờ Vua; Giải pháp 5: Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ Vua; Giải pháp 6: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên TÀI IỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] Tien Giang University, Tien Giang University development strategy for the period of 20112020, with a vision to 2030, Tien Giang University, 2015 [2] T H Nguyen, Research and select some proposed solutions to improve the effectiveness of King chess teaching and learning to students of physical education diploma program in Tien Giang University, M.S thesis, University of Sport Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, 2018 [3] D D Tran and C H Do, The basis of statistical mathematics, Sports Publishing House, Ha Noi, 1996 [4] D T Hoang, “Solutions to enhance physical educational efficiency for students at Thai Nguyen University of medicine and pharmacy - Thai Nguyen University,” TNU - Journal of Science and Technology, vol 179, no 3, pp 37-43, 2018 [5] T N Luu, “Proposing potemtial solutions to enhance efficiency of the elective physical education subject for students at Thai Nguyen University of Technology,” TNU - Journal of Science and Technology, vol 201, no 8, pp 217-223, 2019 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn ... cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật Mua sắm bổ sung thêm nguồn học liệu Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức sinh viên môn học Cờ vua Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học Cờ. .. vua 3.3 Xây dựng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang Nhằm mục đích tìm hiểu sở thực tiễn giải pháp lựa chọn, đề tài... điều kiện nhà trường để áp dụng vào thực tiễn trình giảng dạy nhằm nâng cao hiệu công tác dạy học môn Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ cao đẳng Trường Đại học Tiền Giang 53 Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Nhận thức đối với học phần Cờ Vua của - Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

Hình 1..

Nhận thức đối với học phần Cờ Vua của Xem tại trang 2 của tài liệu.
dạy: Qua kết quả thống kê tại bảng 1 cho thấy, - Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

d.

ạy: Qua kết quả thống kê tại bảng 1 cho thấy, Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nhóm - Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

Hình 2..

Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nhóm Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 5. Kết quả phỏng vấn CBQL về tính khả thi của các giải pháp (n=25) - Sử dụng mô hình SWOT nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Cờ vua cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

Bảng 5..

Kết quả phỏng vấn CBQL về tính khả thi của các giải pháp (n=25) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan