0

12 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 3

5 91 1
  • 12  luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình   tiết 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2020, 18:46

BÀI GIẢNG : LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH ( TIẾT 3) CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Thầy giáo: Đỗ Văn Bảo Các dạng luyện tập suất Khối lượng công việc suất làm việc nhân với thời gian làm việc: S  NS.t Ví dụ : Một phân xưởng lập kế hoạch may lơ hàng, theo ngày phân xưởng phải may xong 90 áo Nhờ cải tiến kĩ thuật phân xưởng may 120 áo ngày Do khơng phân xưởng khơng hồn thành kế hoạch trước thời hạn ngày mà may thêm 60 áo Hỏi theo kế hoạch phải may áo? Giải NS Dự kiến 90 Thực tế 120 Phương trình : t x 90 x  60 120 S x x + 60 x x  60  9 90 120 Gọi số áo đơn vị dự kiến may x ( áo)  x  N  Thời gian hoàn thành theo kế hoạch : x ngày 90 Số áo thực tế may cải tiến kĩ thuật : x  60 ( áo) Thời gian hoàn thành thực tế : x  60 ngày 120 Theo đề thời gian hoàn thành thực tế sớm ngày nên ta có phương trình: x x  60 x  180  9   x  3420 ( thỏa mãn điều kiện ) 90 120 360 Vậy theo kế hoạch phân xưởng phải may 3420 áo Bài 45 (SGK/31) Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt số thảm 20 ngày Trên thực tế cải tiến kĩ thuật suất tăng 20% Bởi 18 ngày khơng hồn thành dệt số thảm theo dự kiến mà làm thêm 24 thảm Tính số thảm cần dệt theo hợp đồng Giải Dự kiến Thực tế Phương trình : NS x 20 x  24 18 t S 20 x 18 x  24 x x x  24  20%  20 20 18 Gọi số thảm xí nghiệp dự kiến may là: x ( thảm)  x  N   Năng suất hoàn thành theo kế hoạch : x ( thảm /ngày) 20 Số thảm thực tế may cải tiến kĩ thuật : x  24 ( thảm) Năng suất thực tế hoàn thành : x  24 ( thảm /ngày) 18 Theo đề cải tiến kĩ thuật suất tăng nên ta có phương trình: x x x  24 x x 20 x  24 3x x  24  20%        3x.18  50  x  24   x  300 (tm) 20 20 18 20 20 100 18 50 18 Vậy theo hợp đồng xí nghiệp phải may 300 thảm Bài 68.(SBT/17) Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo ngày khai thác 50 Khi thực ngày khai thác 57 Do đội hồn thành kế hoạch trước ngày vượt kế hoạch 13 than Hỏi đội thợ mỏ khai thác theo kế hoạch ban đầu? Giải NS Dự kiến 50 Thực tế 57 t x 50 x  13 57 S x x + 13 Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Phương trình : x x  13  1 50 57 Gọi số than đội thợ mỏi dự kiến khai thác theo kế hoạch x ( tấn)  x   Thời gian hoàn thành theo kế hoạch : x (ngày) 50 Số than thực tế khai thác : x + 13 ( thảm) Thời gian thực tế hoàn thành : x  13 (ngày) 57 Theo đề đội thợ hoàn thành kế hoạch trước ngày nên ta có: 57x  50  x  13 x x  13  1 1 50 57 2850 7x  650    7x  650  2850  x  500  tm  2850 Vậy số than theo kế hoạch ban đầu đội thợ mỏ cần khai thác 500 Bài tập Bạn Thành Livô phải làm số sản phẩm 18 ngày Do vượt mức ngày nên sau 16 ngày bạn Thành làm xong làm thêm 20 sản phẩm Tính số sản phẩm làm ngày theo kế hoạch? Giải Dự kiến Thực tế NS x x+5 t 18 16 S 18x 16(x + 5) Phương trình : 16(x  5)  18x  20 Gọi số sản phẩm làm ngày theo kế hoạch Thành x ( cái) ,  x  N  Số sản phẩm làm 18 ngày : 18x ( cái) Gọi số sản phẩm thực tế làm ngày là: x + ( cái) Số sản phẩm thực tế làm 16 ngày là: 16(x + 5)( cái) Theo đề Thành làm xong số sản phẩm theo kế hoạch ban đầu 16 ngày vượt 20 sản phẩm nên ta có: 16(x  5)  18x  20  16x  80  18x  20  2x  80  20  x  30  tm  Vậy số sản phẩm làm ngày theo kế hoạch Thành 30 sản phẩm Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Bài tập Vẫn bạn Thành Livô phải làm số sản phẩm thời gian, tính ngày phải làm 20 sản phẩm Do chăm ngày Thành làm 25 sản phẩm nên hoàn thành trước ngày làm thêm 10 sản phẩm Tính số sản phẩm làm theo kế hoạch? Giải NS Dự kiến 20 Thực tế 25 Phương trình : t x 20 x  10 25 S x x + 10 x x  10  2 20 25 Gọi số sản phẩm làm theo kế hoạch Thành x ( cái) ,  x  N  Thời gian dự kiến làm theo kế hoạch : x ( ngày) 20 Gọi số sản phẩm thực tế làm là: x + 10 ( cái) Thời gian thực tế làm : x  10 ( ngày) 25 Theo đề Thành làm 25 sản phẩm nên hoàn thành trước ngày làm thêm 10 sản phẩm nên ta có: 5x   x  10  x x  10  2   x  40  200  x  240  tm  20 25 100 Vậy số sản phẩm theo kế hoạch Thành 240 sản phẩm Bài tập Hai đội công nhân phải trồng số theo kế hoạch Đội I phải trồng 1000 cây, đội II phải trồng 950 Mỗi đội I trồng 120 cây, đội II trồng 160 Hai đội bắt đầu làm thời điểm Hỏi sau số lại phải trồng đội I nhiều gấp đơi số lại phải trồng đội II Giải NS t Đội I x 120 Đội II x 160 Phương trình : 1000  120x   950  160x  S 120x 160x S1 1000 950 S2 1000 120x 950  160x Gọi thời gian để số đội I nhiều gấp đơi số lại đội II x ( giờ)  x   Số sản phẩm đội I làm : 120x ( ) Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Số sản phẩm đội I cần phải trồng : 1000 120x ( ) Số sản phẩm đội II làm : 160x ( ) Số sản phẩm đội II cần phải trồng : 950  160x ( ) Vì sau x số đội I gấp đơi số lại phải trồng đội II nên ta có phương trình : 1000  120x   950  160x   1000  120x  1900  320x  200x  1900  1000  900  x  4,5  tm  Vậy sau 4,5 số lại đội I gấp đơi số lại phải trồng đội II Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! ... ta có phương trình: x x x  24 x x 20 x  24 3x x  24  20%        3x.18  50  x  24   x  30 0 (tm) 20 20 18 20 20 100 18 50 18 Vậy theo hợp đồng xí nghiệp phải may 30 0 thảm Bài 68.(SBT/17)... Thực tế 57 t x 50 x  13 57 S x x + 13 Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Phương trình : x x  13  1 50 57 Gọi số than...  x  30  tm  Vậy số sản phẩm làm ngày theo kế hoạch Thành 30 sản phẩm Truy cập trang http://Tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Bài tập Vẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 3 , 12 luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết 3

Từ khóa liên quan