0

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình

8 157 1
  • Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 09:49

40 41 46c1 46c2 dd hd Bµi tËp 41 (SGK/31) Một số tự nhiên có hai chữ số Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục Nếu thêm chữ số xen vào hai chữ số đợc số lớn số ban đầu 370 Tìm số ban đầu Số ban đầu Chữ số hàng chục Chữ số hàng đơn vị = ì (Chữ số hàng chục) Giá trị số = 10 (Chữ số hàng chụcì) + Chữ số hàng đơn vị Chữ số hàng trăm = Chữ số hàng chục số ban đầu Chữ số hàng chục = Số mớiChữ số hàng đơn vị = Chữ số hàng đơn vị số ban đầu Giá trị số = 100 (Chữ số hàng trămì ) + 10 + Chữ số hàng đơn vị Số = Số ban đầu + 370 Chữ số hàng trăm Chữ số hàng chục Chữ số hàng đơn vị Số ban ®Çu x 2x 10x + 2x Sè míi x 2x 100x + 10 +2x 100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370 Giá trị số Bài tập 46(SGK trang 31) Một ngời lái ô tô dự định từ A đến B với vận tốc 48 km/h Nhng sau đợc với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hoả chắn ®êng 10 Do ®ã, ®Ĩ kÞp ®Õn B thời gian định, ngời phải tăng vận tốc thêm km/h Tính quãng đờng AB 10phút 48km/h 46c2 A giê C Table VËn tèc (km/h) Dù định đoạn CB Thực đoạn CB 48km/h + km/h B Qu·ng ®êng (km) Thêi gian (h) 48 48x x 54  54 x −1 ÷  6 x− 1 54 x −  ữ=48x Hớng dẫn nhà: - Học bớc giải toán cách lập phơng trình - Làm tập: 42;43;45 (SGK trang 30;31) 52;56;61 (SBT trang 11; 12) dd Híng dÉn bµi tËp 61 (SBT/13) Một cửa hàng bán máy vi tính với giá 6,5 triệu đồng cha kể thuế giá trị gia tăng (VAT) Anh Trọng mua máy vi tính với môđem phải trả tổng cộng 7,546 triệu đồng, tính 10% thuế VAT Hỏi giá tiền môđem (không kể VAT) bao nhiªu ? + hd 6,5 + VAT = 7,546 ? VAT = 10%(6,5 + ?) ... −  ÷=48x   Híng dÉn vỊ nhà: - Học bớc giải toán cách lập phơng trình - Làm tập: 42;43;45 (SGK trang 30;31) 52;56;61 (SBT trang 11; 12) dd Híng dÉn tập 61 (SBT/13) Một cửa hàng bán máy vi tính... Số ban đầu x 2x 10x + 2x Sè míi x 2x 100x + 10 +2x 100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370 Giá trị số Bài tập 46(SGK trang 31) Một ngời lái ô tô dự định từ A ®Õn B víi vËn tèc 48 km/h Nhng sau đợc với.. .Bài tập 41 (SGK/31) Một số tự nhiên có hai chữ số Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình, Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình

Từ khóa liên quan