0

Tuần 35 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 1,156 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 21:58

... - học sinh lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2 lên đọc trả lời Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 20 17 - 20 18 câu hỏi sách giáo khoa - 2, học sinh đọc - Nhận xét, tuyên dương học sinh. .. cầu học sinh chia sẻ kết trước lớp - Học sinh làm bài: 72 6 02 323 - 27 + 35 + 45 637 329 - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Giáo viên: 22 Tiểu học: ... trước lớp Bài 1: - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự làm - Kiểm tra chéo cặp Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo viên yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan