0

Tuần 35 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 1,046 29
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 21:58

Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 35: Thứ hai ngày tháng năm 2018 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết thay cụm từ cụm từ bao giờ, lúc nào, câu BT2; ngắt đoạn văn cho trước thành câu rõ ý (BT3) - Hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) Kỹ năng: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); học sinh M3, M4 đọc tương đối lưu loát tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc 50 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các phiếu ghi tên tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc lại - Học sinh thực “Đàn bê anh Hồ Giáo” - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đọc - Lắng nghe hay - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 1) - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết thay cụm từ cụm từ bao giờ, lúc nào, câu BT2; ngắt đoạn văn cho trước thành câu rõ ý (BT3) - Học sinh M3, M4 đọc tương đối lưu loát tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc 50 tiếng/phút) *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Đưa phiếu ghi tên tập đọc - học sinh lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa - 2, học sinh đọc - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 2: Ôn cách đặt câu hỏi với cụm từ Khi nào?: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bài 2: - Bài tập yêu cầu gì? - Thay cụm từ nào? - u cầu học sinh thảo luận nhóm - Hình thành nhóm thảo luận - Cho học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Nối tiếp trình bày kết - Nhận xét - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 3: Ôn dấu câu: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 3: - – học sinh đọc đề - Bài tập yêu cầu gì? - Điền dấu chấm dấu phẩy vào chỗ thích hợp - Yêu cầu học sinh tự làm - Làm vào tập - Yêu cầu học sinh chia sẻ trước lớp - học sinh lên bảng làm - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Nhận xét, tuyên dương học sinh HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị tiết - Lắng nghe thực ôn tập sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 - Hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Tìm vài từ màu sắc đoạn thơ, đặt câu với từ màu sắc tìm (BT2, BT3) - Đặt câu hỏi với cụm từ Khi (2 số câu BT4) - Học sinh M3, M4 tìm đủ từ màu sắc (BT3); thực đầy đủ BT4 Kỹ năng: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); học sinh M3, M4 đọc tương đối lưu loát tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc 50 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các phiếu ghi tên tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi Xì điện: Giáo viên tổ chức cho học - Học sinh thực sinh xì điện thi đặt câu với cụm từ thời gian - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích - Lắng nghe cực - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 2) - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Tìm vài từ màu sắc đoạn thơ, đặt câu với từ màu sắc tìm (BT2, BT3) - Đặt câu hỏi với cụm từ Khi (2 số câu BT4) - Học sinh M3, M4 tìm đủ từ màu sắc (BT3); thực đầy đủ BT4 *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Đưa phiếu ghi tên tập đọc - học sinh lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc trả lời Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 câu hỏi sách giáo khoa - 2, học sinh đọc - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 2: Ôn từ ngữ màu sắc Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 2: - 2, học sinh đọc đề - Tìm từ ngữ màu sắc - Học sinh làm bài: Xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ, tươi, đỏ thắm,… - Nối tiếp trình bày kết - Nhận xét - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu học sinh tự làm - Cho học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 3: Ôn tập cách đặt câu: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp Bài 3: - – học sinh đọc đề - Đặt câu với từ vừa tìm - Thảo luận theo cặp - Thi đặt câu với từ + Dòng suối quê em xanh mát …… - Học sinh nhận xét - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu học sinh làm theo cặp - Tổ chức cho học sinh thi đặt câu - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 3: Ôn cách đặt câu hỏi với cụm từ nào?: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp Bài 4: - 2, học sinh đọc đề - Đặt câu với cụm từ Khi nào? - Nối tiếp đọc câu - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Bài tập yêu cầu gì? - Tổ chức cho học sinh nối tiếp đọc câu - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị tiết - Lắng nghe thực ôn tập sau TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đọc, viết, so sánh số phạm vi 1000 - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 - Biết xem đồng hồ Kỹ năng: Rèn kĩ so sánh số phạm vi 1000, kĩ xem đồng hồ Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học tốn *Bài tập cần làm: Bài tập 1, 2, (cột 1), II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Bút, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa toán để - Học sinh tham gia chơi học sinh nêu đáp án: Đáp án: 254cm Một hình tam giác có độ dài cạnh 84cm, 1m 7dm Chu vi hình tam giác bao nhiêu? - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập chung HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết đọc, viết, so sánh số phạm vi 1000 - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 - Biết xem đồng hồ *Cách tiến hành: Bài 1: TC Trò chơi Ai nhanh, - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung - Học sinh tham gia chơi, tập 1, tổ chức cho đội học sinh tham gia điền lớp cổ vũ, giáo viên làm số vào ô trống Đội mà xong trước ban giám khảo đội thắng - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội - Học sinh lắng nghe thắng Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra chéo cặp - Giáo viên yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả: 302 < 310 < 322 888 > 879 < 648 542=500 + 42 + = 525 - Nhận xét làm học sinh Bài (cột 1): Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp 200 + 20 + 600 + 80 + 400 + 120 - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Tổ chức cho học sinh nhận xét bảng - Giáo viên nhận xét chung Bài 4: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp - Yêu cầu số cặp chia sẻ kết - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Học sinh thảo luận cặp đơi, tìm đáp án - số cặp trình bày trước lớp: + 10 30 phút ứng với đồng hồ B + rưỡi ứng với đồng hồ C + 15 ứng với đồng hồ A - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT µBài tập PTNL: Bài tập (cột 2) (M3): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo báo cáo kết với giáo viên cáo kết với giáo viên - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp, tiếp - Lắng nghe thực tục ôn tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP (TIẾT 3) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết dặt trả lời câu hỏi có cụm từ đâu (2 sỗ câu BT2); đặt dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn (BT3) - Học sinh M3, M4 thực đầy đủ BT2 Kỹ năng: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); Học sinh M3, M4 đọc tương đối lưu loát tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc 50 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các phiếu ghi tên tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ Khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Xì điện: Giáo viên tổ chức cho học - Học sinh tham gia chơi sinh xì điện để đặt câu có cụm từ Khi - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đọc - Lắng nghe hay - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 3) - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết dặt trả lời câu hỏi có cụm từ đâu (2 sỗ câu BT2); đặt dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn (BT3) Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh M3, M4 thực đầy đủ BT2 *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Đưa phiếu ghi tên tập đọc - học sinh lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa - 2, học sinh đọc - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 2: Ôn cách đặt câu hỏi với cụm từ Ở đâu?: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 2: - – học sinh đọc đề - Bài tập yêu cầu gì? - Đặt câu hỏi với cụm từ đâu? - Yêu cầu học sinh đọc câu văn - học sinh đọc câu văn - Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh làm - Cho học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Nối tiếp nêu kết a) Đàn trâu tung tăng gặm cỏ đâu? b) Chú mèo mướp nằm lì đâu? - Tổ chức cho học sinh nhận xét sau câu - Nhận xét - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 3: Ôn cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy: TC Trò chơi Ai nhanh, Bài 3: - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung - Học sinh tham gia chơi, tập 3, tổ chức cho học sinh thi đua điền dấu phù lớp cổ vũ, giáo viên làm hợp vào ô trống ban giám khảo - Giáo viên chốt đáp án, tổng kết, nhận xét trò - Học sinh lắng nghe chơi, tuyên dương đội thắng HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị tiết - Lắng nghe thực ôn tập sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng nhân, chia học tính nhẩm - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết tính chu vi hình tam giác Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ xem đồng hồ giải toán đại lượng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1a, 2, (a,b) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Bảng phụ, phiếu tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa số - Học sinh tham gia chơi phép tính có phép cộng, phép trừ phạm vi 1000 để học sinh nêu kết - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập chung trình bày vào HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân, chia học tính nhẩm - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết tính chu vi hình tam giác *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự làm - Kiểm tra chéo cặp Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả: 2x9=18 3x9=27 4x9=36 5x9=45 16:4=4 18:3=6 14:2=7 25:5=5 3x5=15 5x3=15 15:3=5 15:5=3 2x4=8 4x2=8 8:2=4 8:4=2 - Giáo viên nhận xét Bài 2: - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh làm bài: - Yêu cầu lượt học sinh lên bảng chia sẻ kết 42 85 432 quả, lượt học sinh, học sinh làm + 36 - 21 + 517 ý 78 64 949 38 80 862 + 27 - 35 - 310 65 45 552 - Học sinh nhận xét - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự Bài 3: làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh nêu: Bằng tổng độ dài cạnh hình tam giác - học sinh lên bảng: Bài giải Chu vi hình tam giác là: + + =14 (cm) Đáp số: 14cm - Học sinh nhận xét - Nêu quy tắc tính chu vi hình tam giác? - u cầu học sinh chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT µBài tập PTNL (M3, M4): - Học sinh tự làm sau báo Bài tập (M3): Yêu cầu học sinh tự làm cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên Bài giải Bao gạo nặng số ki-lô-gam là: 35 + = 44 (kg) Đáp số: 44 kg - Học sinh tự làm sau báo Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm cáo kết với giáo viên báo cáo kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp, - Lắng nghe thực chuẩn bị sau Giáo viên: 10 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các phiếu ghi tên tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Trò chơi Truyền điện: Giáo viên tổ chức cho - Học sinh thực học sinh truyền điện thi đặt câu hỏi có cụm từ - Lớp lắng nghe nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 6) - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết đáp lời từ chối theo tình cho trước; tìm phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì? điền dấu chấm than, dấu chấm phẩy vào chỗ trống đoạn văn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cặp đôi - lớp Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Đưa phiếu ghi tên tập đọc - học sinh lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa - 2, học sinh đọc - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 2: Nói lời đáp em - Làm việc cá nhân - Thảo luận cặp đơi đóng vai - Một số cặp HS lên đóng vai - GV nhận xét chung Việc 3: Tìm phận câu trả lời câu - Làm việc cá nhân hỏi: Để làm gì? - Chia sẻ cặp đơi - Chia sẻ trước lớp Việc 4: Điền dấu chấm than, dấu phẩy vào - Làm việc cá nhân chia sẻ chỗ trống trước lớp *Lưu ý: Giúp đỡ đối tượng M1 hoàn thành BT HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị tiết - Lắng nghe thực Giáo viên: 19 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 ôn tập sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ………………………………………………………… ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KỲ II I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kĩ năng, kiến thức chuẩn mực đạo đức học học kì Kỹ năng: Biết vận dụng chuẩn mực đạo đức học vào thực tế sống Thái độ: HS có ý thức học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu học tập - Học sinh: Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho HS chơi TC mà em yêu thích để tạo - Học sinh tự chọn tham gia hứng thú cho tiết học chơi - Giới thiệu học, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: Củng cố kĩ năng, kiến thức chuẩn mực đạo đức học học kì *Cách tiến hành: * Thực hành kĩ năng: - GV đưa số tình đạo đức yêu cầu - HS làm việc cá nhân: xử lí tình học sinh đưa cách xử lí phiếu học tập Tình 1: - Chia sẻ cặp đôi Hùng đến nhà Nam chơi vừa đến cổng nhà - Chia sẻ kết trước lớp Nam, Hùng gọi to Người mở cổng mẹ * Đáp án: Nam, Hùng không chào mẹ Nam mà chạy thẳng - TH1: Hùng làm không vào nhà Hùng làm có khơng?Em Hùng phải chào mẹ bạn đưa cách giải hợp lí ? Nam sau hỏi xem có bạn Nam Giáo viên: 20 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Tình 2: Trên đường học Lan gặp bà cụ trông yếu, chân bị đau bước khó khăn Trên vai vác bao tải nặng Lan khơng giúp bà mà lớn tiếng mắng bà bà cụ va phải Lan Lan làm có khơng ? Em làm để Lan hiểu có thái độ với người ? Năm học 2017 - 2018 có nhà khơng xin phép mẹ bạn Nam cho gặp Nam - TH2: Lan không nên tỏ thái độ , làm chưa biết giúp đỡ người,chưa ngoan lớn tiếng mắng người khác mà lại người lớn tuổi - HS liên hệ thân - Lớp nhận xét GV kết luận chung HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo dục HS, bồi dưỡng cho HS tình cảm đối - Lắng nghe thực với cộng đồng, biết quan tâm giúp đỡ người - Nhắc nhở HS cách ứng xử thực tế - Lắng nghe sống ngày - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: …………………………………………………………… ÂM NHẠC: (GV chuyên trách) Thứ năm ngày 10 tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết so sánh số - Biết làm tính cộng trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết làm tính cộng, trừ (khơng nhớ) số có chữ số - Biết giải tốn có liên quan đến đơn vị đo độ dài Kỹ năng: Giúp học sinh củng cố kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: Bài tập 2,3,4 II CHUẨN BỊ: Giáo viên: 21 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa phép tính - Học sinh tham gia chơi để học sinh nêu kết tương ứng: 75 + 96 – 58 136 + 275 – 89 x + 34 40 : x … - Giáo viên tổng kết trò chơi, tun dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập chung trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết so sánh số - Biết làm tính cộng trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết làm tính cộng, trừ (khơng nhớ) số có chữ số - Biết giải tốn có liên quan đến đơn vị đo độ dài *Cách tiến hành: Bài 2: TC Trò chơi Ai nhanh, - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn nội dung - Học sinh tham gia chơi, tập lên bảng, tổ chức cho đội học sinh tham lớp cổ vũ, giáo viên làm gia chơi Đội điền dấu mà xong trước ban giám khảo thắng - Giáo viên chốt đáp án, tổng kết trò chơi, tuyên - Học sinh lắng nghe dương đội thắng Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu học sinh chia sẻ kết trước lớp - Học sinh làm bài: 72 602 323 - 27 + 35 + 45 637 329 - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Giáo viên: 22 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Bài thuộc dạng gì? - Yêu cầu học sinh chia sẻ kết trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tốn - Học sinh làm bài: Bài giải Tấm vải hoa dài là: 40 – 16 = 24(m) Đáp số: 24m - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên x = 30 36 : = x = 28 25 : = x = 24 16 : = x = 18 : = Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên - Cạnh AB = 5cm; AC = 5cm; BC= 4cm Bài giải: Chu vi hình tam giác ABC là: + + = 14 (cm) Đáp số: 14cm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực lại làm sai Chuẩn bị tiết sau kiểm tra ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG VIỆT: Giáo viên: 23 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 ÔN TẬP (TIẾT 7) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết đáp lời an ủi theo tình cho trước (BT2); dựa vào tranh, kể lại câu chuyện ý đặt tên cho câu chuyện vừa kể (BT3) Kỹ năng: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); học sinh M3, M4 đọc tương đối lưu loát tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc 50 tiếng/phút) Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các phiếu ghi tên tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi Truyền điện: Giáo viên tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi học sinh truyền điện thi đặt câu có cụm từ Để làm - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đọc - Lắng nghe hay - Giới thiệu tựa bài: Ôn tập (Tiết 7) - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Hướng dẫn học sinh ôn tập: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) Học sinh M3, M4 đọc tương đối lưu loát tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc 50 tiếng/phút) - Biết đáp lời an ủi theo tình cho trước (BT2); dựa vào tranh, kể lại câu chuyện ý đặt tên cho câu chuyện vừa kể (BT3) *Cách tiến hành: Việc 1: Kiểm tra tập đọc học thuộc lòng: Làm việc cá nhân - Đưa phiếu ghi tên tập đọc - học sinh lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa Giáo viên: 24 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 - 2, học sinh đọc - Nhận xét, tun dương học sinh Việc 2: Ơn nói lời đáp em Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp Bài 2: - Bài tập yêu cầu gì? - u cầu học sinh thảo luận cặp đơi - Cho học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Học sinh nêu - Thảo luận cặp đôi - Học sinh 1: Nói lời an ủi - Học sinh 2: Đáp lại lời an ủi: - Nối tiếp cặp thực hành - Nhận xét - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 3: Kể chuyện theo tranh đặt tên cho câu chuyện: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 3: - Nêu yêu cầu - Hướng dẫn học sinh thực - học sinh thực tranh - Lớp nhận xét - Có anh em học đường Em gái trước anh trai sau - Học sinh làm vào tập, tiếp nối đọc viết - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn - Nhận xét, tuyên dương học sinh HĐ tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị tiết - Lắng nghe thực ôn tập sau kiểm tra ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: TỔNG KẾT MÔN HỌC I MỤC TIÊU – YÊU CẦU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Nhớ lại nội dung học năm Giáo viên: 25 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 - Thực động tác học năm Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường, vệ sinh sân tập - Còi, tranh ảnh minh họa… III PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐL I Phần mở đầu Nhận lớp - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tiết học 8p – 10p Khởi động - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… - Quan sát HS tập luyện II Phần ĐHĐN - Nhắc lại kiến thức, kĩ ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, điểm số – 2, – theo hàng dọc, hàng ngang vòng tròn - Sau gọi HS lên thực số nội dung Bài TDPTC - Nhắc lại tên động tác TDPTC: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa - Sau gọi HS lên thực số động tác Bài tập RLTTCB - Nhắc lại kiến thức, kĩ Bài tập RLTTCB học lớp học mới: theo vạch kẻ thẳng, theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông dang ngang, kiễng gót hai tay chống hơng, Giáo viên: 1p – 2p HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo cho GV nhận lớp     1x8 nhịp  19p – 23p                    - Nghiêm túc thực – HS – HS - Chơi tích cực vui vẻ 26 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 nhanh chuyển sang chạy - Sau gọi HS lên thực – HS số nội dung Trò chơi vận động - Nhắc lại kiến thức, kĩ trò chơi học lớp trò chơi mới: bịt mắt bắt dê, bỏ khăn, chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau, nhóm nhóm 7, kết bạn, vòng tròn, tung vòng vào đích, ném trúng đích, nhanh lên bạn ơi, cóc cậu ơng trời - Sau cho HS chơi trò chơi mà – lần em thích III Phần kết thúc 4p – 6p Thả lỏng - Hướng dẫn cho HS động – 2p tác thả lỏng toàn thân Nhận xét – 2p - Nhận xét buổi giao tập nhà Xuống lớp – 2p -GV hô “ giải tán” Năm học 2017 - 2018                    - Tập hợp thành hàng ngang - HS reo “ khỏe” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II ( ĐỌC HIỂU, LTVC ) (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chuyên môn thống nhất) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 27 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 THỦ CÔNG: TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Trưng bày sản phẩm thủ công làm - Khuyến khích trưng bày sản phẩm có tính sáng tạo Kỹ năng: Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi Thái độ: Thích làm đồ chơi thủ cơng làm II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Một số sản phẩm học sinh - Học sinh: Giấy thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Trưng bày sản phẩm thủ cơng làm - Khuyến khích trưng bày sản phẩm có tính sáng tạo - Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi *Cách tiến hành: Hoạt động theo nhóm Việc 1: Quan sát, nhận xét - Gợi ý cho học sinh: Dán sản phẩm vào giấy - Quan sát Nêu nhận xét - Các nhóm học sinh trình bày roki theo thứ tự học đẹp Việc 2: Đánh giá - Quan sát - Nhận xét, đánh giá sản - Nhận xét đánh giá sản phẩm qua năm học phẩm bạn - Xem tổng kết - Cho học sinh trưng bày sản phẩm Giáo viên: 28 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 - Hướng dẫn học sinh xem tổng kết Năm học 2017 - 2018 - Lắng nghe - Tuyên dương số sản phẩm đẹp Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học Nhận xét tinh - Lắng nghe thần, thái độ, kết học tập học sinh ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: KĨ NĂNG ĐI DÃ NGOẠI ĐỊNH HƯỚNG TRONG THIÊN NHIÊN HOANG DÃ Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2018 TOÁN: KIỂM TRA VIẾT CUỐI HỌC KỲ II (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chuyên môn thống nhất) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II ( CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN ) (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chuyên môn thống nhất) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 29 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Giáo viên: 30 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: ÔN TẬP TỰ NHIÊN (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Khắc sâu kiến thức học thực vật, động vật, nhận biết bầu trời ban ngày ban đêm - Có ý thức yêu thiên nhiên bảo vệ thiên nhiên Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh ảnh sưu tầm chủ đề Tự nhiên Tận dụng thiên nhiên xung quanh nhà trường vườn hoa, vườn thú gần trường - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Ánh sáng mặt trăng có - Học sinh trả lời khác so với ánh sáng mặt trời? - Học sinh nhận xét - Giáo viên giới thiệu: Hôm thầy - Lắng nghe hướng dẫn cho em học Ôn tập Tự nhiên - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: Giáo viên: 31 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 - Củng cố hiểu biết Mặt Trời, Mặt Trăng - Gây hứng thú học tập *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Chia lớp làm nhóm - Giáo viên giao việc - Học sinh chia nhóm + Nhóm 1: Tìm hiểu Mặt Trời + Nhóm 2: Tìm hiểu Mặt Trăng + Nhóm 3: Tìm hiểu - Giáo viên phát cho nhóm kịch để tham khảo - Giáo viên nêu: em có quyền sáng - Học sinh lắng nghe tạo riêng dựa vào kiến thức em VD: học Cảnh 1: Học sinh ngồi tàu vũ trụ nhìn ngồi, phía xa có Mặt Trăng Học sinh 1: Nhìn kìa, đến gần vật trơng bóng khổng lồ Học sinh 2: A! Mặt Trăng Cảnh 2: Con tàu đưa học sinh đến gần Mặt Trăng - Mặt Trăng: Chào ban, mời bạn xuống chơi - Học sinh 1: Chào bạn, bạn có nóng Mặt Trời khơng? - Mặt Trăng: Các bạn đừng lo không tự phát ánh sáng khơng tỏa sức nóng giống Mặt Trời đâu - Học sinh 2: Thế từ Trái Đất thấy bạn sáng thế? - Mặt Trăng: Bạn chơi trò chơi “Tại trăng sáng” bạn trả lời câu hỏi Chúc bạn vui vẻ Bước 2: - Dựa vào hướng dẫn giáo viên, - Hoạt động nhóm nhóm phân vai hội ý lời thoại 2’ - Giáo viên nhắc nhở: Nếu cử bạn dẫn cảnh để phần sắm vai sinh động Bước 3: - Các nhóm trình diễn trước lớp - Trình diễn Cả lớp nhận xét Giáo viên nhân xét tuyên dương HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận - Học sinh nhắc lại - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe Giáo viên: 32 Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 2017 - 2018 - Dặn học sinh ứng dụng kiến thức - Lắng nghe thực học vào sống ngày ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 33 Tiểu học: ... - học sinh lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2 lên đọc trả lời Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 20 17 - 20 18 câu hỏi sách giáo khoa - 2, học sinh đọc - Nhận xét, tuyên dương học sinh. .. cầu học sinh chia sẻ kết trước lớp - Học sinh làm bài: 72 6 02 323 - 27 + 35 + 45 637 329 - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Giáo viên: 22 Tiểu học: ... trước lớp Bài 1: - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự làm - Kiểm tra chéo cặp Giáo viên: Tiểu học: Giáo án lớp 2D Tuần 35 Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo viên yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết - Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 35 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan