Tuần 35 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 662 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2018, 16:07

... TL 1, 0 2,0 3,0 1 1 2,0 1, 0 1, 0 2,0 1, 0 2,0 Bài 1: (M1 - điểm) a) Đọc số sau: 0,25 điểm - 28: Tên GV TL Mức 1, 0 2,0 4,0 3,0 1, 0 2,0 6,0 2,0 4,0 30: Trường Tiểu học 19 Giáo án tổng hợp lớp. .. Trường Tiểu học 14 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 2 018 - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Các tờ giấy khổ to, hồ dán - HS: Chuẩn bị sản phẩm làm năm học III... Vào ngày mồng 10 tháng âm lịch Tên GV Trường Tiểu học 16 Giáo án tổng hợp lớp Năm học 2 017 - 2 018 b.Vào ngày mồng tháng âm lịch c Vào ngày mồng tháng âm lịch d Vào ngày mồng tháng 12 âm lịch Câu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan