0

Công nghệ 12 bài 7 9 10 11

11 154 0
  • Công nghệ 12 bài 7 9 10 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 11:59

Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016 DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH CHỦ ĐỀ 20:Bài 7, Bài 9, Bài 10, Bài 11 2.CHỦ ĐỀ, CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, NỘI DUNG a Kiếnthức: - Hiểuđượckháiniệm, chứcnăngvànguyênlílàmviệccủamộtsốmạchđiệntửcơbảnđơngiản + Phátbiểuđượcchứcnăng, nguyênlílàmviệccủamạchchỉnhlưucầu, sơđồkhối, chứcnăngcủamạchnguồnmộtchiều + Mạchnguồnđiệnmộtchiềuđơngiảntrênthựctếgồm: cáckhốichỉnhlưucầu, tụlọcdùngtụhóa, ổnápdùng IC - Biếtđượcnguyêntắcvàcácbướcthiếtkếmạchđiệntửđơngiản Gồm: Nguyêntắcchung, cácbướcthiếtkếmạchngunlí, thiếtkếmạchlắprápđơngiản; tínhtốnvàchọnđượccáclinhkiệnphùhợptrongmạchđiệntửđơngiản b Kĩnăng: - Đọcđượcsơđồcủamộtsốmạchđiệntửđơngiản + Nhậndạngđượccáclinhkiệnvàvẽđượcsơđồngunlítừmạchnguồnthựctế + Giảithíchđượcngunlílàmviệccủamạchđiệntử qua thựchành - Thiếtkếđượcmộtmạchđiệntửđơngiản + Biếtđượcucầuthiếtkế, chọnđượcsơđồthiếtkế, tínhtốnvàchọnđượccáclinhkiệntrongmạchtheomẫu + Lắpđượccáclinhkiệnđiệntửlênbomạchthửtheođúngsơđồngunlí c Tháiđộ: Thựchiệnđúngquytrìnhvàcácquyđịnhvề thứctìmhiểucácmạchđiệntửđểứngdụngvàothựctiễnđờisống an tồnlaođộngkhithựchành Có ý BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐƯỢC TRONG CHỦ ĐỀ Nội dung Loạicâuh ỏi/bàitập Câuhỏi Nhậnbiết (Môtảyêucầucầnđạt) Thônghiểu (Môtảyêucầucần đạt) Vậndụngth ấp (Môtảyêucầu cầnđạt) Vậndụngcao (Môtảyêucầucầnđạt) - Biếtđượckháiniệm, phânloạimạchđiệntửtheo chứcnăng, nhiệmvụ Kháiniệm , phânloạimạc Bàitậpđịn hđiệntử hlượng Bàitậpthực hành Câuhỏi Mạchchỉ nhlưuvànguồ nmộtchiều Biếtđượcchứcnăng, Vậndụngkiếnthứcđã mạchlọc, chỉnhlưu, Giảithíchđượcchứ Xácđịnhđượccá họcxácđịnhmộtsốhưhỏ ổnáp cnăngcáclinhkiệntr ckhốichứcnăngt ngthơngthườngtrongmạ rongmộtmạchn chđiện (P biểuchứcnăng, ongmạch guồnthựctế sơđồkhối c năngnguồnmộtchiềuđơn giảngồm: cáckhốichỉnhlưu, cầu, lọcdùngtụhóa, ổnápdùng IC) Hiểuđượcchứcnăn gcủamạchchỉnhlưu , mạchlọcvàmạchổn áp Bàitậpđịn hlượng Vẽđượcsơđồng uyênlýmạchnguồn thựctế Bàitậpthực hành Biếtđượcnguyêntắcc hungvàcácbướct.kếmạch điệntử Câuhỏi Thiếtkếm ạchđiệntử (Biếtđượcn.tắcchung, cácbướct.kếmạchđiệnn.lí củamạchđiệntửgồm: N.tắcchung, cácbướct.kếmạchnguyên lí; machlắprápđơngiản) Lựachọnlin hkiệnphùhợpmạ chđiệntử Đọcđượcsơđồmạchđi ệntửđơngiản Bàitậpđịn hlượng Bàitậpthực Nhậndạnhđượccáclin hành hkiệntrênsơđồngunlí Tínhtốnvàl ựachọnđượccác linhkiệnphùhợp mạchđiệntửđơn giản Nhậndạngđượccáclinhki ện Câuhỏi Phântíchđượcnguy ênlílàmviệccủamạ chđiện Biếtđượccáchđovàkiểmtr Vẽđượcsơđồnguyê acáclinhkiện nlítừmạchnguồnth ựctế Thựchàn h: Mạchnguồn mộtchiều Bàitậpđịn hlượng Bàitậpthực hành Lắpmạch nguồnchỉnhl ưucầu có - Tínhtốnt rênlý thuyếtthô ngsố củacáclin hkiệntron gmạch Câuhỏi Bàitậpđịn hlượng Đovàkiểmtrađược cáclinhkiện Đovànhậnxétđư Thiếtkế, ợcmứcđiệnápm lắprápđượcmạchnguồn mộtchiềuvớicácthơngsố Cho ộtchiều từngvịtrítrênmạ theoucầuthiếtkế mạchhoạtđộng, nhậnxétdạngsóng ch biếnápnguồn tụ lọc Phântíchđượcn gunlílàmviệccủa mạchđiện Đovànhậnxétđư Bàitậpthực Nhậndạnhđượccáclin ợcmứcđiệnápm hành hkiệntrênsơđồnguyênlí Vẽđượcsơđồnguyê ộtchiều nlítừmạchnguồnth từngvịtrítrênmạ ựctế ch NHỮNG NĂNG LỰC CĨ THỂ HƯỚNG TỚI - Nănglựcsửdụngngơnngữkỹthuật - Nănglựchìnhthành ý tưởngvàthiếtkếkỹthuật - Nănglựcchếtạovàhồnthiệnkỹthuật - Nănglựcsángtạokỹthuật - Nănglựchợptác PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - Trựcquan - Dạyhọcthựchành - Dạyhọcnhóm - Dạyhọctheodựán Lựachọnlinhkiện, lắprápđượcmạchnguồn chỉnhlưucầu có biếnápvà tụ lọctrênbomạch CÂU HỎI MỨC THƠNG HIỂU Nợi dung2: Mạch chỉnh lưu nguồn mợt chiều Câu 2.1.Em giải thích vai trò linh kiện mạch chỉnh lưu cầu? - Đáp án: + Biến áp: Biến đổi điện áp nguồn + Điot tiếp mặt: Nắn dòng xoay chiều thành dòng chiều Câu2.2.Vẽ sơ đồ khối mạch nguồn điện chiều? - Đápán Tảiti êuthu Chú thích: + Khối 1: Khốibiếnápnguồn + Khối 2: Mạchchỉnhlưu + Khối 3: Mạchlọcnguồn + Khối 4: Mạchổnáp + Khối 5: Mạchbảovệ q áp Nợi dung 3: Thiếtkếmạchđiệntử Câu2.3 Emhãythiếtkếmạchnguồnmộtchiềucócácthơngsốsau: Điệnápvào 8V;dòngđiệntải 1A; sụtáptrênmỗiđiơtlà 1V; hệsốdòngđiệnk i=10; hệsốđiệnápku=1,8 - Đápán a Biếnápnguồn - Côngsuấtbiếnáp: P = Kp Utải.Itải = 1,3 = 10,4 (V) (chon Kp= 1,3) - Điệnápvào: U1 = 220 V, f = 50 Hz - Điệnápra U2 = (Utải + ∆Ud + ∆ UBA)/ = ( 8+ + 0,06.8) b Điot: - Dòngđiệndiot: ID = (Ki Itải)/2 =10.1/2 = (A) - Điệnápngược : UN= Ku.U2 = 1,8 7,4 = 18,8 (V) - Chọnđiot có UN = 100V, IĐM = 5A, ∆UĐ = 1V c Chọntụ - Chọntụ có C = 1000 µF, UĐM = 25V = 7,4 (V) 220V, 50Hz;điệnápra CÂU HỎI MỨC NHẬN BIẾT * Nội dung 1: Kháiniệm, phânloạimạchđiệntử Câu1.1.Mạchđiệntửlà … A mạchđiệngồmdâydẫn, linhkiệnđiệntử, nguồnthựchiệnmộtnhiệmvụnàođó B mạchđiệngồmdâydẫn, linhkiệnđiệntửthựchiệnmộtnhệmvụnàođó C mạchđiệngồmdâydẫn, nguồnthựchiệnmộtnhiệmvụnàođó D mạchđiệngồmlinhkiệnđiệntử, nguồnthựchiệnmộtnhiệmvụnàođó - Đápán: A Câu1.2.Về cơbảnmạchđiệntử phânloạitheonhữngcáchnào? A Theo nhiệm vụ chứcnăng B Theo phươngthứcgiacơng, xử lí tínhiệu C Theo loạilinhkiệnsử dụng D Cả A B - Đápán: D * Nợi dung 2: Mạchchỉnhlưuvànguồnmợtchiều Câu1.3.Dựavàosơđồ hình 7.7,emhãynêulinhkiệnđượcsử dụngtrongcácmạch: mạchlọc, mạchchỉnhlưu, mạchổnáptrongmạchnguồnmộtchiềuthựctế? - Đápán: + Mạchchỉnhlưu: điottiếpmặt, + Mạchlọc: Tụ điện, cuộncảm + Mạchổnáp: dùng IC 7812, tụ điện * Nội dung 3: Thiếtkếmạchđiệntử Câu1.4.Emhãynêunguyêntắcchungđểthiếtkếmạchđiệntửđơngiản Đápán:Nguyêntắcchung + Bámsátvà đápứngyêucầuthiếtkế + Mạchthiếtkế đơngiản, tin cậy + Thuậntiệnkhilắpđặt, vậnhành, sửachữa + Hoạtđộngổnđịnhvà chínhxác + Linhkiện có sẵntrênthị trường CÂU HỎI VẬN DỤNG CẤP ĐỘ THẤP *Nội dung 1: Kháiniệm, phânloạimạchđiệntử *Nội dung2: Mạchchỉnhlưuvànguồnmộtchiều Câu 3.1.Lựachọnlinhkiệnchomạchnguồnmộtchiềuchođiệnápvào 220v, f = 50Hz, điệnápra 8V Câu3.2.Trongmạchchỉnhlưuhainửachukìdùng điốt, nếumộtđiốtbịđứtthì … A mạchhoạtđộngbìnhthường B mạchngừnghoạtđộng C mạchtrởthànhmạchchỉnhlưunửachukì D cuộnthứcấpcủabiếnápbịcháy - Đápán: C * Nội dung3: Thiếtkếmạchđiệntử *Nội dung4: Thựchành: Mạchnguồnmộtchiều Câu 3.4.Nếutụ C1 hoặc C2 bị đánhthủng (hình 7.7 sgk) sảyrahiệntượnggì? - Trả lời: + Mạchvẫnhoạtđộngbìnhthường + Dòngđiệnra có điệnápkhôngổnđịnh CÂU HỎI VẬN DỤNG CẤP ĐỘ CAO * Nội dung3: Thiếtkếmạchđiệntử Câu4.2.Trong mạch điện nguồn chiều, điện áp vào 220V, điện áp chiều 12V, dòng điện tải 1A chọn tụ có trị số điện áp định mức là: A 25V B 12V C 9V D 6V - Đápán: A * Nội dung4: Thựchành: Mạchnguồnmộtchiều Câu4.3.Emhãythiếtkế, tínhtốnvàlắpđặtbộnguồnmộtchiềuchỉnhlưucầusửdụngnạpđiệnchốcquy.Biếtđiệnápvàolà 220V, 50Hz; điệnáptảicó12V; dòngđiệntải 1A; sụtáptrênmỗiđiốtlà1;ku=1,8; ki=10; sụtápbêntrongbiếnápnguồnkhicótảibằng 6%Utải * Nội dung 5: ThựchànhLắpmạchnguồnchỉnhlưucầu có biếnápnguồnvà tụ lọc Câu 4.5Emhãylắpđặtmạchnguồnchỉnhlưucầu có biếnápnguồnvà ảnhhưởngcủađiệnápmộtchiềurakhi có tụ lọcvà khikhơng có tụ loc?Giảithích? tụ lọc Nhậnxét, dự đốnsự ... ựctế Thựchàn h: Mạchnguồn mộtchiều Bàitậpđịn hlượng Bàitậpthực hành Lắpmạch nguồnchỉnhl ưucầu có - Tínhtốnt rênlý thuyếtthô ngsố củacáclin hkiệntron gmạch Câuhỏi Bàitậpđịn hlượng Đovàkiểmtrađược... lọcdùngtụhóa, ổnápdùng IC) Hiểuđượcchứcnăn gcủamạchchỉnhlưu , mạchlọcvàmạchổn áp Bàitậpđịn hlượng Vẽđượcsơđồng uyênlýmạchnguồn thựctế Bàitậpthực hành Biếtđượcnguyêntắcc hungvàcácbướct.kếmạch điệntử Câuhỏi... lí; machlắprápđơngiản) Lựachọnlin hkiệnphùhợpmạ chđiệntử Đọcđượcsơđồmạchđi ệntửđơngiản Bàitậpđịn hlượng Bàitậpthực Nhậndạnhđượccáclin hành hkiệntrênsơđồnguyênlí Tínhtốnvàl ựachọnđượccác linhkiệnphùhợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ 12 bài 7 9 10 11,