0

Bài tập xác suất thống kê số (12)

10 87 0
  • Bài tập xác suất thống kê   số  (12)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 16:52

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMS GRIGGS UNIVERSITY BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN THỐNG TRONG KINH DOANH Thực hiện: Vũ Tuấn Anh Lớp: GaMBA01.X02 Hà nội: 4/2010 Bài tập cá nh©n doanh Môn Thống kinh MÔN THỐNG TRONG KINH DOANH Câu 1: Lý thuyết A Trả lời đúng, sai cho câu sau giải thích Liên hệ tương quan mối liên hệ biểu đơn vị cá biệt Sai : Liên hệ tương quan mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ tiêu thức nguyên nhân (biến độc lập) tiêu thức kết (biến phụ thuộc): giá trị tiêu thức nguyên nhân có nhiều giá trị tương ứng tiêu thức kết Các mối liên hệ mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ, không biểu cách rõ ràng đơn vị cá biệt Tần số bảng phân bố tần số biểu số tuyệt đối Đúng : Vì tần số số đơn vị phân phối vào tổ, tức số lần lượng biến nhận trị số định tổng thể Do đó, biểu số tuyệt đối Phương sai cho phép so sánh độ biến thiên tiêu thức nghiên cứu hai tượng khác loại Sai : Vì phương sai số bình quân cộng bình phương độ lệch lượng biến với số bình quân cộng lượng biến Chỉ tiêu cho biết độ biến thiên xung quanh số trung bình lượng biến Khoảng tin cậy cho tham số tổng thể chung tỷ lệ nghịch với phương sai tổng thể chung Sai : Vì phương sai tổng thể chung nhỏ tổng thể nghiên cứu đồng khiến khoảng tin cậy tổng thể chung nhỏ Hệ số hồi quy (b1) phản ánh chiều hướng mức độ ảnh hưởng tiêu thức nguyên nhân đến tiêu thức kết Sai : Vì hệ số hồi quy (b1) độ dốc dùng để ước lượng β1 Hệ số hồi quy (b1) phản ánh ảnh hưởng tiêu thức nguyên nhân đến tiêu thức kết quả, Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 Page |2 Bài tập cá nh©n doanh Môn Thống kinh tiêu thức nguyên nhân thay đổi đơn vị tiêu thức kết thay đổi b1 đơn vị B Chọn phương án trả lời Phân tích dãy số thời gian có tác dụng: a Phân tích đặc điểm biến động tượng qua thời gian Đại lượng phản ánh mức độ ảnh hưởng tiêu thức nguyên nhân đến tiêu thức kết e) Cả a, c Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng đơn vị tổng thể mẫu: c) Phương pháp chọn mẫu Chỉ tiêu sau cho phép so sánh độ biến thiên tượng khác loại: d) Hệ số biến thiên Biểu đồ hình cột (histograms) đặc điểm: b) Độ rộng cột biểu khoảng cách tổ Câu 2: Đây toán ước lượng khoảng tin cậy chưa biết phương sai tổng thể chung mà cho số trung bình tổng thể chung, cỡ mẫu lớn nên tổng thể có phân phối chuẩn Kiểm định trung bình, chưa biết б, với mẫu n = 30, ước lượng chưa biết độ lệch chuẩn tổng thể chung, ta thực tìm độ lệch chuẩn tổng thể mẫu Ta Áp dung công thức ước lượng khoảng tin cậy sau: X − tα / 2;( n−1) S S ≤ µ ≤ X + tα / 2;( n−1) n n Theo đề ta có: n = 30 ⇒ n – = 29 Với độ tin cậy 95% ⇒ α = 5%, α /2 = 2,5% Tra bảng A.2, ta có tα / 2;( n−1) = 2,045 Xác định X tổng thể mẫu theo công thức : X = X= ∑X i n (8 + + + + + + + 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3) 30 Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 Page |3 Bài tập cá nh©n doanh Môn Thống kinh 180 X = 30 = Công thức xác định phương sai tổng thể mẫu theo công thức : S2 = ∑(X i − X )2 n −1 S 2= (8 − 6) + (5 − 6) + (3 − 6) + (9 − 6) + (4 − 6) + (6 − 6) + (5 − 6) + (10 − 6) + (7 − 6) + (6 − 6) 30 − 2 2 2 2 2 + (6 − 6) + (7 − 6) + (6 − 6) + (4 − 6) + (8 − 6) + (9 − 6) + (6 − 6) + (6 − 6) + (4 − 6) + (5 − 6) 30 − + (7 − 6) + (6 − 6) + (7 − 6) + (5 − 6) + (4 − 6) + (6 − 6) + (7 − 6) + (4 − 6) + (7 − 6) + (3 − 6) 30 − 90 S = 29 S = 3,103448 ⇒s = 1,761661 Thay tα / 2;( n−1) = 2,045 ; − 2,045 X =6 ; s = 1,761661, n = 30 ta có 1,761661 1,761661 ≤ µ ≤ + 2,045 30 30 5,88 ≤ µ ≤6,12 ⇒ Kết luận: Số ngày trung bình từ đặt hàng đến giao hàng bán theo phương pháp với xác suất tin cậy 95% nằm khoảng 5,88 ngày đến 6,12 ngày Phương pháp bán hàng hiệu cao phương pháp cũ số ngày trung bình từ đặt hàng đến giao hàng bán theo phương pháp với xác suất tin cậy 95% nằm khoảng 5,88 ngày đến 6,12 ngày nhỏ ngày Câu 3: Để kiểm định xem phương pháp dạy học có kết khác hay không, ta thực kiểm định kết trung bình theo phương pháp, giả thiết kiểm định: Giải thiết Gọi µ1 : Nhóm H0 : µ1 = H1 : µ2 : Nhóm µ2 µ1 ≠ µ Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 Page |4 Bài tập cá nh©n doanh Ta có X1 Môn Thống kinh = 8; X2 = 7,8 ; S12 = 0,7 ; S 22 = 0,6; n1 = 15; n2 = 20 Kiểm định giá trị trung bình tổng thể chung, hai mẫu độc lập, chưa biết phương sai tổng, mẫu nhỏ, sử dụng phân bố t, kiểm định phía sử dụng công thức Áp dụng công thức: Và: X1 − X t= S2 S2 + n1 n2 áp dụng với H0 : µ1 = µ (n1 − 1) S12 + ( n2 − 1) S22 S = n1 + n2 − 2 Thay liệu vào công thức, ta có: S2 = ⇒ t= (15 − 1).0,7 + (20 − 1).0,6 15 + 20 − = 21,2 34 = 0,623529 − 7,8 0,623529 0,623529 + 15 20 = 0,74153 Với độ tin cậy 95% Tra bảng t ta có ⇒ α = 5% ; α / = 2,5% tα / 2;( n1 + n2 −2) = t 0,025;33 = 2,03 Như vậy, t không thuộc miền bác bỏ nên chưa đủ sở bác bỏ H0 Kết luận: Với mức ý nghĩa 0,05 mẫu điều tra không đủ sở để bác bỏ giả thiết H0 nghĩa không đủ sở để bác bỏ điểm trung bình phương pháp dạy hay chưa đủ sở để kết luận kết học tập học sinh theo hai phương pháp khác Câu 4.1 Xác định hàm xu tuyến tính biểu diễn xu hướng biến động doanh thu qua thời gian Theo tính toán từ Bảng Excel, ta có kết theo bảng sau: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.9921 R Square 0.9844 Adjusted R 0.9821 Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 Page |5 Bài tập cá nh©n doanh Square Standard Error Observatio ns Môn Thống kinh 1.3778 ANOVA df Regressio n Residual Total Intercept t SS MS F 836.266 836.266 440.508 7 13.2889 1.8984 849.555 Coefficie nts Standa rd Error t Stat 21.1111 1.0010 21.0907 3.7333 0.1779 20.9883 P-value 1.36E07 1.40E07 Significanc eF 1.40E-07 Lower 95% 18.7442 3.3127 Upper 95% 23.478 4.1539 Ta có hàm xu tuyến tính biểu diễn xu hướng biến động doanh thu qua thời gian(X1=t) sau: Y^ = 20.1111 + 3.7333*t Ý nghĩa công thức áp dụng giải thích doanh thu: Doanh thu doanh nghiệp năm tăng thêm 3.733.300.000 đồng 4.2 Xác định sai số mô hình dự đoán doanh thu năm 2010 dựa vào mô hình với xác suất tin cậy 95% Từ bảng Summary output trên, ta có sai số mô hình Standard Error = 1,3778 Dự đoán doanh thu năm 2010: 54,4167 ≤ Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 ≤ 62,4721 (tỷ) Page |6 Bài tập cá nh©n doanh Môn Thống kinh Kết luận: Với xác suất tin cậy 95%, doanh thu năm 2010 dựa vào mô hình dự đoán nằm khoảng 54.416.700.000 đồng đến 62.472.100.000 đồng Câu 5: Xây dựng bảng tần số phân bố với tổ có khoảng cách Dữ kiện đâu bài: 6,2 3,3 5,3 4,5 7,9 7,3 7,3 5,3 6,1 4,8 5,1 4,9 3,0 7,2 3,7 7,0 3,8 6,6 5,2 4,5 7,8 6,0 6,5 4,7 6,4 4,7 6,1 7,5 5,7 6,4 Sắp xếp lại bảng liệu theo thứ tự từ thấp đến cao, ta có bảng sau: 3,0 3,3 3,7 3,8 4,5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,3 5,7 6,0 6,1 6,1 6,2 6,4 6,4 6,5 6,6 7,0 7,2 7,3 7,3 7,5 7,8 7,9 Từ bảng ta có khối lượng thép lớn nhất/tháng : 7,9 Tương tự khối lượng thép nhỏ nhất/tháng: 3,0 Khoảng biến thiên khối lượng thép: 7,9 - 3,0 = 4,9 Theo đề số tổ là: (Phân tổ theo tiêu thức khối lượng sản phẩm thép) Ta có khoảng cách tổ = (Xmax - Xmin)/5 = 0.98 làm tròn lên Ta có bảng tần số: (triệu tấn) Tần số (tháng) Tần suất Tần suất (%) Tần số tích lũy (tháng) Tần số tích lũy (%) đến 4 0,13 13,33 13,33 Tổ Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 Page |7 Bài tập cá nh©n doanh Môn Thống kinh 4-5 0,20 20,00 10 33,33 5-6 0,17 16,67 15 50,00 6-7 0,27 26,67 23 76,67 7-8 0,23 23,33 30 100,00 Tổng 30 1,00 100,00 Tính trung bình từ dãy số liệu ban đầu từ bảng phân bố tần số So sánh kết * Tính khối lượng thép trung bình tháng từ số liệu ban đầu Áp dụng công thức tính số trung bình cộng giản đơn: X= + ∑X n i = 6,2 + 7,3 + 3,0 + 5,2 + 6,4 + 3,3 + 5,3 + 7,2 + 4,5 + 4,7 + 5,3 + 6,1 + 3,7 + 7,8 + 6,1 30 4,5 + 4,8 + 7,0 + 6,0 + 7,5 + 7,9 + 5,1 + 3,8 + 6,5 + 5,7 + 7,3 + 4,9 + 6,6 + 4,7 + 6,4 30 = 170,8 = 5,693 (triệu tấn) 30 * Tính khối lượng thép trung bình tháng từ bảng phân bố tần s Áp dụng công thức số bình quân cộng gia quyền: Theo bảng phân bố tần số ta có: X= ∑X f ∑f i i i Tổ (triệu tấn) Trị số (Xi) (triệu tấn) Số tháng (fi) Trị số nhân với quyền số (Xifi) đến 3,5 14,0 4-5 4,5 27,0 5-6 5,5 27,5 6-7 6,5 52,0 7-8 7,5 52,5 30 173,0 Tổng Trong đó, trị số xác định sau: Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 Page |8 Bài tập cá nh©n doanh X1 = 3+ = 3,5 tương tự: X2=4,5;X3=5,5;X4=6,5;X5=7,5; ; X= 173 = 5,7667 (triệu tấn) 30 Môn Thống kinh Biểu đồ: Kết luận: So sánh kết ta thấy khối lượng sản phẩm thép trung bình tháng 30 tháng gần tính từ tài liệu điều tra nhỏ khối lượng sản phẩm thép trung bình tháng tính từ bảng phân bố tần số Nhận xét : có chênh lệch giá trị trung bình từ cách tính chênh lệch trị số với trung bình thật tổ Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 Page |9 Bài tập cá nh©n doanh Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 Môn Thống kinh P a g e | 10 ... ràng đơn vị cá biệt Tần số bảng phân bố tần số biểu số tuyệt đối Đúng : Vì tần số số đơn vị phân phối vào tổ, tức số lần lượng biến nhận trị số định tổng thể Do đó, biểu số tuyệt đối Phương sai.. .Bài tập cá nh©n doanh Môn Thống kê kinh MÔN THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH Câu 1: Lý thuyết A Trả lời đúng, sai cho câu sau giải... năm 2010: 54,4167 ≤ Vò TuÊn Anh – GaMBA01.X02 ≤ 62,4721 (tỷ) Page |6 Bài tập cá nh©n doanh Môn Thống kê kinh Kết luận: Với xác suất tin cậy 95%, doanh thu năm 2010 dựa vào mô hình dự đoán nằm khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập xác suất thống kê số (12) , Bài tập xác suất thống kê số (12) , Bài tập xác suất thống kê số (12)