0

Giáo án Ngữ văn 10 (nâng cao)

174 7,989 225

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

TiÕt 1, 2: §äc v¨n Tæng quan nÒn v¨n häc viÖt nam qua c¸c thêi kú lÞch sö A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: - Hiểu được thành phần cấu tạo, quá trình phát triển và những nét đặc sắc truyền thống của văn học dân tộc. - Nắm vững các vấn đề khái quát làm cơ sở để học tập, nghiên cứu những tri thức về văn học Việt Nam trong chương trình. B- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Gv cho hs đọc mục I (SGK) và cho biết: các bộ phận chính của nền văn học Việt Nam? Hỏi: - Văn học dân gian do ai sáng tác và truyền miệng? - Văn học dân gian bao gồm những thể loại nào? Kể tên một số thể loại mà anh (chị) biết. - Tính chất và vai trò của văn học dân gian đối với lịch sử văn học nói chung? (HS làm việc cá nhân, chuẩn bị trên vở nháp và trình bày trước lớp). I/ Các thành phần của nền văn học Việt Nam - Nền văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận chính: văn học dân gian và văn học viết. Hai bộ phận này có quan hệ qua lại với nhau. 1/ Văn học dân gian a- VHDG chủ yếu do tầng lớp bình dân sáng tác bằng con đường truyền miệng, lưu truyền từ đời này sang đời khác, xuất hiện từ thời xa xưa. b- Văn học dân gian gồm: truyện thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện thơ dân gian, ca dao, dân ca, tục ngữ, vè, câu đố, chèo . c- Văn học dân gian mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn nhân dân và văn học viết. Hỏi: Văn học viết do ai sáng tác? Xuất hiện từ bao giờ? Thông tin bổ sung: Hỏi: - Văn học viết bao gồm những thành phần nào? Tính chất và vai trò của văn 2/ Văn học viết - VH viết do tầng lớp trí thức sáng tác, xuất hiện từ TK X. Thông tin bổ sung: Trên thực tế vẫn có những trí thức tham gia sáng tác văn học dân gian và những người xuất xứ bình dân tham gia sáng tác văn học viết (Gọi là trí thức bình dân). - Văn học viết Việt Nam đến đầu TK.XX chủ yếu gồm: văn học viết bằng chữ Hán, văn học viết bằng chữ Nôm; ngoài ra còn có một số tác phẩm viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Ái Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt học viết? Quốc (những năm 1920). Văn học viết chịu ảnh hưởng văn học Trung Hoa sâu sắc nhưng vẫn mang đậm tính dân tộc, vì phản ánh thực tế cuộc sống và diễn tả tâm hồn con người Việt Nam. Văn học viết giữ vai trò chủ đạo trong đời sống văn học. - Chữ Nôm là loại chữ được sáng tạo từ chữ Hán, dùng để ghi âm, từ tiếng Việt. Văn học viết bằng chữ Nôm xuất hiện khoảng TK.XIII, phát triển mạnh mẽ từ TK. XV. Đỉnh cao là các tác phẩm: Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi), Truyện Kiều (Nguyễn Du), thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan . - Văn học viết bằng chữ Hán có vị trí đặc biệt quan trọng dưới thời phong kiến. Do giai cấp thống trị phần lớn sùng bái Hán văn, đề cao Hán tự, coi thường chữ Nôm. Văn học viết bằng chữ Hán bắt đầu từ TK. X-XI. Các tác phẩm đầu tiên còn lại đến ngày nay như Quốc tộ (Vận nước) của sư Pháp Thuận (TK.X), Thiên đô chiếu (Chiếu dời đô) của Lý Công Uẩn, Thị đệ tử (Dạy đệ tử) của sư Vạn Hạnh, Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người) của sư Mãn Giác (TK.XI) . - Chữ quốc ngữ là loại chữ cái La-tin, được các cha cố châu Âu đem đến Đông Dương truyền đạo, sau đó được nhân dân và các trí thức yêu nước Việt Nam tiếp thu, phát triển thành chữ viết hiện đại của dân tộc. Văn học viết bằng chữ quốc ngữ xuất hiện và phát triển vào những năm 20 của TK trước Hỏi: Sắp xếp lại thứ tự và ghi số hiệu của hệ thống vào trong ngoặc đơn (Theo mẫu): - Văn học dân gian (A) - Truyện thần thoại (A.1) - Văn học viết. - Văn học viết bằng chữ Hán. - Truyện cổ tích. - Văn học viết bằng chữ Nôm. - Truyện ngụ ngôn. - Văn học dân gian (A) - Truyện thần thoại (A.1) - Sử thi (A.2) - Trường ca (A.3) - Truyện cổ tích (A.4) - Truyện ngụ ngôn (A.5) - Ca dao- dân ca (A.6) - Tục ngữ (A.7) - Chèo (A.8) Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt - Văn học viết bằng chữ Pháp. - Sử thi. - Trường ca. - Ca dao- dân ca. - Tục ngữ. - Chèo. - Truyện cười dân gian. - Truyện cười dân gian (A.9) - Văn học viết (B) - Văn học viết bằng chữ Hán (B.1) - Văn học viết bằng chữ Nôm (B.2) - Văn học viết bằng chữ Pháp (B.3) Gv cho hs đọc và hỏi: chia quá trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam thành mấy thời kì? Đó là những thời kì nào? (HS làm việc cá nhân: đọc, chuẩn bị trên vở nháp, trình bày trước lớp II/ Các thời kì phát triển của văn học Việt Nam => Quá trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam: được chia thành 3 thời kì: - Từ TK.X đến hết TK. XIX. - Từ đầu TK.XX đến 1945. - Từ 1945 đến nay (2000). Hỏi: Khái quát những nét chính trong lịch sử phát triển của văn học Việt Nam các thời kì. Kể tên một số tác gia nổi tiếng mà anh (chị) biết. (hs làm việc theo nhóm: Nhóm 1: thời kì 1 Nhóm 2: thời kì 2 Nhóm 3: thời kì 3 Sau đó cử đại diện trả lời) Gv tổng kết 1/ Những nét chính của văn học Việt Nam TK.X đến XIX: - Hai dòng văn học phát triển song song: văn học dân gian (trong tổng thể văn hoá dân gian) và văn học viết. Văn học viết giữ vai trò chủ đạo. Hai dòng bổ sung, hỗ trợ cho nhau. - Mang đặc điểm thi pháp trung đại. Ảnh hưởng tư tưởng Nho, Phật, Lão và văn học cổ Trung Hoa. Một số tác gia nổi tiếng: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương v.v . 2/ Những nét chính của văn học đầu TK.XX đến 1945: - Có những biến động lớn, chuyển từ thời trung đại, cận đại đến hiện đại. - Ảnh hưởng mạnh mẽ văn hoá Âu - Tây. - Xuất hiện nhiều khuynh hướng, với những cuộc bút chiến sôi nổi, phức tạp. - Có nhiều thành tựu rực rỡ. Một số tác gia nổi tiếng: Tản Đà, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, X.Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Tố Hữu . Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt 3/ Những nét chính của văn học Việt Nam sau 1945: - Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. - Trải qua 2 cuộc chiến tranh ác liệt, trường kì và đang bước vào công cuộc hội nhập quốc tế. Một số tác gia tiêu biểu: Tố Hữu, Hồ Chí Minh, Nam Cao, Xuân Diệu, Huy Cận, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Anh Xuân, Phạm Tiến Duật, Trần Đăng Khoa, Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp v.v . Hỏi: Văn học 1945 đến nay có thể chia thành mấy giai đoạn? Những nét chính của mỗi giai đoạn? * Văn học 1945 đến nay có 2 giai đoạn: - Thời kì chiến tranh (1945- 1975), văn nghệ phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục và cổ động chính trị; thể hiện chủ yếu tình cảm, nghĩa vụ của con người đối với Tổ quốc. Có tiếng nói của văn học yêu nước tiến bộ trong vùng địch tạm chiếm. - Thời kì hoà bình và hội nhập (sau 1975 đến nay), văn học đang có những đổi mới căn bản: đề tài mở rộng, hình thức và nội dung phong phú, cá tính đa dạng, con người được nhìn nhận toàn diện hơn . Cơ chế thị trường có tác động mạnh mẽ cả tích cực lẫn tiêu cực. Hỏi: Nêu những nét cơ bản của tâm hồn con người Việt Nam thể hiện trong văn học. Nhận xét của anh (chị) về những nét cơ bản đó? (HS làm việc cá nhân. Sau đó trình bày trước lớp hoặc thảo luận theo nhóm) III/ Những nét đặc sắc của văn học Việt Nam 1/ Những nét cơ bản của tâm hồn con người Việt Nam - Lòng yêu nước, tự hào dân tộc . - Lòng nhân ái, bao dung . - Tinh tế, tài hoa trong tình yêu thiên nhiên. - Viết nhiều về nỗi buồn hơn niềm vui, mặc dù vẫn yêu đời và lạc quan . - Thích cái " nhỏ nhắn", " xinh xắn" hơn cái" hoành tráng, đồ sộ" . Nhận xét: Đặc điểm về tình cảm thẩm mĩ (thích cái nhỏ nhắn .) chưa chính xác. Do điều kiện lịch sử và địa lí (luôn phải lo đối phó với thiên tai và nạn ngoại xâm) ., cha ông ta chưa xây dựng được những công trình nghệ thuật lớn (chứ không phải là không “thích" .). Hỏi: Kể tên một số thể loại trong văn học VN mà anh (chị) biết. Trong đó, thể loại nào chiếm vị trí chủ yếu? 2/ Các thể loại chính Các thể loại chính: Sử thi (Đẻ đất đẻ nước, Đam San .); truyện thơ (Tiễn dặn người yêu .); ca dao, tục ngữ, thơ, truyện Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt (Trình bày trước lớp) ngắn, tiểu thuyết, bút kí v.v . Trong các thể loại trên, thơ chiếm địa vị chủ yếu trong văn học Việt Nam. Hỏi: Anh (chị) hiểu thế nào về tinh thần hội nhập đa văn hoá ở Việt Nam viết trong mục 3sgk? (Hs thảo luận, trả lời) 3/ Vị trí địa lí: Việt Nam là nơi giao lưu quốc tế quan trọng, Việt Nam luôn chung sống hoà thuận giữa các luồng văn hoá. Sự "tích hợp đa văn hoá" này luôn dựa trên chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo. Hỏi: Vì sao nói nền văn học Việt Nam có sức sống dẻo dai và mãnh liệt? (Chuẩn bị cá nhân, thuyết minh trước lớp) 4/ Nền văn học Việt Nam có sức sống dẻo dai và mãnh liệt - Trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, với sự đồng hoá quyết liệt của văn học Hán, nhưng văn học Việt Nam vẫn tồn tại dưới hình thức truyền miệng, để đến TK X, sau khi dành được độc lập, nền văn học ấy lại có cơ hội để khôi phục và phát triển. - Trải qua nhiều thế kỷ đấu tranh oanh liệt, với sự tàn phá của những đội quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế giới, nhưng tiếng nói Việt Nam, nền văn học và văn hóa Việt Nam vẫn ngày càng khẳng định được bản sắc của mình. Hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của quan hệ giao lưu quốc tế, Việt Nam đang gặp một cơ hội mới, ngàn năm chưa bao giờ có, để văn học phát triển, xứng đáng là nền văn học của một dân tộc có ngàn năm văn hiến và có trình độ văn hóa hiện đại ptriển Hỏi: Chọn một trong các tác phẩm sau: Thánh Gióng, Thạch Sanh (Cổ tích), Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Cảnh khuya (HCM), Cô Tô (Nguyễn Tuân) . Phân tích để làm sáng tỏ nhận định: VHVN thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lòng nhân ái, và sự tinh tế, tài hoa trong tình yêu thiên nhiên. Bài tập nâng cao: Tìm trong Truyện Kiều mà Nguyễn Du đã vận dụng thành ngữ một cách tài tình. - Đọc và hiểu được nội dung của một trong các tác phẩm theo đề ra. - Chứng minh được lòng yêu nước, tinh thần nhân đạo hay vẻ đẹp tài hoa, sự tinh tế trong tác phẩm là một trong những đặc điểm đặc sắc của văn học Việt Nam. Gợi ý: Lòng yêu nước thể hiện tập trung trong các tác phẩm: Thánh Gióng, Đại cáo bình Ngô, Cảnh khuya .; Lòng nhân ái: Thạch Sanh, Truyện Kiều, Đại cáo .; Tài hoa, tinh tế: Truyện Kiều, Cô Tô . Bài tập nâng cao: HS làm bài ở nhà, có thể tham khảo người lớn, hoặc tự tìm trong Truyện Kiều. TiÕt 3: Lµm v¨n VĂN BẢN A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: - Hiểu được thế nào là văn bản, muốn tạo lập văn bản phải chú ý đến những vấn đề gì? - Hiểu được các đặc điểm của văn bản. - Biết vận dụng những kiến thức vừa học để đọc – hiểu văn bản và làm văn. B- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Bài tập 1- Khoanh tròn chữ cái đầu đối với hiện tượng I/ Khái quát về văn bản Bài tập 1- Đáp án: Khoanh tròn (k) Bài tập 2- Từ các vấn đề ghi ở cột bên trái, hãy nối với phương diện của chúng (ở cột bên phải) sao cho thích hợp Bài tập 2- Nối theo thứ tự cột trái, cột bên phải sẽ là: Mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp. * Nói (viết) để làm gì? * Nói (viết) cho ai nghe, (ai đọc)? *Nói (viết) điều gì? * Nói (viết) như thế nào? * Mục đích. * Nội dung. * Đối tượng tiếp nhận. * Phương pháp, quy cách, thể thức . Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Gv cho hs đọc mục 1 SGK và hỏi: thế nào là sự thống nhất đề tài, tư tưởng - tình cảm và mục đích? Thông qua một tác phẩm cụ thể (một biên bản, đơn từ hoặc một bài thơ .) chứng minh rằng, văn bản có tính thống nhất về đề tài, về tư tưởng - tình cảm và mục đích. (HS làm việc cá nhân và trình bày trước lớp). II/ Đặc điểm của văn bản 1/ Văn bản có tính thống nhất về đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích - Các chi tiết đều nói về một đối tượng (hay vấn đề), cùng xoay quanh một chủ đề tư tưởng hay cảm hứng chủ đạo, cùng hướng tới một mục đích thống nhất (biểu cảm hay trình bày .) Ví dụ: truyện cổ tích Thạch Sanh: - Đề tài: Cuộc đấu tranh xã hội thời phong kiến. - Tư tưởng- tình cảm (chủ đề): Khẳng định sự thắng lợi của cái thiện đối với cái ác, người ở hiền thì gặp lành; đấu tranh chống lại cái ác, bênh vực cái thiện . - Mục đích: trình bày (tự sự). Gv cho hs đọc mục 2 và cho biết: thế nào là sự hoàn chỉnh về hình thức? Chứng minh qua một văn bản cụ thể. (hs đọc và trả lời) 2/ Văn bản có tính hoàn chỉnh về hình thức - Sự sắp xếp các từ ngữ, các câu, các ý theo một trình tự hợp lý, có quan hệ mật thiết, không dư thừa, không thiếu hụt . Ví dụ: Một tờ đơn không thể thêm những đoạn văn trữ tình ngoại đề, không thể thiếu phần mở đầu hay kết thuc v.v . Một bài viết cũng phải có mở bài, thân bài và kết bài; trong mỗi phần đều phải có các ý hợp lô-gic . Hỏi: Văn bản phải có tác giả. Tìm tác giả cho các loại văn bản sau: a) Truyện cổ tích. b) Đơn xin đi làm. c) Biên bản hội nghị. d) Báo cáo về tình hình an ninh trong xã. e) Một cuốn tiểu thuyết. 3/ Văn bản có tác giả a) Tập thể bình dân. b) Người xin đi làm. c) Thư kí hội nghị. d) Trưởng (phó) công an xã. e) Nhà văn. Gv cho hs làm việc theo nhóm: III/ Luyện tập Nhóm 1: Bài tập 1: Đọc văn bản Tổng quan văn học Việt Nam . Lập dàn ý ghi lại các phần, mục, ý của văn bản đó. Bài tập 1- Dàn ý: Mở đầu I- Các thành phần của nền văn học 1- Văn học dân gian Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt 2- Văn học viết 3- Quan hệ giữa 2 dòng văn học. II- Các thời kì phát triển của nền văn học 1- Thời kì từ TK.X đến hết TK.XIX 2- Thời kì từ đầu TK.XX đến 1945 3- Từ 1945 đến nay (2000) III- Những nét đặc sắc truyền thống của văn học Việt Nam 1- Những biểu hiện của tâm hồn con người Việt Nam. 2- Sự phát triển về thể loại. 3- Quan hệ giao lưu quốc tế. 4- Sức sống của văn học dân tộc. Kết thúc. Nhóm 2: Bài tập 2- Đọc nhan đề của bài báo sau đây: " Một ngày trên công trường Y-a-li". Anh (chị) hãy đoán trước nội dung chính của bài báo đó. Nêu rõ lí do tại sao lại dự đoán như vậy? Đối chiếu với nội dung xem dự đoán đó có chính xác không? (GV có thể dùng bài báo khác, phù hợp với thời điểm giảng dạy và địa phương) Bài tập 2- Dự đoán nội dung bài báo: Phóng sự ghi chép lại những công việc, con người có thật trên công trình thuỷ điện Y-a-li, qua đó, phản ánh, ca ngợi gương người tốt, việc tốt. Lí do: Tên bài báo mang tính phóng sự, cho thấy địa điểm, thời gian và hàm ý sẽ phản ánh thực tế. . Tiết 4: Làm văn phân loại văn bản theo phơng thức biểu đạt A- MC TIấU CN T Giỳp HS: - Nm vng cỏc c im c bn ca cỏc phng thc biu t v quan h gia chỳng. - Bit vn dng kin thc v 6 kiu vn bn vo vic c vn v lm vn. B- HOT NG DY HC Hot ng ca GV v HS Yờu cu cn t Hot ng- ễn tp cỏc kiu vn bn v phng thc biu t ó hc THCS. Hot ng- ễn tp cỏc kiu vn bn v phng thc biu t. Bi tp 1. a) Trong trng THCS, anh (ch) ó hc nhng kiu vn bn no? Bi tp 1.a- Cỏc kiu vn bn ó hc THCS: t s, miờu t, biu cm, ngh lun, thuyt minh, hnh chớnh-cụng v (Ng vn 6, tp 1, tr.15). b) Mi kiu vn bn thng s dng nhiu phng thc biu t nhng bao gi cng cú phng thc biu t chớnh. in vo ụ trng bờn trỏi (xem SGK). b- Ln lt l: miờu t, t s, biu cm, hnh chớnh - cụng v, thuyt minh, ngh lun. Bi tp 2- on vn sau õy ó kt hp nhng phng thc biu t no? Phng thc no l chớnh? Vỡ sao? " .Hụm Lóo Hc sang nh tụi la nú". Bi tp 2- on vn kt hp t s vi biu cm, trong ú t s l chớnh, vỡ ch ớch ca on vn l trỡnh by s vic; biu cm (biu th cm xỳc ca nhõn vt) ch l phng tin giỳp cho t s thờm hp dn. Bi tp 3- Xỏc nh phng thc biu t ca hai on vn vit v bỏnh trụi nc (SGK). Bi tp 3- on 1 vit theo li gii thiu, thuc phng thc thuyt minh. on 2 l bi th ca H Xuõn Hng thuc phng thc biu cm (giỏn tip - thụng qua miờu t). Bi tp v nh: S dng sỏch Ng vn lp 10, tp 1, thng kờ tờn cỏc vn bn trong c vn v cho bit mi vn bn ng vi loi no trong bi hc ny? Bi tp v nh: Yờu cu HS lm bi c lp. GV kim tra v sa cha trong tit hc sau. . TiÕt 5, 6: §äc v¨n KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: - Hiểu được vị trí của văn học dân gian trong tiến trình văn học Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nó. - Nắm được các khái niệm đơn giản về các thể loại văn học dân gian. B- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV&HS Yêu cầu cần đạt Hỏi: Nhớ lại các câu chuyện cổ tích, các bài ca dao, tục ngữ . đã học ở các cấp dưới, hãy kể tên một số tác phẩm văn học dân gian và cho biết thế nào là văn học dân gian? (hs kể một số tp’ và nêu khái niệm) I/ Văn học DG trong tiến trình văn học dân tộc - Một số tác phẩm văn học dân gian: Sự tích con Rồng cháu Tiên, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Truyền thuyết An Dương Vương, Mị Châu - Trọng Thủy, Tấm Cám, Thạch Sanh, các bài ca dao, tục ngữ, truyện cười v.v . - Văn học dân gian là những sáng tác tập thể, truyền miệng trong dân gian. Hỏi: Vì sao nói, văn học dân gian là văn học của quần chúng lao động? Chứng minh qua một vài tác phẩm mà anh (chị) biết. (Hs tìm hiểu mục 1 và trả lời câu hỏi) 1/ VHDG là văn học của quần chúng lao động - Văn học dân gian là văn học của quần chúng lao động vì nó luôn gắn bó với đời sống và tư tưởng, tình cảm của quần chúng, là hình thức nghệ thuật thể hiện "ý thức cộng đồng" của các tầng lớp dân chúng. Ví dụ: các truyện Thạch Sanh, Tấm Cám . phản ánh cuộc đấu tranh của cái thiện chống lại cái ác theo quan niệm của quần chúng, phản ánh nguyện vọng, ước mơ, cũng như thoả mãn nhu cầu thẩm mĩ của họ; các bài ca dao tình yêu phản ánh sinh hoạt văn hoá - tinh thần, tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong vấn đề hôn nhân và hạnh phúc . Hỏi: Văn học dân gian Việt Nam là văn học của 54 dân tộc. Hãy kể tên một số tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu của các dân tộc anh em trên đất nước ta? 2/ VHDG Việt Nam là văn học của nhiều dân tộc - Các tác phẩm tiêu biểu: Sự tích họ Hồng Bàng, Thánh Gióng, An Dương Vương, Mị Châu - Trọng Thủy, kho tàng truyện cổ tích, ca dao, tục ngữ, truyện cười (Kinh), Đẻ đất đẻ nước (Mường), Đăm San (Ê-đê, Tây Nguyên), Tiễn dặn người yêu (Thái). [...]... (HS t tr li vo v bi hc dõn gian cũn cú chc nng ỏp ng th hiu ca i a s tp GV kim tra vo bui nhõn dõn lao ng, cỏi m vn hc vit khụng ỏp ng c hc sau Cỏc ý chớnh) Tiết 7, 8: Làm văn PHâN LOI VN BN theo phong cách chức năng ngôn ngữ A- MC TIấU CN T Giỳp HS: - Nm c cỏc cỏch phõn loi vn bn - Nm c cỏc loi vn bn phõn chia theo phong cỏch chc nng ngụn ng v theo th thc cu to - Vn dng cỏc tri thc phõn loi vn... ba bói; th hin thỏi ca em trc cnh tng ny,qua ú m phõn tớch tỏc hi ca vic vt rỏc khụng ỳng ni quy nh (gõy ụ nhim mụi trng, mt cnh quan) , nhm thuyt phc bn em bit gi gỡn v sinh chung Tiết 9, 10: Đọc văn CHiếN THNG MTAO MXâY (Trớch s thi am San) A- MC TIấU CN T Giỳp HS: - Hiu c ý ngha ca ti chin tranh v chin cụng ca nhõn vt anh hựng trong on trớch - Nm c mt s c im v ngh thut ca s thi anh hựng... qu theo nhúm) N XIN HC LP BểNG BN TI CU LC B TH THAO HUYN THIU HO Thiu Hoỏ, ngy 12 thỏng 5 nm 200 Kớnh gi: Ban Ch nhim Cõu lc b th thao huyn Thiu Hoỏ Tờn tụi l: Nguyn Th Lan Tui: 15 a ch: Hc sinh lp 10 A, trng PTTH Lờ Vn Hu Sau khi tỡm hiu ni quy, quy nh ca Cõu lc b, Sau khi xem xột nguyn vng v nng lc bn thõn, Tụi thy mỡnh cú nhu cu v kh nng vo hc ti lp hun luyn búng bn ca cõu lc b, nhm rốn luyn sc... 3- Truyn thuyt An Dng Vng 4- C tớch Thch Sanh, Tm Cỏm 5- Truyn ci Tam i con g 6-Truyn ng ngụn Treo bin, Trớ khụn 7-Tc ng Tay lm hm nhai 8- Cõu Trong trng, ngoi xanh 9- Ca dao, dõn ca Trng cm khộo v 10- Vố Vố thng nhỏc 11- Truyn th Tin dn ngi yờu (Thỏi) 12- Cỏc th loi sõn khu Chốo, tung , mt s truyn Trũ din cú tớch Hot ng ca GV&HS Yờu cu cn t Hi: Da vo SGK, hóy Bi tp 2- Cỏc ý chớnh: núi ngn gn v... SGK + HS lm bi tp nõng cao Yờu cu tỡm ra nhng biu hin tớnh cỏch ca hai nhõn vt thụng qua cỏc hnh vi, li núi T ú xỏc nh thỏi ca tỏc gi dõn gian: phờ phỏn Mtao Mx õy v ca ngi am Sn Tiết 11: Làm văn A MC CH CN T Giỳp HS: VN BN VN HC - Nm c ngha rng v ngha hp ca khỏi nim vn hc, hiu cỏc c im ca vn bn vn hc v cỏc mt ngụn t, hỡnh tng, lm c s hiu ý ngha v cỏ tớnh sỏng to ca nh vn - Bc u tỡm hiu c... trong bi th Mõy v Súng ca R Ta-gor (HS tho lun theo nhúm v c i din tr li) Bi tp 5- Lm bi tp 6 (SGK) Trng Sinh cú nhng nhc im gỡ khin nhõn vt ny gõy ra s phn bi kch cho ngi v hin? Yờu cu cn t Tiết 12: Làm văn BàI VIT S 1 (Chn mt trong sỏu kiu vn bn ó c hc trong chng trỡnh THCS) A- YấU CU CN T 1 Hc sinh bit vn dng kin thc v cỏc kiu vn bn ó hc THCS lm bi 2 Bit huy ng cỏc kin thc trong tỏc phm vn hc v kin... nm hc, vỡ vy, bi phi ỏp ng c cỏc yờu cu: 1 Hc sinh phi phỏt ng c nhng kin thc v k nng ó hc THCS lm bi 2 bi phi phỏt huy c nng lc ca hc sinh cú hng t chc hot ng dy hc phự hp Tiết 13, 14: Đọc văn UY-LT-X TR V (Trớch ễ-i-xờ, s thi Hi-lp) Hụ-me-r A- MC TIấU CN T Giỳp HS: - Hiu c trớ tu v tỡnh yờu chung thu l hai phm cht cao p ca nhõn vt trong s thi Hụ-me-r - Thy c nhng nột c sc c bn ca ngh thut... phm by trc lp) - Tỏc phm ễ-i-xờ: Cng nh I-li-ỏt, c sỏng tỏc da trờn truyn thuyt v cuc chin tranh thnh T-roa - ễ-i-xờ l bi ca v chng Uy-lớt-x (cũn gi l ễ-i-xờỳt) ni tip cõu chuyn trong I-li- ỏt, di 12. 110 cõu th chia l 24 khỳc ca (Bn dch c trỡnh by di dng vn xuụi) Hi: Da vo mc tiu dn, - Túm tt tỏc phm: Sau chin thng thnh T-roa, Uy-lit-x hóy k túm tt tỏc phm ễ- cựng cỏc tng lnh khỏc tr v quờ hng Con ng... nh cỏc loi ý ngha v cm th c nhng ý ngha tinh t trong tỏc phm b- Bi tp v nh: Vit mt bi vn phõn tớch bi th t chn, trong ú nờu rừ: ti, ch , cm hng ch o, trit lớ nhõn sinh ca tỏc phm Tiết 16: Làm văn THC HàNH LP ý và VIT ON VN THEO những Yêu CU KHáC NHAU A- MC TIấU CN T Giỳp HS: - Vn dng cỏc kin thc v cỏc kiu vn bn, cỏc phng thc biu t - Rốn luyn cỏc k nng lp ý, vit cỏc on vn theo nhng yờu cu khỏc . dân tham gia sáng tác văn học viết (Gọi là trí thức bình dân). - Văn học viết Việt Nam đến đầu TK.XX chủ yếu gồm: văn học viết bằng chữ Hán, văn học viết. chính của văn học Việt Nam TK.X đến XIX: - Hai dòng văn học phát triển song song: văn học dân gian (trong tổng thể văn hoá dân gian) và văn học viết. Văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 (nâng cao), Giáo án Ngữ văn 10 (nâng cao), , Luyện tập Bài tập 1-, Đọc - hiểu văn bản: 1 Câu 1, 2, Đọc - hiểu văn bản, Đọc - hiểu văn bản 1. Hai câu đề: Tình huống bi kịch của người anh hùng., Tìm hiểu chung 1. Nguyễn Trãi 1380- 1442 Đọc - hiểu văn bản 1. Sáu câu thơ đầu:, Hỏi: tiểu dẫn cho em, Hỏi: tiểu dẫn nêu lên những nd gì?, Tiểu dẫn 1. Tác giả: Đọc - hiểu văn bản, Tổng kết: 1. Nghệ thuật: Giọng thơ nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Cách nói ẩn Tiểu dẫn 1. Tiểu Thanh:, Tổng kết: 1- Nghệ thuật: Bài thơ hàm súc, ý tại ngơn ngoại, có nhiều Luyện tập củng cố kiến thức Bài tập 1: Biện pháp tu từ ẩn dụ, Luyện tập vận dụng kiến thức. Giới thiệu nội dung liên tưởng, tưởng tượng 1. Liên tưởng:, Tổng kết 1. Nghệ thuật: Bài thơ hồ quyện giữa tình và cảnh, tự sự Tiểu dẫn 1. Đỗ Phủ 712 - 770, Tổng kết 1. Nghệ thuật: Tính chất đặc biệt hàm súc của thơ Đọc và tìm hiểu tiểu dẫn 1. Giới thiệu sơ lược về tác giả., ĐỌC - HIỂU ĐOẠN TRÍCH VĂN BẢN 1. Nghệ thuật miêu tả tiếng đàn, Thơ hai-cư Hai-cư là thể loại thơ ca truyền thống Nhật Bản. Thơ hai-cư của Mat-su-ô Ba-sô 1. Mat- su-ô Ba- sô 1644 - 1694., Thơ hai-cư của Yu-sa Bu-son, Nội dung ôn tập: Câu hỏi 1:

Hình ảnh liên quan

Gv cho hs: Kẻ bảng so sỏnh mục đớch, yờu cầu của cỏc kiểu văn bản  và cỏc phương thức biểu đạt ứng với  mỗi đề trong SGK - Giáo án Ngữ văn 10 (nâng cao)

v.

cho hs: Kẻ bảng so sỏnh mục đớch, yờu cầu của cỏc kiểu văn bản và cỏc phương thức biểu đạt ứng với mỗi đề trong SGK Xem tại trang 36 của tài liệu.
GV chộp đề lờn bảng; Nờu yờu   cầu   của   bài   viết   số   2  (văn tự sự và miờu tả) - Giáo án Ngữ văn 10 (nâng cao)

ch.

ộp đề lờn bảng; Nờu yờu cầu của bài viết số 2 (văn tự sự và miờu tả) Xem tại trang 66 của tài liệu.
Cõu hỏi 2 (c)- Lập bảng ghi nhớ: - Giáo án Ngữ văn 10 (nâng cao)

u.

hỏi 2 (c)- Lập bảng ghi nhớ: Xem tại trang 160 của tài liệu.
GV: Kiểm tra việc lập bảng ụn tập văn học viết từ TK.X đến hết TK.XIX của HS trong đề cương ụn tập, nhận xột điều chỉnh, hỡnh thành bảng ụn tập chớnh xỏc. - Giáo án Ngữ văn 10 (nâng cao)

i.

ểm tra việc lập bảng ụn tập văn học viết từ TK.X đến hết TK.XIX của HS trong đề cương ụn tập, nhận xột điều chỉnh, hỡnh thành bảng ụn tập chớnh xỏc Xem tại trang 162 của tài liệu.