PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy và học TIẾNG ANH lớp 8, 9 thí điểm

12 9.2K 13
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy và học TIẾNG ANH lớp 8, 9 thí điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP - (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) (TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Môn: Tiếng Anh Lớp Tổng số tiết năm học: 35 tuần x tiết = 105 tiết (+6 dự phòng) Số tiết thực dạy: tiết/ x 12 = 84 tiết Số tiết ôn tập: tiết/ ôn x = tiết Số tiết kiểm tra (1 tiết cuối học kì): tiết Số tiết ôn tập kiểm tra học kì: tiết Số tiết chữa kiểm tra (1 tiết cuối học kì): tiết Số tiết giới thiệu ôn đầu năm học: tiết Dự phòng: tiết Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng, nên có tiết ôn tập chữa đầy đủ cho học sinh Vì cần 109 tiết tiết dự phòng Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết (+3) Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tiết PPCT Nội dung chi tiết Tên bài/ Unit REVIEW UNIT Getting started UNIT A closer look UNIT A closer look UNIT Communication UNIT Skills UNIT Skills UNIT Looking back & project UNIT Getting started 10 UNIT A closer look 11 UNIT A closer look 12 UNIT Communication 13 UNIT Skills Tuần Tuần 14 UNIT Skills 15 UNIT Looking back & project 16 45-minute test 17 UNIT Getting started 18 UNIT A closer look 19 UNIT A closer look 20 UNIT Communication 21 Feedback on 45-minute test Feedback on project Unit 1, Tuần Tuần Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 22 UNIT Skills 23 UNIT Skills 24 UNIT Looking back & project 25 Review (Language) 26 Review (Skills) 27 UNIT Getting started 28 UNIT A closer look 29 UNIT A closer look 30 UNIT Communication 31 UNIT Skills 32 UNIT Skills 33 UNIT Looking back & project 34 45-minute test 35 UNIT Getting started 36 UNIT A closer look 37 UNIT A closer look 38 UNIT Communication 39 Feedback on 45-minute test Feedback on project Unit 3, Tuần 14 40 UNIT Skills 41 UNIT Skills Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 (Tuần 42 UNIT Looking back & project 43 UNIT Getting started 44 UNIT A closer look 45 UNIT A closer look 46 UNIT Communication 47 UNIT Skills 48 UNIT Skills 49 UNIT Looking back & project 50 Review (Language) 51 Review (Skills) 52 Revision for 1st term exam 53 1st term exam 54 1st term exam (Speaking) 55 Feedback on 1st term exam 19) 56 57 (An extra week) Feedback on project Unit 5, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Môn: Tiếng Anh Lớp Học kỳ II: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết Tuần Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tiết PPCT 58 UNIT Getting started 59 UNIT A closer look 60 UNIT A closer look 61 UNIT Communication 62 UNIT Skills 63 UNIT Skills 64 UNIT Looking back & project 65 UNIT Getting started 66 UNIT A closer look 67 UNIT A closer look 68 UNIT Communication 69 UNIT Skills 70 UNIT Skills 71 UNIT Looking back & project 72 Tuần 25 Nội dung chi tiết Tên bài/ Unit 45-minute test 73 UNIT Getting started 74 UNIT A closer look 75 Feedback on 45-minute test Feedback on project Unit 7, Tuần 26 Tuần 27 76 UNIT Communication 77 UNIT A closer look 78 UNIT Skills 79 UNIT Skills 80 UNIT Looking back & project 81 Review (Language) Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 82 Review (Skills) 83 UNIT 10 Getting started 84 UNIT 10 A closer look 85 UNIT 10 A closer look 86 UNIT 10 Communication 87 UNIT 10 Skills 88 UNIT 10 Skills 89 UNIT 10 Looking back & project 90 Tuần 31 45-minute test 91 UNIT 11 Getting started 92 UNIT 11 A closer look 93 Feedback on 45-minute test Feedback on project Unit 9, 10 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 94 UNIT 11 A closer look 95 UNIT 11 Communication 96 UNIT 11 Skills 97 UNIT 11 Skills 98 UNIT 11 Looking back & project 99 UNIT 12 Getting started 100 UNIT 12 A closer look 101 UNIT 12 A closer look 102 UNIT 12 Communication 103 UNIT 12 Skills 104 UNIT 12 Skills 105 UNIT 12 Looking back & project 106 Review (Language) 107 Review (Skills) 108 Revision for 2nd term exam (Tuần 109 2nd term exam 37) 110 (An extra week) 2nd term exam (Speaking) Feedback on 2nd term exam 111 Feedback on project Unit 11, 12 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Môn: Tiếng Anh Lớp Tổng số tiết năm học: 35 tuần x tiết = 105 tiết (+6 dự phòng) Số tiết thực dạy: tiết/ x 12 = 84 tiết Số tiết ôn tập: tiết/ ôn x = tiết Số tiết kiểm tra (1 tiết cuối học kì): tiết Số tiết ôn tập kiểm tra học kì: tiết Số tiết chữa kiểm tra (1 tiết cuối học kì): tiết Số tiết giới thiệu ôn đầu năm học: tiết Dự phòng: tiết Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng, nên có tiết ôn tập chữa đầy đủ cho học sinh Vì cần 109 tiết tiết dự phòng Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết (+3) Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tiết PPCT Nội dung chi tiết Tên bài/ Unit REVIEW UNIT Getting started UNIT A closer look UNIT A closer look UNIT Communication UNIT Skills UNIT Skills UNIT Looking back & project UNIT Getting started 10 UNIT A closer look Tuần Tuần Tuần 11 UNIT A closer look 12 UNIT Communication 13 UNIT Skills 14 UNIT Skills 15 UNIT Looking back & project 16 45-minute test 17 UNIT Getting started 18 UNIT A closer look 19 UNIT A closer look 20 UNIT Communication 21 Feedback on 45-minute test Feedback on project Unit 1, Tuần Tuần Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 22 UNIT Skills 23 UNIT Skills 24 UNIT Looking back & project 25 Review (Language) 26 Review (Skills) 27 UNIT Getting started 28 UNIT A closer look 29 UNIT A closer look 30 UNIT Communication 31 UNIT Skills 32 UNIT Skills 33 UNIT Looking back & project 34 45-minute test 35 UNIT Getting started 36 UNIT A closer look 37 UNIT A closer look 38 UNIT Communication 39 Feedback on 45-minute test Feedback on project Unit 3, Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 18 (Tuần 40 UNIT Skills 41 UNIT Skills 42 UNIT Looking back & project 43 UNIT Getting started 44 UNIT A closer look 45 UNIT A closer look 46 UNIT Communication 47 UNIT Skills 48 UNIT Skills 49 UNIT Looking back & project 50 Review (Language) 51 Review (Skills) 52 Revision for 1st term exam 53 1st term exam 54 1st term exam (Speaking) 55 Feedback on 1st term exam 19) 56 57 (An extra week) Feedback on project Unit 5, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Môn: Tiếng Anh Lớp Học kỳ II: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết (+3) Tuần Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tiết PPCT 58 UNIT Getting started 59 UNIT A closer look 60 UNIT A closer look 61 UNIT Communication 62 UNIT Skills 63 UNIT Skills 64 UNIT Looking back & project 65 UNIT Getting started 66 UNIT A closer look 67 UNIT A closer look 68 UNIT Communication 69 UNIT Skills 70 UNIT Skills 71 UNIT Looking back & project 72 Tuần 25 Nội dung chi tiết Tên bài/ Unit 45-minute test 73 UNIT Getting started 74 UNIT A closer look 75 Feedback on 45-minute test Feedback on project Unit 7, Tuần 26 Tuần 27 76 UNIT Communication 77 UNIT A closer look 78 UNIT Skills 79 UNIT Skills 80 UNIT Looking back & project 81 Review (Language) Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 82 Review (Skills) 83 UNIT 10 Getting started 84 UNIT 10 A closer look 85 UNIT 10 A closer look 86 UNIT 10 Communication 87 UNIT 10 Skills 88 UNIT 10 Skills 89 UNIT 10 Looking back & project 90 Tuần 31 45-minute test 91 UNIT 11 Getting started 92 UNIT 11 A closer look 93 Feedback on 45-minute test Feedback on project Unit 9, 10 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 94 UNIT 11 A closer look 95 UNIT 11 Communication 96 UNIT 11 Skills 97 UNIT 11 Skills 98 UNIT 11 Looking back & project 99 UNIT 12 Getting started 100 UNIT 12 A closer look 101 UNIT 12 A closer look 102 UNIT 12 Communication 103 UNIT 12 Skills 104 UNIT 12 Skills 105 UNIT 12 Looking back & project 106 Review (Language) 107 Review (Skills) 108 Revision for 2nd term exam (Tuần 109 2nd term exam 37) 110 (An extra week) 2nd term exam (Speaking) 111 Feedback on 2nd term exam Feedback on project Unit 11, 12 [...]... Tuần 29 Tuần 30 82 Review 3 (Skills) 83 UNIT 10 Getting started 84 UNIT 10 A closer look 1 85 UNIT 10 A closer look 2 86 UNIT 10 Communication 87 UNIT 10 Skills 1 88 UNIT 10 Skills 2 89 UNIT 10 Looking back & project 90 Tuần 31 45-minute test 4 91 UNIT 11 Getting started 92 UNIT 11 A closer look 1 93 Feedback on 45-minute test 4 Feedback on project Unit 9, 10 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 94 ... A closer look 2 95 UNIT 11 Communication 96 UNIT 11 Skills 1 97 UNIT 11 Skills 2 98 UNIT 11 Looking back & project 99 UNIT 12 Getting started 100 UNIT 12 A closer look 1 101 UNIT 12 A closer look 2 102 UNIT 12 Communication 103 UNIT 12 Skills 1 104 UNIT 12 Skills 2 105 UNIT 12 Looking back & project 106 Review 4 (Language) 107 Review 4 (Skills) 108 Revision for 2nd term exam (Tuần 1 09 2nd term exam

Ngày đăng: 25/10/2016, 13:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan