phần phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 6, 7 thí điểm

11 5.8K 1
phần phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 6, 7 thí điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP - (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) (TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Môn: Tiếng Anh Lớp Tổng số tiết năm học: 35 tuần x tiết = 105 tiết Số tiết thực dạy: tiết/ x 12 = 84 tiết Số tiết ôn tập: tiết/ ôn x = tiết Số tiết kiểm tra (giữa học kì cuối học kì): tiết Dự phòng: tiết Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tiết PPCT Nội dung chi tiết Tên bài/ Unit Hướng dẫn học/ kiểm tra UNIT Getting started UNIT A closer look UNIT A closer look UNIT Communication UNIT Skills UNIT Skills UNIT Looking back & project UNIT Getting started 10 UNIT A closer look 11 UNIT A closer look 12 UNIT Communication 13 UNIT Skills 14 UNIT Skills 15 UNIT Looking back & project 16 UNIT Getting started 17 UNIT A closer look 18 UNIT A closer look Tuần Tuần Tuần Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 19 UNIT Communication 20 UNIT Skills 21 UNIT Skills 22 UNIT Looking back & project 23 Feedback on project Unit 1, 24 Review (Language) 25 Review (Skills) 26 45-minute test 27 UNIT Getting started 28 UNIT A closer look 29 UNIT A closer look 30 UNIT Communication, feedback on test 31 UNIT Skills 32 UNIT Skills 33 UNIT Looking back & project 34 UNIT Getting started 35 UNIT A closer look 36 UNIT A closer look 37 UNIT Communication 38 UNIT Skills 39 UNIT Skills 40 UNIT Looking back & project Getting 41 Tuần 15 Feedback on project Unit 3, 42 UNIT Getting started 43 UNIT A closer look 44 UNIT A closer look 45 Tuần 16 Tuần 17 Feedback on project Unit 46 UNIT Communication 47 UNIT Skills 48 UNIT Skills 49 UNIT Looking back & project Tuần 18 50 Review (Language) 51 Review (Skills) 52 1st term exam 53 1st term exam (Speaking) 54 (Tuần 55 19) 56 57 Feedback on project Unit (An extra week) Feedback on 1st term exam PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Môn: Tiếng Anh Lớp Học kỳ II: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết Tuần Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tiết PPCT Nội dung chi tiết Tên bài/ Unit 58 UNIT Getting started 59 UNIT A closer look 60 UNIT A closer look 61 UNIT Communication 62 UNIT Skills 63 UNIT Skills 64 UNIT Looking back & project 65 UNIT Getting started 66 UNIT A closer look 67 UNIT A closer look 68 UNIT Communication 69 UNIT Skills 70 UNIT Skills 71 UNIT Looking back & project 72 UNIT Getting started 73 UNIT A closer look 74 UNIT A closer look 75 UNIT Communication 76 Feedback on project Unit 7, 77 UNIT Skills 78 UNIT Skills 79 UNIT Looking back & project 80 Review (Language) 81 Review (Skills) 82 45-minute test Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 83 UNIT 10 Getting started 84 UNIT 10 A closer look 85 UNIT 10 A closer look 86 UNIT 10 Communication, feedback on test 87 UNIT 10 Skills 88 UNIT 10 Skills 89 UNIT 10 Looking back & project 90 UNIT 11 Getting started 91 UNIT 11 A closer look 92 UNIT 11 A closer look 93 UNIT 11 Communication 94 UNIT 11 Skills 95 UNIT 11 Skills 96 UNIT 11 Looking back & project 97 Feedback on project Unit 9,10 98 UNIT 12 Getting started 99 UNIT 12 A closer look 100 UNIT 12 A closer look 101 UNIT 12 Communication 102 UNIT 12 Skills 103 UNIT 12 Skills 104 UNIT 12 Looking back & project 105 Feedback on project Unit 11, 12 106 Review (Language) 107 Review (Skills) 108 2nd term exam (Tuần 109 2nd term exam (Speaking) 37) 110 Tuần 36 111 (An extra week) Feedback on 2nd term exam PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Môn: Tiếng Anh Lớp Tổng số tiết năm học: 35 tuần x tiết = 105 tiết Số tiết thực dạy: tiết/ x 12 = 84 tiết Số tiết ôn tập: tiết/ ôn x = tiết Số tiết kiểm tra (giữa học kì cuối học kì): tiết Dự phòng: tiết Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/tuần = 54 tiết Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tiết PPCT Nội dung chi tiết Tên bài/ Unit REVIEW UNIT Getting started UNIT A closer look UNIT A closer look UNIT Communication UNIT Skills UNIT Skills UNIT Looking back & project UNIT Getting started 10 UNIT A closer look 11 UNIT A closer look 12 UNIT Communication 13 UNIT Skills 14 UNIT Skills 15 UNIT Looking back & project 16 UNIT Getting started 17 UNIT A closer look 18 UNIT A closer look 19 UNIT Communication Tuần Tuần Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 20 UNIT Skills 21 UNIT Skills 22 UNIT Looking back & project 23 Feedback on project Unit 1, 24 Review (Language) 25 Review (Skills) 26 45-minute test 27 UNIT Getting started 28 UNIT A closer look 29 UNIT A closer look 30 UNIT Communication, feedback on test 31 UNIT Skills 32 UNIT Skills 33 UNIT Looking back & project 34 UNIT Getting started 35 UNIT A closer look 36 UNIT A closer look 37 UNIT Communication 38 UNIT Skills 39 UNIT Skills 40 UNIT Looking back & project Getting 41 Tuần 15 Feedback on project Unit 3,4 42 UNIT Getting started 43 UNIT A closer look 44 UNIT A closer look 45 Tuần 16 Tuần 17 Feedback on project Unit 46 UNIT Communication 47 UNIT Skills 48 UNIT Skills 49 UNIT Looking back & project 50 Review (Language) Tuần 18 51 Review (Skills) 52 1st term exam 53 1st term exam (Speaking) 54 (Tuần 55 19) 56 57 Feedback on project Unit (An extra week) Feedback on 1st term exam PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Môn: Tiếng Anh Lớp Học kỳ II: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết Tuần Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tiết PPCT Nội dung chi tiết Tên bài/ Unit 58 UNIT Getting started 59 UNIT A closer look 60 UNIT A closer look 61 UNIT Communication 62 UNIT Skills 63 UNIT Skills 64 UNIT Looking back & project 65 UNIT Getting started 66 UNIT A closer look 67 UNIT A closer look 68 UNIT Communication 69 UNIT Skills 70 UNIT Skills 71 UNIT Looking back & project 72 UNIT Getting started 73 UNIT A closer look 74 UNIT A closer look 75 UNIT Communication 76 Feedback on project Unit 7,8 77 UNIT Skills 78 UNIT Skills 79 UNIT Looking back & project 80 Review (Language) 81 Review (Skills) 82 45-minute test Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 83 UNIT 10 Getting started 84 UNIT 10 A closer look 85 UNIT 10 A closer look 86 UNIT 10 Communication, feedback on test 87 UNIT 10 Skills 88 UNIT 10 Skills 89 UNIT 10 Looking back & project 90 UNIT 11 Getting started 91 UNIT 11 A closer look 92 UNIT 11 A closer look 93 UNIT 11 Communication 94 UNIT 11 Skills 95 UNIT 11 Skills 96 UNIT 11 Looking back & project 97 Feedback on project Unit 9,10 98 UNIT 12 Getting started 99 UNIT 12 A closer look 100 UNIT 12 A closer look 101 UNIT 12 Communication 102 UNIT 12 Skills 103 UNIT 12 Skills 104 UNIT 12 Looking back & project 105 Feedback on project Unit 11,12 106 Review (Language) 107 Review (Skills) 108 2nd term exam (Speaking) (Tuần 109 37) 110 111 (An extra week) 2nd term exam Feedback on 2nd exam [...]... 85 UNIT 10 A closer look 2 86 UNIT 10 Communication, feedback on test 3 87 UNIT 10 Skills 1 88 UNIT 10 Skills 2 89 UNIT 10 Looking back & project 90 UNIT 11 Getting started 91 UNIT 11 A closer look 1 92 UNIT 11 A closer look 2 93 UNIT 11 Communication 94 UNIT 11 Skills 1 95 UNIT 11 Skills 2 96 UNIT 11 Looking back & project 97 Feedback on project Unit 9,10 98 UNIT 12 Getting started 99 UNIT 12 A closer... look 2 101 UNIT 12 Communication 102 UNIT 12 Skills 1 103 UNIT 12 Skills 2 104 UNIT 12 Looking back & project 105 Feedback on project Unit 11,12 106 Review 4 (Language) 1 07 Review 4 (Skills) 108 2nd term exam (Speaking) (Tuần 109 37) 110 111 (An extra week) 2nd term exam Feedback on 2nd exam

Ngày đăng: 25/10/2016, 13:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan