0

phần phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 5 thí điểm

35 2,423 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2016, 13:58

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) -1 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: Số tiết thực dạy: Số tiết ơn tập: Số tiết kiểm tra (giữa học kì cuối học kì): 140 tiết tiết/bài học x 20 = 120 tiết tiết/bài x ơn = 12 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết 1.1 Học kì I Tiết Đơn vị học Nội dung dạy học UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and complete Read and complete Let’s sing Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 4 Listen and circle a or b Write about you Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Read and tick Yes or No Write about your friend Project Colour the stars Ghi UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY HOW ABOUT YOU? 10 11 12 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and tick Read and complete Let’s sing Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and number Write about your daily routines Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Read and answer Write about your day Project Colour the stars UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY? 13 14 15 16 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and match Read and match Let’s play Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and write one word in each blank Write about your last holiday Let’s sing 17 18 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Read and complete Read and write Project Colour the stars UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY? 19 20 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and tick Yes or No Read and complete Let’s sing 21 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 22 Listen and circle a or b Write about you Let’s play 23 Lesson Listen and repeat Mark the word stress Then say the words aloud Let’s chant 24 Read and answer Write about your birthday party Project Colour the stars UNIT 5: WHERE WILL YOU BE THIS WEEKEND? 25 26 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and tick Read and match Let’s sing 27 28 29 30 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and number Write about you Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Read and complete Write about you Project Colour the stars 31-32- Review 1 Listen and tick Listen and number 33 Listen and tick Yes or No Read and circle a or b Write about you Then tell the class Short story Read and listen to the story Answer the questions Unscramble these words from the story Read and complete Work in pairs Talk about your last holiday Read and match 34-35 Test (Kiểm tra học kì I) UNIT 6: HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY? 36 37 38 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and tick Read and complete Let’s sing Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 39 40 41 Listen and tick a or b Write about you Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Read and complete Write about your school and lessons Project Colour the stars UNIT 7: HOW DO YOU LEARN ENGLISH? 42 43 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and tick Read and complete Let’s sing 44 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 45 Listen and number Write about you Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Read and tick True or False Write about how your friend learns English Project Colour the stars 46 47 UNIT 8: WHAT ARE YOU READING? 48 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 49 50 Listen and tick Read and complete Let’s play Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 51 Listen and write one word in each blank Number the sentences in the correct order Let’s sing 52 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 53 Read and tick Yes or No Write about your favourite book Project Colour the stars UNIT 9: WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? 54 55 56 57 58 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and tick Read and complete Let’s sing Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and circle a or b Write about your visit to the zoo Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and underline the stressed words Then say the sentences aloud Let’s chant 59 Read and match Write about your last visit to the zoo Project Colour the stars UNIT 10: WHEN WILL SPORTS DAY BE? 60 61 62 63 64 65 666768 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and match Read and match Let’s sing Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and number Write about you Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and underline the stressed words Then say the sentences aloud Let’s chant Read and tick Write about Sports Day Project Colour the stars Review Listen and tick Listen and number Listen and tick Yes or No Read and write Write about you Then tell the class about it Short story Read and listen to the story Answer the questions Unscramble these words from the story Read and complete Work in pairs Talk about your school Sports Day Read and match 6970 Test (Kiểm tra cuối học kì I) 1.2 Học kì II Tiết Đơn vị học Nội dung dạy học UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? 71 Lesson 72 73 Listen and tick Read and complete Let’s sing Lesson 74 75 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and complete Read and complete Then say aloud Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then ask and answer Let’s chant Read and match Then say Write your advice Project Colour the stars 76 UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST! 77 78 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and tick Read and complete Let’s sing 10 Ghi 79 Lesson 80 81 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and complete with one word Read and complete Let’s play Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Read and the tasks Write what may happen Project Colour the stars 82 UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? 83 Lesson 84 85 Listen and tick Read and complete Let’s play Lesson 88 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Listen and circle a, b or c Write about what your family members in their free time Let’s sing 86 87 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Read and draw lines to match Write about what your family at weekends Project Colour the stars 11 UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? 45 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 46 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 47 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Listen to the story UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? 48 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 49 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 50 Lesson Listen and repeat Listen and mark the sentence intonation Then say the sentences aloud Let’s chant 51 Review Listen and tick Listen and number Listen and write one word in the blank Read and complete Write about you 52 Test (Kiểm tra học kì II) UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE? 53 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 22 54 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 55 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then ask and answer Let’s chant UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? 56 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 57 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 58 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant UNIT 18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? 59 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 60 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 61 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? 62 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 23 63 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 64 Lesson Listen and repeat Listen and mark the sentence intonation Then say the sentences aloud Let’s chant UNIT 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE? 65 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 66 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 67 Lesson Listen and repeat Listen and mark the sentence intonation Then say the sentences aloud Let’s chant 68 Review Listen and tick Listen and number Listen and complete Read and complete Write about you 6970 Test (Kiểm tra cuối học kì II) Lưu ý: • Tiết thứ đơn vị học dạy thêm Activity Listen and … (Kĩ nghe hiểu) có thời gian • Tiết thứ hai đơn vị học dạy thêm Activity Listen and … (Kĩ nghe hiểu) có thời gian • Tiết thứ ba đơn vị học dạy thêm Activity Read and … (Kĩ đọc hiểu) có thời gian 24 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: Số tiết thực dạy: Số tiết ơn tập: Số tiết kiểm tra (giữa học kì cuối học kì): Số tiết dự phòng: 105 tiết tiết/bài học x 20 = 80 tiết tiết/bài x ơn = 16 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết tiết 3.1 Học kì I Tiết Đơn vị học Nội dung dạy học Ghi UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 4 Listen and circle a or b (Lesson 2) Write about you (Lesson 2) Read and tick Yes or No (Lesson 3) UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY HOW ABOUT YOU? Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 25 Listen and number (Lesson 2) Read and answer (Lesson 3) Write about your day (Lesson 3) Hoặc Listen and tick (Lesson 1) UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY? Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 10 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 11 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 12 Listen and match (Lesson 1) Write about your last holiday (Lesson 2) Read and write (Lesson 3) Hoặc Listen and write one word in each blank (Lesson 2) UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY? 13 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 14 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 15 Lesson Listen and repeat Mark the word stress Then say the words aloud Let’s chant 16 Listen and tick Yes or No (Lesson 1) Read and answer (Lesson 3) Write about your birthday party (Lesson 3) 26 Hoặc Listen and circle a or b (Lesson 2) UNIT 5: WHERE WILL YOU BE THIS WEEKEND? 17 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 18 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 19 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 20 21222324 Listen and number (Lesson 2) Read and complete (Lesson 3) Write about you (Lesson 3) Review Hoặc Listen and tick (Lesson 1) Listen and tick Listen and number Listen and tick Yes or No Read and circle a or b Write about you Then tell the class Short story Read and listen to the story Answer the questions Unscramble these words from the story Read and complete Work in pairs Talk about your last holiday Read and match 2526 Test (Kiểm tra học kì I) UNIT 6: HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY? 27 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 28 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 27 29 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant Listen and tick (Lesson 1) Read and complete (lesson 3) Write about your school and lessons (lesson 3) 30 Hoặc Listen and tick a or b (Lesson 2) UNIT 7: HOW DO YOU LEARN ENGLISH? 31 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 32 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 33 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 34 Listen and number (Lesson 2) Read and tick True or False (Lesson 3) Write about you (Lesson 2) UNIT 8: WHAT ARE YOU READING? 35 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 36 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 37 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 28 Hoặc Listen and tick (Lesson 1) 38 Listen and tick (Lesson 1) Read and tick Yes or No (Lesson 3) Write about your favourite book (Lesson 3) Hoặc Listen and write one word in each blank (Lesson 2) UNIT 9: WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? 39 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 40 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 41 Lesson Listen and repeat Listen and underline the stressed words Then say the sentences aloud Let’s chant Listen and circle a or b (Lesson 2) Read and match (Lesson 3) Write about your last visit to the zoo (Lesson 3) 42 Hoặc Listen and tick (Lesson 1) UNIT 10: WHEN WILL SPORTS DAY BE? 43 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 44 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 45 Lesson Listen and repeat Listen and underline the stressed words Then say the sentences aloud Let’s chant 46 Listen and number (Lesson 2) Read and tick (Lesson 3) Write about Sports Day (Lesson 3) 29 Hoặc Listen and match (Lesson 1) 47484950 Review Listen and tick Listen and number Listen and tick Yes or No Read and write Write about you Then tell the class about it Short story Read and listen to the story Answer the questions Umscramble these words from the story Read and complete Work in pairs Talk about your school Sports Day Read and match 5152 Test (Kiểm tra cuối học kì I) 3.2 Học kì II Tiết Đơn vị học Nội dung dạy học Ghi UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? 53 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 54 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 55 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then ask and answer Let’s chant 56 Listen and tick (Lesson 2) Read and match Then say (Lesson 3) Write your advice (Lesson 3) 30 Hoặc Listen and complete (Lesson 2) UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST! 57 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 58 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 59 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 60 Listen and tick (Lesson 1) Read and the tasks (Lesson 3) Write what may happen (Lesson 3) Hoặc Listen and complete with one word (Lesson 2) UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? 61 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 62 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 63 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 64 Listen and tick (Lesson 1) Read and draw lines to match (Lesson 3) Write about what your family at weekends (Lesson 3) 31 Hoặc Listen and circle a, b or c (Lesson 2) UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? 65 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 66 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 67 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Listen to the story 68 Listen and number (Lesson 1) Read and write (Lesson 3) Write about your favourite book (Lesson 3) Hoặc Listen and tick (Lesson 2) UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? 69 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 70 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 71 Lesson Listen and repeat Listen and mark the sentence intonation Then say the sentences aloud Let’s chant 72 Listen and tick (Lesson 1) Read and tick True or False (Lesson 3) Write about what you would like to be and in the future (Lesson 3) 32 Hoặc Listen and circle a, b or c (Lesson 2) 73747576 Review Listen and tick Listen and number Listen and write one word in the blank Read and complete Write about you Short story Read and listen to the story Answer the questions Unscramble these words from the story Read and complete Work in pairs Imagine you are sick Talk about how you feel Read and match 7778 Test (Kiểm tra học kì II) UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE? 79 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 80 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 81 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then ask and answer Let’s chant 82 Listen and tick (Lesson 1) Read and the tasks (Lesson 3) Write the directions (Lesson 3) 33 Hoặc Listen and write one word in each box (Lesson 2) UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? 83 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 84 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 85 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 86 Listen and tick (Lesson 1) Read and the tasks (Lesson 3) Write about your eating habits (Lesson 3) Hoặc Listen and circle a, b or c (Lesson 2) UNIT 18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? 87 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 88 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 89 Lesson Listen and repeat Listen and circle a or b Then say the sentences aloud Let’s chant 90 Listen and write one word in each blank (Lesson 2) Read and the tasks (Lesson 3) Write about the seasons and weather (Lesson 3) 34 Hoặc Listen and circle a, b or c (Lesson 1) UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? 91 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 92 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 93 Lesson Listen and repeat Listen and mark the sentence intonation Then say the sentences aloud Let’s chant 94 Listen and circle a or b (Lesson 1) Read and the tasks (Lesson 3) Write about your last summer holiday (Lesson 3) Hoặc Listen and circle a or b (Lesson 1) UNIT 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE? 95 Lesson 1 Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 96 Lesson Look, listen and repeat Point and say Let’s talk 97 Lesson 98 Listen and repeat Listen and mark the sentence intonation Then say the sentences aloud Let’s chant Listen and circle a, b or c (Lesson 2) Read and answer (Lesson 3) Write about where you live (Lesson 3) 35 Hoặc Listen and write (Lesson 1) 99- Review 100101102 Listen and tick Listen and number Listen and complete Read and complete Write about you Short story Read and listen to the story Answer the questions Unscramble these words from the story Read and complete Work in pairs Talk about your last holiday Read and match 103104 Test (Kiểm tra cuối học kì II) Lưu ý: Tiết thứ tư đơn vị học bao gồm ba hoạt động/phần (Activity) Đó là: • Phần thứ dạy kĩ nghe hiểu Có thể chọn nghe hiểu Activity - Lesson Activity - Lesson (như cột Ghi chú) • Phần thứ hai dạy kĩ đọc hiểu Bài đọc hiểu chủ yếu nằm Activity – Lesson (hoặc chọn đọc khác đơn vị học phù hợp với khả học sinh) • Phần thứ ba dạy kĩ viết Bài viết chủ yếu Activity – Lesson (hoặc chọn viết khác đơn vị học tùy thuộc vào điều kiện dạy học) 36 [...]... tra cuối học kì II) 16 2 Phân phối chương trình cho kế hoạch 2 tiết/tuần Tổng số tiết trong một năm học: 70 tiết Số tiết thực dạy: 3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết Số tiết ôn tập: 1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết Số tiết kiểm tra giữa học kì: 1 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 2 tiết Số tiết kiểm tra cuối học kì: 2 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 4 tiết 2.1 Học kì I Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú... match 51 52 Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I) 3.2 Học kì II Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? 53 Lesson 1 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 54 Lesson 2 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 55 Lesson 3 1 Listen and repeat 2 Listen and circle a or b Then ask and answer 3 Let’s chant 56 4 Listen and tick (Lesson 2) 5 Read... trình cho kế hoạch 3 tiết/tuần Tổng số tiết trong một năm học: Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): Số tiết dự phòng: 1 05 tiết 4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết 4 tiết/bài x 4 bài ôn = 16 tiết 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết 1 tiết 3.1 Học kì I Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? 1 Lesson 1 1 Look, listen and repeat... vị bài học có thể dạy thêm Activity 4 Listen and … (Kĩ năng nghe hiểu) nếu có thời gian • Tiết thứ hai của mỗi đơn vị bài học có thể dạy thêm Activity 4 Listen and … (Kĩ năng nghe hiểu) nếu có thời gian • Tiết thứ ba của mỗi đơn vị bài học có thể dạy thêm Activity 4 Read and … (Kĩ năng đọc hiểu) nếu có thời gian 24 3 Phân phối chương trình cho kế hoạch 3 tiết/tuần Tổng số tiết trong một năm học: Số... tra cuối học kì II) Lưu ý: Tiết thứ tư của mỗi đơn vị bài học bao gồm ba hoạt động /phần (Activity) Đó là: • Phần thứ nhất dạy kĩ năng nghe hiểu Có thể chọn một bài nghe hiểu trong Activity 4 - Lesson 1 hoặc Activity 4 - Lesson 2 (như trong cột Ghi chú) • Phần thứ hai dạy kĩ năng đọc hiểu Bài đọc hiểu chủ yếu nằm trong Activity 4 – Lesson 3 (hoặc có thể chọn một bài đọc khác trong đơn vị bài học phù... chủ yếu nằm trong Activity 4 – Lesson 3 (hoặc có thể chọn một bài đọc khác trong đơn vị bài học phù hợp với khả năng học sinh) • Phần thứ ba dạy kĩ năng viết Bài viết chủ yếu trong Activity 5 – Lesson 3 (hoặc có thể chọn một bài viết khác trong đơn vị bài học tùy thuộc vào điều kiện dạy học) 36 ... Let’s talk 50 Lesson 3 1 Listen and repeat 2 Listen and mark the sentence intonation Then say the sentences aloud 3 Let’s chant 51 Review 3 1 Listen and tick 2 Listen and number 3 Listen and write one word in the blank 4 Read and complete 5 Write about you 52 Test 3 (Kiểm tra giữa học kì II) UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE? 53 Lesson 1 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 22 54 Lesson... say the sentences aloud 3 Let’s chant 33 Review 2 1 Listen and tick 2 Listen and number 3 Listen and tick Yes or No 4 Read and write 5 Write about you Then tell the class about it 34 35 Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I) 20 2.2 Học kì II Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU? 36 Lesson 1 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 37 Lesson 2 1 Look, listen... 22 54 Lesson 2 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 55 Lesson 3 1 Listen and repeat 2 Listen and circle a or b Then ask and answer 3 Let’s chant UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? 56 Lesson 1 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 57 Lesson 2 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 58 Lesson 3 1 Listen and repeat 2 Listen and circle a or b Then say the... Read and do the tasks 5 Write about the seasons and weather 6 Project 7 Colour the stars 123 UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? 124 Lesson 1 1 25 126 4 Listen and circle a or b 5 Read and complete 6 Let’s sing Lesson 2 127 128 129 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 1 Look, listen and repeat 2 Point and say 3 Let’s talk 4 Listen and circle a or b 5 Read and complete 6 Let’s
- Xem thêm -

Xem thêm: phần phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 5 thí điểm, phần phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 5 thí điểm,

Từ khóa liên quan