tuyển chọn 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp án và thang điểm

106 15.4K 61
tuyển chọn 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp án và thang điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYN CHN 25 THI HC SINH GII MễN LCH S (cú ỏp ỏn v thang im) Tp H Chớ Minh, ngy 19/5/2016 PHềNG GD&T TAM DNG CHNH THC THI GIAO LU HSG LP Nm hc: 2012-2013 Mụn: Lch s Thi gian lm bi: 120 phỳt thi ny gm 01 trang I Lịch sử giới (3,5 im): Cõu (1 im) Vỡ cuc khng hong kinh t 1929-1933 li n u tiờn M? Cõu (2,5 im) Nguyờn nhõn, tớnh cht ca cuc Chin tranh th gii th hai? im ging v khỏc nguyờn nhõn dn n Chin tranh th gii th nht v Chin tranh th gii th hai? II LCH S VIT NAM (6,5 im) Cõu (2,5 im) Phỏp cú õm mu gỡ m cuc tn cụng Nng nm 1858? Chỳng ó tht bi nh th no vic thc hin k hoch ỏnh nhanh thng nhanh? Cõu (2,5 im) Tro lu ci cỏch tõn Vit Nam na cui th k XIX i hon cnh no? Nờu nhng ni dung chớnh ca cỏc ngh ci cỏch ú Nhn xột nhng mt tớch cc, hn ch, kt qu, ý ngha ca cỏc ngh ci cỏch? Cõu (1,5 im) Nhng hot ng yờu nc ca Phan Bi Chõu phong tro ụng du (1905-1909)? HT Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H tờn thớ sinh SBD: PHềNG GD&T TAM DNG Kè THI GIAO LU HSG LP 6, 7, NM HC 2012-2013 HNG DN CHM MễN: Lch s (HDC ny gm 03 trang) Cõu 1: ( im) Ni dung trỡnh by Cuc khng hong kinh t th gii 1929-1933 l mt cuc khng hong tha Nc M l nc t bn cú nn kinh t phỏt trin mnh m nht thi kỡ ny nờn khng hong n u tiờn Cuc khng hong kinh t th gii 1929-1933 l mt cuc khng hong c cu ca ch ngha t bn Nc M l nc t bn ch ngha i u quỏ trỡnh cụng nghip húa nờn khng hong cng bt u t õy Cuc khng hong kinh t th gii 1929-1933 l mt cuc khng hong ca h thng ch ngha t bn ton cu Nc M l nc cú s liờn kt ton cu cao nht nờn khng hong kinh t bt u t M Cõu 2: ( 2.5 im) Ni dung trỡnh by * Nguyờn nhõn (1 im): - Do s phỏt trin khụng ng u v kinh t, chớnh tr gia cỏc nc quc lm so sỏnh lc lng gia cỏc nc quc thay i Mõu thun mi v quyn li, v th trng v thuc a gia cỏc nc quc tip tc ny sinh sau chin tranh th gii mt, dn n chin tranh bựng n gia cỏc nc quc nhm phõn chia li th gii im 0.5 - Cuc khng hong kinh t th gii (1929-1933) lm cho nhng mõu thun trờn thờm sõu sc, dn n vic lờn cm quyn ca ch ngha phỏt xớt c, Italia, Nht, vi ý gõy chin tranh chia li th gii 0,5 - Gia cỏc nc quc hỡnh thnh hai i ch nhau: Anh-Phỏp-M v phỏt xớt c-Italia-Nht Hai quc ny mõu thun gay gt vi v th trng v thuc a nhng u coi Lxụ l k thự cn phi tiờu dit - Chớnh sỏch tho hip, nhng b ca cỏc nc Anh-Phỏp-M nhm lm cho phỏt xớt cha mi nhn chin tranh v phớa Liờn Xụ ó to iu kin phỏt xớt c, Italia, Nht chõm ngũi cho chin tranh th gii bựng n * Tớnh cht (0,5 im): - Trc Liờn Xụ tham chin: L cuc chin tranh quc, xõm lc, phi ngha - Sau Liờn Xụ tham chin: L cuc chin tranh chớnh ngha, bo v T quc, chng phỏt xớt 0,5 * im ging v khỏc (1 im): - Ging: C cuc chin tranh u nhm gii quyt mõu thun gia cỏc nc quc v phõn chia th trng v thuc a - Khỏc: Chin tranh th gii cũn nhm gii quyt mõu thun gia cỏc nc quc vi Liờn Xụ - Nh nc XHCN u tiờn trờn th gii 0.25 0.25 im 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Cõu 3: ( 2.5 im) Ni dung trỡnh by + Hnh ng ca Phỏp: Chiu 31/8/1858 liờn quõn Phỏp- Tõy Ban Nha dn trn trc ca bin Nng Sỏng 1/9/1858 liờn quõn Phỏp- Tõy Ban Nha ó n sỳng tn cụng Nng, ri b lờn bỏn o Sn Tr m mu ca Phỏp chn Nng: + Nng l mt hi cng sõu v rng, tu chin cú th vo d dng,li nm trờn ng thiờn lớ Bc Nam Hu phng Nng l vựng Qung NamQung Ngói cú th li dng thc hin õm mu ly chin tranh nuụi chin tranh + + Nng ch cỏch Hu khong 100 km, qua ốo Hi Võn.Ti õy cú nhiu ngi theo o Thiờn chỳa v mt s giỏn ip i nt thy tu hot ng t trc +Sau +Khi chim xong Nng,Phỏp s ỏnh thng Hu, buc triu ỡnh u hng S tht bi ca Phỏp : Triu ỡnh c Nguyn Tri Phng lm Tng ch huy mt trn Qung Nam ễng huy ng quõn dõn p ly ngn khụng cho gic tin sõu vo ni a Nhõn dõn c lnh lm khụng nh trng, gõy cho phỏp nhiu khú khn Sut thỏng lin, quõn Phỏp b giam chõn ti ch, lc lng hao mũn dn, thuc men, thc phm thiu thn tip t khú khn=>Phỏp tht bi õm mu ỏnh nhanh thng nhanh v buc phi thay i k hoch kộo quõn vo Gia nh Cõu 4: (2,5 im) Ni dung trỡnh by * Hon cnh (0,75 im): - Vo cui th k XIX, thc dõn Phỏp rỏo rit m rng chin tranh xõm lc Nam Kỡ, chun b tn cụng ỏnh chim c nc ta thỡ triu ỡnh Hu tip tc thc hin cỏc chớnh sỏch ni tr, ngoi giao li thi, lc hu khin cho kinh t, xó hi Vit Nam ri vo khng hong nghiờm trng - B mỏy chớnh quyn t trung ng n a phng tr lờn mc rung: nụng nghip, th cụng nghip v thng nghip ỡnh tr; ti chớnh cn kit, i ssng nhõn dõn khú khn Mõu thun giai cp v mõu thun dõn tc ngy cng gay gt, phong tro ngha nụng dõn, binh lớnh bựng n nhiu ni cng y t nc vo tỡnh trng ri ren - Trc tỡnh hỡnh t nc ngy mt nguy khn, ng thi xut phỏt t lũng yờu nc, thng dõn, mun cho nc nh giu mnh, cú th ng u vi cuc tn cụng ngy cng dn dp ca k thự, mt s quan li, s phu yờu nc thc thi ó mnh dn a nhng ngh, yờu cu i mi cụng vic ni tr, ngoi giao, kinh t, hoỏ ca nh nc phong kin im 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 im 0,25 0,25 0,25 * Ni dung (0,75 im): - Nm 1868, Trn ỡnh Tỳc v Nguyn Huy T xin m ca bin Tr Lớ (Nam nh) inh Vn in xin y mnh khai khn rung hoang v khai m, phỏt trin buụn bỏn, chn chnh quc phũng - Nm 1872, Vin Thng bc xin m ba ca bin Bc v Trung thụng thng vi bờn ngoi 0,25 - T 1863-1871, Nguyn Trng T ó gi lờn triu ỡnh 30 bn iu trn, cp n mt lot nh chn chnh b mỏy quan li, phỏt trin cụng, thng nghip v ti chớnh, chnh n vừ b, m rng ngoi giao, ci t giỏo dc - Vo cỏc nm 1877 v 1882, Nguyn L Trch dõng hai bn Thi v sỏch lờn vua T c, ngh chn hng dõn khớ, khai thụng dõn trớ, bo v t nc * Nhn xột (1 im): - Tớch cc: Trong bi cnh b tc ca xó hi phong kin Vit Nam cui th k XIX, mt s s phu, quan li ó vt qua nhng lut l h khc, s nghi k, ghen ghột, thm nguy him n tớnh mng ca mỡnh a nhng ngh ci cỏch nhm canh tõn t nc, nhm ỏp ng phn no yờu cu ca nc ta lỳc ú, cú tỏc ng ti cỏch ngh, cỏch lm ca mt b phn quan li triu ỡnh - Hn ch: Tuy nhiờn, cỏc ngh ci cỏch mang tớnh cht ri rc, l t, cha xut phỏt t nhng c s bờn trong, cha gii quyt c hai mõu thun c bn ca xó hi Vit Nam l mõu thun gia nhõn dõn ta vi thc dõn Phỏp v gia nụng dõn vi a ch phong kin 0,25 - Kt qu: Triu ỡnh Hu c tuyt, khụng chp nhn nhng thay i v t chi cỏc ngh ci cỏch, k c nhng ci cỏch hon ton cú kh nng thc hin iu ny ó lm cn tr s phỏt trin ca nhng tin mi, khin xó hi lun qun vũng b tc ca ch thuc a na phong kin - í ngha: Nhng t tng ci cỏch cui th k XIX ó gõy c ting vang ln, dỏm tn cụng vo t tng li thi, bo th cn tr bc tin ca dõn tc, phn ỏnh trỡnh nhn thc mi ca nhng ngi Vit Nam hiu bit Gúp phn vo vic chun b cho s i phong tro Duy tõn Vit Nam vo u th k XX Cõu 5: (1.5 im) Ni dung trỡnh by Phan Bi Chõu l s phu t Ngh An v l lónh t tiờu biu nht phong tro gii phúng dõn tc u th k XX Trong s nhng ngi yờu nc ún nhn ng cu nc dõn ch t sn, cú mt s ngi mun da vo Nht Bn Nht Bn c xem l nc cựng mu da, cựng húa Hỏn hc, li i theo ng t bn chõu u, ó giu mnh lờn v ỏnh thng quc Nga (1905) nờn cú th nh cy c Nm 1904, Phan Bi Chõu ó lp Hi Duy tõn vi mc ớch ca Hi l lp mt nc Vit Nam c lp u nm 1905, Phan Bi Chõu sang Nht nh giỳp khớ gii, tin bc ỏnh Phỏp Ngi Nht ch o to cỏn b cho cuc bo ng v trang sau ny Hi Duy tõn phỏt ng thnh viờn tham gia phong tro ụng du Lỳc u phong tro ụng du hot ng thun li, s hc sinh sang Nht cú 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 im 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 lỳc lờn ti 200 ngi n thỏng 9-1908, thc dõn Phỏp cõu kt vi Nht v yờu cu nh cm quyn nc ny trc xut nhng ngi yờu nc Vit Nam Thỏng 3-1909, Phan Bi Chõu buc phi ri Nht Bn Phong tro ụng du 0.25 tan ró Hi Duy tõn ngng hot ng Giỏm kho chỳ ý: - HDC ch l mt cỏch gii HS cú th gii theo cỏch khỏc, giỏm kho cn c vo bi lm c th ca HS cho im - im cỏc phn, cỏc cõu khụng lm trũn im ton l tng im ca cỏc cõu thnh phn PHềNG GIO DC V O TO VIT YấN CHNH THC THI HC SINH GII CP HUYN NM HC 2013-2014 MễN THI: Lch s Ngy thi: 12/04/2014 Thi gian lm bi:120 phỳt Cõu 1: (3 im) Ti núi: Thi k chuyờn chớnh dõn ch cỏch mng Gia-cụ-banh l thi k phỏt trin ti nh cao ca cỏch mng t sn Phỏp cui th k XVIII? Cõu 2: (4 im) Em hóy cho bit nguyờn nhõn, din bin v ý ngha ca cỏch mng Nga 1905 1907 Cõu 3: (3 im) Em hóy trỡnh by v phõn tớch vai trũ ca Nh nc Liờn bang Cng hũa xó hi ch ngha Xụ Vit cuc chin tranh th gii th hai (1939 - 1945) Cõu 4: (6 im) Cú ý kin cho rng: Ngay t thc dõn Phỏp t chõn ti xõm lc Vit Nam, chỳng ó vp phi mt tinh thn chin u vụ cựng oanh lit, sụi ni v rng khp c nc ca nhõn dõn ta Mc cho triu ỡnh nh Nguyn bc nhc, yu hốn, tng bc u hng thc dõn Phỏp, nhõn dõn ta ó anh dng ng lờn chin u bng mi th v khớ sn cú, gúp phn lm gim bc tin ca chỳng v lm chm li quỏ trỡnh xõm lc ca Phỏp Vit Nam Bng nhng hiu bit v lch s Vit Nam giai on 1858 1884, em hóy lm sỏng rừ nhn nh trờn Cõu 5: (4 im) Thỏng nm 2014, tnh Bc Giang ó long trng t chc L k nim 130 nm cuc ngha nụng dõn oanh lit ó din trờn quờ hng chỳng ta Em hóy cho bit ú l l k nim ca cuc ngha no? Hóy trỡnh by din bin v ý ngha lch s ca cuc ngha ú _ H v tờn: S bỏo danh: PHềNG GD&T VIT YấN P N THI HC SINH GII CP HUYN NM HC 2013-2014 MễN THI: Lch s Ngy thi: 12/04/2014 Thi gian lm bi:120 phỳt Thi k chuyờn chớnh dõn ch cỏch mng Gia-cụ-banh l thi k phỏt trin ti nh cao ca cỏch mng t sn Phỏp cui th k im XVIII - Ngy 2/6/1793, sau lt phỏi Gi-rụng-anh, chớnh quyn thuc v phỏi Gia-cụ-banh lut s tr tui Rụ-be-xpi-e lónh o Trc 0.5 nhng khú khn th thỏch, ngoi xõm ni phn, phỏi Gia-cụ-banh ó a nhng bin phỏp kp thi v nhng chớnh sỏch tin b: - V chớnh tr: Chớnh quyn cỏch mng ó thi hnh nhiu bin phỏp kiờn quyt trn ỏp v trng tr bn phn cỏch mng, gii quyt nhu 0.5 cu ca nhõn dõn, thit lp nn dõn ch cỏch mng - V kinh t: ó gii quyt v ỏp ng c nhu cu ca nhõn dõn: chia rung t cho nhõn dõn, trng thu lỳa m, quy nh giỏ bỏn cỏc 0.5 mt hng thit yu cho dõn nghốo, quy nh mc lng ti a cho cụng Cõu nhõn - V quõn s: Chớnh quyn cỏch mng thụng qua sc lnh tng ng viờn quõn i huy ng sc mnh ca nhõn dõn chng thự gic 0.5 ngoi Ngy 26/6/1794 Liờn minh chng Phỏp b ỏnh bi v tan ró Cỏc cuc ni lon nc b dp tt - Nhn xột: Nh vy cú th thy õy l nhng bin phỏp tin b em li quyn li c bn cho nhõn dõn, vỡ th cú tỏc dng ng viờn qun chỳng, hp ụng o qun chỳng, dy v phỏt huy tinh thn cỏch mng, sc mnh ca qun chỳng vic chng ngoi xõm, ni phn Bi hc v hp qun chỳng Nguyờn nhõn, din bin v ý ngha ca cỏch mng Nga 1905 1907 Nguyờn nhõn: u th k XX, nc Nga lõm vo tỡnh trng khng hong trm trng - Kinh t: Nhiu nh mỏy b úng ca, s cụng nhõn tht nghip tng, tin lng gim sỳt, iu kin sng ti t - Chớnh tr: Nhõn dõn ngy cng chỏn ghột ch Nga hong Nga hong y nc Nga vo cuc chin tranh vi Nht Bn(1904-1905) tranh ginh thuc a - Xó hi: Nhiu cuc bói cụng n vi cỏc khu hiu Din bin: - Ngy ch nht 9/1/1905 14 cụng nhõn Pờ-tec-bua v gia ỡnh khụng mang theo v khớ kộo n trc Cung in Mựa ụng Cõu a bn yờu sỏch lờn nh vua Nga hong lnh n sỳng vo on biu tỡnh.Xung t mỏu gia cụng nhõn vi cnh sỏt Nga hong din trờn khp cỏc ng ph im 0.5 0.25 0.25 0.5 - Thỏng 5/1905 nụng dõn nhiu vựng ni dy tn cụng bn a ch, ly ca nh giu chia cho ngi nghốo - Thỏng 6/1905 thy th Pờ-tem-kin ngha Cỏc n v hi quõn, lc quõn cng ni dy - Thỏng 12/1905 phong tro phỏt trin ti nh cao vi cuc ngha v trang Mỏt-xc-va Phong tro kộo di n gia nm 1907 thỡ kt thỳc í ngha: - i vi nc Nga: ó giỏng mt ũn nng n vo nn thng tr ca a ch v t sn Lm suy yu ch Nga hong, l cuc tng din - i vi th gii: Cú nh hng ln n phong tro u tranh ca cỏc dõn tc thuc a v ph thuc 0.25 Vai trũ ca Nh nc Liờn bang Cng hũa xó hi ch ngha Xụ Vit cuc chin tranh th gii th hai (1939 - 1945) -Trc chin tranh n ra: Ch trng ca nh nc Liờn Xụ l kiờn quyt chng chin tranh, chng phỏt xớt - Trong chin tranh: Liờn Xụ úng vai trũ l lc lng i u v l lc lng c cht gúp phn quyt nh thng li cuc chin tranh chng ch ngha phỏt xớt + Chin thng Mỏt-xc-va(12/1941) ó ỏnh bi chin lc chin tranh chp nhoỏng ca c, l tht bi u tiờn ca quõn c, lm ni b quõn c Quc xó hoang mang v c v nhõn dõn th gii + Nh nhng c gng ca Liờn Xụ, 1/1942 Mt trn ng minh chng phỏt xớt c thnh lp, cú tỏc dng on kt cỏc lc lng trờn th gii u tranh + Chin thng Xta-lin-grat (2/2/1943) ca Hng quõn to nờn bc xoay chuyn cc din ca chin tranh Phe phỏt xớt phi chuyn t th Cõu tin cụng sang th phũng ng + Cui 1944 u 1945 trờn ng truy quột phỏt xớt c v so huyt Bộc-lin, Hng quõn ó giỳp mt lot cỏc nc ụng u gii phúng + Chin thng Bộc-lin (4/1945) ca Hng quõn Liờn Xụ chớnh thc ỏnh gc phỏt xớt c buc chỳng phi ký kin u hng khụng iu kin (5/1945) + chõu : Hng quõn ỏnh bi hn triu quõn Quan ụng ca Nht buc phỏt xớt Nht chõu u hng (15/8/1945) - Vic Liờn Xụ tham chin ó lm thay i hon ton tớnh cht ca chin tranh: T chin tranh quc, phn ng, phi ngha sang cuc chin tranh chớnh ngha, chin tranh gii phúng ca v Liờn Xụ v cỏc lc lng dõn ch hũa bỡnh th gii im 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 Chng minh nhn nh v tinh thn khỏng chin ca nhõn dõn ta t Phỏp n sỳng xõm lc n nm 1884 Yờu cu: õy l cõu hi chng minh tng hp, yờu cu hc sinh phi a c cỏc dn chng c th kt hp vi nhng lý l cú sc thuyt phc giỏm kho mi cho im ti a - Hc sinh m bi dc vo on trớch dn -Ngy 1/9/1858 Phỏp chớnh thc n sỳng xõm lc Vit Nam Ngay t u, chỳng ó vp phi tinh thn chin u - Ti Nng: Nhiu toỏn ngha binh ni lờn phi hp vi quõn triu ỡnh di s lónh o ca Nguyn Tri Phng chng gic K hoch xõm lc ban u ca Phỏp b tht bi - Ti Gia nh: 2/1859 Phỏp ỏnh Gia nh, phong tro khỏng chin ca nhõn dõn ta cng sụi ni Khi ngha Nguyn Trung Trc, Khi ngha Trng nh - Sau hốn nhỏt ký Hip c Nhõm Tut (5/6/1862) triu ỡnh Hu sc ngn cn phong tro khỏng chin ca nhõn dõn ta Li dng s bc nhc ú, Phỏp chim nt tnh Tõy Nam K (20-24/6/1867) Nhõn dõn tnh Nam K ó nờu cao tinh thn quyt tõm chng Phỏp H ni lờn ngha khp ni + Nhiu trung tõm khỏng chin c thnh lp: ng Thỏp Mi, Tõy Ninh, Bn Tre vi nhiu lónh t ni ting: Trng Quyn, Phan Tụn, Phan Liờm Cõu + Mt s ngi dựng th chin u: Nguyn ỡnh Chiu, H Huõn NghipMt s ngi b a hnh hỡnh nờu cao khớ kiờn cng c bit cõu núi ni ting ca Nguyờn Trung Trc: Bao gi.ỏnh tõy - T 1867 n 1875 hng lot cuc ngha tip tc n Nam K - Ti Bc K: 11/1873 Phỏp n sỳng ỏnh Bc K ln Nhõn dõn ta ó anh dng khỏng chin + ờm ờm cỏc toỏn ngha binh quy ri ch, t kho n, chn ỏnh ch + Ti cỏc a phng: i ti õu Phỏp cng vp phi s khỏng c ca nhõn dõn ta + Ngy 21/12/1873 chin thng Cu Giy ln Thỏng 4/1882 Phỏp ỏnh Bc K ln th Nhõn dõn ỏnh gic bng mi th v khớ: t t nh to thnh bc tng la chn gic, o ho, p ly + Ti cỏc a phng: Nhõn dõn tớch cc p p, cm kố, lm hm chụng, cm by + 19/5/1883 Chin thng Cu Giy ln th - Mc dự triu ỡnh ký liờn tip bn Hip c u hng thc dõn Phỏp nhng nhõn dõn c nc kiờn quyt ng lờn chin u Hc sinh ly dn chng: Cn Vng, Yờn Thgúp phn lm chm li quỏ trỡnh bỡnh nh v khai thỏc ca Phỏp Vit Nam Hc sinh rỳt nhn xột, kt lun im 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.5 PHềNG GD - T ễNG HI K THI CHN HC SINH GII LP VềNG HUYN NM HC 2013 - 2014 CHNH THC ( gm 01 trang/05 cõu) MễN: LCH S Thi gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: I Phn lch s th gii (10 im): Cõu (4 im): Nhn xột v phong tro u tranh gii phúng dõn tc ụng Nam cui th k XIX - u th k XX Cõu (3 im): Trỡnh by ý ngha lch s ca cuc cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917 Ti nm 1917 Nga cú hai cuc cỏch mng? Cõu (3 im): Vỡ cuc chin tranh th gii th hai bựng n? II Phn lch s Vit Nam (10 im): Cõu (6 im): Ti gi l phong tro Cn Vng Trong phong tro Cn Vng cú nhiu cuc ngha nhng ti ngha Hng Khờ li c ỏnh giỏ l mt nhng cuc ngha tiờu biu Cõu (4 im): K tờn nhng s phu tiờu biu phong tro ci cỏch na cui th k XIX Nờu nhng ni dung chớnh cỏc ngh ci cỏch ca h -Ht - PHềNG GD - T ễNG HI K THI CHN HC SINH GII LP VềNG HUYN NM HC 2013 - 2014 HNG DN CHM (Hng dn gm 03 trang/05 cõu) MễN: LCH S HNG DN CHM I Phn lch s th gii (10 im): Cõu (4 im): Nhn xột v phong tro u tranh gii phúng dõn tc ụng Nam cui th k XIX- u th k XX: - T thc dõn phng Tõy xõm lc, phong tro u tranh ca nhõn dõn ụng Nam ó bựng n mnh m: + In-ụ-nờ-xi-a, nhiu t chc yờu nc ca trớ thc t sn tin b i T nm 1905, nhiu t chc cụng on c thnh lp v bc u truyn bỏ ch ngha Mỏc vo In-ụ-nờ-xi-a Nm 1905, cụng on u tiờn ca cụng nhõn xe la c thnh lp Nm 1908, Hi liờn hip cụng nhõn In-ụ-nờ-xi-a i Thỏng 5/1920, ng cng sn i (0,5 im) + Phi-lip-pin, phong tro u tranh gii phúng dõn tc ỏch thng tr ca Tõy Ban Nha din quyt lit Cuc cỏch mng 1896-1898 bựng n dn n s i nc cng hũa Phi-lip-pin, nhng sau ú b M thụn tớnh (0,5 im) + Cam-pu-chia, sau vua Nụ-rụ-ụm kớ hip c tha nhn nn ụ h ca Phỏp 1863, nhiu cuc ngha ca nhõn dõn n in hỡnh l cuc ngha A-cha Xoa lónh o Ta Keo(1863-1866) v cuc ngha di s ch huy ca nh s Pu-cụm-bụ Cra-chờ(1866-1867) (0,5 im) + Lo, nm 1901 nhõn dõn Xa-van-na-khột tin hnh cuc u tranh di s ch o ca Pha-ca-uc Cng nm ú, mt cuc ngha khỏc ó n cao nguyờn Bụ-lụ-ven, lan sang c Vit Nam v kộo di n nm 1907 mi dp tt (0,5 im) + Min in, cuc khỏng chin chng thc dõn Anh(1885) ó din rt anh dng nhng cui cựng b tht bi Ngha quõn cui cựng phi rỳt vo rng sõu (0,5 im) + Vit Nam, phong tro u tranh gii phúng dõn tc din liờn tc v quyt lit Bờn cnh phong tro Cn vng, ln súng u tranh chng Phỏp din khp ni, tiờu biu l phong tro nụng dõn Yờn Th(1884-1913) (0,5 im) - Cỏc phong tro gii phúng dõn tc ln lt tht bi vỡ lc lng ca bn xõm lc mnh, chớnh quyn phong kin nhiu nc u hng lm tay sai cho quc, cỏc cuc u tranh li thiu t chc v thiu s lónh o cht ch, khụng cú ng li u tranh (1 im) Cõu (3 im): Trỡnh by ý ngha lch s ca cuc cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917: - Cỏch mng thỏng Mi ó lm thay i hon ton mnh t nc v hng triu s phn ngi Nga Ln u tiờn lch s, cỏch mng ó a nhng ngi lao ng lờn nm chớnh quyn, xõy dng ch mich xó hi ch ngha trờn mt t nc rng ln (0,75 im) - Cỏch mng thỏng Mi Nga ó dn n nhng thay i ln lao trờn th gii v li nhiu bi hc quý bỏu cho cuc u tranh gii phúng ca giai cp vụ sn, nhõn dõn lao ng v cỏc dõn tc b ỏp bc, to nhng iu kin thun li cho s phỏt trin ca phong tro cng sn v cụng nhõn quc t, phong tro gii phúng dõn tc nhiu nc (0,75im) Nm 1917 Nga cú hai cuc cỏch mng bi: - Sau cỏch mng thỏng Hai, nc Nga xut hin cc din hai chớnh quyn song song cựng tn ti, ú l chớnh ph lõm thi t sn v Xụ vit i biu nhõn dõn, nụng dõn v binh lớnh Hai chớnh quyn ny i din cho li ớch ca cỏc giai cp i lp vi nờn khụng th cựng tn ti (0,5 im) - Chớnh ph lõm thi t sn tip tc theo ui chin tranh quc, n ỏp nhõn dõn lao ng (0,5 im) - Yờu cu cp thit ca lch s nc Nga lỳc by gi l phi lm cuc cỏch mng vụ sn, lt chớnh ph lõm thi, ginh chớnh quyn v tay nhõn dõn lao ng (0.5 im) Cõu (3 im): Cuc chin tranh th gii th hai bựng n vỡ: - Mõu thun v quyn li, v th trng v thuc a ngy cng gay gt gia cỏc nc quc Mõu thun cng trm trng hn hu qu cuc khng hong kinh t 1929-1933 vi s hỡnh thnh hai quc i ch Ch ngha phỏt xớt hỡnh thnh c, I-ta-li-a, v Nht Bn, rỏo rit chun b chin tranh chia li th gii (1,5 im) - Tuy mõu thun vi nhng hai quc u cú cựng k thự cn phi tiờu dit, ú l Liờn Xụ Vỡ vy Anh, Phỏp, M ó thc hin ng li tha hip phỏt xớt nhm cha mi nhn chin tranh v phớa Liờn Xụ Thỏi tha hip, nhng b ca Anh, Phỏp, M ó to iu kin cho phỏt xớt phỏt ng chin tranh (1,5 im) II Phn lch s Vit Nam (10 im): Cõu (6 im): Ti gi l phong tro Cn Vng: (2 im) Sau tn cụng quõn Phỏp tht bi, Tụn Tht Thuyt phi a vua chy Tõn S (Qung Tr) Ti õy, ngy 13/7/1885, ụng nhõn danh vua Hm Nghi Chiu Cn vng, kờu gi thõn v nhõn dõn ng lờn giỳp vua cu nc T ú, mt phong tro yờu nc chng xõm lc ó dõng lờn sụi ni, kộo di n cui th k XIX, c gi l phong tro Cn Vng Trong phong tro Cn Vng cú nhiu cuc ngha nhng ti ngha Hng Khờ li c ỏnh giỏ l mt nhng cuc ngha tiờu biu bi: - Khi ngha din vi qui mụ ln, phõn b trờn a bn nhiu tnh: Thanh Húa, Ngh An, H Tnh, Qung Bỡnh (1 im) - Trỡnh t chc cao: ngha quõn c chia thnh 15 th quõn, mi th quõn cú vi trm ngi, c ch huy thng nht (1 im) - Cú phng phỏp tỏc chin linh hot, ch ng, sỏng to cỏch ỏnh ch, cú nhiu trn ỏnh ln lm cho ch nhiu tn tht nng n (1 im) - Khi ngha din thi gian hn 10 nm(1885-1896) Khi ngha tht bi cng l du mc kt thỳc phong tro Cn Vng trờn phm vi c nc (1 im) Cõu (4 im): K tờn nhng s phu tiờu biu phong tro ci cỏch na cui th k XIX Nờu nhng ni dung chớnh cỏc ngh ci cỏch ca h: - Nm 1868, Trn ỡnh Tỳc v Nguyn Huy T xin m ca bin Tr Lớ (Nam nh) inh Vn in xin y mnh vic khai khn rung hoang v khai m, phỏt trin buụn bỏn, chn chnh quc phũng (1 im) - Nm 1872, Vin Thng bc xin m ca bin Bc v Trung thụng thng vi bờn ngoi (1 im) - c bit, t nm 1863 n 1871 Nguyn Trng T kiờn trỡ gi lờn triu ỡnh 30 bn iu trn, cp n mt lot nh chn chnh b mỏy quan li, phỏt trin cụng thng nghip v ti chớnh, chnh n vừ b, m rng ngoi giao, ci t giỏo dc (1 im) - Ngoi ra, vo cỏc nm 1877 v 1882, Nguyn L Trch cũn dõng hai bn Thi v sỏch lờn vua T c, ngh chn hng dõn khớ, khai thụng dõn trớ, bo v t nc (1 im) -Ht - PHềNG GD&T H HềA Kè THI HC SINH GII LP Nm hc: 2014 2015 Mụn: Lch s Ngy thi: 10 thỏng nm 2015 Thi gian: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ờ) ( thi cú trang) chớnh thc PHN TH NHT: LCH S TH GII Cõu 1: (6 im) Trỡnh by ni dung, ý ngha cuc Duy Tõn Minh Tr Nht Bn nm 1868 Vỡ khng nh cuc Duy Tõn Minh Tr l cuc cỏch mng t sn khụng trit ? Cõu 2: (4 im) Nờu hiu bit ca em v nhng tin b k thut - khoa hc th gii cui th k XIX - u th k XX? PHN TH HAI: LCH S VIT NAM Cõu 3: (2.0 im) K tờn cỏc cuc ngha ln phong tro Cn Vng Cho bit cuc ngha no l tiờu biu nht ? Vỡ sao? Cõu 4: (4.0 im) Trỡnh by ngha Yờn Th (thi gian, lónh o, cn c, túm tt din bin, kt qu, ý ngha) Cho bit cuc ngha ny cú nhng c im gỡ khỏc so vi cỏc cuc ngha cựng thi ? Cõu 5: (4.0 im) Cui th k XIX - u th k XX xó hi Vit Nam cú nhng giai cp v tng lp no? i sng v thỏi ca cỏc tng lp, giai cp i vi c lp dõn tc Ht Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H tờn thớ sinh SBD HNG DN chấm chọn học sinh giỏi LớP năm học 2014-2015 Môn lịch sử I Hng dn chung: Thớ sinh tr li theo cỏch riờng (v b cc v cõu ch) nhng ỏp ng c yờu cu c bn nh hng dn chm thỡ cho im Thớ sinh dng c kin thc c bn t nhng ti liu ngoi SGK thỡ c khuyn khớch cho thờm im, nhng khụng c vt quỏ im ca tng cõu v ca ton bi theo hng dn chm Sau cng im ton bi im l n 0,25 im; không làm tròn điểm II Hng dn chm chi tit : Lịch sử THế GIớI: Câu (6điểm) Đáp án Hon cnh - Cui th k XIX, t bn phng Tõy nhũm ngú, can thip vo Nht Bn Ch phong kin khng hong nghiờm trng t yờu cu phi ci cỏch t nc - Thỏng 1/1868, Thiờn Hong Minh Tr ó tin hnh ci cỏch nhằm đưa Nhật thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu Ni dung - Về kinh t: Chính phủ thống tiền tệ đơn vị đo lường nước, xóa bỏ độc quyền ruộng đất giai cấp địa chủ phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư chủ nghĩa, xây dựng sở hạ tầng, đường xá cầu cống phục vụ giao thông liên lạc - Chớnh tr - Xó hi: Xóa bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa đại tư sản lên nắm quyền Cải cách giáo dục cách tăng cường nội dung giáo dục khoa học kĩ thuật, bắt buộc người phải học, cử học sinh du học phương Tây - Quõn s: Tổ chức quân đội huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, coi trọng phát triển công nghiệp đóng tàu sản xuất vũ khí Kt qu ý nghĩa - a Nht t nước có kinh t nụng nghp lạc hậu tr thnh nc có kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh - Nhật Bản thoát khỏi nguy trở thành thuộc địa nước tư phương Tây Gii thớch l cuc cỏch mng t sn khụng trit vỡ: Mc ớch ca cuc Duy Tõn l ci cỏch m ng cho kinh t t bn ch ngha phỏt trin Ngi ngh thc hin ci cỏch l Nht Hong v quý tc phong kin t sn húa Kt qu Nht tr thnh nc cú nn kinh t t bn ch ngha phỏt trin Nhng cha xúa b hon ton ch phong kin Biểu điểm 0,5 0.5đ 1 5.0đ 0,5d 0,5d 0,5 0,5 0,5 Em bit gỡ v nhng tin b k thut, khoa hc th gii cui th k XIX u th k XX + Tin b v k thut - Sn xut cụng nghip phỏt trin, mỏy múc c s dng ph bin cỏc nc u- M - Phỏt minh mỏy hi nc lm cho ngnh giao thụng ti cú nhng tin b nhanh chúng - Trong nụng nghip, cú nhiu tin b v k thut, phng phỏp canh tỏc, s dung phõn bún húa hc, mỏy kộo, mỏy cy, mỏy gt p - Trong lnh vc quõn s, sn xut nhiu loi v khớ,khớ cu, ng lụi - Nhng tin b v k thut ó dn ti bựng n cuc cỏch mng cụng nghip, lm cho sn xut phỏt trin mnh m (4 điểm) Tin b v khoa hc t nhiờn - Niu-tn tỡm thuyt vt hp dn - Lụ-mụ-nụ- xp tỡm nh lut bo ton vt cht v nng lng v nhiu phỏt minh ln v vt lớ, húa hc - Nh bỏc hc Puc-kin- gi khỏm phỏ mt s phỏt trin ca thc vt v i sng ca mụ ng vt - Nh bỏc hc ỏc-uyn nờu lờn thuyt tin húa v di truyn - Nhng phỏt minh ú chng t vt bin chuyn, ng theo quy lut, tn cụng mnh m vo giỏo lớ thn hc v ch phong kin Tin b v khoa hc xó hi - c, ch ngha vt bin chng c xõy dng tng i hon thin - Ch ngha xó hi khụng tng i - Mỏc- ng ghen a hc thuyt Ch ngha xó hi khoa hc õy l cuc cỏch mng lch s t tng ca loi ngi 0.25đ 0,25d 0.25đ 0.25đ 0,5 0.25đ 0,25 0,25 0,25 05 0,25 0,25 0,5 LCH S VIT NAM: (2.0 điểm) * Những khởi nghĩa lớn phong trào Cần Vương: - Khởi nghĩa Ba Đình ( 1886-1887) - Khởi nghĩa Bãi Sậy ( 1883- 1892) - Khởi nghĩa Hương Khê ( 1885- 1895) * Cuộc khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa tiêu biểu vì: - Lãnh đạo: văn thân s phu yờu nc - Cú s huy thống nhất, chặt chẽ - Thời gian: Kéo dài 10 năm - Quy mô: Lớn, phân bố địa bàn tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình - Tinh thần chiờn đấu cam go, liệt, dng cm Lập nhiều chiến công, ngha quõn ụng ch to c nhiu v khớ * Khởi nghĩa Yên Thế: - Thời gian: 1884- 1913 - Lãnh đạo: Đề Thám, Đề Nắm - Căn cứ: Yên Thế- Bắc Giang - Diễn biến: + Giai đoạn 1884- 1892: Nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ huy Đề Nắm + Giai đoạn 1893- 1908: Nghĩa quân vừa xây dựng vừa chiến đấu 0.75 đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.5đ 0.5đ (4.0 điểm) huy Đề Thám + Giai đoạn 1909- 1913: Pháp tập trung lực lượng công Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn Ngày 10-2-1913 Đề Thám bị sát hại Phong trào tan rã - Kết quả: Thất bại - ý nghĩa: Thể tinh thần yêu nước chống Pháp giai cấp nông dân Góp phần làm chậm trình bình định Pháp * Đặc điểm khác so với khởi nghĩa thời: - Mục tiêu chiến đấu: để bảo vệ chế độ phong kiến, khôi phục vua mà bảo vệ mảnh đất Yên Thế - Thành phần lãnh đạo: Nông dân - Thời gian tồn tại: 29 năm * Kể giai cấp, tầng lớp: Địa chủ, nông dân, công nhân, TS, TTS 0.5đ 0.25đ 0,5đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ 0,5đ - Địa chủ: kinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô Thái độ: a s ó u hng 0.5đ trở thành tay sai đế quốc Phỏp, ỏp bc búc lt nhõn dõn (4.0 điểm) - Nông dân: + B phõn húa thnh nhiu b phn Mt b phn li lng quờ lm tỏ in, mt b phn thnh ph, ụ th 1đ lm cỏc ngh ph, mt b phn lm cụng nhõn cỏc n in, nh mỏy Thái độ căm thù đế quốc phong kiến, sẵn sàng tham đấu tranh cú giai cp no sng - Công nhân: làm thuê cỏc nh mỏy xớ nghip, n in, s lng ngy cng ụng, b búc lt sc lao ng tn bo Thái độ kiên chống đế quốc, giành độc lập dân tộc, l ng lc chớnh ca cỏch mng - Tư sản: l ch cỏc xng, nh mỏy, cỏc hóng buụn ln b Phỏp chốn ộp, th lc kinh t nh bộ, h ch mong mun cú nhng thay i nh d b lm n, ch cha cú thỏi hng ng hay tham gia vo cỏc cuc ng cỏch mng 0,5 - TTS: gm cỏc trớ thc, hc sinh, giỏo viờn, viờn chc, làm công ăn lương, buôn bán nhỏ Thái độ: i sng bấp bênh, có tinh thần yêu nước hng hỏi, 0.5đ tớch cc chống đế quốc phòng giáo dục -đào tạo Cẩm giàng - đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi Năm học: 2012 - 2013 Môn: lịch sử Lớp Thời gian làm bài: 150 phút Đề gồm: 01 trang Phần: lịch sử việt nam (7 điểm) Câu (2 điểm) Hoàn cảnh thúc phong trào cải cách Duy Tân Việt Nam nửa cuối kỉ XIX gì? Em đánh trào lưu cải cách Việt Nam lúc ? Câu (3 điểm) Theo em, thông qua Hiệp ước nào, nội dung - chứng tỏ triều đình nhà Nguyễn từ đầu hàng bước đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp? Câu (2 điểm) Tác động sách kinh tế, trị Pháp kinh tế, xã hội Việt Nam cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX nào? Phần: lịch sử giới (3 điểm) Câu ( điểm) Em trình bày tình hình Nhật Bản sau chiến tranh giới thứ có đặc điểm gì? Nguyên nhân dẫn đến trình phát xít hoá Nhật Bản ? Hết Họ, tên thí sinh Số báo danh Chữ kí giám thị Chữ kí giám thị phòng giáo dục -đào tạo Cẩm giàng - Hướng dẫn chấm đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi Năm học: 2012 - 2013 Môn: lịch sử Lớp Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang Phần: lịch sử việt nam (7 điểm) Câu 1(2 điểm) Nội dung cần trình bày Điểm * Hoàn cảnh phong trào cải cách tân là: Việt Nam nửa cuối kỉ XI X ngày bi đát khủng hoảng trầm trọng 0,25 0,25 - Về kinh tế: Các ngành nông nghệp, công nghệp, thủ công nghiệp bị đình trệ, lạc hậu, tài kiệt quệ 0,25 - Về trị: + Nhà Nguyễn thi hành sách nội trị ngoại giao lạc hậu lỗi thời + Bộ máy quyền từ TW tới địa phương mục ruỗng thối nát 0,25 - Về xã hội: + Nhân dân đói khổ điêu đứng, chịu nhiều gông cùm, xiềng xích + Mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp ngày sâu sắc * Đánh giá phong trào cải cách- Nhưng đề nghị cải cách bị triều đình Nguyễn cự tuyệt, không chấp nhận vì: + Thứ cải cách chưa xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể nước 0,25 + Thứ hai tư tưởng bảo thủ nhà Nguyễn 0,25 - Mặc dù đề nghị cải cách để lại ý nghĩa lịch sử quan trọng: + Cải cách công vào tư tưởng bảo thủ triều đình nhà Nguyễn 0,25 + Nó thể trình độ nhận thức người dân Việt Nam lúc 0,25 Câu (3 điểm) Nội dung cần trình bày Điểm * Hiệp ước Nhâm Tuất: 5/6/1862 - Nhân nhượng Pháp để giữ lấy quyền lợi dòng họ - Nhà Nguyễn nhượng tỉnh Đông Nam Kì cho Pháp: Gia Định, Định 0,25 Tường, Biên Hoà - Mở cửa biển Đà Nẵng, Ba Đạt, Quảng Yên 0,25 - Pháp tự truyền đạo - Bồi thường chiế phí cho Pháp 0,25 - Pháp trả lại thành Vĩnh Long với điều kiện nhà Nguyễn phải buộc dân phải 0,25 ngừng chiến * Nội dung điều ước Giáp Tuất năm 1874 : - Quân Pháp rút khỏi Bắc Kì 0,25 - Nhà Nguyễn cắt tỉnh Nam Kì cho Pháp 0,25 * Nội dung Hiệp ước Hác Măng 20 / 8/1883: - Triều đình Huế thừa nhận quyền bảo hộ P 0,25 - Thu hẹp quyền quản lí triều đình (miền Trung) 0,25 - Quyền ngoại giao ta Pháp quản lí 0,25 - Triều đình rút quân từ Bắc kì Trung Kì 0,25 * Nội dung Hiệp ước Pa-tơ-nôt 6/6/1884 giống H.Ư Hác Măng, sửa đổi 0,5 đôi chút nhằm xoa dịu dư luận phận nộ quần chúng nhân dân Câu (2 điểm) Nội dung cần trình bày Điểm Những chuyển biến kinh tế, xã hội Việt Nam tác động sách - Kinh tế: Không phát triển phụ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp 0,5 - Xã hội: Dưới tác động khai thác thuộc địa thực dân Pháp, xã hội 0,25 Việt Nam có nhiều thay đổi Các giai cấp có phận hóa sâu sắc: + Giai cấp địa chủ phong kiến: phần lớn đầu hàng làm tay sai cho Pháp, áp 0,25 nhân dân Tuy nhiên phận vừa nhỏ có lòng yêu nước + Giai cấp nông dân: bị tước đoạt hết ruộng đất, phận trở thành tá điền 0,25 làm thuê cho địa chủ, phận thành thị làm hầm mỏ kiếm sống trở thành công nhân + Một phận tầng lớp tư sản xuất hiện, ốm yếu què quặt 0,25 0,25 + Tầng lớp tiểu tư sản thành thị đời + Công, thương nghiệp thuộc địa phát triển, dẫn đến hình thành đội ngũ công 0,25 nhân, với khoảng 10 vạn người Phần: lịch sử giới (3 điểm) Câu ( điểm) Nội dung cần trình bày * Nhật sau chiến tranh giới thứ có đặc điểm + Kinh tế - Nhật Bản không tham chiến thu nhiều lợi, đứng thứ sau Mĩ - Kinh tế phát triển không đều, ổn định- năm đầu - Năm T9/1923, thủ đô Tôkyô bị động đất => gần bị sụp đổ hoàn toàn + Xã hội - Sau CTTG I, xã hội Nhật Bản có nhiều biến động (giá leo thang, động đất, đ/tranh bùng nổ ) - T 7/ 1922, ĐCS Nhật thành lập Điểm - Năm 1927, Nhật Bản lại lâm vào khủng hoảng * Quá trình phát xít hoá Nhật Bản: - Kinh tế khủng hoảng: - Công nghiệp giảm 32,5% - Ngoại thương giảm 80% - Có tới triệu người thất nghiệp - Tiến hành xâm lược thuộc địa nước - Những năm 30 kỉ XX, Nhật thiết lập chế độ Phát xít - Lò lửa chiến tranh lan sang Châu - Thái Bình Dương - Dưới lãnh đạo ĐCS, nhân dân Nhật Bản đứng dậy đấu tranh với nhiều hình thức lôi đông đảo quần chúng tham gia Hết - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 PHềNG GD-T TX THI HềA CHNH THC K THI OLYMPIC HC SINH THCS MễN: LCH S LP NM HC 2012 2013 Thi gian lm bi: 90 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Cõu (4 im): Trỡnh by nhng nột c bn v s phỏt trin ca khoa hc k thut th gii na u th k XX? Suy ngh ca em v cõu núi ca nh khoa hc A.Nụ-ben Tụi hi vng rng nhõn loi s rỳt c t nhng phỏt minh khoa hc nhiu iu tt hn l iu xu Cõu (4 im): Vỡ nc Nga nm 1917 li cú hai cuc cỏch mng? Vỡ cuc cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917 c ỏnh giỏ l mt s kin lch s v i nht lch s nhõn loi th k XX? Cõu (7 im): Ti núi: T nm 1858 n 1884 l quỏ trỡnh triu ỡnh Hu i t u hng tng bc n u hng ton b trc quõn xõm lc Phỏp? Cõu (5 im): Gii thớch vỡ cỏc ngh ci cỏch Duy tõn Vit Nam na cui th k XIX khụng th thc hin c m ch trng mi ca ng ta ngy li thnh cụng? PHềNG GD-T TX THI HềA K THI OLYMPIC HC SINH THCS MễN: LCH S LP NM HC 2012 2013 HNG DN CHM Cõu Cõu (4 im) Ni dung * Nhng thnh tu c bn: - Lớ thuyt nguyờn t hin i, c bit l lớ thuyt tng i ca nh bỏc hc A Anh-xtanh - Trong cỏc lnh vc Húa hc, Sinh hc, cỏc khoa hc v trỏi t u t c nhng thnh tu to ln - Hin tng phúng x nhõn to, ch to cht ng v phúng x, phn x cú iu kin, cht khỏng sinh Penixilin - Nhiu phỏt minh khoa hc c a vo s dng nh in tớn, in thoi, a, hng khụng, in nh * Suy ngh v cõu núi ca A.Nụ-ben: - Vic s dng cỏc thnh tu khoa hc k thut ó mang li cuc sng vt cht v tinh thn tt p hn cho ngi - Tuy nhiờn chớnh nhng thnh tu ú cng c s dng tr thnh phng tin chin tranh git ngi hng lot gõy thm cho nhõn loi - Cn phỏt huy mt tớch cc, hn ch ti a mt trỏi ca nhng phỏt minh khoa hc - Hn ch vic ch to v khớ hy dit v phng tin chin tranh, tớch cc ỏp dng KHKT vo sn xut phỏt trin kinh t, xó hi a.Vỡ nc Nga nm 1917 li cú hai cuc cỏch mng? - Cuc cỏch mng th nht bựng n thỏng Hai nm 1917 ó lt ch Nga hong v dn n tỡnh trng hai chớnh quyn song song tn ti.ú l cuc cỏch mng dõn ch t sn - Cuc cỏch mng th hai Lờ-nin v ng Bụn-se-vớch Nga vch k hoch v lónh o thc hin thng li,lt Chớnh ph lõm thi t sn,chm dt tỡnh trng hai chớnh quyn song song tn ti,thit lp chớnh quyn Xụ Vit.ú l cuc CM vụ sn thng li u tiờn trờn th gii b.Cuc cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917 c ỏnh giỏ l mt s kin lch s v i nht lch s nhõn loi th k XX - Cỏch mng thỏng Mi Nga a n vic thnh lp Nh nc xó hi ch ngha u tiờn trờn th gii,cú ý ngha quan trng i vi nc Nga v th gii - i vi nc Nga: ó lm thay i hon ton mnh t nc v s phn ca hng triu ngi Nga,a nhõn dõn lao ng lờn nm chớnh quyn,xõy dng ch XHCN trờn mt t nc rng ln,chim 1/6 din tớch th gii - i vi th gii: Dn n nhng thay i ln lao trờn th gii, li nhiu bi hc quớ bỏu cho phong tro CM th gii,to nhng iu kin thun li cho s phỏt trin ca phong tro cng sn v im 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 1,75 0,75 1,0 2,25 0,5 1,0 0,75 cụng nhõn quc t,phong tro GPDT nhiu nc Cõu (7 im) Cõu (5 im) * T nm 1858 n nm1884 l quỏ trỡnh triu ỡnh Hu i t u hng tng bc n u hng ton b trc quõn xõm lc Phỏp HS nờu c cỏc ý sau: - Quỏ trỡnh triu ỡnh Hu u hng quõn xõm lc Phỏp c th hin qua cỏc Hip c 1862, 1874, 1883 v 1884 + Hip c Nhõm Tut 1862: triu ỡnh Hu ct ba tnh ụng Nam Kỡ dõng cho Phỏp + Hip c Giỏp Tut 1874: triu ỡnh Hu chớnh thc tha nhn sỏu tnh Nam Kỡ hon ton thuc Phỏp õy l Hip c lm mt mt phn quan trng ch quyn lónh th, ngoi giao v thng mi ca Vit Nam + Hip c Quý Mựi 1883: triu ỡnh Hu chớnh thc tha nhn nn bo h ca Phỏp Bc Kỡ v Trung Kỡ, nhng ct tnh Bỡnh Thun Trung Kỡ nhp vo t Nam Kỡ thuc Phỏp Ba tnh Thanh-Ngh-Tnh c sỏp nhp vo Bc Kỡ Triu ỡnh Hu ch c cai qun vựng t Trung Kỡ, nhng mi vic u phi thụng qua viờnKhõm s Phỏp Hu Nh vy, v c bn Hip c 1883 ó bin nc ta thnh thuc a ca Phỏp, cỏc iu khon, iu kin Hip c ngy cng nng n + Hip c Pa-t-nt 1884 ó chm dt s tn ti ca triu i phong kin nh Nguyn vi t cỏch l mt quc gia c lp, thay vo ú l ch thc dõn na * Nhng ngh ci cỏch Vit Nam na cui th k XIX khụng thc hin c vỡ: - Cỏc ngh ci cỏch ny mang tớch cht l t, ri rc, cha xut phỏt t nhng c s bờn trong, cha ng chm ti nhng c bn ca thi i: gii quyt hai mõu thun ch yu ca xó hi Vit Nam l mõu thun gia nhõn dõn ta vi thc dõn Phỏp xõm lc v gia nụng dõn vi a ch PK - Triu ỡnh nh Nguyn bo th, bt lc vic thớch ng vi hon cnh lch s by gi,khụng mun thay i hin trng ca t nc - Gõy tr ngi cho vic phỏt trin nhng nhõn t mi ca xó hi Lm cho t nc lun qun vũng lc hu, b tc ca ch phong kin ng thi * Ch trng mi ca ng ta hin thnh cụng l do: - Nhng i mi ca ng ta hin xut phỏt t nhu cu thit yu nc, ỏp ng c nguyn vng ca qun chỳng nhõn dõn - Xó hi ó cú nhng mnh t chớnh tr tip thu nú ú l i ng trớ thc ụng o, h sn sng tip thu nhng tin b khoa hc cụng ngh phỏt trin kinh t, xó hi - ng v Nh nc ch trng i mi c nhõn dõn ng h vi mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch minh 1 1 1,5 0,5 0,75 0,75 0,5 [...]... HNG DN CHM chấm đề thi CHN HC SINH giỏi Năm học 2012-2013 Môn: Lịch sử 8 (Gm 03 trang) Bng nhng s kin lch s, hóy lm rừ vai trũ ca nhõn dõn trong Cỏch mng t sn Phỏp (1 789 -1794)? - Qun chỳng nhõn dõn úng vai trũ quyt nh trong quỏ trỡnh phỏt trin ca cỏch mng, - Ngy 14/7/1 789 , qun chỳng tn cụng chim phỏo i-nh tự Baxti, m u cho thng li ca cỏch mng - Trc tỡnh hỡnh "T quc lõm nguy", ngy 10 /8/ 1792, qun chỳng...Khi ngha Yờn Th - Hc sinh khng nh õy l cuc khi ngha Yờn Th ( 188 4 - 1913) - Din bin: Chia lm 3 giai on + Giai on 188 4- 189 2: Nhiu toỏn ngha quõn hot ng riờng r, cha cú s phi hp thng nht.Lónh o cú uy tớn nht thi k ny l Nm + Giai on: 189 3-19 08: Lónh o l Hong Hoa Thỏm ( Thỏm) Ngha quõn va chin u, va xõy dng c s Thi k ny ngha quõn phi 2 ln hũa hoón vi thc dõn Phỏp cú thi gian xõy dng quõn ụi, chm... dõn Phỏp 20,0 Tng im ton bi Lu ý khi chm bi: - Tổng điểm toàn bài là 20 điểm (không làm tròn số) - Bài làm thi u, sai kiến thức và tư tưởng chính trị, vận dụng các kỹ năng, phương pháp hạn chế thì tuỳ mức độ trừ điểm thích hợp - HT - PHềNG GIO DC & O TO NA HANG CHNH THC THI HC SINH GII NM HC 2010-2011 MễN: LCH S LP 8 (Thi gian 150 phỳt khụng k thi gian giao ) ( ny cú 01 trang) Phn I: Lch s Vit Nam... 1917, cuc cỏch mng ca giai cp vụ sn ó n ra v ginh thng li.(1 im) -HT - TRNG THCS Lấ HNG PHONG thi th ln 1 Kè THI HC SINH GII CP TRNG Nm hc : 2014 2015 MễN : LCH S - LP 8 - THCS Thi gian : 120 phỳt ( khụng k thi gian giao ) BI Cõu 1: ( 6 im ) Bng s hiu bit v lch s Vit Nam giai on 185 8 188 4 Em hóy chng minh : Trong quỏ trỡnh xõm lc Vit Nam, thc dõn Phỏp ó vp phi s khỏng c mnh m, quyt lit... Sụng Tụ Lch Lớ Bớ lờn ngụi hong ( Lý Nam ) PHềNG GD&T H HềA Kè THI HC SINH GII LP 8 Nm hc: 2012 2013 Mụn: LCH S Thi gian: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Câu 1( 4 điểm ): ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga 1917 Cõu 2: (10 im) Trong lch s Vit Nam, giai on t nm 185 8 n nm 188 4 l quỏ trỡnh triu ỡnh Hu i t u hng tng bc n u hng ton b trc quõn xõm lc Em hóy lm rừ: a Hon cnh lch s, ni dung... ca nhõn dõn trong cuc u tranh chng ngoi xõm 4 im 0.5 0.5 1 0.5 0.75 0.75 PHềNG GD&T VIT YấN K THI CHN HC SINH GII NM HC 2012-2013 MễN THI: LCH S; LP: 8 PH THễNG THI CHNH THC Thi gian lm bi 120 phỳt thi cú 01 trang Cõu 1 (4,0 im) Bng nhng s kin lch s, hóy lm rừ vai trũ ca nhõn dõn trong Cỏch mng t sn Phỏp (1 789 -1794)? Cõu 2 (4,5 im) Nờu nhng thnh tu ni bt ca khoa hc-k thut th gii na u th k XX Hóy cho... sỏch l Mi ngy lm rung chuyn th gii Da vo ý ngha ca cuc cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917, hóy gii thớch lớ do? Ht (Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) PHềNG GIO DC & O TO QUNG TRCH THI HC SINH GII NM HC 2011-2012 MễN: LCH S LP 8 P N CHINH THC HNG DN CHM THI CHN HC SINH GII MễN LCH S 8 M 1 Cõu 1: ( 2.0 im) Trỡnh by din bin ca cuc khi ngha Lam Sn (cui nm 1426 - cui nm 1427)? im Ni dung - Thỏng 10 1426... sỏch l Mi ngy lm rung chuyn th gii Da vo ý ngha ca cuc cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917, hóy gii thớch lớ do? Ht (Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) PHềNG GIO DC & O TO QUNG TRCH THI HC SINH GII NM HC 2011-2012 MễN: LCH S LP 8 P N CHINH THC HNG DN CHM THI CHN HC SINH GII MễN LCH S 8 M 2 Cõu 1: ( 2.0 im) im Ni dung + V kinh t: Thng nht tin t, xoỏ b s c quyn rung t ca giai cp phong kin, tng cng phỏt... (6,5 im) a T nm 185 8 n nm 188 4, triu ỡnh nh Nguyn ó kớ vi chớnh ph Phỏp nhng hip c no? Nờu ni dung ch yu ca cỏc hip c ú b Nhõn dõn ta cú thỏi nh th no khi triu ỡnh nh Nguyn kớ nhng hip c trờn? Ht - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh S bỏo danh: Giỏm th 1 (H tờn v ký) Giỏm th 2 (H tờn v ký) PHềNG GD&T VIT YấN THI CHNH THC Cõu... nht, chõu u kit qu l iu kin thun li M xut khu hng sang chõu u - Quan tõm vic phỏt trin khoa hc, k thut 0 ,25 - Chỳ trng o to lao ng cú trỡnh vn hoỏ, k thut cao 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 - Ci tin k thut, ỏp dng nhng thnh tu k thut mi nht 0 ,25 trong sn xut - Sn xut dõy chuyn, tng cng lao ng, búc lt nhõn 0 ,25 cụng v bo v th trng trong nc bng thu quan Cõu 2: (4 im) Sau khi cỏch mng thỏng mi Nga thng li, ngay

Ngày đăng: 22/05/2016, 00:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan