tuyển chọn 20 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án và thang điểm

100 2.3K 1
tuyển chọn 20 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án và thang điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYỂN CHỌN 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP (có đáp án thang điểm) Tp Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2016 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN Đề thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP CẤP THCS NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: LỊCH SỬ - BẢNG A Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu (6,0 điểm) : “Sau Chiến tranh giới thứ hai, từ năm 1950 kinh tế nước Tây Âu khôi phục, xu hướng ngày bật liên kết kinh tế nước khu vực (…) Tới nay, Liên minh châu Âu liên minh kinh tế - trị lớn giới…” (Trích SGK Lịch sử lớp 9, trang 42,43 NXB Giáo dục Việt Nam năm 2013) a Bằng kiến thức lịch sử giới đại học, làm rõ ý kiến b Nêu số hiểu biết em mối quan hệ Việt Nam Liên minh châu Âu (EU) Câu (4,0 điểm) : Trình bày đời tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Hội Câu ( 4,0 điểm) : Hoàn cảnh lịch sử chủ trương Đảng ta Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 Cuộc vận động chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945? Câu (6,0 điểm): Từ ngày 6/3/1946 đến trước ngày 19/12/1946, thiện chí Đảng ta dã tâm xâm lược thực dân Pháp thể nào? …………….Hết……… Họ tên thí sinh……………………………………… Số báo danh……… SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP CẤP THCS NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ - BẢNG A (Hướng dẫn chấm gồm trang) Câu Câu (6 điểm) Nội dung a Quá trình liên kết khu vực Tây Âu * Nguyên nhân: - Các nước Tây Âu có chung văn minh, kinh tế không cách biệt - Do xu toàn cầu hoá, đặc biệt tác động cách mạng KH-KT, hợp tác phát triển cần thiết - Các nước Tây Âu cần phải đoàn kết với để thoát khỏi lệ thuộc vào Mĩ * Quá trình liên kết: - Tháng 4/1951, "Cộng đồng than, thép châu Âu" đời gồm sáu nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà lan, Lúc-xăm-bua - Tháng 3/1957, sáu nước thành lập "Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu", "Cộng đồng kinh tế châu Âu" (EEC) Cộng đồng kinh tế châu Âu chủ trương xoá bỏ dần hàng rào thuế quan, thực tự lưu thông hàng hoá, tư nhân công sáu nước - Tháng năm 1967, ba Cộng đồng sát nhập với thành Cộng đồng châu Âu (EC) - Tháng 12/1991, thành viên EC họp Hội nghị cấp cao Ma-axtơ-rích (Hà Lan) Hội nghị thông qua hai định quan trọng: + Xây dựng liên minh kinh tế, trị tiến tới nhà nước chung châu Âu + Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/1/1999 đồng tiền chung Liên minh châu Âu đươc phát hành với tên gọi đồng ơrô (EURO + Số lượng thành viên EU ngày tăng: năm 1999 15 nước, đến năm 2004 25 nước… + Liên minh châu Âu liên minh kinh tế - trị lớn giới, có tổ chức chặt chẽ trở thành ba trung tâm kinh tế giới b Mối quan hệ Việt Nam - EU: - Việt Nam EU thiết lập mối quan hệ hợp tác phát triển toàn diện Điểm 4,5 0,75 0,25 0,25 0,25 3,75 0,5 0,75 0,5 1,0 0,5 0,5 1,5 0,5 nhiều lĩnh vực khác nhau: Kinh tế, văn hóa, giáo dục KH-KT - Hoạt động thương mại Việt Nam EU tăng cường Hai bên giao lưu trao đổi hàng hoá với Các sản phẩm Việt Nam xuất sang EU quần áo, dày dép, thủy hải sản - Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu tư từ EU nhằm xây dựng phát triển đất nước Câu * Sự đời Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (4 - Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu Trung Quốc Tại điểm) đây, Người thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên mà nòng cốt tổ chức Cộng sản đoàn (6/1925) - Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện trị để đào tạo cán cách mạng - Năm 1925 xuất báo Thanh niên làm quan tuyên truyền Hội Mở lớp huấn luyện, giảng Người tập hợp in thành sách Đường kách mệnh (1927), vạch phương hướng cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam - Tất bí mật chuyển nước, nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, thúc đẩy phong trào công nhân phong trào yêu nước phát triển Hội có tổ chức sở hầu khắp nước số hội viên ngày tăng - Một số hội viên xuất sắc cử học Liên Xô Trung Quốc, phần lớn lên đường nước hoạt động - Năm 1928, Hội có chủ trương “vô sản hóa” nhằm tạo điều kiện cho cán tự rèn luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển - Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản, bước chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho đời đảng vô sản Việt Nam sau *Vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Hội: - Nguyễn Ái Quốc người sáng lập lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - Lựa chọn niên yêu nước đưa vào Hội, vạch chương trình Hội - Mở lớp huấn luyện trị, viết bài, xuất báo Thanh niên… - Thông qua việc thành lập hoạt động Hội, Người đào tạo đội ngũ cán nòng cốt chuẩn bị sở cho việc thành lập đảng vô sản Việt Nam Câu Hoàn cảnh lịch sử chủ trương Đảng ta Cuộc vận động (4 dân chủ 1936 - 1939 0,5 0,5 3,0 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 điểm) * Hoàn cảnh lịch sử: +Tình hình giới: - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít xuất trở thành mối nguy đe dọa hòa bình, an ninh giới - Tháng 7/1935, Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân nước nhằm tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh - Năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền Pháp thi hành số sách tiến nước thuộc địa +Tình hình nước: - Hậu khủng hoảng kinh tế với sách phản động thực dân Pháp thuộc địa làm cho đời sống nhân dân đói khổ ngột ngạt b Chủ trương Đảng - Đảng xác định kẻ thù trước mắt bọn phản động Pháp tay sai - Xác định nhiệm vụ trước mắt chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo hòa bình - Chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương (3/1938) - Hình thức phương pháp đấu tranh: Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai… => Những chủ trương Đảng thời kì 1936-1939 có tính chất sách lược kịp thời phù hợp với tình hình nên tạo phong trào đấu tranh sôi * Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945? - Trình độ trị công tác cán đảng viên nâng cao Uy tín ảnh hưởng Đảng mở rộng thấm sâu nhân dân, chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối sách Đảng Quốc tế cộng sản tuyên truyền sâu rộng quần chúng - Quần chúng giác ngộ trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống trở thành lực lượng trị hùng hậu cách mạng - Để lại nhiều học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng… Đây tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 Câu Thiện chí Đảng ta thể việc kí Hiệp định Sơ (6,0 6/3 Tạm ước 14/9/1946 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1,0 0,5 0,25 0,25 điểm) *Hiệp định Sơ 6/3/1946: +Hoàn cảnh: - Để tránh đụng độ với lực lượng kháng chiến ta, thực dân Pháp kí với Chính phủ Tưởng Giới Thạch Hiệp ước Hoa - Pháp ngày 28/2/1946… - Điều đặt cho ta trước lựa chọn: chống lại Pháp hai tạm thời hòa hoãn với chúng để nhanh chóng đuổi quân Tưởng nước tránh phải đối phó với nhiều kẻ thù lúc, tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài - Trước tình hình ta chủ động đàm phán với Pháp, ngày 6/3/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ + Nội dung: - Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam quốc gia tự nằm khối liên hiệp Pháp - Việt Nam đồng ý cho 15000 quân Pháp miền Bắc thay Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật, số quân rút dần thời hạn năm - Hai bên ngừng bắn Nam Bộ, tạo không khí thuận lợi cho việc mở đàm phán thức thức Pa-ri + Ý nghĩa: - Pháp phải thừa nhận Việt Nam quốc gia tự do…, sở để ta tiếp tục đấu tranh với Pháp - Ta đẩy 20 vạn quân Tưởng bọn tay sai khỏi nước, tránh chiến đấu bất lợi cho ta Tranh thủ thời gian củng cố quyền, xây dựng lực lượng cho kháng chiến sau - Thể thiện chí hoà bình, đáp ứng mong muốn nhân dân ta nhân dân yêu chuộng hoà bình giới * Kí Tạm ước 14/9/1946 - Sau kí Hiệp định sơ bộ, thực dân Pháp tiếp tục gây xung đột vũ trang nhiều nơi Cuộc đàm phán thức hai phủ tổ chức Pháp bị thất bại Mối quan hệ Việt - Pháp ngày căng thẳng có nguy xảy chiến tranh - Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với Chính phủ Pháp Tạm ước ngày 14/9/1946, tiếp tục nhượng cho Pháp thêm số quyền lợi kinh tế, văn hóa Việt Nam -> Việc kí Hiệp định Sơ 6/3/1946 Tạm ước 14/9/1946 thể rõ thiện chí hoà bình nhân nhượng ta, đồng thời ta có thêm thời gian để xây dựng củng cố lực lượng chuẩn bị cho chiến 1,0 0,25 0,25 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,5 0,25 đấu lâu dài với Pháp * Dã tâm xâm lược thực dân Pháp thể hiện: - Trong ta thực nghiêm chỉnh điều khoản kí kết, thực dân Pháp bội ước, đẩy mạnh việc chuẩn bị xâm lược nước ta lần - Ở Nam Bộ Nam Trung Bộ, thực dân Pháp tập trung quân tiến công sở cách mạng, vùng tự do, địa ta - Ở Bắc Bộ, ngày 20/11/1946, thực dân Pháp khiêu khích, tiến công ta Hải Phòng Lạng Sơn - Ở Hà Nội, từ đầu tháng 12/1946, thực dân Pháp liên tiếp gây xung đột vũ trang: đốt nhà Thông tin phố Tràng Tiền, đánh chiếm quan Bộ tài chính… - Trắng trợn hơn, ngày 18/12/1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư đòi ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng Nếu yêu cầu không chấp nhận ngày 20/12/1946, chúng hành động - Trước dã tâm xâm lược thực dân Pháp, ngày 18 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp làng Vạn Phúc (Hà Đông), định phát động toàn quốc kháng chiến - Tối 19/12/1946, thay mặt Trung ương Đảng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ Ghi chú: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Số báo danh:………………… KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Lịch sử (Khóa ngày 27 tháng năm 2013) Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp tác động chúng đến kinh tế Việt Nam? Câu (1,5 điểm) Em cho biết công lao Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam thời kỳ 1919 - 1930 Trong công lao đó, công lao to lớn nhất? Vì sao? Câu (2,5 điểm) Nguyên nhân ý nghĩa phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò Đảng Cộng sản Đông Dương thể phong trào này? Câu (1,5 điểm) Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)? Vì nói phong trào “Đồng khởi” coi mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt cách mạng miền Nam? Câu (2,5 điểm) Phong trào giải phóng dân tộc nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau Chiến tranh giới lần thứ hai đến cuối kỉ XX chia làm giai đoạn? Vị trí, ý nghĩa phong trào phát triển quan hệ quốc tế? Hết SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2012 - 2013 (Khóa thi ngày 27 tháng 03 năm 2013) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI CHẤM Hướng dẫn chấm nêu yêu cầu nội dung, thí sinh trình bày chi tiết phải đảm bảo xác, lôgíc,…tuỳ mức độ điểm cho phù hợp Phần nội dung ngoặc đơn không thiết yêu cầu học sinh phải trình bày Điểm toàn tính đến 0,25 điểm II TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM Nội dung Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp tác động chúng đến kinh tế Việt Nam? * Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai Pháp - Tập trung vốn vào nông nghiệp (lập đồn điền cao su) khai mỏ (chủ yếu mỏ than) - Mở thêm số sở công nghiệp - Thương nghiệp: Nắm chặt thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng hàng hóa nước nhập vào nước ta - Giao thông vận tải: Đầu tư phát triển để phục vụ việc khai thác - Tài chính, ngân hàng: Thông qua ngân hàng Đông Dương, Pháp nắm quyền huy kinh tế * Những tác động đến kinh tế Việt Nam - Tích cực: Phương thức sản xuất TBCN tiếp tục du nhập vào Việt Nam, làm xuất số ngành kinh tế , tạo điều kiện kinh tế Việt Nam phát triển - Tiêu cực: + Làm cho kinh tế Việt Nam cân đối Tài nguyên bị vơ vét cạn kiệt + Kinh tế Việt Nam kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phát triển, lệ thuộc Câu 2: Em cho biết công lao Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam thời kì 1919 - 1930 Trong công lao đó, công lao to lớn nhất? Vì sao? Điểm 2.0 0.25 0,25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 * Công lao - Tìm đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam đường cách mạng vô sản - Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước, làm cho chủ nghĩa Mác phong trào công nhân có kết hợp sâu sắc - Chuẩn bị tư tưởng, trị, tổ chức cho đời đảng vô sản Việt Nam - Hợp tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo thông qua cương lĩnh trị đắn, sáng tạo * Công lao to lớn là: Tìm đường cứu nước đắn cho cách mạng Việt Nam * Vì: Con đường cứu nước phù hợp với xu thời đại thực tiễn cách mạng Việt Nam Chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam Câu 3: Nguyên nhân ý nghĩa phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò Đảng Cộng sản Đông Dương thể phong trào này? * Nguyên nhân: - Do tác động khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đời sống nhân dân VN vô khó khăn Mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp ngày gay gắt - Sau khởi nghĩa Yên Bái, Pháp tăng cường khủng bố đàn áp làm cho tinh thần cách mạng lên cao - Giữa lúc Đảng CSVN đời kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng * Ý nghĩa: - Khẳng định đường lối Đảng đắn, Đảng trưởng thành thực tiễn đấu tranh Được công nhận phận độc lập trực thuộc Quốc tế cộng sản - Dưới dự lãnh đạo Đảng khối liên minh công - nông hình thành - Phong trào để lại nhiều học kinh nghiệm cho Đảng - Đây tập dượt Đảng chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám * Vai trò Đảng thể hiện: - Tập trung lực lượng, tạo nên phong trào thống nhất, rộng khắp - Xây dựng khối liên minh công nông - Thành lập quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh, quyền dân, dân, dân Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)? Vì nói phong trào “Đồng khởi” coi mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt cách mạng miền Nam? * Nguyên nhân dẫn đến phong trào: - Trong năm 1957-1959, Mĩ - Diệm thực chiến dịch tố cộng, diệt cộng phong trào chống đối quyền Diệm ngày mạnh mẽ Yêu cầu đặt cần phải có biện pháp liệt để đưa cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách - Trên sở nhận định tình hình miền Nam chế độ Mĩ - Diệm, hội nghị lần thứ 15 Đảng xác định đường cách mạng miền Nam khởi nghĩa giành quyền tay nhân dân lực lượng trị quần chúng chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân * Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) coi mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt cách mạng miền Nam vì: 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0,25 0.25 0.25 0.25 0,25 1.5 0.25 0.25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN THI: LỊCH SỬ (Đáp án gồm 03 trang) I HƯỚNG DẪN CHUNG Thí sinh làm theo nhiều cách khác đảm bảo yêu cầu nội dung cho đủ điểm Để đảm bảo tính xác tuyệt đối phân loaị xác chất lượng thi, giám khảo cho điểm tối đa thí sinh đủ ý phân tích, giải thích rõ ràng vấn đề Cho điểm khuyến khích nội dung phân tích sâu sắc, sáng tạo, thể lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn thí sinh Không làm tròn tổng điểm, để lẻ toàn đến 0,25 II BIỂU ĐIỂM Câu (2.0 điểm): Trình bày nét trình đấu tranh giải phóng dân tộc nước Đông Nam Á trước sau năm 1945 Những nguyên nhân khiến Đông Nam Á mục tiêu xâm lược nước đế quốc nhiều thập kỷ kỷ XX? ĐIỂM Ý NỘI DUNG Những nét trình đấu tranh giải phóng dân tộc nước 1,25 Đông Nam Á trước sau năm 1945 - Trước năm 1945, hầu Đông Nam Á thuộc địa nước 0,25 thực dân phương Tây - Năm 1945, trước thời Nhật đầu hàng, nước Đông Nam Á nhanh 0,25 chóng giành quyền… - Ngay sau đó, nước Âu - Mĩ quay trở lại xâm lược Đông Nam Á, nước 0,25 lại tiếp tục phải kháng chiến …Thập kỷ 50, nước Đông Nam Á giành độc lập… - Từ năm 50, Mĩ can thiệp vào khu vực Đông Nam Á hai 0,25 đường… - Năm 1975, nước Đông Nam Á giành độc lập bước vào thời kỳ xây 0,25 dựng đất nước hòa bình Những nguyên nhân khiến Đông Nam Á mục tiêu xâm lược 0,75 nước đế quốc - Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng: cầu nối châu lục, 0,25 án ngữ đường biển huyết mạch giới… - Đông Nam Á khu vực giàu tài nguyên, có nguồn nhân lực dồi dào… 0,25 - Đầu kỷ XX, nước đế quốc có nhu cầu thuộc địa nước Đông Nam Á tình trạng lạc hậu….Thập kỷ 50 kỷ 0,25 XX, phát triển theo hai đường… nên Đông Nam Á trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng hai phe TBCN CNXH… Câu (2.0 điểm): Hậu Chiến tranh giới thứ II Liên Xô, Nhật Bản nước Tây Âu sau năm 1945? Bài học kinh nghiệm cho giới từ thực tế đó? ĐIỂM Ý NỘI DUNG Hậu Chiến tranh giới thứ II Liên Xô, Nhật Bản 1,5 nước Tây Âu - Mặc dù nước thắng trận, Liên Xô chịu tổn thất nặng nề: 0,5 Hơn 27 triệu người chết; 1710 thành phố, 70.000 làng mạc gần 32.000 nhà máy, xí nghiệp bị phá hủy… Chiến tranh làm Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm - Nhật Bản nước bại trận Sau chiến tranh, Nhật Bản hết thuộc địa; bị tàn 0,5 phá nặng nề… khiến cho đất nước chìm ngập khó khăn… ; Phải lệ thuộc vào Mỹ… - Các nước Tây Âu tham chiến (Tây Đức; Anh; Pháp ; Ý ) bị tàn phá 0,5 nặng nề tổn thất nghiêm trọng Sau chiến tranh, nước mắc nợ; kinh tế sa sút… ; Phải lệ thuộc vào Mỹ… Bài học kinh nghiệm cho giới… 0,5 - Các nước tham chiến dù thắng trận hay bại trận bị thiệt hại nặng nề… 0,25 - Cần phải giải tranh chấp, mâu thuẫn hòa bình… 0,25 Câu (2.0 điểm): Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước hoàn cảnh nào? Hãy xác định giải thích kiện đánh dấu bước ngoặt hành trình tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1930 ĐIỂM Ý NỘI DUNG Hoàn cảnh Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước 0,5 - Đất nước bị nô lệ, nhân dân lầm than… Mâu thuẫn dân tộc gay gắt… 0,25 - Cách mạng Việt Nam chìm bế tắc, phong trào đấu tranh 0,25 chống Pháp thất bại… Lịch sử dân tộc đặt nhu cầu cấp thiết đường lối cách mạng giai cấp lãnh đạo… Những kiện đánh dấu bước ngoặt hành trình tìm đường cứu 0,5 nước Bác tháng 7.1920 tháng 12.1920 Giải thích 1,0 - Tháng 7/1920, sau 10 năm hoạt động ….Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo 0,5 Luận cương Lê-nin, Người xác định đượng cho dân tộc Việt Nam Sự kiện đánh dấu việc Bác tìm đường cứu nước cho dân tộc- đường cách mạng vô sản… - Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua; bỏ phiếu tán 0,5 thành gia nhập Quốc tế thứ ba; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp… Sự kiện đánh dấu bước ngoặt cách mạng Người: Từ yêu nước trở thành người Cộng sản; từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin… Câu (2.0 điểm): Quá trình chuẩn bị lực lượng trị cách mạng Việt Nam giai đoạn 1941 - 1945 diễn nào? Vai trò quan trọng chuẩn bị cách mạng Việt Nam gì? ĐIỂM Ý NỘI DUNG Quá trình chuẩn bị lực lượng trị cách mạng Việt Nam giai đoạn 1,5 1941 - 1945 - Trong Hội nghị 8, với chủ trương giải phóng dân tộc phạm 0,25 vi nước; chuẩn bị toàn diện mặt để sẵn sàng đợi thời cơ… Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh bao gồm Hội Cứu quốc… - Ngày 19/5/1941 Mặt trận Việt Minh thành lập với mục tiêu đoàn kết 0,25 đồng bào Việt Nam yêu nước…cùng đấu tranh giải phóng dân tộc… - Từ năm 1941 đến năm 1942, Mặt trận Việt Minh phát triển Cao Bằng, 0,25 Bắc Kạn, Lạng Sơn…Ủy ban Việt Minh Cao Bằng Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng thành lập… - Năm 1943, Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng thành lập 19 ban 0,25 xung phong ‘Nam tiến’’ để phát triển tổ chức tỉnh miền xuôi… - Trong trình xây dựng lực trị, Đảng tranh thủ tập hợp rộng 0,25 rãi tầng lớp nhân dân khác sinh viên, học sinh, trí thức, tư sản dân tộc… vào mặt trận cứu quốc… - Đến đầu năm 1945, Mặt trận Việt Minh phát triển nước, thống 0,25 sức mạnh dân tộc, sẵn sàng khởi nghĩa giành quyền… Vai trò quan trọng chuẩn bị cách mạng Việt 0,5 Nam Vai trò quan trọng chuẩn bị lực lượng trị kết nối 0,5 sức mạnh dân tộc khối thống nhất: Mặt trận Việt Minh để sẵn sàng đón đợi chớp thời giành quyền Câu (2.0 điểm): Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, bối cảnh Việt Nam đứng trước tình ‘‘ngàn cân treo sợi tóc’’: a Đảng, Chính phủ nhân dân ta khắc phục khó khăn từ nước nào? b Yếu tố định để đạt thành cách mạng gì? Bài học kinh nghiệm cho đất nước ta nay? ĐIỂM Ý NỘI DUNG Hoàn cảnh đất nước … 0,5 - Trước nhiều khó khăn: Kẻ thù bao vây tứ phía ngân sách trống 0,25 rỗng, tài kiệt quệ, nạn đói tràn lan, trình độ dân trí thấp, nhà nước cách mạng chưa củng cố… 2 - Trong bối cảnh đó, để đối phó với giặc ngoài, giữ quyền trước hết phải khắc phục khó khăn từ nước, xây dựng củng cố quyền… Quá trình khắc phục khó khăn từ nước sau Cách mạng tháng Tám - Ngày 8/9/1945 Chính phủ Lâm thời công bố lệnh Tổng tuyển cử nước ; Ngày 6/1/1946 Tổng tuyển cử tự diễn thành công… xây dựng Xây dựng quyền hợp hiến pháp nước VNDCCH… - Diệt giặc đói thông qua biện pháp tích cực trước mắt lâu dài… - Xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa nỗ lực tâm tầng lớp… - Giải khó khăn tài tinh thần đoàn kết hy sinh quyền lợi giai cấp dân tộc… Yếu tố định thành cách mạng học kinh nghiệm - Yếu tố định để đạt thành cách mạng tinh thần yêu nước đoàn kết sức mạnh dân tộc Việt Nam - Thực tế để lại học kinh nghiệm cho đất nước ta tinh thần yêu nước sức mạnh đoàn kết yếu tố định thắng lợi khó khăn, thách thức dân tộc… 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2014 – 2015 Môn: LỊCH SỬ Ngày thi: tháng 12 năm 2014 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) I Phần lịch sử giới: (7 điểm) Câu 1: ( 3,5 điểm) Bằng kiến thức học, chứng minh sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh giới tư Giải thích sao? Quan hệ ngoại giao Mĩ - Việt Nam sau năm 1975 đến có thay đổi nào? Câu (3,5 điểm) a Trình bày nét bật tình hình Mĩ La-tinh từ sau chiến tranh giới thứ hai đến nay? b Vì Cu - ba coi cờ đầu phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh? II Phần lịch sử Việt Nam: (13 điểm) Câu (5,0 điểm) Hãy nêu sách bóc lột kinh tế Pháp giai đoạn 1919 -1929? Hậu sách kinh tế xã hội Việt Nam đầu kỉ XX? Câu 4: (5,0 điểm) Em phân tích chuyển biến xã hội Việt Nam thái độ, khả cách mạng phận giai cấp, tầng lớp sau Chiến tranh giới thứ nhất? Câu (3,0 điểm) Trong phong trào công nhân Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất, bãi công công nhân Ba Son (tháng 8/1925) có điểm mới? Hết (Cán coi thi không giải thích thêm) Họ tên……………………………… ……………SBD……… HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2014– 2015 Môn: Lịch Sử (Hướng dẫn chấm có 04 trang) Câu Bằng kiến thức học, chứng minh sau Chiến tranh giới thứ hai, 3,5 Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh giới tư Giải thích điểm sao? Quan hệ ngoại giao Việt – Mĩ sau năm 1975 đến có thay đổi nào? - Sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh giới tư bản, trung tâm kinh tế tài lớn 0.5 giới + Trong năm 1945 – 1950, sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm 0.25 nửa sản lượng công nghiệp toàn giới ( 56,47 % - 1948) + Sản lượng nông nghiệp gấp lần sản lượng nông nghiệp năm nước tư 0.25 lớn Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a Nhật Bản cộng lại + Nắm tay ¾ trữ lượng vàng giới, chủ nợ 0.25 giới + Về quân sự: Mĩ có lực lượng mạnh giới tư độc 0.25 quyền vũ khí hạt nhân - Nguyên nhân: + Mĩ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, 0,25 trình độ kĩ thuật cao, động sáng tạo + Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu 114 tỉ USD nhờ buôn bán 0,25 vũ khí Mĩ xa chiến trường, hai đại dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá + Mĩ tiến hành cách mạng KHKT sớm thu nhiều thành tựu 0.25 Quan hệ ngoại giao Mĩ - Việt nam sau năm 1975 đến có thay đổi: - Giai đoạn sau 1975 Mĩ thực cấm vận Việt Nam, ngăn cản 0.25 hoạt động giúp đỡ quốc tế Việt Nam - Năm 1994 Mĩ tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận Việt Nam 0.25 - Tháng 7/1995 Mĩ tuyên bố thức bình thường hóa quan hệ ngoại 0.25 giao với Việt Nam - Tháng 7/2000 Việt Nam Mĩ kí hiệp định thương mại song 0.25 phương Giá trị thương mại hai chiều ngày tăng… - Mĩ thường xuyên viện trợ nhân đạo, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu chiến tranh, ủng hộ Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam tích cực giúp Mĩ tìm kiếm thân nhân, hài cốt binh sĩ 0.25 Mĩ… Câu a Trình bày nét bật tình hình Mĩ La-tinh từ sau chiến tranh (3,5 giới thứ đến (2.5đ) 0.25 điểm) - Sau CTTG thứ 2, tình hình khu vực Mĩ La-tinh có nhiều biến chuyển Mở 0.25 đầu thắng lợi cách mạng nhân dân Cu Ba năm 1959 - Từ năm 60 đến năm 80 (TKXX), cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ biến Mĩ La – tinh trở thành “đại lục bùng cháy” 0.5 phong trào cách mạng - Tiêu biểu Chilê Nicaragoa Tại Chile từ 1970-1973 Chính phủ liên minh đoàn kết nhân dân tổng thổng Agienđê nắm quyền tiến hành cải cách tiến Ở Nicaragoa, mặt trận Xanđino lật 0.5 đổ quyền tay sai Mỹ, đưa đất nước theo đường dân chủ Song phong trào cách mạng nước thất bại năm 1973 1991 - Trong công xây dựng phát triển đất nước, nước Mĩ La-tinh đạt nhiều thành tựu quan trọng: Củng cố độc lập, chủ quyền, dân chủ 0.5 hóa sinh hoạt trị, cải cách kinh tế, phát triển hợp tác khu vực - Từ đầu năm 90 (TK XX), nhiều nguyên nhân, nước Mĩ Latinh gặp nhiều khó khăn, tốc độ phát triển kinh tế giảm sút, nợ nước 0.5 tăng lên, tình hình trị số nước không ổn định b Vì Cu - ba coi cờ đầu phong trào GPDT Mĩ Latinh (1đ) - Từ đầu năm 50 (TKXX) Cu - ba bùng nổ phong trào đấu 0.25 tranh vũ trang chống chế độ tay sai Mĩ - Ngày 1/1/1959 đấu tranh vũ trang nhân dân CuBa giành 0.25 thắng lợi Chính quyền phản động tay sai Mĩ bị lật đổ - Cu- ba nước Mĩ La-tinh giành thắng lợi cách mạng đấu tranh vũ trang nước Mĩ La-tinh tiến hành cải cách dân chủ triệt để - Sau đánh bại công 1.300 tên lính đánh thuê Mĩ vào vùng biển Hirôn(4/1961), bảo vệ vững thành cách mạng, Cu-ba tuyên bố theo đường XHCN, trở thành nước XHCN 0.5 khu vực Mĩ La-tinh, đảo anh hùng, cờ đầu phong trào GPDT khu vực Câu Hãy nêu sách bóc lột kinh tế Pháp giai đoạn 1919(5 đ) 1929 ? Hậu sách kinh tế xã hội Việt Nam đầu kỉ XX ? Trong lĩnh vực nông nghiệp : lĩnh vực Pháp tăng cường bỏ vốn 0.5 đầu tư nhiều nhất, năm 1927 số vốn đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phrăng, tăng gấp nhiều lần so với thời kì trước chiến tranh Thực dân Pháp sức cướp đoạt ruộng đất nông dân Việt Nam để thành 0.5 lập đồn điền trồng công nghiệp chè, cà phê cao su, bông, đay, thầu dầu …diện tích đồn điền Pháp ngày rộng lớn, nhiều công ty cao su lớn đời công ty Đất Đỏ, công ty Mi-sơ-lanh, công ty Cây nhiệt đới Trong lĩnh vực công nghiệp, Pháp đặc biệt trọng vào nghề khai mỏ 0.5 mặt hàng thị trường Pháp giới có nhu cầu lớn, tất công ty than có từ trước tăng thêm vốn hoạt động mạnh hơn, nhiều công ty than nối tiếp đời 0.5 Tuy nhiên Pháp đầu tư vào ngành công nghiệp nhẹ, bỏ vốn đầu tư mà lại thu hồi vốn nhanh, ngành không cạnh tranh với công nghiệp Pháp quốc, công nghiệp nặng hạn chế đầu tư 0.5 Thương nghiệp phát triển thời kì trước chiến tranh Để nắm chặt thị trường VN Đông Dương tư Pháp đánh thuế nặng hàng hoá nhập vào nước ta, đặc biệt hàng hoá Trung Quốc Nhật Bản, Pháp tìm cách chèn ép tư thương VN Về giao thông vận tải Pháp đầu tư để phát triển thêm phục vụ 0.5 cho việc vận chuyển tài nguyên khai thác VN đem bán đưa Pháp, tuyến đường sắt xuyên Đông Dương nối liền nhiều đoạn: Đồng Đăng - Na Sầm, Vinh - Đông Hà Về tài chính, ngân hàng Đông Dương quan đại diện cho lực 0.5 tư tài Pháp, có cổ phần hầu hết công ty xí nghiệp lớn, nắm quyền huy ngành kinh tế Đông Dương Chương trình khai thác bóc lột thuộc địa Pháp lần thứ hai có tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội VN 0.5 Đối với kinh tế, làm cho kinh tế Vệt Nam phát triển què quặt cân đối; nông nghiệp suy giảm, công nghiệp nhẹ phát triển, công nghiệp nặng lại bị kìm hãm Nguồn tài nguyên khoáng sản cạn kiệt Đời sống nhân dân vô khổ 0.5 cực Về mặt xã hội chương trình khai thác bóc lột thuộc địa Pháp làm cho xã hội VN có phân hoá sâu sắc, nhiều giai cấp đời phát triển 0.5 nhanh số lượng chất lượng Phân tích chuyển biến xã hội Việt Nam thái độ, khả Câu cách mạng phận giai cấp, tầng lớp sau Chiến tranh giới thứ (5đ) nhất? - Dưới tác động khai thác thuộc địa lần thứ hai, xã hội Việt Nam 0,5 có phân hóa ngày sâu sắc Mỗi tầng lớp, giai cấp có quyền lợi địa vị khác nhau, nên có thái độ trị khả cách mạng khác - Giai cấp địa chủ phong kiến: bị phân hoá thành đại địa chủ, địa chủ vừa nhỏ, phận trở thành tầng lớp tư sản Bộ phận đại địa chủ chiếm nhiều ruộng đất, câu kết với thực dân Pháp bóc lột nông dân nên 1,0 tinh thần cách mạng Bộ phận địa chủ vừa nhỏ có tinh thần yêu nước, tham gia phong trào có điều kiện - Tầng lớp tư sản: ngày đông, năm sau CTTG thứ trở thành giai cấp tư sản Họ bị phân hoá thành hai phận: tư sản mại tư sản dân tộc Tư sản mại có quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên câu kết chặt chẽ với đế quốc áp bóc lột nhân dõn nên tinh thần cách mạng Bộ phận tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên có tinh thần dân tộc, dân chủ, thái độ đấu tranh không kiên định, dễ thỏa hiệp 1,0 - Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: tăng nhanh số lượng, họ bị Pháp chèn 0,75 ép, bạc đãi nên có đời sống bấp bênh Bộ phận trí thức có điều kiện tiếp thu trào lưu tư tưởng tiến nên có tinh thần hăng hái cách mạng Đó lực lượng quan trọng cách mạng dân tộc, dân chủ - Giai cấp nông dân: chiếm 90% số dân, bị đế quốc, phong kiến áp 0,75 bóc lột nặng nề, bị bần hoá phá sản quy mô lớn Đây lực lượng hăng hái đông đảo cách mạng - Giai cấp công nhân: đời từ khai thác lần thứ pháp phát triển nhanh khai thác lần thứ hai Có đặc điểm riêng: bị ba tầng áp bóc lột (đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt); có quan hệ tự 1.0 nhiên gắn bó với nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng bất khuất dân tộc; Đặc biệt, thời kì này, giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu ảnh hưởng phong trào Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác-Lênin Do đó, giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta Câu Trong phong trào công nhân Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất, (3đ) bãi công công nhân Ba Son (tháng 8/1925) có điểm ? - Cuộc bãi công công nhân Ba Son (8/1925) có điểm mới: + Trước có phong trào đấu tranh công nhân Ba Son (8/1925), phong trào đấu tranh công nhân Việt Nam lẻ tẻ, mang tính tự phát, đấu 0.5 tranh nặng kinh tế, giai cấp công nhân chưa thể vị trí tiên phong + Phong trào công nhân Ba Son đấu tranh có tổ chức lãnh 0.5 đạo, có đoàn kết quốc tế, đòan kết với tầng lớp giai cấp khác + Có mục tiêu đấu tranh rõ ràng, không đấu tranh mục đích kinh tế 0.5 mà đấu tranh mục tiêu trị + Đánh dấu trưởng thành phong trào công nhân Việt Nam, chuyển từ tự phát sang đấu tranh tự giác 0.5 + Cuộc đấu tranh đạt mục tiêu đề ra, ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân thủy thủ Trung Quốc SỞ GD & ĐT TỈNH PHÚ THỌ KÌ THI CHỌN HSG LỚP – NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu (2.0 điểm) Bằng kiến thức học làm rõ thắng lợi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc châu Á, châu Phi khu vực Mĩ la tinh năm 1945, 1949, 1959, 1960 Câu (2.0 điểm) Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển nào? Phân tích nguyên nhân thúc đẩy phát triển Câu (3.0 điểm) Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có điểm khác biệt so với phong trào cách mạng trước đó? Câu (3.0 điểm) Đảng Cộng sản Đông Dương đề nhiệm vụ “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình” hoàn cảnh lịch sử nào? Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………;Số báo danh:……………… HƯỚNG DẪN CHẤM HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN: LỊCH SỬ (HDC gồm có 03 trang) I LƯU Ý CHUNG Đáp án nội dung mà thí sinh phải đề cập tới, thi cho điểm tối đa đủ ý, trình bày khoa học, lôgíc II ĐÁP ÁN Câu Đáp án Điể m Bằng kiến thức học làm rõ thắng lợi phong trào đấu tranh giải 2.0 phóng dân tộc châu Á, châu Phi khu vực Mĩ la tinh năm 1945, 1949, 1959, 1960 a Thắng lợi năm 1945 Tháng – 1945, phát xít Nhật đầu hàng, dân tộc Đông Nam Á dậy giành 0.5 quyền, lật đổ ách thống trị thực dân Tiêu biểu thắng lợi nhân Inđônêxia (17 – – 1945) đưa tới thành lập nước Cộng hòa Inđônêxia; ngày 19 – – 1945, nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tháng – 1945, nhân dân Lào dậy ngày 12 – 10 – 1945, tuyên bố Lào vương quốc độc lập có chủ quyền b Thắng lợi năm 1949 Từ năm 1946 đến năm 1949, Trung Quốc diễn nội chiến Quốc dân đảng 0.5 Đảng Cộng sản Trung Quốc Đến cuối năm 1949, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thua trận phải rút chạy Đài Loan Ngày – 10 – 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đời Mao Trạch Đông làm chủ tịch Đây thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn Trung Quốc giới c Thắng lợi năm 1959 Tháng – 1952, chế độ độc tài Batixta thiết lập Cu ba xóa bỏ Hiến pháp tiến bộ, 0.5 cấm đảng phái trị hoạt động, bắt giam hàng chục vạn người yêu nước Nhân dân Cu ba đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batixta, mở đầu công vào pháo đài Môncađa (26 – – 1953) Ngày – – 1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, cách mạng nhân dân Cu ba giành thắng lợi Đây thắng lợi to lớn nhân dân Cu ba, có ảnh hưởng sâu sắc tới nước khu vực Mĩ la tinh giới d Thắng lợi năm 1960 Sau chiến tranh giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc 0.5 lập diễn sôi châu Phi Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập lịch sử ghi nhận “Năm châu Phi” Thắng lợi nhân dân châu Phi đấu tranh giành độc lập dân tộc góp phần làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ lục địa giới Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển 2.0 nào? Phân tích nguyên nhân thúc đẩy phát triển a Sự phát triển kinh tế Mĩ khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai + Trong năm 1945 – 1950, nước Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn 0.25 giới (56,4% năm 1948) + Sản lượng nông nghiệp Mĩ gấp lần sản lượng nông nghiệp năm nước Anh, 0.25 Pháp, Tây Đức, Italia Nhật Bản cộng lại + Nắm tay ¾ dự trữ vàng giới (24,6 tỉ USD), chủ nợ giới Mĩ chiếm 50% tàu bè lại biển Mĩ có lực lượng mạnh TG TB độc quyền vũ khí nguyên tử + Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai, Mĩ trung tâm kinh tế - tài giới b Nguyên nhân thúc đẩy phát triển + Nước Mĩ không bị chiến tranh tàn phá, hai đại dương Thái Bình Dương Đại Tây Dương bao bọc, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú… + Nước Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi từ buôn bán vũ khí phương tiện chiến tranh (114 tỉ USD) + Nước Mĩ áp dụng thành tự khoa học – kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao suốt, hạ giá thành sản phẩm + Nền kinh tế Mĩ có cạnh tranh cao, có hiệu nước; sách biện pháp nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có điểm khác biệt so với phong trào cách mạng trước đó? a Diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh - Tháng – 1930, nổ bãi công 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng Tiếp đó, tháng – 1930 bãi công 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, 400 công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh)… Phong trào đấu tranh nông dân diễn nhiều địa phương như: Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… - Tháng – 1930, nhiều đấu tranh nổ mạnh mẽ Nhân ngày Quốc tế Lao động (1 – – 1930), lần công nhân tầng lớp nhân dân Đông Dương tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động Các đấu tranh công nhân nổ xí nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… Các đấu tranh nông dân nổ nhiều nơi như: Thái Bình, Hà Nam, Nghệ An… - Nghệ - Tĩnh nơi phong trào phát triển mạnh mẽ Tháng – 1930, phong trào công – nông phát triển tới đỉnh cao Các đấu tranh có vũ tranh tự vệ thô sơ công vào quan quyền địch địa phương diễn mạnh mẽ, làm tan rã tê liệt máy quyền thực dân phong kiến tay sai - Tiêu biểu biểu tình nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12 – – 1930 với hiệu “đả đảo chủ nghĩa đế quốc”, “đả đảo Nam triều”… Để ngăn cản phong trào đấu tranh quần chúng, thực dân Pháp tiến hành khủng bố dã man, chúng cho máy bay ném bom bào đoàn người biểu tình làm chết hàng trăm người b Điểm khác biệt phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào cách mạng trước - Là phong trào cách mạng có lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp vô sản Việt Nam, với nhiệm vụ chống đế quốc phong kiến tay sai xác định rõ ràng - Lần giai cấp công nhân nông dân liên minh chặt chẽ với đấu tranh Đây phong trào cách mạng diễn phạm vi nước đạt tới đỉnh cao đấu tranh – thành lập quyền Xô Viết xã thuộc huyện hai tỉnh Nghệ Tĩnh Đảng Cộng sản Đông Dương đề nhiệm vụ “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình” hoàn cảnh lịch sử nào? a Tình hình giới + Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 – 1933) làm cho mâu thuẫn xã hội nước tư chủ nghĩa thêm sâu sắc Giai cấp tư lũng đoạn nhiều nước tìm lối thoát khỏi khủng hoảng cách thiết lập chế độ độc tài phát xít - chế độ tàn bạo bọn tư tài Chúng thủ tiêu quyền tự do, dân chủ nhân dân 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 0.5 nước, riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh + Tháng – 1935, Đại hội VII Quốc tế Cộng sản họp xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt nhân dân giới chủ nghĩa phát xít, mục tiêu đấu tranh giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, đề chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân nước + Năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt thắng cử lên cầm quyền, thi hành số sách tiến cho nước thuộc địa thả số tù trị b Tình hình nước + Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) tác động sâu sắc đến đời sống giai cấp tầng lớp xã hội Việt Nam + Bọn thực dân Pháp phản động Đông Dương không chịu thi hành sách tiến Mặt trận Nhân dân Pháp, tiếp tục thi hành sách bóc lột, vơ vét, khủng bố đàn áp phong trào đấu tranh nhân dân - Trước thay đổi tình hình giới nước, Đảng Cộng sản Đông Dương nhạy bén nắm bắt đề chủ trương đấu tranh cho phù hợp với thay đổi tình hình Điều chứng tỏ Đảng ngày trưởng thành trình lãnh đạo cách mạng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Ngày đăng: 02/08/2016, 00:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan