0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của hai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 398 và dự án xây dựng mở rộng chợ neo huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

107 426 0
  • Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường  giải phóng mặt bằng của hai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 398 và dự án xây dựng mở rộng chợ neo huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 02:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI --------- --------- VŨ ðỨC HUY ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN NÂNG CẤP ðƯỜNG TỈNH LỘ 398 VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỞ RỘNG CHỢ NEO HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LY ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.62.16 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN XUÂN THÀNH HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa ñược công bố luận văn khác. Tôi xin cam ñoan thông tin trích dẫn luận văn ñều ñã ñược rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Vũ ðức Huy Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CẢM ƠN Trong trình ñiều tra, nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, ñã nhận ñược hướng dẫn nhiệt tình, chu ñáo nhà khoa học, thầy cô giáo giúp ñỡ nhiệt tình, chu ñáo quan, ñồng nghiệp nhân dân ñịa phương. Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành ñã tận tình hướng dẫn giúp ñỡ suốt trình hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Tài nguyên Môi trường - Trường ðại học Nông nghiệp Bắc Giang, tập thể Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư huyện Yên Dũng, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Dũng, Ban quản lý dự án huyện Yên Dũng, phòng, ban, cán nhân dân xã, thị trấn nơi thực dự án ñã nhiệt tình giúp ñỡ trình hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia ñình, người thân, cán ñồng nghiệp bạn bè ñã tạo ñiều kiện mặt cho trình thực ñề tài này. Một lần xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Vũ ðức Huy Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii MỤC LỤC Lời cam ñoan…………………………………………………………… .…………i Lời cảm ơn…………………………………….……………………… ………… .ii Mục lục………………………………………………………… .……………… .iii Danh mục bảng…………………………………….…………… ……………… .vi Danh mục ñồ thị………………………………………………… .………………vii Danh mục viết tắt………………………………………….………… ……….….viii MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài: Mục ñích yêu cầu: . Mục ñích: Yêu cầu: . Ý nghĩa khoa học thực tiễn . CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 1.1 Tổng quan công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư: 1.1.1 Khái niệm, thuật ngữ bồi thường giải phóng mặt 1.1.2 ðặc ñiểm công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB: 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB số nước giới . 1.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB tái ñịnh cư Việt Nam qua thời kỳ 10 1.3.1 Chính sách bồi thường giải phóng mặt thu hồi ñất ñai trước năm 1993 10 1.3.2 Chính sách bồi thường giải phóng mặt thu hồi ñất ñai từ 1993 2003 15 1.4 Tình hình thực công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB tái ñịnh cư số tỉnh thành nước ñịa bàn huyện Yên Dũng: 24 1.4.1 Thành phố Hồ Chí Minh: 24 1.4.2. Thành phố Hà Nội: . 25 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii 1.4.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất huyện Yên Dũng- tỉnh Bắc Giang. 28 CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu . 30 2.1.1. ðối tượng nghiên cứu . 30 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 30 2.2. Nội dung nghiên cứu . 30 2.2.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng . 30 2.2.2. ðánh giá kết thực sách bồi thường, giải phóng mặt hai dự án nghiên cứu : 30 2.2.3. Ảnh hưởng việc thực sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt ñến ñời sống việc làm người có ñất bị thu hồi dự án nghiên cứu . 30 2.2.4. ðề xuất giải pháp nhằm thực tốt sách bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi ñất 30 2.3. Phương pháp nghiên cứu . 31 2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 31 2.3.2. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh . 31 2.3.3. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia . 31 CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 32 3.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ñịa bàn nghiên cứu liên quan ñến công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 32 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên . 32 3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 35 3.1.3. Dân số, lao ñộng, việc làm thu nhập . 36 3.1.4. Thực trạng phát triển sở hạ tầng . 37 3.2 Tình hình quản lý sử dụng ñất ñai . 39 3.2.1. Công tác quản lý Nhà nước ñất ñai . 39 3.2.2. Tình hình sử dụng ñất . 40 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 3.3. Nghiên cứu vấn ñề sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư ñịa bàn huyện Yên Dũng. . 42 3.3.1 Những văn quy ñịnh chung Nhà nước việc bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư 42 3.3.2 Quy trình thực bồi thường, giải phóng mặt . 42 3.4 ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư thông qua dự án ñịa bàn huyện Yên Dũng. 46 3.4.1 Khái quát 02 dự án nghiên cứu . 46 3.4.2 Xác ñịnh ñối tượng ñiều kiện ñược bồi thường 02 dự án ñầu tư xây dựng ñịa bàn 51 3.4.3. Kết thực công tác GPMB dự án 53 3.4.4 Thực sách hỗ trợ tái ñịnh cư 02 dự án: . 59 3.4.5. ðánh giá chung việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, TðC dự án 67 3.5. ðề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện sách bồi thường, hỗ trợ GPMB tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất ñịa bàn huyện Yên Dũng. 72 3.5.1 Về chế ñộ sách: . 72 3.5.2 Về tổ chức thực hiện: 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 74 1. Kết luận : 74 2. Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 77 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình bồi thường, hỗ trợ, TðC dự án kể từ 01/7/2005 ñến 30/12/2012 huyện Yên Dũng 28 Bảng 3.1 Tình hình cấp GCN-QSDð huyện Yên Dũng ñến năm 2012 39 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng ñất huyện Yên Dũng năm 2012 41 Bảng 3.3: Tình hình thu hồi ñất GPMB dự án xây dựng mở rộng chợ Neo 49 Bảng 3.4 ðối tượng ñược bồi thường không ñược bồi thường . 51 Bảng 3.5 Quan ñiểm người dân có ñất bị thu hồi việc xác ñịnh ñối tượng ñiều kiện ñược bồi thường 51 Bảng 3.6 Tổng hợp ñơn giá bồi thường ñất dự án 53 Bảng 3.7 Kết bồi thường thiệt hại ñất dự án 54 Bảng 3.8: Tổng hợp ñơn giá bồi thường, hỗ trợ ñất dự án 02: 55 Bảng 3.9 Kết bồi thường thiệt hại ñất dự án 56 Bảng 3.10 Bảng tổng hợp giá trị bồi thường tài sản ñất 02 dự án 57 Bảng 3.11 Ý kiến người có ñất bị thu hồi ñơn giá bồi thường ñất tài sản ñất 02 dự án 58 Bảng 3.12 Kết tổng hợp phương án hỗ trợ ổn ñịnh ñời sống ổn ñịnh sản xuất 02 dự án . 59 Bảng 3.13 Kết tổng hợp phương án hỗ trợ tiền thuê nhà hỗ trợ di chuyển Nhà nước thu hồi ñất dự án 60 Bảng 3.14 Bảng tổng hợp trường hợp ñủ ñiều kiện ñược hỗ trợ cho gia ñình có người ñang ñược hưởng trợ cấp thường xuyên Nhà nước . 61 Bảng 3.15: Ý kiến người có ñất bị thu hồi việc thực sách hỗ trợ 02 dự án nghiên cứu . 62 Bảng 3.16: Ý kiến người có ñất bị thu hồi việc thực sách hỗ trợ tái ñịnh cư 65 Bảng 3.17: Bảng so sánh sách hố trợ Nhà nước thu hồi ñất qua năm ñịa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang . 67 Bảng 3.18 Tổng hợp kinh phí thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư dự án 67 Bảng 3.19 Diễn biến trình thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư dự án 68 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Bản ñồ hành huyện Yên Dũng có ñánh dấu 02 dự án .33 Hình 3.2 Cơ cấu sử dụng loại ñất huyện Yên Dũng năm 2012 .42 Hình 3.3: Quy trình thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư .46 Hình 3.4 ðường tỉnh lộ 398 ñoạn ñi qua ñịa phận thôn Hàm Long ñã hoàn thiện ñang ñược sử dụng 48 Hình 3.5: Mặt sau thu hồi chủ ñầu tư ñang ñi vào xây dựng 50 Hình 3.6: sơ ñồ tổng mặt xây dựng mở rộng chợ Neo .50 Hình 3.7 Một số hộ ñã xây dựng nhà khu tái ñịnh cư .66 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ Ý NGHĨA STT Chữ viết tắt Ý nghĩa HðBT-HTTðC Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư TTg Thủ tướng TP Tỉnh CP Chính phủ GCN-QSDð Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất GPMB Giải phóng mặt HðND Hội ñồng nhân dân HSðC Hồ sơ ñịa HTX Hợp tác xã 10 Nð Nghị ñịnh 11 Qð-UBND Quyết ñịnh ủy ban nhân dân 12 QSDð Quyền sử dụng ñất 13 TðC Tái ñịnh cư 14 UBND Ủy ban nhân dân Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài: ðất ñai tài sản vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất ñặc biệt, thành phần quan trọng hàng ñầu môi trường sống, ñịa bàn xây dựng phát triển dân sinh, kinh tế sản xuất, an ninh quốc phòng. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chương II ñiều 18 ñã xác ñịnh "Nhà nước thống quản lý ñất ñai theo quy hoạch pháp luật, ñảm bảo sử dụng ñất ñúng mục ñích có hiệu quả. Nhà nước giao ñất cho tổ chức cá nhân sử dụng ổn ñịnh lâu dài". Trong trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa ñại hóa ñất nước, việc chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất ñáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội việc làm tất yếu xẩy thường xuyên tất ñịa phương toàn lãnh thổ Việt Nam. ðặc biệt chuyển diện tích ñất nông nghiệp sang quỹ ñất phi nông nghiệp thuộc dự án xây dựng sở hạ tầng, khu công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch. Thu hồi ñất, bồi thường giải phóng mặt bằngñể giải phóng mặt khâu then chốt, quan trọng. Bồi thường giải phóng mặt ñiều kiện ban ñầu tiên ñể triển khai dự án. Có thể nói "Giải phóng mặt nhanh ñã hoàn thành ñược 1/3 ñến 1/2 dự án". Bồi thường giải phóng mặt vấn ñề nhạy cảm phức tạp, tác ñộng tới vấn ñề ñời sống kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng cộng ñồng dân cư. ảnh hưởng trực tiến ñến Nhà nước, Chủ ñầu tư, ñặc biệt ñối với người dân có ñất bị thu hồi. Yên Dũng huyện miền núi tỉnh Bắc Giang thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế tỉnh phía bắc, có giao thông vị trí ñịa lý thuận lợi cho phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Vì ñịa bàn huyện có nhiều dự án phát triển từ năm 2000 cho ñến có nhiều dự án công trình thuỷ lợi: Nam Yên Dũng xã khu Ba Tổng huyện Yên Dũng; hệ thống mương thoát nước khu ðông Bắc huyện Yên Dũng; khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng; Khu công nghiệp Vân Trung xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ñường tỉnh lộ 398 mở rộng, Dự án cải tạo, nâng cấp ñường tỉnh 293 nhánh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 43 Mộ trẻ nhỏ (mới sinh ñến 48 tháng ) 44 Ao thả cá (không tính xây bờ, cống) 45 ñ/mộ 801.000 801.000 - Trường hợp ñất ñào 100 % ñ/m3 13.000 13.000 - Trường hợp ñất ñào 50 %, ñắp 50% ñ/m3 9.000 9.000 - ðắp bờ 100 % ñ/m3 13.000 13.000 574.000 613.000 251.000 264.000 Cổng sắt: khung làm (ống kẽm, sắt góc, sắt hộp, ) phần bịt tôn, phần chấn ñ/m2 song sắt hình, sắt tròn, hoa sắt, sơn màu. Hàng rào làm sắt hình loại, sắt 46 tròn (từ Φ10 -:-Φ14) có ñiểm hoa sắt, sơn ñ/m2 màu. 47 Chuồng nuôi gà, vịt xây gạch, mái Fibrô ñ/m2 ximăng, cao ≥1,5m (tính DTXD). 307.000 322.000 48 Khối xây gạch dày từ 330mm trở lên 714.000 761.000 49 Bờ rào cắm dóc, nứa khoảng cách ñ/mdài 20cm/cây. 11.000 11.000 50 Khối bê tông mác 200 ñ/m3 1.149.000 1.211.000 51 Khối Bê tông cốt thép mác 200 ñ/m3 2.192.000 2.343.000 52 Nhà tạm Loại A ñ/m2 801.000 839.000 53 Loại B ñ/m2 673.000 707.000 ñ/m3 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 83 Phụ lục 02: BẢNG GIÁ SỐ ðƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY HÀNG NĂM VÀ VẬT NUÔI TRÊN ðẤT CÓ MẶT NƯỚC ( kèm theo Quy ñịnh ban hành Quyết ñịnh số 112/2009/Qð-UBND Ngày 28 tháng 10 năm 2009 UBND tỉnh Bắc Giang) Xã, phường, SỐ NỘI DUNG TT ðVT thị trấn Trung du A B I ðất trồng hàng năm II ðất có mặt nước nuôi trồng thuỷ Xã, thị trấn Miền núi ñ/m2 5.000 4.800 sản - Ao, hồ nuôi tôm, cá chuyên canh ñ/m2 5.000 4.800 - Ao, hồ không chuyên canh ñ/m2 3.000 2.800 - Tận dụng mặt nước tự nhiên nuôi thuỷ ñ/m2 2.500 2.300 ñ/m2 24.000 22.000 ñ/m2 20.000 18.000 sản III Các loại hoa (trồng thành luống theo hàng) Hoa ðồng tiền, Hà lan, Nụ Tầm xuân, Loa kèn, Hoa Hồng Hoa Dương cát, Lay ơn, Hoa huệ Hoa cúc, Ngọc trâm Hoa Lưu ly, Sen cạn, Thạch thảo ñ/m2 17.000 15.000 Các loại hoa khác ñ/m2 13.000 11.000 IV Cây cảnh Cây ðào (trồng thành luống, hàng) - ðào giống mật ñộ bình quân 20 cây/m2, ñ/m2 28.000 24.000 ñ/m2 22.000 20.000 ñ/m2 28.000 25.000 ñ/m2 33.000 31.000 ñ/m2 21.000 18.000 ñ/m2 24.000 22.000 3cm, tán > 0,8m, MðBQ 0,7c/m2 ñ/m2 28.000 25.000 Cây cảnh nhóm (trồng thành vườn) ñ/m2 24.000 22.000 Cây cảnh nhóm (trồng thành vườn) - Cây nhỏ năm, MðBQ 1cây/m2 ñ/m2 26.000 24.000 - Cây 1- năm, MðBQ 0,7 cây/m2 ñ/m2 26.000 24.000 - Cây 2- năm, MðBQ 0,5 cây/m2 ñ/m2 26.000 24.000 V Cây cau vua (ñường kinh gốc ño cách trồng thành luống, theo hàng - ðào tán cao > 0,2 m, tán F ≤ 50cm ðK thân 2-4cm, mật ñộ BQ 0,5 cây/m2 - ðào 1-3 thân chính, tán F ≤ 50cm cao>0,4 m, ðK 3-5cm, MðBQ 0,5c/m2 - ðào ≥5 thân chính, tán>50cm, cao >0,7 m, ðK>5cm, Mð BQ 0,5cây/m2 Cây quất (trồng thành luống, hàng) - Cây70% diện tích 01 ñịnh xuất chia ruộng 92-93) 1.500.000/1 xuất 07 xuất ñủ ñiều kiện 10.500.000 Hỗ trợ ñối với hộ gia ñình có người ñang hưởng trợ cấp thường xuyên Nhà nước 2.000.000/1 hộ 02 hộ ñủ ñiều kiện 4.000.000 C Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả Áp giá theo Phụ lục 01 110 mộ Cộng (I+II) 294.230.000 7.971.065.200 (Nguồn tổng hợp từ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư dự án) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 88 Phụ lục 04: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ðẤT, TÀI SẢN TRÊN ðẤT TẠI DỰ ÁN NÂNG CẤP ðƯỜNG TỈNH 398 TT I Hạng mục ðơn giá Số lượng, khối lượng Các khoản bồi thường thu hồi ñất nông nghiệp Bồi thường ñất nông nghiệp 40.000 ñ/m2 Bồi thường hoa màu ñất 4.800 ñ/m2 II Các khoản hỗ trợ thu hồi ñất ñất nông nghiệp Hỗ trợ chuyển ñổi nghề nghiệp tạo việc làm 40.000ñ/m2 Hỗ trợ ổn ñịnh ñời sống, ổn ñịnh sản xuất 7.000ñ/m2 Hỗ trợ ñịa phương có ñất thu hồi 5.000ñ/m2 Cộng (I+II) Thành tiền (ñồng) 169.008.000 3.772,5 m2 3.772,5 m2 150.900.000 18.108.000 271.620.000 3.772,5 m2 226.350.000 3.772,5 m2 26.407.500 3.772,5 m2 18.862.500 440.628.000 (Nguồn tổng hợp từ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư dự án) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 89 Phụ lục 05: BẢNG TỔNG HỢP TÀI SẢN, CÂY CỐI VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ðẤT DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỞ RỘNG CHỢ NEO STT Tên loại tài ðặc tính, kích thước sản, cối Số lượng ðơn vị tính Khối lượng I. CÔNG TRÌNH TRÊN ðẤT Nhà Nhà bếp Nhà vệ sinh Khu chăn nuôi Bể nước Cấp IV loại m2 63.42 Cấp IV loại m2 257.06 Cấp IV loại m2 105.56 Loại A m2 13.3 Loại B m2 178.15 Loại C m2 25.48 Loại A m2 15.78 Loại B m2 Loại C m2 51.13 Loại C m2 1.65 Không có ñan bê tông, thành 110 trát vữa xi măng mặt m3 2.26 Không có ñan bê tông, thành 110 trát vữa xi măng mặt m3 5.58 m3 3.51 m2 5.44 m2 19.38 Xây gạch 110 mmmm bổ trụ 07 hộ m2 177.75 Xây gạch 220 mmmm bổ trụ 05 hộ m2 151.47 Xây cay nghiêng bổ trụ 02 hộ m2 38.83 05 hộ m2 236.12 Lát gạch nem m2 2.88 Lát gạch m2 103.93 Có ñan bê tông, thành trát vữa xi măng mặt Hàng rào Ki ốt Tường rào làm sắt hình loại, sắt tròn (từ Φ 10-->Φ 14) có ñiểm hoa sắt, sơn màu Loại A sân bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng cát mác 150 dày từ -:- cm Sân Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 90 10 Bán mái có kết cấu Cột, kèo, xà gồ (ñòn tay) làm gỗ hồng sắc bạch ñàn, lợp Fibrôximăng tường bao tre m2 Cái Cái m2 ðường kính từ 20-25 cm Cây ðã có (Khóm có từ trở lên) 12 Khóm Chuối Mới trồng từ 2-6 tháng Khóm Cau ðK gốc 20 cm ≤ Φ < 25 cm; Cây ða búp ñỏ Cây từ 2-3 năm, MðBQ 0,5 cây/m2 m2 ðK gốc cm ≤ Φ < cm; Cây Doi ðK gốc 15 cm ≤ Φ < 20 cm; Cây Dừa ðK gốc 15 cm ≤ Φ < 20 cm; Cây Hồng ðK gốc từ 11-15cm; cm ≤ Φ < 2,5 cm; Cây Khế ðKgốc từ 12cm trở lên Cây ðK gốc cm ≤ Φ < 12 cm; Cây Cây từ 2-3 năm, MðBQ 0,5 cây/m2 Cây ðK gốc cm ≤ Φ < 11 cm; Cây ðK gốc cm ≤ Φ < cm; Cây ðK gốc 15 cm ≤ Φ < 19 cm; Cây ðK gốc cm ≤ Φ < cm; Cây ðK gốc 12 cm ≤ Φ < 15 cm; Cây ðK gốc 19 cm ≤ Φ < 25 cm; Cây ðK gốc cm ≤ Φ < 12 cm; Cây 11 Giếng 12 Cổng Sắt ðK từ -:- 1,5 m, sâu >10 m; giếng quấn gạch từ ñáy lên ðK từ 0,9 -:- 1,0 m, sâu 7-:-10 m; giếng quấn gạch từ ñáy lên Khung làm (ống kẽm), sắt góc, sắt hộp phần bịt tôn, phần chấn song sắt hình, sắt tròn, hoa sắt, sơn màu. 164.29 18.44 II. CÂY CỐI TRÊN ðẤT Bàng Lộc Vừng 10 Na 11 Nhãn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 91 12 Ổi ðK gốc 15 cm ≤ Φ < 20 cm; Cây 13 Sấu ðK gốc 12 cm ≤ Φ < 15 cm; 12 Cây 14 Sung ðK gốc 20 cm ≤ Φ < 25 cm; Cây 15 Tre già Tre non, bánh tẻ ðK gốc >=7 cm 60 Cây ðK gốc [...]... hi n chính sách b i thư ng gi i phóng m t b ng c a 2 d án nâng c p ñư ng t nh l 398 và d án xây d ng m r ng ch Neo huy n Yên Dũng, t nh B c Giang ” là ñi u c n thi t ñ tìm ra gi i pháp ñúng ñ n, th a ñáng nhu c u phát tri n và n ñ nh ñ i s ng ngư i dân M c ñích và yêu c u: M c ñích: - ðánh giá vi c th c hi n chính sách b i thư ng gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i ñ t 2 d án nghiên c u (nâng. .. (nâng c p ñư ng t nh l 398 và xây d ng m r ng ch Neo) huy n Yên Dũng, t nh B c Giang; - ð xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu c a công tác gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i ñ t trên ñ a bàn huy n Yên Dũng, t nh B c Giang Yêu c u: - Ngu n s li u, tài li u dùng trong k t qu c a lu n văn ph i có tính pháp lý, trung th c, khi ñánh giá t ng v n ñ ph i mang tính khách quan và khoa h c; - Ch ra...vào Tây Yên T chùa Vinh Nghiêm; D án xây d ng m r ng ch Neo, huy n Yên Dũng, t nh B c Giang và nhi u các d án nh l khác ñư c th c hi n, làm cho công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t tr thành v n ñ nh y c m, ph c t m và c n ñư c Nhà nư c quan tâm do nó có liên quan tr c ti p t i ñ i s ng, lao ñ ng và vi c làm c a ngư i dân có ñ t b thu h i Vì v y nghiên c u ñ tài “ ðánh giá. .. n l i và khó khăn trong quá trình thu h i ñ t t i ñ a ñi m nghiên c u T ñó ñ xu t gi i pháp nh m ñ y nhanh ti n ñ và th c hi n t t chính sách b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t trong th i gian t i Ý nghĩa khoa h c và th c ti n - K t qu nghiên c u c a ñ tài góp ph n vào cơ s khoa h c ñánh giá chính sách h tr gi i phóng m t b ng khi Nhà nư c thu h i ñ t trên ñ a bàn huy n Yên Dũng;... nghiên c u thêm nh ng y u t tác ñ ng ñ n giá ñ t, ñ c bi t là áp l c ñô th hóa và các y ut o ñ qu n lý t t hơn, tránh tình tr ng qu n lý "ch y theo giá o" ð c bi t là còn nhi u d án treo, nhi u d án tri n khai quá ch m, cá bi t như Bình Chánh 2/3 s d án tri n khai t 1-2 năm ñ n g n ch c năm, gây b c xúc cho dân; c n r ch ròi gi a các kho n "b i thư ng" và "h tr " ñ tránh phát sinh nh ng quan h nh hư ng... i quy t các d án l n, các d án tr ng ñi m và các d án dân sinh b c xúc GPMB là khâu ph c t p, nhi u vư ng m c nh t và còn quá nhi u b t c p, là th c tr ng c a h u h t các d án ñ u tư xây d ng, ñ c bi t trong lĩnh v c h t ng giao thông ð th c hi n GPMB thư ng tr i qua nhi u bư c như: bàn giao d án c n GPMB cho ñ a phương; l p d án GPMB t ng th ; th m ñ nh và duy t phương án; thông báo và ra quy t ñ... c hoa màu, công s c b ra khai phá và phân lo i ñ t ñai c a ñ a phương mà ñ nh giá b i thư ng cho phù h p Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 12 V m c b i thư ng, Thông tư s 1792/TTg quy ñ nh: ð i v i nhà , trư c h t căn c vào di n tích chính và ph , giá tr s d ng c a ngôi nhà ñ ñ nh giá b i thư ng; Giá c b i thư ng căn c vào giá quy ñ nh bình quân cho... là, giá c xây d ng l i, chênh l ch gi a giá xây d ng l i nhà m i và nhà cũ; Hai là, giá ñ t tiêu chu n; Ba là, tr c p v giá c Ba kho n này c ng l i là ti n b i thư ng v nhà Vi c b i thư ng nhà cho dân t nh khác v i vi c b i thư ng cho dân nông thôn, b i có s khác nhau v hình th c s h u ñ t ñai thôn ð i v i nhà thành th và nông c a ngư i dân t nh, nhà nư c b i thư ng b ng ti n là chính, v i m c giá. .. ñ t so v i m c s ng trư c khi có d án; ð i v i các d án có di dân TðC, vi c l p k ho ch, thi t k n i dung di dân là y u t không th thi u ñư c ngay t chu kỳ ñ u tiên c a vi c l p d án ñ u tư và nhưng nguyên t c chính ph i ñư c ñ c p ñ n, bao g m: - Nghiên c u k phương án kh thi c a các d án ñ gi m thi u vi c di dân b t bu c, n u không th tránh ñư c khi tri n khai d án; Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N... v i nh ng d án do Chính ph qu n lý, vi c b i thư ng ñư c ti n hành theo trình t : t ch c nghe ý ki n ngư i dân; ñ nh giá b i thư ng Giá b i thư ng ph thu c vào t ng khu v c, t ng d án N u m t d án mang tính chi n lư c qu c gia thì nhà nư c b i thư ng v i giá r t cao so v i giá th trư ng Nhìn chung, khi ti n hành l y ñ t c a dân, nhà nư c ho c cá nhân ñ u tư ñ u b i thư ng v i m c cao hơn giá th trư . - ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi ñất ở 2 dự án nghiên cứu (nâng cấp ñường tỉnh lộ 398 và xây dựng mở rộng chợ Neo) huyện Yên Dũng, tỉnh. ñộng và việc làm của người dân có ñất bị thu hồi. Vì vậy nghiên cứu ñề tài “ ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của 2 dự án nâng cấp ñường tỉnh lộ 398 và dự án xây. hội của huyện Yên Dũng 30 2.2.2. ðánh giá kết quả thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của hai dự án nghiên cứu : 30 2.2.3. Ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của hai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 398 và dự án xây dựng mở rộng chợ neo huyện yên dũng, tỉnh bắc giang , Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của hai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 398 và dự án xây dựng mở rộng chợ neo huyện yên dũng, tỉnh bắc giang , Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của hai dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 398 và dự án xây dựng mở rộng chợ neo huyện yên dũng, tỉnh bắc giang , Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan