0

Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư.pdf

144 1,028 12
  • Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 1 D ÁN TRANG TRI D  I. TNG QUAN D ÁN 4 1. Gii thiu d án 4 1.1 Tên d án 7 1.2 Ch  án . 7 1.3 Các b lut có liên quan 7 1.4 Mc tiêu d án 9 1.5 Sn phm bàn giao ca d án . 10 1.6 Gi nh ca d án 11 1.7 Gii hn d án . 12 2. Tng quan th ng 13 ng   ln th ng . 13 2.2 Th ng mc tiêu 18 i th cnh tranh . 29 ng kinh doanh . 19 2.5 Gii thiu quy trình sn xut . 35 II. HONH . 48 1. Th tc hành chính 48  t chc 49 3. Nhim v và trách nhim 50 4. K hoch tuyn chn nhân s . 54 5. K hoch mua sm tài nguyên 64 III. TRIN KHAI 67  WBS 67  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 2 D ÁN TRANG TRI D  2. Trình t và ES, EF, LS và LF . 81  Gantt, PERT 86 4. Xác xut kh  Gantt 87 IV. QUN TR RI RO . 89 1. Ri ro trong quá trình thc hin d án 90 nh ri ro 90 i ro 98 1.3 Qun tr ri ro  K hoch d phòng 99 1.4 Chi phí ri ro . 102 2. Ri ro trong quá trình vn hành 102 nh ri ro 102 i ro 109 2.3 Qun tr ri ro  K hoch d phòng 110 2.4 Chi phí ri ro . 114 V. KI- CHUYN GIAO D ÁN . 114 1. Kih giá 114 1.1 Kim tra h tng công trình 114 1.2 Kim tra mt sn xut . 115 1.3 Kim tra v mt nhân s . 116 2. Chuyn giao d án 116 2.1. Chuyn giao công trình 116 2.2. Chuyn giao quy trình 117 2.3. Chuyn giao nhân s 119 2.4 Chuyn giao h thng nhn dng 120  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 3 D ÁN TRANG TRI D  2.5. Chuyn giao h  125 VI. TÀI CHÍNH 125 1. Doanh s d kin 125 2. Chi phí xây du . 129  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 4 D ÁN TRANG TRI D  I. TỔNG QUAN DỰ ÁN 1. Giới thiệu dự án Ti nhiu quc gia, c xem là th c sn sch mà thiên nhiên ban tc bit  a tic côn trùng mi mi v, mang mt sc thái khác nhau. Theo nhiu nghiên cu, côn trùng là ngui. Tuy  nhiu quc gia, chuyhá xa l và kinh kh mt s c tht côn trùng chng khác gì tht gà, tht heo hay sò, t thú m thy hoang dã và b ng, bi các thành phn chm trong các trong các loài tí hon này có th n 42 - 67% và cha 28 loi acid amin cùng nhiu sinh t và khoáng cht.1 Dùng d n bây gi i mình mi bit. T  các    t d và nhiu ging c    u, cào cào, b cp, nh ch bin nhi Thu  t r    ng côn trùng này phi nói nhiu vô s, b không hi vic nuôi chúng cho sinh s nhân ging ra nhiu. Tuy t ch nên t ch , ch  c càng ngày càng tr nên khan hi d T ng côn trùng này mu i phn vic nuôi chúng cho sinh sn m cung cp cho th ng tiêu th. t d  bin rng rãi t thành th n thôn quê. Mc th thc sn  thc phm chính cn thii si tht heo, bò, gà, v s l c nhii bic sc chn, thn gc côn trùng nói chung, d nói riêng s là ngun thc phm quí không th thi nuôi si. Ngày 2/4/2009 va qua có bui Hi Tho v ngh nuôi D. Ti bui hi thNguyi thiu v loài D, mt trong nhng con vt nuôi mli hiu qu kinh t cao cho bà con nông dân trên c c bit là các tnh khu vc phía Nam. n Lân Hùng gii thiu v cách xây dng, cách th. D là loài ng sng trong t nhiên, có nhiu  vùng có khí hu nhii, D rt d nuôi, ch cn nuôi trong thùng g, chu nhng tri nuôi D không tn kém. Mt khác, th ch là c non, lá cây non . rt có sn trong t nhiên. Bên c li là mt trong nhng loài côn trùng có th ch bit D r ng, có v  i già và tr ng. Hit nhiu nhà hàng trong c c b sung món tht D vào thc thc khách rng. Chính  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 5 D ÁN TRANG TRI D  vì vn Lân Hùng cho bit: Hin nay, ngh nuôi D  thành mt trong 100 ngh chi hiu qu kinh t cao cho bà con nông dân.2 Theo t cha Liên Hip Quc (FAO), hin nay trên th giã xác nhn 1400 ging côn trùng có th dùng làm thc ph nuôi si. Và T Chuyn cáo th gii nên làm quen, s dng thc phm có ngun gc t côn trùng. C th khuyn khích gi gii, T Cha Liên Hip Qut tay xây dng m nuôi côn trùng hoang dã  Chiang Mai (Thái Lan) vào ngày 19/12/2007 va qua.3  c ta vic nuôi côn trùng nói chung và nuôi d nói riêng ch mi có kho li  i nuôi còn nh l, qui mô h c nuôi d cho sinh sn qu c trên th gii, tro c này, vic nuôi d c nâng lên hàng công nghip hii. Sn phm t d không ch nhm phc v nhu cu cho khách du lc mà còn là mt hàng xut khu hà cho h mt s ngoi t khá ln.  Vit Nam trong nhu v  nói riêng t , th ng rng ln là th ngun cung cp l cho th ng nên hu ht côn trùc nhp hàng t Campuchia và Thái Lan, mt s ít ly t các h  l c thông qua các mi lái nên ngun g v v sinh an toàn thc phu cc quan tâm. Hin nay,  Thành ph H  mc lên rt nhii sng ca i ngày càng nh, dân tnh ngày càng tp trung v thành ph sinh sng, làm vic, nhu cng và sc kho ca mc nâng cao nên d t b ng cho  c chú ý.  án Tri d c thành lt ngun cung cp d m theo quy mô công nghim bo chng sn ph ng nh. Bên c, vic m trình nuôi d, cung cp d gic s thng thc ch bin t d nhm qu bic sn này cho nhic bit n. Vị trí kinh doanh Tri d  ta lc ti ng Nguyang Xuân Thn Hóc Môn,  22 khong 1Km vi dit 2000m2. Th nht, vi nên cn dii l xây dng chung tri, nên khu vc Hóc Môn là mng do có din tt nông nghip còn nhiu, giá thuê r, gn trung tâm thành ph thun tin cho vic phân phi.  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 6 D ÁN TRANG TRI D  Mc khác, khu vc trang tri s nm g ng thun tin cho vic qung bá v  ng, khách du lch t o C Chi vg,g        i c xây dng thành 3 khu riêng bit. Khu vc chính là tri nuôi d chim din tích 700m2 cách ly hoàn toàn vi 2 khu còn li, có hàng rào chn nhm hn ch i l ra vào khu vc nuôi. Khu vm 240m2 m 40m2, khu vc bp chim 20m2, mt bng còn li bày trí bàn gh phc v ng. Mt nhà ch bin chi u tr d m. Dit trng còn lu xe cho khách du lch và thc khách. Hình ảnh: Hướng dẫn đường đi tới trang trại  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 7 D ÁN TRANG TRI D  1.1 Tên dự án D án xây dng trang tri nuôi d công nghip và nhà hàng m thc côn trùng. Doanh nghip c li D p có nêu rõ thông tin sn phm chính ca doanh nghin lin vi tên ca ch doanh nghii sáng lp doanh nghip vi mong mun to du cá nhân. 1.2 Chủ đầu tư dự án Ch d án: Nguy 1.3 Các bộ luật có liên quan - Lut doanh nghip  Lut doanh nghip s   Ngh nh ca Chính Ph s -;  Ngh nh ca Chính Ph s -   03/2006/TT-a B k ho;   05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA áp dng t ;  Quynh s -TTg ngày 23/1/2007 ban hành h thng ngành kinh t ca Vit Nam  Quynh s -BKH ca B k ho  vic ban hành Quy nh ni dung H thng ngành kinh t ca Vit Nam - Lut qun lý thu  -BTC ngày 28-2--CP;  --BTC ngày 14-3-  -BTC ngày 7-12-               -BTC ngày 14-3-              -BTC ngày 10-2-       130/2008/TT-               ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 8 D ÁN TRANG TRI D   -     -BTC ngày 26-1-    -       khác. - Lut an toàn v sinh thc phm  Pháp lnh V sinh an toàn thc phm s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003.  Ngh nh s -CP ngày 07/9/2004 ca Chính ph nh chi tit thi hành mt s u ca Pháp lnh V sinh an toàn thc phm.  Quynh s -BYT ngày 09/3/2006 ca B Y t  cp Giy chng nh u kin v sinh an toàn thc phi v sn xut, kinh doanh thc ph  Quynh s -BTC ngày 17/11/2005, Quynh s -BTC ca B nh mc thu, np, qun lý và s dng phí, l phí qun lý chng VSATTP. - Lut bo v ng    -CP ngày 9/8/2006;  -CP ngày 28/5/2008;  - - Lut xây dng  Lut Xây dng ngày 26/11/2003 có hiu lc ngày 01/07/2004.  Ngh nh s 12-CP ngày 12/02/2009 ca Chính ph v qun lý d xây dng công trình.  03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 ca B Xây dnh chi tit mt s ni dung ca Ngh nh s -CP ngày 12/02/2009 ca Chính ph v qun lý d ng công trình.  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 9 D ÁN TRANG TRI D   Quynh s -    a y ban nhân dân thành ph nh v cp giy xây dng và qun lý xây dng theo gia bàn thành ph H Chí Minh. - Lut kinh doanh kinh t trang tri  ---  -p, nông thôn 1.4 Mục tiêu dự án tron D c tring phi thu hi vn sau 03 i sut thu li ca d án khá cao nên doanh nghing vào kh i vn trong khong thi gian nói trên. Trang trng sau 08 - 10 tháng trin khai thc hin d thi gian cn thit giúp ti d án tha mãn mc tiêu thu hi vn và vn hành trong khong th Trang tr theo mô hình công nghip, d , ch bin và ng gói hp v sinh, an toàn thc phm. Doanh nghip cam kt s cung cp ra th ng các sn phm d m vi chng tt nht mang li giá tr ng cao góp phn cung cp giá tr ng, bi b sc khe và không gây hng. kt ca doanh nghip vi cng v ý thc bo v ng và sc khe cng.             ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 10 D ÁN TRANG TRI D  a doanh nghip bng cách kích thích khách hàng truyn thng, thu hút khách hàng ci th cnh tranh nâng cao kh nh trh là v sng còn ca doanh nghip trên th ng. Doanh nghip ch có th phát tric khi kh nh tranh ca doanh nghip c cnh tranh cao luôn giúp doanh nghip  c bán hàng. Trong thi gian ti, m nh tranh trên th ng Tp.HCM - y mnh m tiêu th sn phm. Nâng cao uy tín ca doanh nghip trên th ng tnh lân ch, Long An, . Uy tín trong kinh doanh là v quan trng trên th ng hin nay. Có uy tín kh ng thun l trong hin t nh và phát trin kinh doanh ca doanh nghip ngày càng cao to cho các mc tiêu khác cùng phát trin. Kinh doanh phi có hiêu qu, t   phát trin và phát huy tt vai trò trong nn kinh t i nhun cho doanh nghip.  Mục tiêu lâu dài:  Mục tiêu xã hội: 33  1.5 Sản phẩm bàn giao của dự án - Các th tc hành chính cn thit bao gm  Giy chng nh  Giy phép xây dng d án  Giy phép thành lp kinh t trang tri  Giy chng nhn v sinh an toàn thc phm  Gin [...]... bảng đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ với trại dế Anh Thư Đối thủ Sự chú ý của người tiêu dùng Chất lượng sản phẩm Tình trạng sẵn có của sản phẩm Nhân viên kinh doanh Trợ giúp kỹ thuật chăn nuôi Trại dế Trường Sơn Khá Khá    Trại dế Thanh Tùng  Khá   Khá Đối thủ gián tiếp Khá    Khá 2.4.2 Đối thủ cạnh tranh gián tiếp  Trại. .. 12  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 39 D ÁN TRANG TRI D  Khay nuôi dế con ( gồm vỉ tre, máng ăn, máng uống - dùng rau câu để cung cấp nước cho dế con) Khay nuôi dế sinh sản ( gồm vỉ tre, máng đẻ trứng, máng uống, máng ăn) Bình xịt phun sương & chổi nhỏ  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 30 D ÁN TRANG TRI D  giàu....   ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 38 D ÁN TRANG TRI D  Khay nuôi dế Vỉ tre ( để cho dế leo trèo, ẩn nấp) Máng đẻ trứng  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 40 D ÁN TRANG TRI D  Khay nuôi dế thịt (gồm vỉ tre, máng uống, máng ăn) b. Kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng dế Thức ăn: ... a doanh nghip bng cách kích thích khách hàng truyn thng, thu hút khách hàng ci th cnh tranh nâng cao kh nh trh là v sng còn ca doanh nghip trên th ng. Doanh nghip ch có th phát tric khi kh nh tranh ca doanh nghip c cnh tranh cao luôn giúp doanh nghip  c bán hàng....   ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 49 D ÁN TRANG TRI D  c c   h  mẫu đăng ký giấy phép xây dựng_ MĐ06 ). Ch doanh nghip sau khi có giy phép kinh doanh s tin hành ký hn tn lc huyn, thành ph, h c gii quyt sau 13 ngày làm vic ( giấy đăng ký mua điện_MĐ07 ). Ngồi ra, doanh nghip cn có các giy... d án. 2. Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức dự án Giám đốc dự án LĐ phổ thơng Giám sát Kế tốn Bảo vệ Thầu XD Thầu cửa Thầu điện Thầu nước & giếng Cây xanh Thầu kẽm, sắt, thép Thầu VLXD LĐ Phổ thông LĐ Phổ thông Kỹ sư điện Khoan LĐ phổ thông Lưới B40 Khung sắt Thầu cây tre, lá  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 43 D ÁN TRANG. .. cách xa trung tâm Tp. HCM  Trại ni bị cạp và dế Nguyễn Văn Suôn   ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 11 D ÁN TRANG TRI D   Giy phép kinh doanh nhà hàng  Giy chng nhn phòng cháy, cha cháy - Mt trc trang b  thit b, dng c và con ging. - Mt nhà hàng có sc chc trang b bàn gha,... vim bo lãi sut c nh trong thi hn vay, th tc nhanh chóng và thun tin. Vì vy, ch doanh nghip quy nh chn Vietcombank là ngân hàng s h ngun vn cho doanh nghip trong d án này. - Gi nh trong sut thi gian hong ca d án lãi sui.  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 32 D ÁN TRANG TRI D  3-...  1.5 Sản phẩm bàn giao của dự án - Các th tc hành chính cn thit bao gm  Giy chng nh  Giy phép xây dng d án  Giy phép thành lp kinh t trang tri  Giy chng nhn v sinh an toàn thc phm  Gin  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 35 D ÁN TRANG TRI D  Điểm mạnh: ...  Một số hình ảnh dụng cụ nuôi dế  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 9 D ÁN TRANG TRI D   Quynh s -    a y ban nhân dân thành ph nh v cp giy xây dng và qun lý xây dng theo gia bàn thành ph H Chí Minh. - Lut kinh doanh kinh t trang tri  --- . Hướng dẫn đường đi tới trang trại  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 7 D ÁN TRANG TRI D  1.1 Tên dự án D án xây dng trang tri nuôi d.  ÁN TT NGHIP SVTH: Nguy 4 D ÁN TRANG TRI D  I. TỔNG QUAN DỰ ÁN 1. Giới thiệu dự án Ti nhiu quc gia, c
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư.pdf, Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư.pdf, Quản trị dự án xây dựng trang trại dế Anh Thư.pdf, Chủ đầu tư dự án Chủ dự án: Nguyễn Anh Thư Các bộ luật có liên quan - Luật doanh nghiệp, Sản phẩm bàn giao của dự án - Các thủ tục hành chính cần thiết bao gồm, Giới hạn dự án Bao gồm:, Thị trường mục tiêu, Mơi trường kinh doanh .1 Phân tích PEST Chính trị, Kinh tế Tổng quan thị trường 1 Dung lượng – Độ lớn thị trường, Năm yếu tố cạnh tranh của Porter, Phân tích SWOT Điểm mạnh, Văn hóa xã hội Đối thủ cạnh tranh .1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Trại dế Trường Sơn, Sơ chế - Đóng gói, Thủ tục hành chính, Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức dự án, Sơ đồ WBS Sơ đồ WBS:, Trình tự và ES, EF, LS và LF Trình tự, Sơ đồ Gantt, PERT Xác xuất khả thi hoàn thành sơ đồ Gantt Computing variance, Quản trị rủi ro – Kế hoạch dự phòng, Quản trị rủi ro – Kế hoạch dự phòng, Chuyển giao quy trình, Bảng hướng dẫn đường Bao bì sản phẩm Đồng phục nhân viên -, Doanh số dự kiến Bảng Giá Bán Sỉ Các Loại Dế Thương Phẩm