Tài liệu bồi dưỡng ngữ văn ôn thi vào lớp 10

112 4K 13
Tài liệu bồi dưỡng ngữ văn ôn thi vào lớp 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 Buổi 1: Ngày soạn: 13/5/2014 Ngày dạy: 15,16/ 5 / 2014 PHN TING VIT A. T vng. * Mục tiêu cần đạt: - HS ôn tập các kiến thức về từ vựng: Từ xét về cấu tạo; Từ xét về nguồn gốc; Từ xét về nghĩa và hiện tợng chuyển nghĩa của từ. * Nội dung ôn tập: GV HD học sinh ôn tập các nội dung sau: I. Từ xét về cấu tạo 1. T n: L t ch cú mt ting cú ngha to thnh. VD: Nh, cõy, tri, t, i, chy 2. T phc: L t do hai hoc nhiu ting to nờn. VD: Qun ỏo, chn mn, trm bng, cõu lc b, bõng khuõng T phc cú 2 loi: * T ghộp: Gm nhng t phc c to ra bng cỏch ghộp cỏc ting cú quan h vi nhau v ngha. - Tỏc dng: Dựng nh danh s vt, hin tng hoc dựng nờu cỏc c im, tớnh cht, trng thỏi ca s vt. - T ghộp cú hai loi: + T ghộp ng lp: cú cỏc ting bỡnh ng vi nhau v ng phỏp. Vớ d: sỏch v, nh ca, qun ỏo, i ng, Ngha ca t ghộp L cú tớnh cht hp ngha, ngha ca t ghộp L cú tớnh cht khỏi quỏt hn ngha ca tng ting to nờn chỳng, vỡ vy t ghộp L cũn c gi l TG tng hp. + T ghộp chớnh ph: cú cỏc ting chớnh vỏ ting ph b sung cho ting chớnh v mt ngha. Ting chớnh ng trc, ting ph ng sau. Vớ d: xe p, cõy chui, hoa hng, sỏch vn, Xột v ý ngha, t ghộp CP cú tớnh cht phõn ngha, ngha ca t ghộp CP hp hn ngha ca ting chớnh cu to nờn nú, vỡ vy t ghộp chớnh ph cũn c gi l t ghộp phõn ngha. * T lỏy: Gm nhng t phc cú quan h lỏy õm gia cỏc ting. - Vai trũ: To nờn nhng t tng thanh, tng hỡnh trong miờu t th ca cú tỏc dng gi hỡnh gi cm. - T lỏy cú hai loi: + T lỏy ton b: cú cỏc ting lp li nhau hon ton: xanh xanh, xinh xinh,cng cú trmg hp ting ng trc bin i thanh iu hoc õm cui to nờn s hi ho v õm thanh: o , tim tớm, thm thm, + Lỏy b phn: cú cỏc ting ging nhau v ph õm u hoc vn: lonh lanh, lụ nhụ, lớ nhớ, rừ rng, - Xột v mt y ngha: + T lỏy tng ngha : sc thỏi nhn mnh : xỏm xt, thm thm, sch snh sanh, + T lỏy gim ngha : o , trng trng, CC DNG BI T P 1. Dng bi tp 1 im: 1: Trong nhng t sau, t no l t ghộp, t no l t lỏy? 1 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 Ngt nghốo, nho nh, giam gi, gt gự, bú buc, ti tt, lnh lựng, bt bốo, xa xụi, c cõy, a ún, nhng nhn, ri rng, mong mun, lp lỏnh. Gi ý: * T ghộp: Ngt nghốo, giam gi, bú buc, ti tt, bt bốo, c cõy, a ún, nhng nhn, ri rng, mong mun. * T lỏy: nho nh, gt gự, lnh lựng, xa xụi, lp lỏnh. 2: Trong cỏc t lỏy sau õy, t lỏy no cú s gim ngha v t lỏy no cú s tng ngha so vi ngha ca yu t gc? trng trng, sch snh sanh, ốm p, sỏt sn st, nho nh, lnh lnh, nhp nhụ, xụm xp. Gi ý: * Nhng t lỏy cú s gim ngha: trng trng, ốm p, nho nh, lnh lnh, xụm xp. * Nhng t lỏy cú s tng ngha: sch snh sanh, sỏt sn st, nhp nhụ, 2. Dng bi tp 2 im: 1 . t cõu vi mi t: nh nhn, nh nhng, nh nhừm, nh nh. Gi ý: - Bn Hoa trông thật nhỏ nhắn, dễ thơng. - Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo con. - Làm xong công việc, nó thở phào nhẹ nhõm nh trút đợc gánh nặng - Bạn Hoa ăn nói thật nhỏ nhẻ. 2: a, Gch chõn cỏc t tng hỡnh trong on th sau: Chỳ bộ lot chot Cỏi sc xinh xinh Cỏi chõn thon thot Cỏi u nghờnh nghờnh (T Hu, Lm) b, Cho bit tỏc dng ca cỏc t tng hỡnh trong on th? *Gi ý: a, Cỏc t tng hỡnh trong on th: - lot chot, thon thot, nghờng nghờng b, Cỏc t tng hỡnh ( lot chot, thon thot, nghờnh nghờnh) ó gúp phn khc ho mt cỏch c th v sinh ng hỡnh nh Lm mt chỳ bộ liờn lc, gan d, dng cm. 3: Cho cỏc t sau: lp bp, rúc rỏch, lờnh khờnh, thỏnh thút, khnh khng, o o, chm ch, s, lao xao, um tựm, ngon ngoốo, rỡ rm, nghờnh ngang, nhp nhụ, chan chỏt, gp ghnh, lot chot, vốo vốo, khựng khc, hn hn. Em hóy xp cỏc t trờn vo 2 ct tng ng trong bng sau: T tng thanh T tng hỡnh - Lp bp, rúc rỏch, thỏnh thút, o o, lao xao, rỡ rm, chan chỏt, vốo vốo, khựng khc, hn hn - Lờnh khờnh, khnh khng, chm ch, s, um tựm, ngon ngoốo, nghờnh ngang, nhp nhụ, gp ghnh, lot chot. 2 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 II. Từ xét về nguồn gốc 1. Từ mợn: Là những từ vay mợn của tiếng nớc ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tợng, đặc điểm mà tiếng Việt cha có từ thích hợp để biểu thị. *Ví dụ: Cửu Long, du kích, hi sinh 2.T ng a phng: T ng a phng l t ng ch c s dng 1 hoc 1 s a phng nht nh. * Vớ d: Ra l ht chiu ni em i mói Cũn mong chi ngy tr li Phc i! ( T Hu - i i em) -> 3 t trờn (ra, ni, chi) ch c s dng min Trung. *Một số t a phng khỏc: Các vùng miền Ví dụ T a phng T ton dõn Bc B biu in bu in Nam B d, dui v, vui Nam Trung B bộng bỏnh Tha Thiờn Huế tộ ngó 3. Bit ng xó hi: - Bit ng xó hi là những từ ngữ ch c dựng trong mt tng lp xó hi nht nh. * Vớ d: - Chán quá, hôm nay mình phải nhận con ngỗng cho bài kiểm tra toán. - Trúng tủ, hắn nghiễm nhiên đạt điểm cao nhất lớp. + Ngng: im 2 + trỳng t: ỳng vo bi mỡnh ó chun b tt ( c dựng trong tng lp hc sinh, sinh viờn ) *S dng t ng a phng v bit ng xó hi: - Việc sử dụng t ng a phng v bit ng xó hi phi phự hp vi tỡnh hung giao tip . - Trong th vn, tỏc gi cú th s dng mt s t ng thuc 2 lp t ny tụ m mu sc a phng, mu sc tng lp xó hi ca ngụn ng, tớnh cỏch nhõn vt. - Mun trỏnh lm dng t ng a phng v bit ng xó hi cn tỡm hiu cỏc t ng ton dõn cú ngha tng ng s dng khi cn thit. C C dạng bài tập 1. Dng bi tp 1 im: 1: Tỡm mt s t ng a phng ni em hoc vựng khỏc m em bit. Nờu t ng ton dõn tng ng? Gi ý Trỏi - qu Chộn - bỏt Mố - vng Thm - da 3 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 2: Hóy ch ra cỏc t a phng trong cỏc cõu th sau: a, Con ra tin tuyn xa xụi Yờu bm yờu nc, c ụi m hin b, Bỏc kờu con n bờn bn, Bỏc ngi bỏc vit nh sn n s. Gi ý Cỏc t ng a phng: a, bm b, kờu 2. Dng bi tp 2 im: 1:Su tm mt s cõu ca dao, hũ v vố cú s dng t ng a phng? Gi ý: + ng bờn ni ng ngú bờn tờ ng mênh mông bát ngát, ng bờn tê ng ngú bờn ni ng bát ngát mênh mông. + ng vụ x Hu quanh quanh, Non xanh nớc biếc nh tranh hoạ đồ. + Túc n lng va chng em bi Đ chi di, bi ri d anh + Du m cha m khụng dung ốn chai nh nha, em cựng ln vụ. + Tay mang khn gúi sang sụng M kờu khn ti, thng chng khn lui. + Ra l ht chiu ni em i mói Cũn mong chi ngy tr li Phc i. 2: Em hóy vit mt on vn khoảng 5 cõu cú s dng t ng a phng ? Gi ý: (Vit theo suy ngh, tự chọn chủ đề, on vn phi cú s dng t ng a phng) III. Từ xét về nghĩa và hiện tợng chuyển nghĩa của từ 1. Nghĩa của từ: Là nội dung mà từ biểu thị. a. Từ nhiều nghĩa và hiện tợng chuyển nghĩa của từ: * Từ nhiều nghĩa: Là từ mang sắc thái ý nghĩa khác nhau do hiện tợng chuyển nghĩa. Ví dụ: chân, tai, chạy, - Từ có thể có một nghĩa: rau muống, thớc kẻ, - Từ cũng có thể có nhiều nghĩa : Từ nhiều nghĩa đợc tạo ra nhờ sự chuyển nghĩa của từ. - Trong từ nhiều nghĩa có : + Nghĩa gốc : xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác. + Nghĩa chuyển : đợc hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc. Ví dụ : Mùa xuân 1 là tết trồng cây Làm cho đất nớc càng ngày càng xuân 2 -> Xuân 1 : mang nghĩa gốc- chỉ một mùa trong bốn mùa trong bốn mùa của một năm. Xuân 2 : nghĩa chuyển- chỉ sự tơi mới, đẹp đẽ, tràn đầy sức sống, b. Các từ xét về nghĩa: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm. * Từ đồng nghĩa: là những từ cùng nằm trong một trờng nghĩa và ý nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. VD: xinh- đẹp, ăn- xơi 4 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 - Từ đồng nghĩa có thể chia thành hai loại chính: + Từ đồng nghĩa hoàn toàn VD: quả- trái, mẹ- má + Đồng nghĩa không hoàn toàn: VD: khuất núi- qua đời, chết- hi sinh * Từ trái nghĩa: Là những từ có nghĩa trái ngợc nhau VD: cao- thấp, béo- gầy, xấu- tốt * Từ đồng âm: Là những t ging nhau v õm thanh nhng ngha khỏc xa nhau, khụng liờn quan gỡ vi nhau. VD: - Con nga ang ng bng lng lờn. - Mua c con chim, bn tụi nht ngay vo lng. c. Cấp độ khái quát nghĩa của từ: - Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ ngữ khác. - Một từ ngữ đợc coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác. - Một từ ngữ đợc coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó đợc bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác. - Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với một từ ngữ khác. VD: Động vật: thú, chim, cá + Thú: voi, hơu + Chim: tu hú, sáo. + Cá: cá rô, cá thu d. Trờng từ vựng: Là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. CC DNG Bài tập: 1. Dng bi tp 1 im: 1: Trong on th sau, tỏc gi ó chuyn cỏc t in m t trng t vng no sang trng t vng no ? Rung ry l chin trng, Cuc cy l v khớ, Nh nụng l chin s, Hu phng thi ua vi tin phng. (H Chớ Minh) *Gi ý: - Nhng t in m c chuyn t trng quõn s sang trng nụng nghip. 2: Trong hai câu thơ sau, từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa đợc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi đây là hiện tợng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa đợc không? Vì sao? Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, Thềm hoa một bớc, lệ hoa mấy hàng! ( Nguyễn Du, Truyện Kiều). Gi ý: - Từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa đợc dùng theo nghĩa chuyển. - Tuy nhiên không thể coi đây là hiện tợng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa, vì nghĩa chuyển này của từ hoa chỉ là nghĩa chuyển lâm thời, nó cha làm thay đổi nghĩa của từ, cha thể đa vào từ điển. 2. Dng bi tp 2 im: 1: t tờn trng t vng cho mi dóy sau: 5 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 a. Li, nm, cõu, vú. b. T, ging, hũm, va li, chai, l. c. ỏ, p, gim, xộo. d. Bun, vui, phn khi, s hói. *Gi ý: a. Dng c ỏnh bt thu sn. b. Dng c ng. c. Hot ng ca chõn. d. Trng thỏi tõm lớ. 2: Cỏc t in m trong on vn sau õy thuc trng t vng no? Vỡ tụi bit rừ, nhc n m tụi, cụ tụi ch cú ý gieo rc vo u úc tụi nhng hoi nghi tụi khinh mit v rung ry m tụi, mt ngi n b ó b cỏi ti l goỏ chng, n nn cựng tỳng quỏ, phi b con cỏi i tha hng cu thc. Nhng i no tỡnh thng yờu v lũng kớnh mn m tụi li b nhng rp tõm tanh bn xõm phm n (Nguyờn Hng, Nhng ngy th u) * Gi ý: Cỏc t hoi nghi, khinh mit, rung ry, thng yờu, kớnh mn, rp tõm : trng t vng thỏi 3: Khi ngời ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. (Hồ Chí Minh, Di chúc) Cho biết dựa trên cơ sở nào, từ xuân có thể thay thế cho từ tuổi. Việc thay từ trong câu trên có tác dụng diễn đạt nh thế nào? Gi ý: - Dựa trên cơ sở từ xuân là từ chỉ một mùa xuân trong năm, khoảng thời gian tơng ứng với một tuổi. Có thể coi đây là trờng hợp lấy bộ phận để thay thế cho toàn thể, một hình thức chuyển nghĩa theo phơng thức hoán dụ. - Việc thay từ xuân trong câu trên có tác dụng: thể hiện tinh thần lạc quan của tác giả. Ngoài ra còn tránh đợc việc lặp lại từ tuổi tác. 4: Xác định trờng từ vựng và phân tích cái hay trong cách dùng từ ở bài thơ sau: áo đỏ em đi giữa phố đông Cây xanh nh cũng ánh theo hồng Em đi lửa cháy trong bao mắt Anh đứng thành tro em biết không? ( Vũ Quần Phơng, áo đỏ) Gi ý: - Các từ (áo) đỏ, (cây) xanh, (ánh ) hồng, lửa, cháy, tro tạo thành 2 trờng từ vựng: trờng từ vựng chỉ màu sắc và trờng từ vựng chỉ lửa và những sự vật, hiện tợng có quan hệ chặt chẽ với nhau. - Màu áo đỏ của cô gái thắp sáng lên trong ánh mắt chàng trai và bao ngời khác ngọn lửa. Ngọn lửa đó lan toả trong con ngời anh làm anh say đắm, ngây ngất (đến mức có thể cháy thành tro) và lan ra cả không gian làm nó biến sắc ( cây xanh nh cũng ánh theo hồng). BI TP V NH. 1: Vit mt on vn ngn (4- 5 dũng ) trong ú cú s dng: t n, t phc. Gi ý : - Hc sinh vit c mt on vn ngn cú s dng: t n, t phc 6 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 ( Tựy s sỏng to ca hc sinh). - Cú ni dung, th hin mt ý ngha, cõu cỳ rừ rng, trỡnh by khoa hc. - Gch chõn nhng t: t n, t phc, ó s dng trong on vn. 2: Xp cỏc t mi, nghe, tai, thớnh, ic, thm, rừ vo ỳng trng t vng ca nú theo bng sau (mt t cú th xp c 2 trng) *Gi ý: Khu giỏc Thớnh giỏc Mi, thm, ic, thớnh Tai, nghe, ic, rừ, thớnh ************************************************************* Buổi 2: Ngày soạn: 18/5/2014 Ngày dạy: 19,20 /5/2014 PHN TING VIT * Mục tiêu cần đạt: - HS tiếp tục ôn tập các kiến thức về từ vựng: Một số phép tu từ từ vựng. Ôn tập ngữ pháp: Từ loại và cụm từ. * Nội dung ôn tập: GV HD học sinh ôn tập các nội dung sau: A. T vng(Tip) IV. MT S PHép TU T T VNG 1. So sỏnh: - L i chiu s vt hin tng ny vi s vt hin tng khỏc cú nột tng ng lm tng sc gi hỡnh, gi cm cho s din t. * Cu to ca phộp so sỏnh So sỏnh 4 yu t: Yu t 1 Yu t 2 Yu t 3 Yu t 4 V A (S vt c so sỏnh) Phng din so sỏnh T so sỏnh V B (S vt dựng lm chun so sỏnh) Mt tri Tr em xung bin nh nh hũn la bỳp trờn cnh + Trong 4 yu t trờn õy yu t (1) v yu t (4) phi cú mt. + Yu t (2) v (3) cú th vng mt. Khi yu t (2) vng mt ngi ta gi l so sỏnh chỡm vỡ phng din so sỏnh (cũn gi l mt so sỏnh) khụng l ra do ú s liờn tng rng rói hn, kớch thớch trớ tu v tỡnh cm ngi c nhiu hn. * Cỏc kiu so sỏnh: - So sỏnh ngang bng. - So sỏnh hn kộm. * Tỏc dng ca so sỏnh: + So sỏnh to ra nhng hỡnh nh c th sinh ng. Phn ln cỏc phộp so sỏnh u ly cỏi c th so sỏnh vi cỏi khụng c th hoc kộm c th hn, giỳp mi ngi hỡnh dung c s vt, s vic cn núi ti v cn miờu t. 2. n d: - n d l cỏch gi tờn s vt, hin tng ny bng tờn s vt hin khỏc cú nột tng ng quen thuc nhm tng sc gi hỡnh, gi cm cho s din t. Ngy ngy mt tri i qua trờn lng Thy mt mt tri trong lng rt . 7 ¤n luyÖn vµ båi dìng Ng÷ v¨n 9 vµo líp 10 – N¨m häc 2014 - 2015 Mặt trời thứ hai là hình ảnh ẩn dụ vì : lấy tên mặt trời gọi Bác. Mặt trời Bác có sự tương đồng về công lao giá trị. * Các kiểu ẩn dụ: + Ẩn dụ hình tượng là cách gọi sự vật A bằng sự vật B. + Ẩn dụ cách thức là cách gọi hiện tượng A bằng hiện tượng B. + Ẩn dụ phẩm chất là cách lấy phẩm chất của sự vật A để chỉ phẩm chất của sự vật B. + Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. là lấy cảm giác A để chỉ cảm giác B. *Tác dụng của ẩn dụ: Ẩn dụ làm cho câu văn thêm giàu hình ảnh và mang tính hàm súc. Sức mạnh của ẩn dụ chính là mặt biểu cảm. Cùng một đối tượng nhưng ta có nhiều cách thức diễn đạt khác nhau. (thuyền – biển, mận - đào, thuyền – bến, biển – bờ) cho nên một ẩn dụ có thể dùng cho nhiều đối tượng khác nhau. ẩn dụ luôn biểu hiện những hàm ý mà phải suy ra mới hiểu. Chính vì thế mà ẩn dụ làm cho câu văn giàu hình ảnh và hàm súc, lôi cuốn người đọc người nghe. 3. Nhân hóa : - Nhân hoá là cách gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật, hiện tượng thiên nhiên bằng những từ ngữ vốn được dùng đẻ gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối đồ vật, … trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ tình cảm của con người. Ví dụ: - Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta - Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu * Các kiểu nhân hoá: + Gọi sự vật bằng những từ vốn gọi người + Những từ chỉ hoạt động, tính chất của con người được dùng để chỉ hoạt động, tính chất sự vật. + Trò chuyện tâm sự với vật như đối với người * Tác dụng của phép nhân hoá: - Phép nhân hoá làm cho câu văn, bài văn thêm cụ thể, sinh động, gợi cảm ; là cho thế giới đồ vật, cây cối, con vật được gần gũi với con người hơn. 4. Hoán dụ: - Gọi tên sự vật khái niệm bằng tên của một sự vật hiện tượng khái niệm khác có mối quan hệ gần gũi với nó, tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt * Các kiểu hoán dụ: + Lấy bộ phận để gọi toàn thể: Ví dụ lấy cây bút để chỉ nhà văn + Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng: làng xóm chỉ nông dân + Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật: Hoa đào, hoa mai để chỉ mùa xuân + Lấy cái cụ thể để gọi caí trừu tượng: Mồ hôi để chỉ sự vất vả 5. Nói quá: - Biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả để gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. Ví dụ: Cày đồng đang buổi ban trưa 8 ¤n luyÖn vµ båi dìng Ng÷ v¨n 9 vµo líp 10 – N¨m häc 2014 - 2015 Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 6. Nói giảm, nói tránh - Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn ghê sợ tránh thô tục, thiếu lịch sự 7. Điệp ngữ: - Lặp lai từ ngữ kiểu câu làm nổi bật ý, gây cảm súc mạnh - Điệp ngữ vừa để nhấn mạnh ý, tạo cho câu văn câu thơ, đoạn văn, đoạn thơ giầu âm điệu, nhịp nhàng, hoặc hào hùng mạnh mẽ 8. Chơi chữ : - Lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ để tạo sắc thái dí dỏm hài hước làm cho câu văn hấp dẫn và thú vị Ví dụ: Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần * Các lối chơi chữ : + Dùng từ đồng nghĩa, dùng từ trái nghĩa + Dùng lối nói lái + Dùng lối đồng âm: + Chơ chữ điệp phụ âm đầu CÁC DẠNG BÀI TẬP 1. Dạng đề 1 điểm Em hãy xác định câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào? “Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.” Gợi ý: Nhân hóa: Thuyền im- bến mỏi- nằm Con thuyền sau một chuyến ra khơi vất vả trở về, nó mỏi mệt nằm im trên bến. Con thuyền được nhân hóa gợi cảm nói lên cuộc sống lao động vất vả, trải qua bao sóng gió thử thách. Con thuyền chính là biểu tượng đẹp của dân chài. 2. Dạng đề 2 điểm: Đề 1: Xác định điệp ngữ trong bài cao dao sau Con kiến mà leo cành đa Leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào Leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Gợi ý: Điệp một từ: leo, cành, con kiến Điệp một cụm từ: leo phải cành cụt, leo ra, leo vào. Đề 2: Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng để phân tích nét nghệ thuật độc đáo của những câu thơ sau: a, Gác kinh viện sách đôi nơi Trong gang tấc lại gấp mười quan san ( Nguyễn Du, Truyện Kiều) b, Còn trời còn nước còn non Còn cô bán rượu anh còn say sưa ( Ca dao) 9 ¤n luyÖn vµ båi dìng Ng÷ v¨n 9 vµo líp 10 – N¨m häc 2014 - 2015 * Gợi ý: a, Phép nói quá: Gác Quan Âm, nơi Thuý Kiều bị Hoạn Thư bắt ra chép kinh, rất gần với phòng đọc sách của Thúc Sinh. Tuy cùng ở trong khu vườn nhà Hoạn Thư, gần nhau trong gang tấc, nhưng giờ đây hai người cách trở gấp mười quan san. - Bằng lối nói quá , tác giả cực tả sự xa cách giữa thân phận, cảnh ngộ của Thuý Kiều và Thúc Sinh b, Phép điệp ngữ (còn) và dùng từ đa nghĩa (say sưa) - Say sưa vừa được hiểu là chàng trai vì uống nhiều rượu mà say, vừa được hiểu chàng trai say đắm vì tình. - Nhờ cách nói đó mà chàng trai thể hiện tình cảm của mình mạnh mẽ và kín đáo. Đề 3: Xác định biện pháp tu từ từ vựng trong đoạn thơ sau. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. “Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”. (Tế Hanh - Quê hương ) Gợi ý: * Biện pháp tu từ vựng + So sánh “chiếc thuyền” như “con tuấn mã” và cánh buồm như “mảnh hồn làng” đã tạo nên hình ảnh độc đáo; sự vật như được thổi thêm linh hồn trở nên đẹp đẽ. + Cánh buồm còn được nhân hóa như một chàng trai lực lưỡng đang “rướn” tấm thân vạm vỡ chống chọi với sóng gió. * Tác dụng - Góp phần làm hiện rõ khung cảnh ra khơi của người dân chài lưới. Đó là một bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống của người dân vùng biển. - Thể hiện rõ sự cảm nhận tinh tế về quê hương của Tế Hanh - Góp phần thể hiện rõ tình yêu quê hương sâu nặng, da diết của nhà thơ. Đề 4: Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng để phân tích nét nghệ thuật độc đáo của những câu thơ sau: a, Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ ( Hồ Chí Minh, Ngắm trăng) b, Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng ( Nguyễn Khoa Điềm, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ * Gợi ý: a, Phép nhân hoá: nhà thơ đã nhân hoá ánh trăng, biến trăng thành người bạn tri âm, tri kỉ. - Nhờ phép nhân hoá mà thiên nhiên trong bài thơ trở nên sống động hơn, có hồn hơn và gắn bó với con người hơn. 10 [...]... với thầy giáo, cô giáo dạy văn ở Hà Nội, tháng 3 năm 1963, nhà thơ Tố Hữu cho rằng nghề dạy văn thật đáng yêu, dạy văn học thật là một niềm vui sớng lớn C Sự phát triển của từ vựng: - Cùng với sự phát triển của XH, từ vựng của một số ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển 22 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 - Từ vựng phát triển về nghĩa và tạo từ ngữ mới Về mặt nghĩa có thể... của ông ấy Để ngời nghe không hiểu lầm, phải nói nh thế nào? Nh vậy trong giao tiếp phải tuân thủ điều gì? Gợi ý: * Có thể hiểu theo hai cách: - C1: Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn - C2: Tôi đồng ý với những nhận định (của một ngời nào đó) về truyện ngắn của ông ấy ( truyện ngắn do ông ấy sáng tác) * Có thể diễn đạt lại nh sau: 19 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 ... trong hc tp v thi c ca hc sinh, ỏnh giỏ ỳng, chớnh xỏc nng lc ca tng hc sinh Đề 3: Việc chấp hành luật an toàn giao thông của HS hiện nay Gợi ý: - Trong nhiu nm tr li õy, vn chấp hành luật an toàn giao thông ang l im núng thu hỳt nhiu s quan tõm ca XH - Các biểu hiện cụ thể: 32 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 + Phần lớn các em chấp hành tốt việc tham gia giao thông trên đờng:... cho vọt Hãy suy nghĩ của em về hiện tợng này 33 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 10 Trong học tập, tự học là điều hết sức quan trọng Suy nghĩ của em về tinh thần tự học ở học sinh hiện nay? 11 Một hiện tợng khá phổ biến hiện nay là vứt rác ra đờng hoặc nơi công cộng Em hãy đặt một nhan đề gọi ra hiện tợng ấy và viết bài văn nêu suy nghĩ của mình 12 Hiện nay cả nớc đang... vấn đề t tởng, đạo lí HS vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận XH ngắn khoảng 200 từ ( khoảng 30 dòng tờ giấy thi) * Nội dung ôn tập: Gv HD HS ôn tập các nội dung sau: B Nghị luận về một vấn đề t tởng, đạo lí 34 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 1 Khỏi nim: Ngh lun v mt vn t tng o lớ l bn v mt vn thuc lnh vc t tng o c, li sng ca con ngi 2 Yờu cu v... giữa lí thuyết và thực hành - Trăm hay không bằng tay quen 2 Thân bài: a Giải thích : 35 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 - Trăm hay: Học lí thuyết nhiều qua sách, báo , ở nhà trờng - Tay quen : Làm nhiều, thực hành nhiều thành quen tay - Học lí thuyết nhiều không bằng thực hành nhiều b Khẳng định : Đúng, sai * Khẳng định: - Câu tục ngữ trên đúng Vì sao? + Chê học lý thuyết... thằng con con ( Truyện Kiều, Nguyễn Du) b Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất một mầu xanh xanh ( Truyện Kiều, Nguyễn Du) Gợi ý: a nghĩa gốc 23 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 b nghĩa chuyển ( ẩn dụ) Bài tập 5: Các từ gạch chân trong hai dòng thơ sau đây đợc dùng với nghĩa nh thế nào? Con đi trăm núi ngàn khe Cha bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm ( Tố Hữu) Gợi ý: - Đều... qua hệ thống ca- mê-ra giữa các điểm cách xa nhau Công nghệ cao: công nghệ dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật hiện đại, có độ chính xác và hiệu quả kinh tế cao Đa dạng sinh học: phong phú, đa dạng về nguồn gien về giống loài sinh vật trong tự nhiên *************************************************************** 24 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 Buổi 4: Ngày soạn: 25/5/2014... Mục tiêu cần đạt: GV HD HS ôn tập về Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập, Nghĩa tờng minh và hàm ý, liên kết câu và liên kết đoạn văn HS vận dụng những kiến thức lý thuyết để làm một số dạng bài tập cơ ban * Nội dung ôn tập: A Khởi ngữ: 1 Lý thuyết: - Khởi ngữ là thành phần câu đứng trớc chủ ngữ, nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu Ví dụ: Còn tôi, tôi xin chịu - Trớc khởi ngữ thờng có thể thêm các quan... v thỏnh thin Bài tập 4: Hóy vit mt on vn ngn nờu lờn tm quan trng ca vic c sỏch trong ú cú s dng cõu cú khi ng Gch di thnh phn khi ng ú ( GV HD HS viết) => i vi mi ngi, vic c sỏch l vụ cựng quan trng v cn thit Bi sỏch l ni lu gi di sn tinh thn ca nhõn loi Hn na, c sỏch l con ng quan trng ca hc vn Sỏch khụng ch cung cp cho ta kin thc ph thụng m cũn 25 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học . ngắn của ông ấy ( truyện ngắn do ông ấy sáng tác). * Có thể diễn đạt lại nh sau: 19 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 - Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về. ăn- xơi 4 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 - Từ đồng nghĩa có thể chia thành hai loại chính: + Từ đồng nghĩa hoàn toàn VD: quả- trái, mẹ- má + Đồng nghĩa không hoàn. làm thay đổi nghĩa của từ, cha thể đa vào từ điển. 2. Dng bi tp 2 im: 1: t tờn trng t vng cho mi dóy sau: 5 Ôn luyện và bồi dỡng Ngữ văn 9 vào lớp 10 Năm học 2014 - 2015 a. Li, nm, cõu,

Ngày đăng: 25/06/2015, 12:48

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang

  • - Niềm xúc động thành kính và nỗi xót đau vì sù ra đi của Bác: Lí trí thì tin rằng bác vẫn còn sống mãi với non sống đất nước như trời xanh mãi mãi nhưng trái tim lại không thể không đau nhói, xót xa vì sự thËt vÉn lµ sù thËt lµ B¸c ®· ra ®i m·i m·i..

  • * Sự vật ở thời điểm giao mùa. (khæ 2)

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan