Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên.PDF

23 9.6K 68
Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên.PDF

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên

Trang 1

Aifn ef /heir 14p Ihig h,Yp

7n10.1.40 YtbdZoe gluing Long

MIX LUC

PHAN 1: QUA TRINH HINH THANH, PRAT TRIGN VA CO CALI TO CHDC CDA CONG TY Co PHAN QUANG CAO VA TO CHGC sir KIEN

HI Chtic nang, nhiem vu unit ding plieng ban hying doanh nghiep 6 IV Co cdu id chile, chile Ming etia 60 phan ke Loan 7 PHAN 2: THGC TRANG HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH CUA

I Cdc filth vire ngiinh nghe boat Ong san xuat kinh doanh 10 2 Dac didm cua quy trinh ering nghe va mat hang dua ra thi inking Lieu [14_11

I Cac chi lieu phan anh kha nang thanh toiin erns doanh nghiep 16

1.Co call lao deing - Phan loin lao deng

18

3 Quy dinh tra luong yit cdc hinh th5c Ira luong trong ang ty co pith quang ego va to chile su kien KS Nguyen

19 4 C,iIc khoan phu cap, Gen tlareing thanh loan cho CNV 20

II Nhimg Liu didindrin tai, hien phap kithe Owe 22 III Phuong huding phat tri6n trong thoi gian to 23

IV Met s6 kien nghi Va giai phip nham nang cab hieu qua kinh doanh 23 KET LUAN

24

likes yin Meg e .einh ‘4074.18 2

Trang 2

Boo nit, thole trip iiinq ha gn/ipeY UYi Zoe CM" •ed n

L 01 MO .DAU

Viet Nam da v3 clang Iran da phat trien ddi mai sau sac sea roan dien v@ moi mat cOa ded song kinh te, xa het Trong nhirtig nam qua cling v6i su ddi mdi elk dot nude, so phat trien manh me dm tic nganh thtrung mai, dish vu da dap (mg ded hen neng bang trong chitin luoc phai Igen kilt be eta Gc nganh nghe khac g6p pit

quan trong vac so [tat trien tia nen kinh ed

Vdi chn tracing xay dung va ghat tri6n among hiau, quang ha sin ghat], to

chit su kian trong nen kinh Iee Ihi truong, cac doanh nghiep dish vu va quang cao cling phai thing totfic su canh tranh kheic het dac beet la nhang vu the ve van, khoa hoc ky thuat, trinh de dean hanh quit 19 Di lien v6i d6 tang tit bath loan ke Loan

tang duyt chuan hot dap ling duct yet cat] chuyen mem trong clang dilly cueing de clang viac cao

CEng ty c6 'tan quang cao va t6 chat su kien Ky1 Nguyen la men doanh nghiep

c6 be day truyen Chang, co dem lit sea dii khang dinh dupe vi the can mink, ve la don vi hang tau raj Viet Nam Day la met doanh nghiep c6 the) ding s Ting chat hei

tu nhieu yeti t6 manh ve td chat sari nth kinh doanh, ye quan 19 lac tieing va dieu

hanh sari xuat.trong de, phai led den vii lit flea bat ciia (Ting tac ke Man ma ke- loan nen luang la met phan then ch6t

Cong tee ka loan Ni Cling ty co' ghat cluing cao va t6 char su kien K9 Nguyen

nam 2008 duct Ihuc hien hop 19 6 nhieu mat, cO nhieu vu didin gan chat vii t6 chew

'fa hien qua boat Ong tit Cong ty, thd hien co ban ye nei dung va Owns there khoa hoc, phi, hop vie quy dinh cua phap that Ming giai quyet quan he nen Wong

gift% doanh ngliicip va ngubi lao clang Ben canh rifting au dim n6i bat thi tong the nay a COng ty cia phein going eau va Id chic sir hen K9 Nguyen cling con c6 nhimg Idol tai, hit the nhat dinh can chili nghien eau chi ra dyed goc de khoa hoc de cO phuang huOng dieu chinh pha hop

Bao cat cea em gam 3 Oat:

- Phan I: Qua trinh hinh thanh, phat trien va co canto" chic cua Gang ty K9 Nguyen - Phan 2: Thkrc gang haat Ong San xueit kinh doanh ctia doanh nghiep

- Phan 3: Nhan yet va kat Juan

Q6 'yowlel 'V 9714, Lied r.fo7oas

Trang 3

Bow ego Ihn'e hip anti Hop UP /1111U tha 714' n clhnnq Xong

PHAN I

QUA TRINH HiN11 THANH, PHAT TRIEN VA CO CAC TO CHCC CUA CONG TY CO PHAN QUANG CAO VA

I ORA TR1NH HINH THANH VA PHAT TRIER

*Ten cung ty: COng ty c6 phan quang cdo va to` chtic su kien ley Nguyen *Ten giao dich: ERA AVERTISING AND EVENT ORGANIZATION JOINT STOCK COMPANY

*Ten vier tat: EAD, JSC

*Try so giao dich chinh: S6 153 Ling Hy, Phuong Lang Hy, Qudn Deing Da,Thanh Ph6 Ha Nyi

*Theo GiCiy chting nhan dang ky kinh doanh cua Cling ty Cd phfin s6: 0103012226 cap Ian digu ngay 19/05/2006 Lay ten cung ty la COng ty C6 phan Quing ego va Td chac su kien KY Nguyen

*Nguan vets hoyt /Rug cent kinh doanh duyc tdng hap to nhieu ngudn khgc nhau nhu: vign g6p,thang du On, Yen khac, lyi nhudn rich luy, co phigu mua lyi, chenh lenh ty giii, cic quy khcn thuUng, guy phtic Igi x5 hyi va hien tai ngudn vein chinh duck hoot doug tai Ong ty c6 phAn Ky nguyen la ngudn v6n gsip (1200.000.000) va khoan lqi nhudn tick luy to hoyt (king kinh doanh (148.642.557) Ting ring cult ngudn vein la (2.532.120.946)

*Kg Nguyen dune thanh lap vito ngay 13/7/1999 Tig hyp Kyi Nguyen la nha cung cap da dyng dich vu trong huh vise truyen thong, (piing ego, td chile su kien, in an Kyi Nguyen no kic khOng ngung vi mug lieu tra [Ranh mot id hop Truyen th6ng - Quang can - TO GUY: sty kien dgu lien tai Viet Nam cung cap dich vu kite') kin Id ta van, ldp Ice boast den thus hien Dich vu ICY Nguyen cung cap hiking dig toeing la doanh nghiep, co quan t6 chew hoot dyng tai Viet

Nam

filyeryin 7h1 glutei ,Ciselt ca7618

Trang 4

TPke loan

Thu guy

Rim eon Mai 1411 anti hap gruribey rOtti Zoe ghoul,' Zing

Sau hon 8 nam hinh thanh va phut men, Men nay to mOt Co sb la cOng ty quang cao Icy nguyen mai, den nay Et duoc thanh lap them cac chi nhanh Lai TP H6 Chi Minh va Nha Trans cling vdi cac cang ty live thu0e nhu: Cling ty /(3 Nguyen Sac Viet, cOng ty tll van - thief ke v& thi a -1g cac cdng trinh ngoai that KHONG GIAN (DIMESNION DESIGN) Thing tam MEGA MODEL, cOng ty nude giai Math COLL

II CO all TO CHOC CDA DOANH NGHIEP

ang ty cd phan quthig cao va td chile sir kien /C3% Nguyen la mot to hyp cluing cao-truye'n thong-td chile su kien, c6 the' minh hoa mO hinh td chtic pan ly va kinh doanh cult Gang ty theo so do sau:

Nei (long quirt tri

Chi] tich HDQT kiem TOD

down tai chinh six phia Nam PGD

phia Bac

san kinh thiet xuat doanh Ice

Enh thief san doanh Ice xuat

ght h,,

Trang 5

the Ma Mn, lap dug Fop gin:meg 'Ma 7tve Oh ling Long

manic NANG NHIBM VU COA TONG PHONG BAN THONG DOANH

NGHIEP

Mai pining ban se e6 chic nang nhiam vu khac nhau, cOng viec thuec phong phong do quail ly v9 that hien

* Bo phan Ban lash duo: la nhCmg nguUi dua ra dInh huang chitin fact kinh doanh

cUa town the cOng ty, va la alarm nguai co tinh quyel dinh Giai quyM cang viec dung vii (ink nang va th,m quyen cua minh

* Phony K6 loan: la mat be phan quan trong cua bat met mans ty nao, nhiem vu

Theo dOi boat clang kinh doanh cua cOng ty, thu va chi [Imo quy ra sao? Viec tinh thud ihu nhap va Ming thud chi nha nude, cOng nhu cuoc song cna ca cac nhan Men hang thong

tUng mang kinh doanh sao cho dam bac, cht nhan lac cho Ong viec nhu vay se Map cho can viec dug° lam Mt hon

tan tai MD mai danh nghiep, hO phan kinh doanh Man phan clgu ca gang dd mang va

cho cang ty lai nhuan doanh thu can nhat

nhau, nham thuc hien tat cac hop Ming ma be phan kinh doanh mang ve

, be phan nay Dm tot thi hieu qua kinh doanh se ducm danh gia cao va uy tin cue Ong ty se duct nang

Mai cang ty, tuy thuac vao dieu kicn va dec diem loai hinh kinh doanh ma trong cans ty do duoc phan ra thanh nhieu he phan Viec phan chic nhu vay de tqo ra so chuyen mOn hoa va mach nhiem dOi vii mai ca nhan Tuy nhien, dd mOi Ong viec

duct lam tat thi tat ca cac by phan nay luOn phai co mai quan he Mang tac yai nhau,

calm ha no ninth Lam tit dieu nay se Mug cOng ty cang ngay cang phat tridn flan nit&

Trang 6

Boo ',An Me& hip Mug kep 7.11iYItg rag; Zoe 47heitw,Cong

IV CO C/kb TO CHOC CHITEC NANG CUA 136 PHAN Kt" TOAN .

1.Tinh hinh to' chtic bti may kg tam cua Cling ty:

So do I: So (16 Tr', eh& Mr may kg loan

Chi dap trUe tuyin Chi dap chirc nang

2 Nhitm vu va age Ming dm bti may pitting kitoin:

V Kg roan trutitti, la ngutii Ming /tau be may kg man Hi Gang ty, chin nth

nhigm gitim sat Unit hinh dien bign ve mat tar chilli) dm Cong ty, chin mach nhiem Entire co quan tai chic h raj) teen ve Mc van de no lien quan 1:16n tai chinh

cua Cling ty, chi dal] cling uic teach man ctia cac k@ roan vien

3 Phti kg loan truting: hO mg ming vice cho wan treeing va gear quygt gang khi kg Man truting di yang,

3 K6 town gang hop: cub thong se tong hop lei so lieu tim nhimg phong kg roan gen, lap bag cap kg todn va chin trach nhiem flop ngan sach nhd nunc

(th.111 Yin 9141 glwel Z.1114 ”107438 7

Trang 7

girls Pio Mui, ldp Feely harp aioei7hang kong

3 K6 loan ngan hang va thu van: then doi sittang giim tincUa cOng ty d tai

khoin ma tai ngan hang, tbuc hign thanh roan a vay von tien gid ngan hang, clang Mai /MR Igp ban trio kg roan va chiu trach nhigm ve khoin npp ngAn each Nha nine

3 K6 loan thanh man: Chin trach nhigm trudic kg roan twang va co nhigrn vu

theo dal cac loai van bang [IS, trim ti6p giao dich v6i ngan hang, thanh toin tiCn luong,13HXH BHYT, KPCD vainOt s6 phan khac

• quy: lam nhiem vu quan 19 thu chi lien mat, tign hanh ghi bang ke thu chi qujicuOi mdi ngay, (144 chign vOi se' lien mat ton qu9 ciia kg wan

3 K6 roan tien luring, BHXH, BHYT, KPCD: Cd trach nhiem thanh man luong, brio hiem x5 hOi cho can 60 ding nhan vien

3 K6 man vat Its va nu sin co dinh: Theo dOi va hitch town Bah hinh tang giam

vat tudai sin ce dinh CuOi (hang tap hop s6 lieu, tap hop chi phi cho tUng sin plidm dd piing vu cOng tac tinh gia Mara] sin phdm

3 Kg roan thug: Mix hign tinh thug, nghia vu nrip thu6 cho COng ty

3 Hinh thdre T6 chile BO may ke loin:

Do dgc di6m cc/ cau 16 chit sin xurit eda Ong ty, de phi hop v6i yea du <wan 19, BO may kg man cUa cOng ty dung td chile then Muth that tap Lung, do d6 loan be cOng tic k6 loin eda cOng ty den tgp (rung [id phOng tai chinh kg loan, du6i uric phimg ban chi b6 tri oak k6 loan vien th6ng ke s6 ligu, lam nhiem vu Wong din, kiern tra hach Man ban dau, thu than cluing in vg phOng tai chinh k6 loan a cac nhan vien kg roan lign hanh ghi so kg loan

a He thong tai khoin cua COng ly:

COng ty co phan quang car) va t6 oink sir klen 149 Nguyen sn dung he thgng tai khoin kg loan thong nhal an dung trong cac doanh nghiep Theo ch6 do k6 loan doanh nghiep ban hanh then QD 1141/PC /QD/CDKT ngay 01/11/1995 dm BO

truOng BO Tai Chink, daa sda d6i b6 sung theo Quyek dinh 167/2000, ThOng tu 89/2002 va Thong tu 23/2005 gnu 130 Inning BO Tai Chink

Do dac didm kinh doanh ma cOng ty sd dung cac tai khoin sau:

+ Loai I: (TSLD): TK 1 II, 112, 131, 133, 138, 142, 152,153,156, 159 + Loai 2: (TSCD): TK 211, 214

Trang 8

Olio aid thtli kip any Imp Crithiity fly; Zoe fanny Emit

+ Lord 3: (Na phai Ira): TK 331, 333, 334, + Loai 4: (Ngudn von CSH): TK 411, 412, + Loai 5: (Doanh fim): TK 511, 521, 531

338, 341, 342 414, 421, 431

+ Loai 6: (Chi phi san xuat kinh &lug): TK 632, 635, 641, 642 + Logi 7: (Thu nhap khac): TK 711

+ Loai 8: (Chi phi khan): TIC 811 + Loai 9: (XDQKD): TK 911

+ Ngoai ra con sir dung them FA khoan rignai bang: TK 002, 004,007, 009.— b Hinh (bac s6 nhat ki chung:

COng ty tip dung ghi sd then hinh th6c nhat k9 chung tn

Sa 40 2: Tenth to phi so theo hinh thOt nhat 102 - chimp Mr

Ghi hang ngay Ghi cu6i ngay — Quan he d6i chiCu

714 C7I irks iti"sek _407638 9

Trang 9

Olio tiro Ihni hva Orating (IMF Zoe Chang 'Enact

c He thong gluing tit ke loan: - Hop thing kinh

- Hoa don ban hang, hog don GTGT- ma s6: 01 GTKT- 3LL - Phidu Zhu - man s601 - TT

- Phidu chi

- Phieh nh$p kho, *du xuat kho

- Giay No no, giay Nio cO cita Ngan hang - Chang t& klitic co lien titian

Cling ty CO phan twang cao val 16 chat su kin KY' Nguyen hach roan hang tin kho then phut/rig phap ke khai thuong xuyen, link thud GTGT theo phtnyng phdp

khan trq

PHAN 2

THHC TRANG HOAT HONG SAN XUAT KINH DOANH CUA GONG TY

1 DAC DIEM KINN DOANH CHA GONG TY

1 Cac hnh vuc nganh ngh6 hunt Ong San xuit kinh doanh

- B11011 ban may mot: thiel bi vat tu, linh kien nganh gong nghigp, nganh giao due, cluing cao, tin hoc, btru chinh Gan aing, truydn thanh, tryst hinh, Bien, then

dign lath, thiat hi van phong,

- San /that, mua ban bang dia nhttc, din hinh c6 Oa dung duqc phep Ito hanh - San mat mua ban bian Quang Cao

- San xual mua ban daa cu nhgc, Ihiet bi phuc vu cho am thanh, ca nhac

-16 chic: hidu dien van hod, nghe thug!, tbi (tau the that), hOi than, hOi nghj, giao

luu van boa, gidi thigu van phan, hOi tro Irian lain, cac hogt dOng cluing cao vu nap thi gith thidu yin pham

- Xay dung Tan dung, Ging nghiap

Trang 10

Boa eke three kip likki kap 7.kikkg 7krie gluing Zino

- Mua ban Curt - Trang tri not that

- In va cac dich vu lien quan den in

cac dich vu du licit

- Van chuyen hanh khrich, van tat hang huti,

- Dao Ido nghe tin hoc, ngodi ngO, hang hod, quang cao va thiM k6 quang ado, gap thi, ban hang duo too va tuyen chon didn Den agora met] (chi hoot dOng khi dons nha co quart nha nude c6 (ham guy& cho phap)

San pham ma cOng ty dua ra bao grim kei qua !oat hinh san xuai true lieu va loot hinh cung (mg dich vu ye 9 tieing sang tau cling nhu mei ai KIM birth cluing can dang c6 San ma khach hang chi viec lua china

Hien nay sun pham cam Mai hinh sin null chink la viec hoan tat cac gian hang hOi clue theo mgt tieu chuan quy dinh, viec dan Ming Inca san khan hoanh [rang cho

cac sir kien duct dien ra Lang viec nay duoc Inn chi liet,b6e tech tang chi tier nha [rung ban thief k6 (mac khi dua xugng xi/Ong san xuM, be phan xubng se sin xuat ghat., so va rho Di wring Den khi thee gian curt chuong trinh gun bat dau se duct

fink la 1-2 nets, Sau (16 khrich hang se nghiem thu nhUng phan da burin thanh, nen

khOng e6 van de gi khong dung then bien ban nghiem thu (Doc ky (d6 la cac cluing

tit can thiel cho vier thank man ye save

Nhung truric khi c6 (in xuat dien ra khi can lay (hang tin, to van khach hang va dua ra y rang sang Do lam hai long khach hang, khien ho tin luring vita kha nang va di den hop tric thank cting, Va nau hong mot an hop lac d6 cluing to lam t6t cling viec Dia mink va the hien duct rink chuyen nghiep cao thi s@ giup nang cao uy tin del Dili khach hang va co hai hop tac Ian sau Ia ea the

Trang 11

Ban pin that hip 149 hop 7la.P1 'Ad 71ne 9knnq bong

II 4114H HiNH TAI SAN NGLON VON

BANG CAN Dot ICE TOAN

tang (Siam)

Tale

LTA: Ann LD va /Mu at NH 2.513320.946 3.709366.047 1.196.045.1W 47.59 1.Tign mat tai gut 186.682.594 200.230.300 13147.706 726

4.Tai san LID kit 131.925.354 211.121516 79.198.162 60.03 II.Tai san c6 dinh va dau

tudAi ban

18.800.000 21.200.000 2.400.000 12.77

Thug Nei sin 2.532.120.946 3.730.566.047 1.198.445.101 47.33 B.Ngu6n v6n

I.Nophai tra 1.183.478_389 1.635.634.125 452.151736 38.21 1.Phai tra cho ngueti ban 450.897.350 650.789.225 199.891.875 44.33 2.Thug vik elk khoin phiii

nQp cho NN

113.181.039 153.526.500 40.345.461 35.65

3.Phai Ira ngutti lao dAng 75.400.000 115.560.400 40.160000 53.26 4.01c khogn phai tra khac 544.000.000 715.758.000 171.758.000 31.57 11.Nguan v6n chu A3 hull 1.348.642.557 2.094.931.922 746.289.365 55.34 I.Nguon yen kinh doanh 1.200.000.000 1.900.000.000 700.000.000 58.33 2.1a0 nhuhn tich WV" 148.642.557 194.931.922 46.289.365

31.14 Peng nguon vein 2.532.120.946 3.730.566.047 1.198.445.101 47.33

(Nguon: PhOng tai chinh)

Wypyin Oh; elph_c407638

Trang 12

dd% nun that hip tiny Imp graang (Op, 'Fent gluing (Envoy

Vol Mt 16 mat doanh nghibp nito thl yeti t6 quan trong va khOng the (hien trong qua rink kinh doanh cua mat doanh nghibp do la tai san va nguen v6n Bang CDKT cho ta biet duos rd lInh hinh ye tai sin va nguon van cala doanh nghiep de Or d6 c6 the tiep tuc tien hank kinh doanh hibu qua

Wan get: Nhin vao hang can d6i ke roan to th&y quy mb v6n kink doanh mart Ong ty nam 2007 tang hon nam 2006, cu the nhu mu:

Nam 2006: 2.532.120.946 VND Nam 2007: 3.730566047 VND

Nhu yay tai san va nguOn von tang 1.198.445.101 VND tucmg (mg 47,33% ye tai San:

+ Nam 2007, tier mat tai qui 13.547.706 tang during v6i 7.26% dieu nay anh hurOng den khill nang thanh roan tot COP cia doanh nghibp

+ Phan phai thu khach hang tang 50.27% In 2.194.415.902 VND nam 2006 len 3.297.512.231 VND nam 2007 Nguyen nhan tang MD Jai khoin phai thu khach hang la do trong nam 2007 Ong ty thuc hien hien phap nen Ong chink &doh tin dung nham bu(ic clau Mu hat cac Mal tac kink doanh caa toting ty Nhung trong tuong lai Ong ty cling can phai co chinh sach tin dung phil hop hon nhu than han thu tier phe hop, cho khach hang duoc Drong chief khau thanh man khi ho thanh man Or& thei han de nth nuong hop (Daub nghiep bi chiem dung van

+ Phan tai san co dinh va driu to dal han Nam 2006: 18.800.000.000 VND Nam 2007:21.200.000.000 VND

Nhu vay tai san co dinh va dai han tang 2.400.000.000 VND tuong duang 12.77%.Nguyen nhan do doanh nghibp da thgc hien k6 hoach mua gam cac may mac thief 191 mdi nham phuc vu cho nhUng chuffing trinh gluing cao dap Cmg nhu Su dm cac doanh nghiep thue quang cao va c.6 hicu qua Sing nhu dap (mg nhu Su ma Ong cha doanh nghibp trong throng

Ye npniin von:

+ No ngan ban: tang 452.155.736 VND vdi mac tang trong (mg la 38.21%, dieu nay Siring to phan aro ty clang chiem dung van tir nha cung cap de ddu to cho TSLD, dau to them cho ISCD de ma Ong hot dOng san dual kinh doanh Nhung Ming than cling ty Ming kh6 chit dOng trong vibe sir dung von trong 1 [Uri gian nhgt dinh vi no ngaln han thuang la co mix rui ro cao va khang on dinh

Ripegin 73/4 Oku4 -Pink c407638 13

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan